សក្តានុពល ធំ សម្រាប់ ការ ឌីជីថល ការ បង់ ប្រាក់ ឈ្នួល នៅ រោងចក្រ សម្លៀកបំពាក់ កម្ពុជា

15 Dec 2021

Khmer version (284.72 kB)

ពិភព លោក កំពុង ផ្លាស់ ប្តូរ ទៅ ការ បង់ ប្រាក់ ឌីជីថល ។ វា លឿន ជាង សុវត្ថិភាព កាន់ តែ ថ្លា និង មាន ប្រសិទ្ធិ ភាព ជាង សាច់ ប្រាក់ ។ ការបង់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធឌីជីថលអាចគាំទ្រដល់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម (SMEs) និងផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់ស្ត្រីនិងយុវវ័យ។ ជំងឺ រាតត្បាត COVID-19 បាន បង្កើន ល្បឿន នៃ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ឆ្ពោះ ទៅ រក ការ បង់ ប្រាក់ តាម ឌីជីថល និង បាន បង្ហាញ ពី អត្ថប្រយោជន៍ ច្បាស់លាស់ ហួស ពី ការ ចំណាយ និង ប្រសិទ្ធភាព៖ ដោយ កាត់ បន្ថយ អន្តរកម្ម របស់ មនុស្ស ក្នុង អំឡុង ពេល ប្តូរ ប្រាក់ កាត់ បន្ថយ ការ ធ្វើ ដំណើរ និង ការ រក្សា ស្ថាប័ន ពាណិជ្ជកម្ម ឲ្យ មាន មនុស្ស តិច ជាង មុន និង គ្រប់គ្រង ហានិភ័យ សុខភាព។

ករណី សម្រាប់ ការ ធ្វើ សមកាល កម្ម pឌីជីថល នៃ ប្រាក់ ឈ្នួល នៅ កន្លែង ធ្វើ ការ គឺ ខ្លាំង ណាស់ ។ ឧទាហរណ៍ វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ ដែល បាន ត្រៀម រួច រាល់ របស់ ប្រទេស បង់ក្លាដេស បាន បង្កើន ការ អនុម័ត តួលេខ ប្រាក់ ឈ្នួល របស់ ខ្លួន នៅ ក្នុង ទស វត្សរ៍ ចុង ក្រោយ នេះ ហើយ អត្ថ ប្រយោជន៍ អាជីវកម្ម នៃ ការ បង់ ប្រាក់ ឌីជីថល ត្រូវ បាន បង្ហាញ យ៉ាង ច្បាស់ រួម ទាំង ការ កាត់ បន្ថយ ការ ចំណាយ និង ហានិភ័យ សុវត្ថិភាព នៃ ការ ផ្តល់ សាច់ ប្រាក់ នៅ ថ្ងៃ បង់ ប្រាក់ ។ ការ ទទួល យក ការ បង់ ប្រាក់ ឈ្នួល ឌីជីថល ក៏ បាន ពង្រីក ការ ទទួល បាន សេវា ហិរញ្ញវត្ថុ ជា ផ្លូវ ការ សម្រាប់ កម្មករ ជា ពិសេស ស្ត្រី និង បង្កើន ការ ប្រើប្រាស់ គណនី សម្រាប់ ការ សន្សំ សំចៃ និង ការ ផ្ញើ លិខិត ទូទាត់ ជា ពិសេស នៅ ពេល ដែល បាន ធ្វើ ជា ដៃ គូ ក្នុង ការ បណ្តុះ បណ្តាល សមត្ថភាព ហិរញ្ញវត្ថុ និង ការ គាំទ្រ ជា បន្ត បន្ទាប់។

