តារា សម្តែង ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ សំខាន់ៗ ជួប ប្រជុំ គ្នា នៅ វៀតណាម ដើម្បី ចាត់ វិធានការ ស្តារ ឡើង វិញ COVID-19

16 Mar 2022

ហាណូយ, វៀតណាម, 28 February 2022 – អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ សំខាន់ ៗ នៅ ក្នុង ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ របស់ ប្រទេស វៀតណាម បាន ជួប ជុំ គ្នា ដើម្បី ស្វែង រក ដំណោះ ស្រាយ ទូទៅ សម្រាប់ ផល ប៉ះ ពាល់ ដ៏ ធំ ដែល ជំងឺ រាតត្បាត COVID-19 បាន កើត ឡើង ចំពោះ បុគ្គលិក របស់ ប្រទេស នេះ ។ យោងតាមទិន្នន័យការិយាល័យស្ថិតិទូទៅវៀតណាមបានឲ្យដឹងថា ប្រជាជនចំនួន ១,៤លាននាក់ គ្មានការងារធ្វើនៅចុងឆ្នាំ២០២១ ដែលកំណើនប្រជាជន ២០៣,៧០០នាក់ កើនឡើង ២០៣,៧០០នាក់ គិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០២០។ អត្រា គ្មាន ការងារ ធ្វើ សម្រាប់ អ្នក ដែល មាន អាយុ ធ្វើ ការ នៅ ក្នុង ប្រទេស វៀតណាម គឺ 3.22 ភាគ រយ ដែល ជា ការ កើន ឡើង 0.54 ភាគ រយ កាល ពី ឆ្នាំ មុន ។ លើស ពី នេះ ទៀត 16.5 ភាគ រយ នៃ ប្រជា ជន ដែល មាន អាយុ 15 ឆ្នាំ និង ច្រើន ជាង នេះ បាន រាយ ការណ៍ ថា បាន បាត់ បង់ ការងារ របស់ ខ្លួន ខណៈ ដែល 51 ភាគ រយ បាន លា លែង ពី ការងារ របស់ ពួក គេ ជា បណ្តោះ អាសន្ន ហើយ 67.2 ភាគ រយ បាន កាត់ បន្ថយ ប្រាក់ ចំណូល ។ នៅ 65 ភាគ រយ ដែល គួរ ឲ្យ ភ្ញាក់ ផ្អើល អត្រា ការ ចូល រួម របស់ បុគ្គលិក នៅ ក្នុង ប្រទេស គឺ ស្ថិត នៅ កម្រិត ទាប បំផុត ដែល មិន ធ្លាប់ មាន ពី មុន មក ក្នុង រយៈ ពេល 10 ឆ្នាំ កន្លង មក នេះ ។

ដើម្បីគាំទ្រអាជីវកម្ម និងកម្មករនិយោជិត ដើម្បីសម្របខ្លួនឱ្យកាន់តែល្អប្រសើរចំពោះផលប៉ះពាល់នៃ COVID-19 ល្អប្រសើរជាងមុន ដែលវៀតណាមបានសហការជាមួយសភាពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មវៀតណាម (VCCI) បើកកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់របស់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាមួយប្រធានបទ៖ "កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាដើម្បីគាំទ្រដល់រោងចក្រ និងកម្មករ ដើម្បីស្តារឡើងវិញដោយសុវត្ថិភាព និងសម្របខ្លួនទៅនឹង COVID-19"។ កម្មវិធីនេះមានការចូលរួមពីសំណាក់អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្នែកឧស្សាហកម្មសំខាន់ៗ រួមមាន៖ លោក Hoang Quang Phong (v) លោកស្រី Tran Thi Lan Anh (អគ្គលេខាធិការនៃ VCCI) លោកស្រី Nguyen Thi Hong Diep (នាយកប្រតិបត្តិរងក្រសួងការងារ – Invalids and Social Affairs), លោកស្រី Ho Thi Kim Ngan (អគ្គលេខាធិការរងនៃនាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងការងារ, វៀតណាមទូទៅសហព័ន្ធការងារ) លោក Dan Rees (នាយកប្រតិបត្តិនៃការងារល្អប្រសើរជាងមុន), លោកស្រី Nguyen Hong Ha (នាយកប្រតិបត្តិនៃការងារកាន់តែប្រសើរនៅវៀតណាម) រួមជាមួយវាគ្មិនភ្ញៀវ និងតំណាងផ្សេងទៀតមកពីអាជីវកម្មក្នុងស្រុក និងដៃគូ យីហោក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិ។ បានប្រព្រឹត្តទៅទាំងអសសៃត៍ និងស្ទើរតែទាំងស្រុង ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានទាក់ទាញការចូលរួមពីរោងចក្រជាង ១០០។ នេះជាឱកាសសម្រាប់ដៃគូសំខាន់ ម៉ាក និងរោងចក្ររបស់ វៀត ណាម ដើម្បីពិភាក្សា និងពិចារណាលើវិធានការគាំទ្ររោងចក្រ និងកម្មករ ដើម្បីស្តារឡើងវិញ និងត្រឡប់ទៅផលិតកម្មវិញដោយសុវត្ថិភាព។  គណបក្ស នីមួយៗ នឹង គូស បញ្ជាក់ ពី ជំហាន បន្ទាប់ របស់ ខ្លួន ដើម្បី លើក កម្ពស់ និរន្តរភាព និង ភាព ស៊ាំ នៃ ឧស្សាហកម្ម វាយនភណ្ឌ សម្លៀកបំពាក់ និង ស្បែក ជើង នៅ ក្នុង ប្រទេស វៀតណាម។

