ពី គោល នយោបាយ មួយ ទៅ ការ អនុវត្ត ៖ សម្ព័ន្ធ ភាព វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ ថ្មី មួយ នៅ ក្នុង ប្រទេស យ័រដាន់ នឹង បង្កើត ឱកាស សម្រាប់ ជន ភៀស ខ្លួន

3 Apr 2017

៣ មេសា ២០១៧។

Amman – សម្ព័ន្ធភាព វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ ថ្មី មួយ នៅ ក្នុង ប្រទេស យ័រដាន់ មាន បំណង បង្កើត ឱកាស សេដ្ឋកិច្ច បង្កើន ជីវភាព ជន ភៀស ខ្លួន ដែល ជាប់ ក្នុង វិបត្តិ ស៊ីរី និង ជួយ ដល់ ប្រទេស ម្ចាស់ ផ្ទះ របស់ ពួកគេ។ ការ ផ្តួច ផ្តើម នេះ ដែល ដឹក នាំ ដោយ ដៃ គូ មក ពី សហគមន៍ អន្តរ ជាតិ ត្រូវ បាន កំណត់ ជា លើក ដំបូង ក្នុង ចលនា នៅ សន្និសីទ គាំទ្រ ស៊ីរី និង តំបន់ កាល ពី ឆ្នាំ មុន នៅ ទី ក្រុង ឡុងដ៍ ។

គាំទ្រដោយក្រុមធនាគារពិភពលោក សម្ព័ន្ធវិស័យសម្លៀកបំពាក់ទន្លេសាប ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយដៃគូពាក់ព័ន្ធនានា រួមមានអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ, ហ្សកដានីការងារល្អប្រសើរ, គណៈកម្មការវិនិយោគ Jordan, ក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្ម Jordan, ក្រុមហ៊ុន Jordan Industrial Estates, Jordan Garments, Accessories, and Textiles Exporters'Association (JGate) និង សភាពាណិជ្ជកម្ម Jordan Chamber of Industry and Trade។ ដៃគូទាំងនេះបានជួបជុំគ្នាដើម្បីរចនាកម្មវិធីប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដែលបកប្រែគោលនយោបាយដែលមាននៅក្នុង Jordan Compact ដែលជាឯកសារចុងក្រោយរបស់សន្និសីទគឺដើម្បីអនុវត្ត។

ត្រឡប់ មក វិញ នៅ ទី ក្រុង ឡុងដ៍ ប្រទេស យ័រដាន់ បាន យល់ ព្រម អនុវត្ត វិធាន ការ ដ៏ មាន មហិច្ឆតា ក្នុង គោល បំណង បង្កើត ការងារ ចំនួន 200,000 កន្លែង ក្នុង រយៈ ពេល ប៉ុន្មាន ឆ្នាំ ខាង មុខ នេះ ។

បច្ចុប្បន្ន ប្រទេស នេះ កំពុង ធ្វើ ជា ម្ចាស់ ផ្ទះ ដល់ ជន ភៀស ខ្លួន ស៊ីរី ជាង 650,000 នាក់ ដែល បាន ចុះ ឈ្មោះ ជាមួយ ភ្នាក់ងារ ជន ភៀស ខ្លួន របស់ អង្គ ការ សហ ប្រជា ជាតិ ដែល 80 ភាគ រយ រស់ នៅ ក្នុង សហគមន៍ ជា ម្ចាស់ ផ្ទះ ។ ប៉ុន្តែ ចំនួន សរុប អាច ខ្ពស់ ជាង នេះ ចាប់ តាំង ពី ការ ធ្វើ ជំរឿន ថ្មី ៗ របស់ ប្រទេស នេះ បាន បង្ហាញ ថា ជន ជាតិ ស៊ីរី ប្រហែល 1.3 លាន នាក់ រស់ នៅ ក្នុង ប្រទេស នេះ ។

ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ នេះ ត្រូវ បាន គេ មើល ឃើញ ថា ជា វិស័យ មួយ ក្នុង ចំណោម វិស័យ ដែល អាច ស្រូប យក ទាំង ជន ភៀស ខ្លួន និង បុគ្គលិក ក្នុង ស្រុក ចាប់ តាំង ពី ការងារ គឺ មាន ការងារ ច្រើន និង ជាង ពាក់ កណ្តាល នៃ កម្ម ករ 70,000 នាក់ របស់ ខ្លួន បាន មក ពី បរទេស រួច ទៅ ហើយ ដែល ភាគ ច្រើន មក ពី អាស៊ី ខាង ត្បូង និង ភាគ អាគ្នេយ៍ ។

ប្រធាន JGATE លោក ហ៊ូសាម សាឡេ នៅ ក្នុង កិច្ច ប្រជុំ សម្ព័ន្ធ មិត្ត ថ្មី មួយ នៅ អាមម៉ាន បាន និយាយ ថា ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ USD របស់ ប្រទេស ចូដង់ មាន ប្រហែល 20 ភាគ រយ នៃ ការ នាំ ចេញ របស់ ប្រទេស នេះ ។

ឱកាស សេដ្ឋ កិច្ច ថ្មី ដែល កើត ឡើង ពី កិច្ច ព្រម ព្រៀង ពាណិជ្ជ កម្ម ថ្មី ៗ ដែល អនុញ្ញាត ឲ្យ ប្រទេស យ័រដាន់ នាំ ចេញ ផលិត ផល ទៅ អឺរ៉ុប ដោយ ឥត គិត ថ្លៃ រយៈ ពេល ដប់ ឆ្នាំ ក៏ អាច ផ្តល់ នូវ ការ ជំរុញ ការងារ ដល់ វិស័យ នេះ ផង ដែរ ។

អគ្គលេខាធិការ រង ក្រសួង បច្ចេកទេស នៃ ក្រសួង ការងារ លោក ហៃថាម ខាសាវណេ បាន បង្ហាញ ទស្សនៈ នេះ។

«ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ នេះ គឺ ជា វិស័យ មួយ ក្នុង ចំណោម វិស័យ ដែល អាច បង្កើត ការងារ សម្រាប់ ជន ជាតិ ស៊ីរី ក៏ ដូច ជា ជន ជាតិ ហ្សកដានី ផង ដែរ។ យើង បាន បង្កើត ការងារ ថ្មី រួច ទៅ ហើយ នៅ តំបន់ ជន បទ របស់ ប្រទេស នេះ ។ គាត់ បាន និយាយ នៅ ក្នុង កិច្ច ប្រជុំ មួយ បន្ទាប់ ពី ការ ពិភាក្សា ក្នុង ចំណោម សមាជិក សម្ព័ន្ធ ភាព នៅ ក្នុង ប្រទេស យ័រដាន់ និង ចក្រ ភព អង់គ្លេស ថា វិស័យ ផ្សេង ទៀត មិន បង្កើត ការងារ ច្រើន ដូច ដែល វិស័យ នេះ បាន ធ្វើ នោះ ទេ ។ "

ទោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ ឧបសគ្គ បាន កើត ឡើង នៅ ពេល ព្យាយាម ទាក់ ទាញ ជន ជាតិ ស៊ីរី ទៅ កាន់ វិស័យ នេះ ។ សម្ព័ន្ធ វិស័យ សំលៀកបំពាក់ យ័រដាន់ ត្រូវ តែ ធានា ការ រួប រួម វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ តាម រយៈ ការ តស៊ូ មតិ កំណើន ការងារ ក្នុង ស្រុក និង ការ កើន ឡើង នៃ ការ អនុលោម តាម ហើយ ឥឡូវ នេះ ក៏ ដើរ តួ នាទី សំខាន់ មួយ ក្នុង ការ ជួយ នាំ បុគ្គលិក ជន ភៀស ខ្លួន ថ្មី មក កាន់ ឧស្សាហកម្ម នេះ ផង ដែរ ។

