ឯកអគ្គរាជការរោងចក្រ

21 Jul 2020

រូបភាព ធំ ជាង

រូបភាព ធំ ជាង

គោល បំណង រយៈ ពេល វែង របស់ រោងចក្រ កម្ពុជា (BFC) ប្រសើរ ជាង នេះ គឺ ត្រូវ ផ្តោត លើ ភាព និរន្តរ ភាព នៃ សេវា កម្ម កម្រិត រោងចក្រ និង បង្កើន ការ ចូល រួម ជា មួយ ដៃ គូ និង អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ ដើម្បី ស្វែង រក ដំណោះ ស្រាយ សម្រាប់ បញ្ហា វិស័យ សម្លៀកបំពាក់។ យើង បាន ឃើញ តាមរយៈ ការ ធ្វើ អន្តរាគមន៍ របស់ យើង ក្នុង រយៈពេល ជា ច្រើន ឆ្នាំ មក ហើយ ដែល ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ឡើង នូវ ការ អនុលោម តាម ការងារ នៅ កម្ពុជា ប៉ុន្តែ នៅ មាន កន្លែង សម្រាប់ ការ រីក ចម្រើន នៅ ឡើយ។

កម្ម វិធី ' ឯក អគ្គ រដ្ឋ ទូត រោង ចក្រ ' ដែល ទើប តែ ចាប់ ផ្តើម ថ្មី របស់ BFC មាន គោល បំណង បង្កើន ការ កែ លម្អ ទាំង នេះ ។ ការ ផ្តោត របស់ យើង នៅ ថ្ងៃ នេះ គឺ លើ ការ សហ ការ ជាមួយ ក្រុម ផលិត កម្ម និង រោង ចក្រ ដើម្បី ជំរុញ ឲ្យ មាន ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ ។ យើង ជឿ ថា តាម រយៈ ភាព ជា ដៃ គូ ទាំង នេះ និង ដោយ ការ បង្កប់ និង ការ បើក បរ ភាព ជា ម្ចាស់ នៅ ក្នុង រោង ចក្រ យើង អាច បង្កើន ផល ប៉ះ ពាល់ វិជ្ជមាន របស់ យើង អតិបរមា ។

សេចក្ដី លម្អិត កម្មវិធី សេចក្ដី លម្អិត កម្មវិធី

អ្នកការទូត រោងចក្រ ជា បុគ្គលិក អនុលោម តាម រោងចក្រ និង តំណាង កម្មករ ដែល មាន អំណាច ទទួល បាន សិទ្ធិ កាន់ តែ ច្រើន ក្នុង ដំណើរ ការ កែ លម្អ រោងចក្រ។ នៅ ក្នុង បរិបទ បច្ចុប្បន្ន នៅ ពេល ដែល BFC មិន អាច ធ្វើ ទស្សន កិច្ច រោង ចក្រ ឯក អគ្គ រដ្ឋ ទូត នឹង ដើរ តួ នាទី សំខាន់ ជាមួយ ក្រុម របស់ យើង ដើម្បី ធានា ថា ការ គាំទ្រ របស់ BFC ចំពោះ រោង ចក្រ នៅ តែ បន្ត ។ អ្នក ចូល រួម កម្មវិធី នេះ ត្រូវ បាន បណ្តុះ បណ្តាល និង បង្ហាត់ បង្រៀន ដើម្បី ពង្រឹង ចំណេះ ដឹង ការ ប្រកួត ប្រជែង និង ជំនាញ របស់ ពួក គេ ដើម្បី នាំ មក នូវ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ដ៏ យូរ អង្វែង ទៅ កាន់ កន្លែង ធ្វើ ការ របស់ ពួក គេ ដោយ ប្រើ ឧបករណ៍ និង បច្ចេកទេស BFC ដែល បាន សាក ល្បង និង សាក ល្បង ។

កាល ពី ខែ មុន កម្ម វិធី នេះ បាន ចាប់ ផ្តើម ដោយ ការ ជំរុញ និម្មិត រយៈ ពេល 6 ថ្ងៃ ដល់ អ្នក ចូល រួម ដែល បាន ចុះ ឈ្មោះ ជាង 200 នាក់ ពី រោង ចក្រ ជាង 90 លើ ប្រធាន បទ សំខាន់ ៗ ចំនួន 6 :

  • សម័យ ប្រជុំ ទី ១៖ ដំណើរ ការ វាយ តម្លៃ និង បច្ចេកទេស វាយ តម្លៃ BFC & កិច្ច សហ ប្រតិបត្តិការ រោងចក្រ
  • សម័យ៖ ២៖ ការសម្ភាសន៍ជំនាញ និងសុវត្ថិភាពការងារ និងសុខភាព (OSH)
  • សម័យ ប្រជុំ ទី៣៖ ច្បាប់ ស្តីពី ការងារ កម្ពុជា និង សមាសភាព សមាសភាព
  • សម័យប្រជុំលើកទី៤៖ សេរីភាពនៃសមាគម ទំនាក់ទំនងឧស្សាហកម្ម ការរើសអើង ជំនាញសម្របសម្រួល
  • សម័យប្រជុំលើកទី៥៖ ក្រសួងការងារកុមារ បញ្ហាដោះស្រាយបញ្ហាដោះស្រាយបញ្ហាដោះស្រាយជំនាញ និងបញ្ជីត្រួតពិនិត្យវាយតម្លៃខ្លួនឯង
  • សម័យប្រជុំលើកទី៦៖ តួនាទី និងភារកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យការងារ