នៅ ក្នុង ប្រទេស កម្ពុជា ដែល មាន តែ មនុស្ស ពេញ វ័យ ១៨% ប៉ុណ្ណោះ ដែល មាន គណនី ធនាគារ ហើយ កម្មករ សម្លៀកបំពាក់ ៨៥% ជា ស្ត្រី ប្រាក់ ឈ្នួល ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ ភាគ ច្រើន នៅ តែ បន្ត ត្រូវ បង់ ជា ប្រាក់ បំណាច់។ ដើម្បីយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីឱកាសនៃការដាក់តួលេខប្រាក់ឈ្នួលនៅកម្ពុជា IFC បានចាប់ដៃគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុន HERproject របស់ BSR ក្រោមភាពជាដៃគូការងារ IFC/ILO កាន់តែល្អប្រសើរ និងសហការជាមួយឱកាស Microfinance។ ចាប់ ផ្ដើម ពី ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០ យើង បាន សិក្សា ពី ឱកាស និង ឧបសគ្គ នានា ក្នុង ការ ធ្វើ ឌីជីថល ប្រាក់ ឈ្នួល រោង ចក្រ សម្លៀកបំពាក់ កម្ពុជា តាម រយៈ ការ សម្ភាស និង ការ ស្ទង់ មតិ ជាមួយ កម្មករ និង អ្នក គ្រប់ គ្រង ជាង ៤០០ នាក់ មក ពី រោងចក្រ ជាង ១០០។ ពាក់ កណ្តាល នៃ រោង ចក្រ ដែល យើង បាន ជ្រើស រើស សម្ភាសន៍ កម្ម ករ បង់ ប្រាក់ តាម ឌីជីថល និង កម្ម ករ បង់ ប្រាក់ ពាក់ កណ្តាល ផ្សេង ទៀត ជា សាច់ ប្រាក់ ។

ការ រក ឃើញ នេះ ច្បាស់ ណាស់ ប្រាក់ ឈ្នួល ឌីជីថល អាច នាំ មក នូវ ប្រសិទ្ធិ ភាព នៅ ក្នុង ច្រវ៉ាក់ ផ្គត់ផ្គង់ សម្លៀកបំពាក់ ដែល ផ្តល់ ប្រយោជន៍ ទាំង និយោជក និង កម្ម ករ : ( i ) ការ បង់ ប្រាក់ ឌីជីថល អាច កាត់ បន្ថយ ការ ចំណាយ សម្រាប់ ម្ចាស់ រោង ចក្រ ; (ii) កម្មករ ជា ពិសេស ស្ត្រី ទទួល បាន ផល ប្រយោជន៍ ពី ការ កើន ឡើង នៃ ការ ប្រើប្រាស់ សេវា ហិរញ្ញវត្ថុ ឌីជីថល និង (iii) កម្ពុជាមានមូលដ្ឋានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដ៏រឹងមាំសម្រាប់អ្នកផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីផ្តល់ប្រាក់ឈ្នួលឌីជីថល។

ពិសេសជាងនេះទៅទៀត ការសិក្សាបានរកឃើញថា៖

i.Digital payments អាច បន្ថយ ការ ចំណាយ សម្រាប់ ម្ចាស់ រោងចក្រ

ការ បង់ ប្រាក់ ឈ្នួល សាច់ប្រាក់ គឺ ចំណាយ ពេល និង ថ្លៃ ជាង មុន៖ បុគ្គលិក និង កម្មករ ប្រាក់ខែ ត្រូវ ចាក ចេញ ពី កម្រាល ផលិតកម្ម ដើម្បី ប្រមូល ប្រាក់ ខែ របស់ ខ្លួន (ដែល នៅ កម្ពុជា មាន ចំនួន ពីរ ដង ក្នុង មួយ ខែ)។ ទោះបី ជា កត្តា ក្នុង ការ ចំណាយ នៃ តួលេខ ដូច ជា ការ រៀបចំ ចំណាយ និង ថ្លៃ ជំនួញ ក៏ ដោយ យើង បាន ប៉ាន់ ស្មាន ថា ការ បង់ ប្រាក់ ឈ្នួល ឌីជីថល អាច សន្សំ សំចៃ រោង ចក្រ ធំៗ យ៉ាង ហោច ណាស់ $ 1,700 ក្នុង មួយ ខែ ( សូម មើល តារាង ) ។