" គំនិត នេះ គឺ ដើម្បី ព្យាយាម បង្កើត កម្ម វិធី មួយ ដែល ដៃ គូ ផ្សេង ៗ ទាំង អស់ ជួប ជុំ គ្នា ដើម្បី បង្កើត ឱកាស សម្រាប់ ទាំង ជន ជាតិ យ័រដាន់ និង ជន ភៀស ខ្លួន " នេះ បើ យោង តាម សម្តី របស់ លោក បេនយ៉ាមីន ហឺសបឺក ដែល ជា កម្ម វិធី ដឹក នាំ នៅ អនុ ប្រធាន នៃ ក្រុម ហ៊ុន Equitable Growth Finance and Institutions Vice-Presidency of the World Bank Group នៅ ក្នុង កិច្ច ប្រជុំ ។ «យើង ចាំបាច់ ត្រូវ ធ្វើការ មិន ត្រឹម តែ ផ្គូផ្គង ជាមួយ អ្នក ផ្គត់ផ្គង់ ហ្សកដានី ជាមួយ អ្នក ទិញ ជា សកល និង លើ ការ សម្រប សម្រួល តារា សម្តែង ទីផ្សារ ទេ ប៉ុន្តែ ថែម ទាំង លើ ការ ត ភ្ជាប់ ទីផ្សារ ការងារ ផង ដែរ ដើម្បី ធ្វើ ឲ្យ ប្រាកដ ថា ទាំង ជន ជាតិ យ័រដាន់ និង ជន ភៀស ខ្លួន ស៊ីរី យល់ ពី អ្វី ដែល ខ្លួន ចូល ចិត្ត ធ្វើ ការ នៅ ក្នុង រោងចក្រ សម្លៀកបំពាក់ ដើម្បី ទាក់ទាញ ពួក គេ ឲ្យ ចូល រួម ជាមួយ»។

មន្ត្រី រូប នេះ ក៏ បាន ស្នើ ឲ្យ ធ្វើ ឡើង វិញ នូវ គំរូ ជោគជ័យ នៃ «រោងចក្រ ផ្កាយ រណប» សម្រាប់ ជន ជាតិ យ័រដាន់ គឺ សាខា ក្រុមហ៊ុន ធំៗ ដែល ខ្ចាត់ ខ្ចាយ នៅ តាម តំបន់ ជនបទ របស់ ប្រទេស នេះ — សម្រាប់ ជន ជាតិ ស៊ីរី ដោយ បង្កើត វា នៅ ក្បែរ ជំរំ ជន ភៀស ខ្លួន។ ឧទាហរណ៍៖

«យើង និង ការងារ ប្រសើរ ជាង នេះ កំពុង តែ សម្លឹង មើល ការ អនុលោម តាម កម្រាល រោងចក្រ ហើយ មើល ការ រីក ចម្រើន ជា ច្រើន។ ឧស្សាហកម្ម Jordan Garment ត្រូវ បាន ដក ចេញ ពី បញ្ជី ការងារ បង្ខំ របស់ ទូរទស្សន៍ សហ រដ្ឋ អាមេរិក ហើយ ឥឡូវ នេះ ទាំង កម្ម ករ និង ម៉ាក ពិភព លោក ដឹង ថា នៅ ពេល ដែល ពួក គេ មក ទី នេះ ក្នុង ប្រទេស យ័រដាន់ ពួក គេ នឹង រក ឃើញ លក្ខខណ្ឌ ល្អ មនុស្ស ត្រូវ បាន ប្រព្រឹត្ត ទៅ បាន ល្អ ហើយ មាន កិច្ច ព្រម ព្រៀង ជជែក ពិភាក្សា រួម មួយ ។ ប៉ុន្តែ តែង តែ មាន មធ្យោបាយ ដើម្បី បន្ត កែ លម្អ ការ អនុលោម តាម ពិត ហើយ សម្ព័ន្ធ ភាព វិស័យ សំលៀកបំពាក់ យ័រដាន់ ត្រូវ បាន បង្កើត ឡើង ដោយ មាន ការ គាំទ្រ របស់ យើង ដើម្បី ធ្វើ ដូច នេះ ។ ហឺសបឺក បាន និយាយ ថា វា ល្អ សម្រាប់ ឧស្សាហកម្ម នេះ វា ល្អ សម្រាប់ ជន ជាតិ យ័រដាន់ ហើយ វា ល្អ សំរាប់ ជន ភៀស ខ្លួន ។ "

រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួង ឧស្សាហកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម និង ផ្គត់ផ្គង់ របស់ ប្រទេស ហ្សកដានី លោក Yaroub Al Quodah បាន និយាយ ថា សម្ព័ន្ធ វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ Jordan អាច ធ្វើ ឲ្យ មាន ភាព ខុស គ្នា។

" កត្តា គ្រឹះ មួយ សម្រាប់ វិស័យ នេះ គឺ សមត្ថ ភាព របស់ ខ្លួន ក្នុង ការ ជួល កម្ម ករ ជា ច្រើន " អាល់ ក្វូដា បាន និយាយ នៅ ក្នុង កិច្ច ប្រជុំ ខណៈ ដែល អំពាវនាវ ដល់ ធាតុ ទាំង អស់ នៃ សម្ព័ន្ធ ភាព ដើម្បី បង្កើន ការ បញ្ចូល គ្នា របស់ ពួក គេ ដើម្បី ទាក់ ទាញ ការ វិនិយោគ បរទេស បន្ថែម ទៀត ។ គាត់ បាន និយាយ ថា " ការ វិនិយោគ នឹង ជួយ ដល់ ការងារ យ័រដាន់ ត្រូវ បាន ទទួល ស្គាល់ នៅ ក្នុង សេដ្ឋ កិច្ច ពិភព លោក និង បើក ប៉ុស្តិ៍ ផ្សេង ៗ គ្នា ។ "

លោក Mukhallad Omari អគ្គ លេខាធិការ នៃ គណៈកម្មការ វិនិយោគ ហ្សកដង់ (JIC) បាន និយាយ ថា ប្រទេស យ័រដាន់ នៅ តែ បង្ហាញ ខ្លួន ឯង ជា គោលដៅ សម្រាប់ ការ វិនិយោគ នៅ ចំ កណ្តាល នៃ មជ្ឈិម បូព៌ា ដែល បង្អាក់ ផល ប៉ះ ពាល់ អវិជ្ជមាន ដែល បង្ក ឡើង ដោយ ជម្លោះ នៅ ជាប់ ព្រំដែន របស់ ខ្លួន។

លោក បាន បន្ថែម ថា ៖ « ក្នុង នាម ជា JIC យើង សន្យា ថា នឹង ដក ចេញ នូវ រាល់ ឧបសគ្គ ច្បាប់ និង នីតិ វិធី សម្រាប់ វិនិយោគិន ទោះ បី ជា អ្នក ស្រុក ឬ បរទេស ចាប់ អារម្មណ៍ ធ្វើ អាជីវកម្ម នៅ ប្រទេស ហ្ស៊កដានី ដើម្បី សម្រេច បាន នូវ វិសាលភាព របស់ សម្ព័ន្ធភាព នោះ ទេ »។

អ្នក គ្រប់ គ្រង កម្ម វិធី ចូដង់ ការងារ ល្អ ប្រសើរ លោក ត្រេក អាប៊ូ ខូដ បាន និយាយ ថា កម្ម វិធី រួម គ្នា របស់ គាត់ របស់ ក្រុម ហ៊ុន UN-World Bank Group នឹង ផ្តល់ នូវ ការ គាំទ្រ ដែល ចាំបាច់ ដើម្បី បង្កើន ការ អនុលោម តាម វិស័យ នេះ និង ផ្តល់ ជំនាញ បច្ចេកទេស របស់ ខ្លួន ដល់ ការ កែ លម្អ លើក ទី បី នៃ កិច្ច ព្រម ព្រៀង កិច្ច ព្រម ព្រៀង រួម របស់ ប្រទេស នេះ ។ នេះ នឹង រួម ចំណែក ដល់ ភាព ជោគ ជ័យ នៃ ការ បញ្ចូល គ្នា នៃ ជន ភៀស ខ្លួន ស៊ីរី នៅ ក្នុង បុគ្គលិក ក្នុង ស្រុក និង បង្កើត ការងារ បន្ថែម ទៀត សម្រាប់ ជន ជាតិ យ័រដាន់ ។