សម្របខ្លួនកាន់តែល្អប្រសើរចំពោះផលប៉ះពាល់នៃ COVID-19
ព្រឹត្តិការណ៍ នេះ ត្រូវ បាន ធ្វើ ឡើង ទាំង នៅ លើ គេហទំព័រ និង ទ្រង់ទ្រាយ និម្មិត

ការ ថ្លែង សុន្ទរកថា បើក ចំហ នេះ លោក ដាន រីស បាន បង្ហាញ ចំនុច សំខាន់ៗ ពាក់ព័ន្ធ នឹង ផល ប៉ះពាល់ នៃ COVID-19 ទៅ លើ ទីផ្សារ នាំ ចេញ និង ការងារ និង ផល ប៉ះពាល់ ដល់ កម្មករ។ លោក ក៏ បាន គូស បញ្ជាក់ ផង ដែរ ថា ស្ត្រី ត្រូវ បាន រង ផល ប៉ះពាល់ ដោយ មិន សមាមាត្រ ធ្វើ ឲ្យ មាន ភាព មិន ស្មើភាព ដែល មាន ស្រាប់ កាន់ តែ ខ្លាំង ឡើង ថែម ទៀត ហើយ ថា ជំងឺ រាតត្បាត នេះ កំពុង បង្កើន និន្នាការ ឆ្ពោះ ទៅ រក ការ រួប រួម និង ការ ផ្តោត ទៅ លើ ទីផ្សារ។  នេះ ទំនង ជា មាន ផល ប៉ះ ពាល់ ទ្វេ ដង ទៅ លើ កម្ម ករ : ការ បង្កើត ហានិភ័យ នៃ ការ កាត់ បន្ថយ ប្រាក់ ឈ្នួល និង លក្ខខណ្ឌ ការងារ និង ការ ពង្រីក ការ ចុះ កិច្ច សន្យា នៃ ការ បញ្ជា ដែល អាច នាំ ឲ្យ មាន គុណ ភាព ការងារ កាន់ តែ ក្រីក្រ ។ ទោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ រីស បាន បញ្ចប់ ដោយ កំណត់ ត្រា នៃ សុទិដ្ឋិនិយម ៖

លោក បាន ថ្លែង ថា ៖ « នៅ កន្លែង ការងារ កាន់តែ ប្រសើរ យើង មាន បទពិសោធន៍ ជាច្រើន ឆ្នាំ ដើម្បី យល់ដឹង ពី វិធានការ នានា ដើម្បី លើកកម្ពស់ លក្ខខណ្ឌ ការងារ ឲ្យ កាន់តែ ប្រសើរ និង សមភាព កាន់តែ ខ្លាំង រវាង ស្ត្រី និង បុរស ខណៈ ដែល ផ្តល់ អត្ថប្រយោជន៍ សំខាន់ៗ ក្នុង អាជីវកម្ម ដូចជា ការកែលម្អ ផលិតភាព » ។ «ជំងឺមហារីក នេះ គឺ ជា ការ លំបាក ប៉ុន្តែ វា ក៏ ផ្ដល់ ឱកាស ក្នុង ការ កែ សម្រួល យុទ្ធសាស្ត្រ គោលនយោបាយ ឧស្សាហកម្ម និង គិត ឡើង វិញ អំពី ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ សាកល តាម របៀប ដែល មិន ទុក ឲ្យ មាន នរណា ម្នាក់ នៅ ពី ក្រោយ នោះ ទេ។ ខ្ញុំ សូម ជម្រុញ ឲ្យ យើង ធ្វើការ រួមគ្នា ដើម្បី វិស័យ ឧស្សាហកម្ម កាន់តែ ប្រសើរ កាន់តែ យុត្តិធម៌ និង មាន និរន្តរភាព » ។