ការចំណាយទាបសម្រាប់ម្ចាស់រោងចក្រ

តំណាង រោង ចក្រ ឌីជីថល បាន រាយ ការណ៍ ពី ការ ពេញ ចិត្ត ទាំង មូល ដោយ ងាយ ស្រួល ក្នុង ការ គ្រប់ គ្រង បញ្ជី ប្រាក់ ខែ ឌីជីថល ។ ទោះបី ជា មាន ការ ខក ចិត្ត មួយ ចំនួន ចំពោះ បញ្ហា បច្ចេកទេស ដែល អាច កើត ឡើង ម្តង ក្នុង មួយ ឆ្នាំ ភាគ ច្រើន អ្នក គ្រប់ គ្រង រោង ចក្រ ភាគ ច្រើន ជឿ ថា ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ពី សាច់ ប្រាក់ ទៅ ការ បង់ ប្រាក់ ឈ្នួល ឌីជីថល គឺ ងាយ ស្រួល សម្រាប់ ទាំង រោង ចក្រ និង កម្ម ករ ។

ii. កម្មករ អាច ទទួល បាន អត្ថប្រយោជន៍ ពី ការ កើន ឡើង នៃ ការ ប្រើប្រាស់ សេវា ហិរញ្ញវត្ថុ ឌីជីថល

កម្មករ ដែល បាន ចាប់ ផ្តើម ប្រើប្រាស់ ការ ផ្ទេរ ឌីជីថល សម្រាប់ ការ បង់ ប្រាក់ ដោយ ផ្ទាល់ ខ្លួន ដូច ជា ការ បញ្ជូន ទៅ តំបន់ ជន បទ គឺ ជា ការ សន្សំ ប្រាក់ បើ ប្រៀប ធៀប ទៅ នឹង ការ បង់ ប្រាក់ សាច់ប្រាក់។ ការ ផ្ទេរ បែប នេះ អាច មាន អត្ថ ប្រយោជន៍ អភិវឌ្ឍន៍ ដ៏ សំខាន់ សម្រាប់ អ្នក ទទួល ជា ពិសេស ស្ត្រី មក ពី តំបន់ ជន បទ ដែល ជា ញឹក ញាប់ ប្រឈម មុខ នឹង ការ ចំណាយ និង ពេល វេលា ធ្វើ ដំណើរ ដើម្បី នាំ យក ប្រាក់ មក ផ្ទះ ដោយ ផ្ទាល់ ។ កម្ម ករ ដែល ទទួល បាន ការ បង់ ប្រាក់ ឈ្នួល ឌីជីថល គួរ តែ ចាប់ ផ្តើម ប្រើប្រាស់ គណនី ហិរញ្ញ វត្ថុ របស់ ខ្លួន យ៉ាង ល្អ សំរាប់ ជំនួញ ឌីជីថល ផ្សេង ទៀត ដូច ជា ជួល ផ្ទះ និង ឧបករណ៍ ប្រើប្រាស់ ។ លើស ពី នេះ ទៀត ប្រសិន បើ គណនី ត្រូវ បាន រចនា ឡើង ដើម្បី សម្រប សម្រួល ការ ដក ថយ ដែល ងាយ ស្រួល និង មាន តម្លៃ សម រម្យ កម្ម ករ ដែល មាន គណនី ធនាគារ ទំនង ជា នឹង សន្សំ ប្រាក់ របស់ ខ្លួន នៅ ទី នោះ ដែល អាច ជួយ ពួក គេ ប្រមូល ប្រាក់ សន្សំ ក្នុង រយៈ ពេល វែង តាម រយៈ ផល ប៉ះ ពាល់ លំនាំ ដើម

iii. កម្ពុជា មាន មូលដ្ឋាន ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ បច្ចេកវិទ្យា រឹង មាំ សម្រាប់ អ្នក ផ្តល់ សេវា ហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បី ផ្តល់ ប្រាក់ ឈ្នួល ឌីជីថល

