របាយការណ៍ ប្រចាំ ឆ្នាំ របស់ ការងារ ហ្សកដង់ កាន់ តែ ប្រសើរ បង្ហាញ ពី ឧបសគ្គ ការ រីក ចម្រើន ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់

21 Mar 2024

កិច្ចប្រជុំលើកទី៥២ របស់គណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាយោបល់គម្រោង ពិនិត្យរករបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០២៤

AMMAN, Jordan21 March 2024— Better Work Jordan’s (BWJ) annual report highlights persistent shortcomings in complying with national laws and international labour standards in the country’s garment industry. The sector still faces challenges, particularly in occupational safety and health (OSH) practices, the report noted.

Better Work Jordan partners with 91 garment factories and five non-garment factories. The report includes data from compliance visits to 86 factories, advisory sessions, and surveys with workers, supervisors, and managers. While the report notes progress in OSH management and services in 2023, it also identifies areas requiring further improvements, including mental health provision, accommodation for workers and food quality.

The report documents progress made in the garment sector, including a decrease in non-compliance relating to child labour and forced labour. Compliance with regulations against pregnancy testing for migrant workers also increased significantly, with only a 4 per cent non-compliance rate, compared with 55 per cent three years earlier.

However, 16 per cent of factories continue to fall short of meeting the employment quota for individuals with disabilities. Persistent concerns about sexual harassment and verbal abuse in the workplace were also noted. In addition, the report highlights non-compliance with the Collective Bargaining Agreement (CBA), including adhering to maximum daily overtime hours, the provision of institutional nurseries for children, and mental health training initiatives.

The report, which was discussed during Better Work Jordan’s 52nd Project Advisory Committee (PAC) meeting on March 4th, notes a 5 per cent decrease in the garment sector’s workforce in Jordan, now totalling 74,000 workers, predominantly migrants (76 per cent), with women accounting for 74 per cent.

The meeting was presided over by the Ministry of Labour (MoL) and attended by representatives of the Jordan Garments, Accessories, and Textiles Exporters’ Association (JGATE), the General Trade Union of Workers in Textile, Garment and Clothing Industries (JTGCU), the Jordan Chamber of Industry (JCI), and the Economic Section of the US Embassy in Amman.

Najah Abu Tafesh, head of the MoL Occupational Safety and Health Directorate, highlighted the introduction of OSH regulations in 2023 and the MoL’s efforts to increase awareness in the industry of the new requirements.

The PAC also discussed the suspension of operations at the Aseel factory in October 2023 because of financial difficulties, which led to delayed salary payments and strikes by workers.

Haitham Al Najdawi, head of the MoL Inspection Directorate, outlined the steps taken by the ministry to resolve the issue of the factory’s financial obligations to other government bodies. Sanal Kumar, Vice Chairperson of JGATE and CEO of a leading garment factory, emphasized the need for early intervention when factories face similar challenges. He also recommended that relevant stakeholders meet to discuss new approaches.

Participants at the meeting agreed to set up a technical committee to monitor and address these issues. The committee will include representatives from JGATE, JCI, JTGCU, and the MoL, collaborating with buyers and relevant embassies, as well as other entities, including the SSC, the Ministry of Interior (MoI), and non-governmental organisations (NGOs), with advisory support from Better Work Jordan.

Better Work Jordan also presented the findings of a case study based on a garment factory seeking to recruit and retrain middle-level managers, and the achievement and challenges related to the programme’s Mental Health Project, which aims to improve the wellbeing and mental health of workers in the sector.

ព័ត៌មាន

មើលទាំងអស់
សេចក្ដី ប្រកាស ព័ត៌មាន 29 Feb 2024

ការ ផ្តល់ អំណាច ដល់ ភាព ជា អ្នក ដឹក នាំ ស្ត្រី និង ការ ចូល រួម សហ ជីព ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ របស់ ប្រទេស យ័រដាន់

សេចក្ដី ប្រកាស ព័ត៌មាន 19 Dec 2023

ការងារ យ័រដាន់ កាន់ តែ ប្រសើរ ៖ អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ សហ ការ លើ សេចក្តី ព្រាង យន្ត ការ ត្អូញត្អែរ នៅ ក្នុង វិស័យ សំលៀកបំពាក់ របស់ ប្រទេស យ័រដាន់

រឿង ជោគ ជ័យ 3 Dec 2023

ទិវា មនុស្ស អន្តរជាតិ ដែល មាន ពិការភាព ៖ ចាប់ តាំង ពី ការ តុបតែង អារ្យ ធម៌ រហូត ដល់ សមាជិក គណៈកម្មាធិការ សហជីព រឿង ជោគ ជ័យ របស់ សាជីដា

20 Nov 2023

ការងារ ហ្សកដានី ការងារ ល្អ ប្រសើរ សហ ជីព ពាណិជ្ជ កម្ម បង្កើន ការ យល់ ដឹង ប្រឆាំង នឹង ការ ជួញ ដូរ មនុស្ស នៅ ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់

ភាពជាដៃគូ 31 Oct 2023

គណៈកម្មាធិការ ប្រឹក្សា ការងារ ចូដាន់ ការងារ កាន់ តែ ប្រសើរ ផ្តោត លើ បទ ប្បញ្ញត្តិ ថ្មី របស់ រដ្ឋាភិបាល OSH

រឿង ជោគ ជ័យ 6 Jul 2023

បែកធ្លាយ របាំង ៖ ដំណើរ នៃ ការអាន ការ សរសេរ និង ភាព ស៊ាំ របស់ Yahya

22 Jun 2023

ការ កាត់ បន្ថយ ការ ប្រមាថ សុខភាព ផ្លូវ ចិត្ត និង ការ បង្កើត បរិស្ថាន ការងារ ដែល មាន សុវត្ថិភាព ជាង មុន នៅ ក្នុង រោង ចក្រ សំលៀកបំពាក់ របស់ ប្រទេស យ័រដាន់ ៖ ដំណើរ របស់ កម្ម ករ ម្នាក់

Highlight 5 Jun 2023

របាយការណ៍ ប្រចាំ ឆ្នាំ របស់ ហ្សកដង់ ការងារ ល្អ ប្រសើរ ឆ្នាំ 2023 បង្ហាញ ថា អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ ឧស្សាហកម្ម ដែល ចូល រួម លើ បទ ប្បញ្ញត្តិ ជាតិ សុខុមាល ភាព កម្ម ករ

Global news 2 Nov 2022

ការងារ ហ្សកដានី កាន់ តែ ប្រសើរ ៖ ការ ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ឡើង នូវ សុខភាព ផ្លូវ ចិត្ត របស់ កម្មករ តាម រយៈ ការ ច្នៃ ប្រឌិត

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។