ក្រោយ ពី មាន ការ ពិភាក្សា រួច មក ក្រុម ប្រឹក្សា វាគ្មិន ភ្ញៀវ និង តំណាង ផ្សេងៗ បាន ស្នើ ឲ្យ មាន ដំណោះស្រាយ ដើម្បី គាំទ្រ ការ វិល ត្រឡប់ ប្រកប ដោយ សុវត្ថិភាព ទៅ រក ការងារ វិញ និង សម្រប តាម និរន្តរភាព "ធម្មតា ថ្មី" នៅ ក្នុង ប្រទេស វៀតណាម។ ភាគីទាំងអស់បានសង្កត់ធ្ងន់ថា អាទិភាពគួរតែត្រូវបានដាក់លើការបង្កើនល្បឿននៃវឌ្ឍនភាពដើម្បីលើកកម្ពស់ឧស្សាហកម្មវាយនភ័ណ្ឌសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងដែលទទួលខុសត្រូវជាងមុន រួមទាំងការកាត់បន្ថយភាពមិនស្មើគ្នានិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពសម្រាប់ការឆ្លើយតបកាន់តែរឹងមាំចំពោះវិបត្តិនាពេលអនាគត។

លោក Hoang Quang Phong អនុ ប្រធាន VCCI បាន ថ្លែង ថា ៖ « ក្នុង រយៈពេល ប៉ុន្មាន ឆ្នាំ កន្លង មក នេះ យើង សប្បាយ ចិត្ត ណាស់ ដែល ឃើញ ថា កិច្ច សហប្រតិបត្តិការ ជាមួយ នឹង ការងារ ល្អ ប្រសើរ និង VCCI បាន នាំ ឲ្យ មាន ផល ប៉ះពាល់ វិជ្ជមាន ជា ច្រើន លើ ការ គាំទ្រ ដល់ សម្លៀកបំពាក់ វាយនភណ្ឌ និង រោងចក្រ ស្បែក ជើង ដើម្បី យក ឈ្នះ លើ ការ លំបាក និង សម្រប ខ្លួន ដោយ សុវត្ថិភាព ទៅ នឹង COVID-19»។ «កិច្ច ប្រជុំ ពិគ្រោះ យោបល់ នេះ បើក ការ ពិភាក្សា លើ យោបល់ និង ការ ពិចារណា សម្រាប់ កិច្ច សហប្រតិបត្តិការ កាន់ តែ រឹង មាំ ក្នុង ចំណោម ក្រសួង និង ទីភ្នាក់ងារ រដ្ឋាភិបាល អង្គការ និង អាជីវកម្ម ដើម្បី ផ្តល់ ការ គាំទ្រ ទាន់ ពេល វេលា ដល់ វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ របស់ វៀតណាម។ ដូច្នេះ ពួកគេ អាច កាន់តែ មាន ភាព ស៊ាំ ក្នុង ការ ប្រឈម នឹង ការ លំបាក និង ការរួមចំណែក ដល់ កំណើន សេដ្ឋកិច្ច និង សង្គម របស់ ប្រទេស វៀតណាម »។

ការ ពិភាក្សា ក្រុម ប្រឹក្សា
លោកស្រី Ha Nguyen (BWV Programme Manager, ទី៣ពីឆ្វេងទៅស្តាំ) បានចូល រួម ពិភាក្សា ក្រុម ប្រឹក្សា

នៅ ពេល ពិភាក្សា ចុង ក្រោយ ភាគី ទាំង អស់ បាន យល់ ព្រម ចាត់ វិធាន ការ ដើម្បី កាត់ បន្ថយ ផល ប៉ះ ពាល់ នៃ ជំងឺ រាតត្បាត ដល់ រោង ចក្រ និង កម្ម ករ និង ទប់ ស្កាត់ ការ រំខាន លំហូរ សាច់ ប្រាក់ ដោយ ស្នើ សុំ សំណើ ផ្សេង ៗ ទៅ កាន់ រដ្ឋាភិបាល ដូច ជា ពន្ធ និង ការ កាត់ បន្ថយ ថ្លៃ សេវា ការ ធានា រ៉ាប់ រង បណ្តោះ អាសន្ន និង ការ ផ្អាក ថ្លៃ សេវា សហ ជីព ពាណិជ្ជ កម្ម ។ អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ ក៏ បាន លើក ទឹក ចិត្ត ឲ្យ រោង ចក្រ កាន់ តែ សកម្ម ដើម្បី ជៀស វាង ការ រំខាន ច្រវ៉ាក់ ផ្គត់ផ្គង់ បង្កើន សមត្ថ ភាព និង ជំនាញ របស់ ពួក គេ ពង្រឹង ការ សម្រប សម្រួល រវាង វិស័យ សាធារណៈ និង ឯក ជន និង បង្កើន ការ សន្ទនា សង្គម ។ អនុសាសន៍ ទាំង នេះ ក៏ បាន ពង្រីក ដល់ ម៉ាក ពិភព លោក ដែល អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ បាន ណែ នាំ ឲ្យ ពិចារណា អំពី ការ ពង្រីក ពេល វេលា ដឹក ជញ្ជូន និង គ្មាន ការ ដាក់ ទណ្ឌ កម្ម ចំពោះ ការ ចែក ចាយ យឺត ៗ ដើម្បី ជួយ អាជីវកម្ម ក្នុង អំឡុង ពេល ដ៏ សំខាន់ នេះ ។ ក្នុង រយៈ ពេល វែង VCCI និង Better Work រួម ជាមួយ ភ្នាក់ងារ រដ្ឋាភិបាល ផ្សេង ទៀត ម៉ាក ក្នុងស្រុក និង អន្តរជាតិ ហើយ រោងចក្រ នឹង ចូលរួម ចំណែក ក្នុង យុទ្ធសាស្ត្រ អភិវឌ្ឍន៍ នៃ វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ វាយនភណ្ឌ និង ស្បែក ជើង របស់ វៀតណាម។ គោល បំណង រួម ចុង ក្រោយ គឺ ពិនិត្យ ឡើង វិញ និង កាត់ បន្ថយ នីតិ វិធី ដែល បង្ក ឲ្យ មាន ឧបសគ្គ សំរាប់ អាជីវកម្ម កសាង ការ ទុក ចិត្ត ក្នុង ចំណោម ដៃ គូ និង សម្រប សម្រួល អត្ថ ប្រយោជន៍ ក្នុង ចំណោម ភាគី ពាក់ ព័ន្ធ ។