ការ ចូល ដំណើរ ការ បច្ចេកវិទ្យា គឺ ជា មូលដ្ឋាន នៃ ការ អភិវឌ្ឍ ឌីជីថល និង សេវា ហិរញ្ញ វត្ថុ ឌីជីថល ។ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ហិរញ្ញវត្ថុ ជុំវិញ វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ កម្ពុជា មាន ភាព ទុំ ទុំ សម្រាប់ តួលេខ។ កម្មករ ស្ទើរតែ ទាំងអស់ ដែល យើង បាន សម្ភាស មាន ស្មាតហ្វូន និង អេធីអឹម និង ភ្នាក់ងារ ទូរស័ព្ទ ចល័ត ភាគច្រើន អាច ចូល ដំណើរការ បាន — ទោះ បី ជា រោងចក្រ មួយ ចំនួន នៅ ឃ្លាត ឆ្ងាយ ពី ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម ដែល នៅ ជិត បំផុត ក៏ ដោយ ។

ការ បង់ ប្រាក់ ឈ្នួល ឌីជីថល នៅ ក្នុង រោង ចក្រ ដែល យើង បាន សិក្សា ត្រូវ បាន គ្រប់ គ្រង ដោយ ទាំង អ្នក ផ្តល់ ធនាគារ និង ហ្វាំងតិច ( ទូរស័ព្ទ ដៃ ) ។ រាល់ ផលិតផល ប្រាក់ខែ ទាំងអស់ អាច ប្រាស្រ័យទាក់ទង គ្នា បាន ដើម្បី ឲ្យ អ្នកប្រើប្រាស់ អាច ផ្ញើ លុយ ទៅ មិត្តភក្តិ និង គ្រួសារ ដោយ ឥតគិតថ្លៃ នៅ លើ វេទិកា ផ្សេងៗ គ្នា ។ ទោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ អ្នក ផ្គត់ផ្គង់ ផ្សេង ៗ ផ្តល់ ឲ្យ កម្ម ករ នូវ សេវា ទូទាត់ ឌីជីថល ជា ច្រើន ព្រម ទាំង គំរូ អាជីវកម្ម និង ការ លើក ទឹក ចិត្ត ផ្សេង ៗ គ្នា ។ ឧទាហរណ៍ ផលិត ផល ធនាគារ ជា ទូទៅ ផ្តល់ នូវ ការ ដក ថយ ដោយ ឥត គិត ថ្លៃ នៅ ATMs របស់ ខ្លួន ។ ផ្ទុយ ទៅ វិញ ផលិត ផល ទូរស័ព្ទ ដៃ ជា ទូទៅ ផ្តល់ ឲ្យ កម្មករ នូវ ការ ដក ប្រាក់ ឈ្នួល ដោយ ឥត គិត ថ្លៃ មួយ ក្នុង មួយ ខែ ដែល បង្កើត ការ លើក ទឹក ចិត្ត ដល់ កម្មករ ក្នុង ការ ទូទាត់ ប្រាក់ ខែ ទាំង មូល របស់ ខ្លួន នៅ ថ្ងៃ បង់ ខែ។

ដើម្បី បង្កើន ល្បឿន ការ បង់ ប្រាក់ ឈ្នួល ឌីជីថល នៅ កម្ពុជា អ្នក ជាប់ ពាក់ព័ន្ធ គួរ ផ្តោត ការ ខិតខំ ប្រឹងប្រែង របស់ ខ្លួន លើ ផ្នែក ៤