អាប៊ូ កៃដ បាន និយាយ ថា " ការងារ ល្អ ប្រសើរ នឹង បន្ត តួ នាទី របស់ ខ្លួន ក្នុង ការ ចូល រួម ជាមួយ ដៃ គូ ជាតិ និង អន្តរ ជាតិ ដើម្បី បន្ត កែ លម្អ លក្ខខណ្ឌ ការងារ និង រស់ នៅ របស់ កម្ម ករ ក្នុង វិស័យ នេះ កសាង សមត្ថ ភាព សម្រាប់ អ្នក បោះ ឆ្នោត ជាតិ និង បង្កើន ភាព ប្រកួត ប្រជែង របស់ ហ្សកដង់ នៅ ក្នុង ច្រវ៉ាក់ ផ្គត់ផ្គង់ ពិភព លោក ។ "

ព័ត៌មាន

មើលទាំងអស់
Uncategorized 13 Jun 2024

Better Work Jordan launches new guidelines to foster inclusive employment in the garment sector

Highlight 26 Apr 2024

អ្នក ចិត្ត វិទ្យា Sahar Rawashdeh ជួយ កែ លម្អ ការ ថែទាំ សុខភាព ផ្លូវ ចិត្ត ដល់ កម្មករ ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ របស់ ប្រទេស យ័រដាន់

Highlight 21 Mar 2024

របាយការណ៍ ប្រចាំ ឆ្នាំ របស់ ការងារ ហ្សកដង់ កាន់ តែ ប្រសើរ បង្ហាញ ពី ឧបសគ្គ ការ រីក ចម្រើន ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់

សេចក្ដី ប្រកាស ព័ត៌មាន 29 Feb 2024

ការ បង្កើត ភាព ជា អ្នក ដឹក នាំ ស្ត្រី និង ការ ចូល រួម សហ ជីព ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ របស់ ប្រទេស យ័រដាន់

សេចក្ដី ប្រកាស ព័ត៌មាន 19 Dec 2023

ការងារ យ័រដាន់ កាន់ តែ ប្រសើរ ៖ អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ សហ ការ លើ សេចក្តី ព្រាង យន្ត ការ ត្អូញត្អែរ នៅ ក្នុង វិស័យ សំលៀកបំពាក់ របស់ ប្រទេស យ័រដាន់

រឿង ជោគ ជ័យ 3 Dec 2023

ទិវា មនុស្ស អន្តរជាតិ ដែល មាន ពិការភាព ៖ ចាប់ តាំង ពី ការ តុបតែង អារ្យ ធម៌ រហូត ដល់ សមាជិក គណៈកម្មាធិការ សហជីព រឿង ជោគ ជ័យ របស់ សាជីដា

20 Nov 2023

ការងារ ហ្សកដានី ការងារ ល្អ ប្រសើរ សហ ជីព ពាណិជ្ជ កម្ម បង្កើន ការ យល់ ដឹង ប្រឆាំង នឹង ការ ជួញ ដូរ មនុស្ស នៅ ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់

ភាពជាដៃគូ 31 Oct 2023

គណៈកម្មាធិការ ប្រឹក្សា ការងារ ចូដាន់ ការងារ កាន់ តែ ប្រសើរ ផ្តោត លើ បទ ប្បញ្ញត្តិ ថ្មី របស់ រដ្ឋាភិបាល OSH

រឿង ជោគ ជ័យ 6 Jul 2023

បែកធ្លាយ របាំង ៖ ដំណើរ នៃ ការអាន ការ សរសេរ និង ភាព ស៊ាំ របស់ Yahya

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។