ជំហាន ទី មួយ ក្នុង ទិស ដៅ នោះ គឺ ធ្វើ ការ ជាមួយ គ្នា ដើម្បី ធ្វើ ឲ្យ ស្ថានភាព ការងារ កាន់ តែ ប្រសើរ ឡើង និង លើក កម្ពស់ ការងារ សមរម្យ ។

ព័ត៌មាន

មើលទាំងអស់
Global news 16 Jul 2024

The Factory Ambassador programme: empowering workers in Viet Nam’s garment industry

ភេទ និង ការ បញ្ចូល គ្នា 29 Jan 2024

ការជំរុញការផ្លាស់ប្តូរ: ការងារល្អប្រសើរ Viet Nam លើកយកការបៀតបៀនផ្លូវភេទនិងអំពើហិង្សាដែលផ្អែកលើយេនឌ័រតាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើមគោលដៅ

Highlight 19 Jul 2023

វិស័យ វាយនភ័ណ្ឌ និង សម្លៀកបំពាក់ របស់ Greening Viet Nam៖ ជា ឧបសគ្គ ស្តេក ខ្ពស់ 

Global news 3 Jul 2023

អគ្គលេខាធិការ ILO ចុះ ទៅ ពិនិត្យ រោងចក្រ ដែល មាន ការ ចុះ ឈ្មោះ ការងារ ល្អ ប្រសើរ នៅ ក្នុង ក្រុង Viet Nam ដើម្បី ពិភាក្សា អំពី តុល្យភាព រវាង កំណើន សេដ្ឋកិច្ច និង ការងារ សមរម្យ

30 Jun 2023

ប្រធាន ក្រុម ប្រឹក្សា ជាតិ នៃ ប្រទេស ស្វីស ចុះ ទៅ បំពេញ ទស្សនកិច្ច នៅ រោងចក្រ ដែល មាន ភាព ប្រសើរ ជាង មុន របស់ លោក Viet Nam ដែល ចូល រួម ក្នុង រោងចក្រ នៅ ខេត្ត ហៃ ឌួង

ផ្ទះសកលវៀតណាម1 Jun 2023

ទិដ្ឋភាពខាងក្នុងនៃការផលិតសម្លៀកបំពាក់៖ ដំណើរទេស្សនកិច្ចរោងចក្រ 360°

រឿង ជោគ ជ័យ 6 Dec 2022

ការបណ្តុះបណ្តាលពិសេសផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់ស្ត្រីក្នុងការងារនៅ Viet Nam

រឿង ជោគ ជ័យ 5 Jul 2022

ការបណ្តុះបណ្តាលដល់កំពូល៖ តើការឡើងជណ្តើរអាជីពអាចមានរូបរាងបែបណាសម្រាប់បុគ្គលិកនារីវៀតណាម

ភេទ, ផ្ទះសកល, Global news, Highlight, Theme 20 May 2022

ភាព ស្មើ គ្នា នៃ ភេទ កាន់ តែ ប្រសើរ មាន ន័យ ថា អនាគត កាន់ តែ មាន ភាព ស៊ាំ សម្រាប់ សម្លៀកបំពាក់ របស់ Viet Nam ឧស្សាហកម្ម ស្បែក ជើង

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។