បើ ទោះ បី ជា កម្ពុជា មាន ទីតាំង ល្អ ក្នុង ការ ពង្រីក ការ បង់ ប្រាក់ ឈ្នួល ឌីជីថល នៅ ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ ក៏ ដោយ ក៏ បញ្ហា ប្រឈម នៅ តែ មាន។ ពួក គេ រួម មាន ការ យល់ ឃើញ ពី តម្លៃ នៃ ការ ធ្វើ ឌីជីថល ប្រាក់ ឈ្នួល ដោយ និយោជក បទ ពិសោធន៍ ដែល មាន កម្រិត របស់ កម្ម ករ ជាមួយ ផលិត ផល ហិរញ្ញ វត្ថុ និង សេវា ជា ពិសេស ស្ត្រី និង ការ គ្រប ដណ្តប់ លើ ប្រព័ន្ធ អេកូស៊ីល សាច់ ប្រាក់ ។ ដើម្បី ដោះ ស្រាយ ឧបសគ្គ ទាំង នេះ អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ គួរ តែ ផ្តោត ការ ខិតខំ របស់ ពួក គេ ទៅ លើ ផ្នែក បួន ៖

១.ធានាការបង់ប្រាក់ប្រាក់ឈ្នួលឌីជីថលដែលទទួលខុសត្រូវ។ នៅ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2021 អង្គ ការ សហ ប្រជា ជាតិ បាន ចេញ ផ្សាយ " គោល ការណ៍ អង្គ ការ សហ ប្រជា ជាតិ សំរាប់ ការ បង់ ប្រាក់ ឌីជីថល ដែល ទទួល ខុស ត្រូវ " ដែល គូស បញ្ជាក់ ពី គោល ការណ៍ ប្រាំ បួន ដែល កំណត់ ថា នរណា ត្រូវ ទទួល ខុស ត្រូវ អ្វី ដែល វា មាន ន័យ ថា ទទួល ខុស ត្រូវ និង របៀប ទទួល ខុស ត្រូវ ។

ស្រប តាម គោលការណ៍ ថ្មី របស់ UN កម្មករ គួរ តែ មាន សិទ្ធិ ទទួល បាន ឧបករណ៍ ទូទាត់ សមរម្យ ផលិតផល និង តម្លាភាព ថ្លៃ សេវា និង ប្រព័ន្ធ ទូទាត់ ដោយ យុត្តិធម៌ សម្រាប់ ដោះស្រាយ ការ ត្អូញត្អែរ អំពី ការ បង់ ប្រាក់ តាម ឌីជីថល។ រោងចក្រ និង FSPs ក៏ គួរ ធានា ការ ការពារ អត្តសញ្ញាណ កម្មករ ការ ចុះ បញ្ជី ប្រាក់ ខែ និង ទិន្នន័យ ហិរញ្ញវត្ថុ ផង ដែរ។ ព័ត៌មាន ទូទាត់ កំពុង ត្រូវ បាន ប្រើប្រាស់ កាន់ តែ ច្រើន សម្រាប់ ការ រក ពិន្ទុ ទី ផ្សារ និង ឥណទាន ហើយ ខណៈ ដែល ទិន្នន័យ មាន សក្តានុពល ក្នុង ការ ផ្តល់ ឲ្យ កម្ម ករ នូវ ការ ទទួល បាន ឥណទាន ជា ផ្លូវ ការ និង សេវា ហិរញ្ញ វត្ថុ ផ្សេង ទៀត វា ក៏ លើក ឡើង នូវ ការ ព្រួយ បារម្ភ អំពី សុវត្ថិភាព អ៊ីនធើណែត ផង ដែរ ។