ឯកអគ្គរាជទូតរោងចក្រ

ឯកអគ្គរាជទូតរោងចក្រ

ឯកឧត្តម ខាន់ លីណា ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរោងចក្រ បានមានប្រសាសន៍ថា "ខ្ញុំទទួលបានកម្រិតថ្មីនៃទំនុកចិត្តលើរបៀបដែលខ្ញុំប្រាស្រ័យទាក់ទងនិងបានរៀនមេរៀនថ្មីៗជាច្រើនសម្រាប់រោងចក្ររបស់ខ្ញុំ" នេះ បើតាមប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្តម ខាន់ លីណា ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរោងចក្រ – ជាម្តាយតែមួយរបស់កូនពីរនាក់ដែលបានធ្វើការងារក្នុងវិស័យសម្លៀកបំពាក់អស់រយៈពេលជាង 25 ឆ្នាំដំបូងជាម៉ាស៊ីន ដេរមុនពេលក្លាយជាអ្នកដឹកនាំផលិតកម្មរោងចក្រ។ ក្នុង នាម ជា ម្តាយ ខ្លួន ឯង លីណា មាន ចិត្ត រំភើប បំផុត ក្នុង ការ រៀន អំពី ច្បាប់ ការងារ របស់ កុមារ នាង ចង់ ធានា ថា នេះ គឺ ជា អាទិភាព សម្រាប់ រោង ចក្រ របស់ នាង ។ «ខ្ញុំ ភ្ញាក់ ផ្អើល ចំពោះ ចំនួន រោងចក្រ និង អ្នក ចូលរួម ដែល បាន ចូលរួម ហ្វឹកហាត់ រយៈពេល ៥ ថ្ងៃ ខ្ញុំ បាន រៀន មិន ត្រឹម តែ ពី ការ ហ្វឹកហាត់ ប៉ុណ្ណោះ ទេ ប៉ុន្តែ ថែម ទាំង ពី ការ ពិភាក្សា និង មេរៀន ដែល បាន រៀន ចែក រំលែក ដោយ រោងចក្រ ផ្សេងៗ ទៀត ក្នុង អំឡុង ពេល ជំរុញ នេះ»។

ជំហានបន្ទាប់ គ្រូបង្វឹក និងគាំទ្រស្ថានទូតរោងចក្រ

BFC នឹង បន្ត មគ្គុទ្ទេសក៍ គ្រូ បង្វឹក និង គាំទ្រ ឯក អគ្គ រដ្ឋ ទូត រោង ចក្រ ខណៈ ដែល យើង បន្ត រៀន និង តាម ដាន ផល ប៉ះ ពាល់ នៃ កម្ម វិធី នេះ ក្នុង រយៈ ពេល ប៉ុន្មាន ខែ និង ឆ្នាំ ខាង មុខ នេះ ។ ស្រដៀង គ្នា ទៅ នឹង ការ ធ្វើ អន្តរាគមន៍ របស់ BFC ទាំង អស់ ការ ប្តេជ្ញា ចិត្ត ជា បន្ត បន្ទាប់ ពី ការ គ្រប់ គ្រង រោង ចក្រ ជាន់ ខ្ពស់ នឹង មាន សារៈ សំខាន់ សំរាប់ ភាព ជោគ ជ័យ នៃ កម្ម វិធី ឯក អគ្គ រដ្ឋ ទូត រោង ចក្រ ជា ពិសេស ក្នុង ការ ធានា ថា ឯក អគ្គ រដ្ឋ ទូត ត្រូវ បាន ប្រគល់ សិទ្ធិ អំណាច ដើម្បី អនុវត្ត តួ នាទី ថ្មី របស់ ពួក គេ ។

 

ព័ត៌មាន

មើលទាំងអស់
រឿង ជោគ ជ័យ 12 Dec 2023

ការ ផ្តល់ អំណាច ដល់ មេ ដឹក នាំ សហ ជីព ពាណិជ្ជ កម្ម ៖ ដំណើរ របស់ យ៉ាង សុបហន

ការបណ្តុះបណ្តាលកម្ពុជា3 Oct 2023

ជំនាញផ្លូវចិត្ត និងសង្គមទទួលបានការផ្តោតថ្មីក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលវិស័យសម្លៀកបំពាក់នៅកម្ពុជា

ផ្ទះសកលកម្ពុជា1 Mar 2023

ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ប្រាក់ ឈ្នួល ឌីជីថល ដោយ ទទួល ខុស ត្រូវ៖ ជា ជំហាន ទាន់ ពេល សម្រាប់ កម្ពុជា

រឿង ជោគ ជ័យ វគ្គ បណ្ដុះបណ្ដាល 22 Dec 2022

សិក្ខាសាលាស្តីពីការទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលឌីជីថលក្នុងវិស័យសម្លៀកបំពាក់នៅកម្ពុជា

ភេទ និង ការ បញ្ចូល គ្នា 4 Nov 2022

ភាព ស្មើ គ្នា នៃ ភេទ នៅ ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ កម្ពុជា

ភាពជាដៃគូកម្ពុជា25 Oct 2022

រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា និង ILO ចុះ ហត្ថលេខា លើ MoU ដើម្បី ពង្រីក កម្មវិធី រោងចក្រ កាន់ តែ ប្រសើរ នៅ កម្ពុជា រយៈពេល ៥ ឆ្នាំ ទៀត

, Global news, Success Stories 4 Oct 2022

ប្រាក់ ឈ្នួល ឌីជីថល នៅ ឆ្នេរ សមុទ្រ កម្ពុជា

11 Aug 2022

សៀវភៅ នៃ ការ ប្រារព្ធ ខួប ២០ ឆ្នាំ នៃ ឥទ្ធិពល នៅ កម្ពុជា

Uncategorized 29 Jul 2022

ទម្រង់នៃការផ្លាស់ប្តូរ: Nov Dara

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។