២. ផ្តល់ ការ គាំទ្រ ដល់ កម្មករ ដើម្បី ទទួល បាន អត្ថប្រយោជន៍ ពេញលេញ ពី តួលេខ ប្រាក់ ឈ្នួល៖ បញ្ហា ប្រឈម ភ្លាមៗ បំផុត គឺ ការ បណ្ដុះបណ្ដាល កម្មករ និង ជួយ ឲ្យ ពួកគេ ទទួល បាន ចំណេះដឹង និង ទំនុកចិត្ត អំពី ជំនួញ ហិរញ្ញវត្ថុ ឌីជីថល។ បទ ពិសោធន៍ នៅ ក្នុង ប្រទេស បង់ក្លាដេស បាន បង្ហាញ ថា តួលេខ ប្រាក់ ឈ្នួល តែ មួយ គត់ គឺ មិន គ្រប់ គ្រាន់ សម្រាប់ កម្មករ ដើម្បី ទទួល បាន ប្រយោជន៍ ពី បញ្ជី ប្រាក់ ខែ ឌីជីថល នោះ ទេ។ ស្ត្រី មាន តម្រូវ ការ តែ មួយ គត់ ដែល ត្រូវ ពិចារណា នៅ ពេល រចនា អន្តរាគមន៍ ។ ឧទាហរណ៍ ការ ធានា ថា ស្ត្រី ទទួល បាន ប្រាក់ ឈ្នួល នៅ ក្នុង គណនី ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ ពួក គេ ដោយ ផ្តល់ ពេល វេលា ដល់ ពួក គេ នៅ ថ្ងៃ បង់ ថ្លៃ ដើម្បី ទស្សនា ចំណុច ដែល មាន សាច់ ប្រាក់ ហើយ ការ រៀប ចំ ការ ទៅ សួរ សុខ ទុក្ខ ក្រុម ទៅ កាន់ ចំណុច ដែល មាន សាច់ ប្រាក់ នឹង ជួយ ពួក គេ ឲ្យ មាន អារម្មណ៍ សុវត្ថិភាព ។

HERproject បាន បង្កើត សម្ភារ បើក ទូលាយ មួយ ចំនួន រួច មក ហើយ ដែល មាន ទាំង បដា វីដេអូ និង ឧបករណ៍ បច្ចេកវិទ្យា ជា ភាសា ខ្មែរ ដើម្បី គាំទ្រ ដល់ អ្នក គ្រប់ គ្រង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ និង កម្មករ រួម ទាំង តម្រូវ ការ ជាក់លាក់ របស់ ស្ត្រី ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ប្រាក់ ឈ្នួល ឌីជីថល។ ការបណ្តុះបណ្តាល និងការគាំទ្របន្ថែមដល់កម្មករ គឺត្រូវការជំនួយដល់ពួកគេក្នុងការបើក និងប្រើប្រាស់គណនីហិរញ្ញវត្ថុ និងបណ្តុះបណ្តាលពួកគេអំពីប្រាក់សន្សំ ថវិកា និងការចំណាយប្រាក់ឈ្នួល។

៣. ជំរុញ និង អនុញ្ញាត ឲ្យ មាន តួលេខ ទូទាត់ ពាណិជ្ជករ ដើម្បី គាំទ្រ ដល់ ភាព រស់ រវើក ផ្នែក ពាណិជ្ជកម្ម នៃ គណនី ប្រាក់ខែ ៖ គំរូ អាជីវកម្ម បច្ចុប្បន្ន របស់ FSPs គឺ ត្រូវ រក ប្រាក់ តាម រយៈ ថ្លៃ ដែល ត្រូវ បាន បង់ ថ្លៃ សម្រាប់ ជំនួញ ទូទាត់ ប្រាក់ រៀល ។ ប៉ុន្តែ គំរូ នេះ ត្រូវ វិវត្ត ដើម្បី លើក ទឹក ចិត្ត ដល់ ជំនួញ ហិរញ្ញវត្ថុ ឲ្យ នៅ តែ មាន ឌីជីថល និង ឲ្យ កម្មករ ធ្វើ ជំនួញ ច្រើន ក្នុង អំឡុង ខែ នេះ រួម ទាំង សម្រាប់ ការ ទិញ ផង ដែរ។ ឧទាហរណ៍ FSPs អាច រក ប្រាក់ បាន តាម រយៈ ថ្លៃ ដែល បាន បង់ ដោយ អ្នក ជំនួញ និង ដៃ គូ ធនាគារ សម្រាប់ សេវា នេះ ដោយ មិន ផ្ទេរ ការ ចំណាយ ទៅ ឲ្យ កម្ម ករ ដែល មាន ប្រាក់ ចំណូល ទាប នោះ ទេ ។ ការ សិក្សា របស់ យើង បាន បង្ហាញ ថា អាជីវកម្ម ភាគ ច្រើន ដែល បម្រើ ដល់ កម្មករ សម្លៀកបំពាក់ បច្ចុប្បន្ន ទទួល បាន ការ បង់ ប្រាក់ ពី អតិថិជន ក្នុង សាច់ ប្រាក់ ព្រោះ ឈ្មួញ នៅ តែ ត្រូវ បង់ ប្រាក់ ដល់ អ្នក ផ្គត់ផ្គង់ របស់ ខ្លួន ក្នុង សាច់ប្រាក់។ ការ ទទួល យក កាន់ តែ ទូលំទូលាយ នៃ ការ បង់ ប្រាក់ ឌីជីថល នឹង តម្រូវ ឲ្យ មាន វិធី សាស្ត្រ ច្រវ៉ាក់ ផ្គត់ផ្គង់ ។

៤. ការ ប្រកួត ប្រជែង Foster ក្នុង ចំណោម FSPs៖ រោងចក្រ នៅ កម្ពុជា មិន អនុញ្ញាត ឲ្យ កម្មករ ជ្រើសរើស អ្នក ផ្ដល់ គណនី ប្រាក់ខែ របស់ ខ្លួន ឡើយ — ពួក គេ ទទួល បាន ប្រាក់ ខែ របស់ ខ្លួន ទៅ ក្នុង គណនី ដែល ត្រូវ បាន ជ្រើសរើស ដោយ រោងចក្រ។ ក្នុង រយៈ ពេល វែង ការ ប្រកួត ប្រជែង សម្រាប់ កម្ម ករ ដោយសារ អតិថិ ជន នឹង លើក ទឹក ចិត្ត FSPs ឲ្យ រចនា ផលិត ផល ល្អ ប្រសើរ និង រក្សា តម្លៃ ទាប ។ ដូច្នេះ រោងចក្រ គួរ តែ មាន គោល បំណង ធ្វើ ដំណើរ ហួស ពី កិច្ច សន្យា ផ្ទាល់ ជាមួយ FSPs និង ឆ្ពោះ ទៅ រក ការ ធ្វើ ការ ជាមួយ សេវា ចុះ បញ្ជី ប្រាក់ ខែ ឌីជីថល ដែល អាច ដាក់ ប្រាក់ ឈ្នួល របស់ កម្មករ នៅ ក្នុង គណនី ធនាគារ ឬ ហ្វាំងតិច ណា មួយ។

កិច្ច ខិតខំ ប្រឹងប្រែង លើក កម្ពស់ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ប្រាក់ ពី សាច់ប្រាក់ ទៅ ការ បង់ ប្រាក់ ឈ្នួល ឌីជីថល ដែល ទទួល ខុស ត្រូវ ចំពោះ វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ នៅ កម្ពុជា កំពុង ដំណើរការ រួច ហើយ។ ឧទាហរណ៍ មួយ គឺ មជ្ឈមណ្ឌល សកល របស់ ILO ស្តី ពី ប្រាក់ ឈ្នួល ឌីជីថល សម្រាប់ ការងារ សមធម៌ ដែល នឹង កសាង លើ លទ្ធផល នៃ ការ សិក្សា នេះ ដើម្បី ចូល រួម នៅ កម្ពុជា នៅ ចុង ឆ្នាំ នេះ។ ស្រប ពេល ដែល ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ឆ្ពោះ ទៅ រក តួលេខ នៅ តែ បន្ត នៅ កម្ពុជា មាន ឱកាស សហការ គ្នា នៅ ទូទាំង ស្ថាប័ន នានា ដើម្បី បង្កើន ការ បង់ ប្រាក់ តាម ឌីជីថល រួម គ្នា និង ដើម្បី ឈាន ទៅ មុខ ទៀត និង លឿន ជាង មុន។

ការ ស្រាវជ្រាវ នេះ បាន ធ្វើ ឡើង ដោយ ក្រុមហ៊ុន HERproject និង IFC របស់ BSR ក្រោម ភាព ជា ដៃគូ ការងារ ល្អ ប្រសើរ របស់ ក្រុមហ៊ុន ILO/IFC ដោយ សហការ យ៉ាង ជិត ស្និទ្ធ ជាមួយ ក្រុមហ៊ុន Better Factories Cambodia។ ក្រុមហ៊ុន Walt Disney (BSR) និង សហភាព អឺរ៉ុប (IFC under ILO/IFC Better Work partnership) បាន ផ្តល់ មូលនិធិ ដល់ ការងារ និង ឱកាស មីក្រូហ្វាំងឡង់ ដែល បាន ជួយ ក្នុង ការ អភិវឌ្ឍ ការ ស្រាវជ្រាវ នេះ។

អ្នកនិពន្ធ

Leora Klapper, សេដ្ឋកិច្ចនាំមុខ, ធនាគារពិភពលោក

Maria Soledad Requejo មន្ត្រីប្រតិបត្តិការ ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ (IFC)

លោក Christine Svarer នាយក HERproject, Business for Social Responsibility (BSR)

ព័ត៌មាន

មើលទាំងអស់
រឿង ជោគ ជ័យ 12 Dec 2023

ការ ផ្តល់ អំណាច ដល់ មេ ដឹក នាំ សហ ជីព ពាណិជ្ជ កម្ម ៖ ដំណើរ របស់ យ៉ាង សុបហន

ការបណ្តុះបណ្តាលកម្ពុជា3 Oct 2023

ជំនាញផ្លូវចិត្ត និងសង្គមទទួលបានការផ្តោតថ្មីក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលវិស័យសម្លៀកបំពាក់នៅកម្ពុជា

ផ្ទះសកលកម្ពុជា1 Mar 2023

ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ប្រាក់ ឈ្នួល ឌីជីថល ដោយ ទទួល ខុស ត្រូវ៖ ជា ជំហាន ទាន់ ពេល សម្រាប់ កម្ពុជា

រឿង ជោគ ជ័យ វគ្គ បណ្ដុះបណ្ដាល 22 Dec 2022

សិក្ខាសាលាស្តីពីការទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលឌីជីថលក្នុងវិស័យសម្លៀកបំពាក់នៅកម្ពុជា

ភេទ និង ការ បញ្ចូល គ្នា 4 Nov 2022

ភាព ស្មើ គ្នា នៃ ភេទ នៅ ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ កម្ពុជា

ភាពជាដៃគូកម្ពុជា25 Oct 2022

រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា និង ILO ចុះ ហត្ថលេខា លើ MoU ដើម្បី ពង្រីក កម្មវិធី រោងចក្រ កាន់ តែ ប្រសើរ នៅ កម្ពុជា រយៈពេល ៥ ឆ្នាំ ទៀត

, Global news, Success Stories 4 Oct 2022

ប្រាក់ ឈ្នួល ឌីជីថល នៅ ឆ្នេរ សមុទ្រ កម្ពុជា

11 Aug 2022

សៀវភៅ នៃ ការ ប្រារព្ធ ខួប ២០ ឆ្នាំ នៃ ឥទ្ធិពល នៅ កម្ពុជា

Uncategorized 29 Jul 2022

ទម្រង់នៃការផ្លាស់ប្តូរ: Nov Dara

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។