ការ បិទ ភាព ខុស គ្នា នៃ ភេទ ៖ GEAR ជំរុញ ឲ្យ មាន ការ រីក ចម្រើន សម្រាប់ ស្ត្រី នៅ ក្នុង ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ របស់ ប្រទេស ស្រីលង្កា

18 Aug 2023
  • រោង ចក្រ សម្លៀកបំពាក់ ចំនួន 10 ដែល ជា កម្ម សិទ្ធិ របស់ Vogue Tex Orit Apparels និង Hela Clothing បាន រៀប ចំ គម្រោង បើក បរ យន្ត ហោះ នេះ ។
  • ស្ត្រី ១០៦ នាក់ ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ បាន ហ្វឹកហាត់ ក្នុង ជំនាញ បច្ចេកទេស និង ទន់ ដ៏ សំខាន់ ដែល ចាំបាច់ សម្រាប់ ការ រីក ចម្រើន និង ជោគជ័យ របស់ ពួកគេ ក្នុង តួនាទី ជា អ្នក ដឹកនាំ
  • ជាង 70% នៃអ្នកចូលរួមបានឆ្លងកាត់ការលើកឡើងពីប្រតិបត្តិករម៉ាស៊ីនទៅអ្នកគ្រប់គ្រងនិងមុខតំណែងកម្រិតប្រតិបត្តិ

កូឡុំបូ ស្រីលង្កា – វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ នៅ ក្នុង ប្រទេស ស្រីលង្កា បាន លេច ឡើង ជា កម្លាំង ដ៏ គួរ ឲ្យ ខ្លាច មួយ ក្នុង ការ ផ្តល់ អំណាច ដល់ ការ រីក ចម្រើន អាជីព របស់ ស្ត្រី ដោយ ទទួល ស្គាល់ ពី ការ រួម ចំណែក ដ៏ សំខាន់ របស់ ពួក គេ ចំពោះ ឧស្សាហកម្ម នេះ ។

ទោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ ទោះបី ជា មាន បុគ្គលិក ជាង 80 % ក៏ ដោយ ស្ត្រី នៅ តែ តំណាង មិន ល្អ ក្នុង តួ នាទី ត្រួត ពិនិត្យ និង គ្រប់ គ្រង ។ ឆ្លើយតបទៅនឹងភាពមិនស្មើគ្នានេះ ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ (IFC) និងអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ (ILO) បានចាប់ដៃគូសហការក្រោមគំនិតផ្តួចផ្តើមការងារកាន់តែប្រសើរ ដើម្បីបើកកម្មវិធីសមភាពយេនឌ័រ និងត្រឡប់មកវិញ (GEAR) ។

ក្នុង គោល បំណង បង្កើន លទ្ធ ភាព អាជីព សម្រាប់ ស្ត្រី នៅ ពេល បើក បរ នូវ ភាព ល្អ ប្រសើរ នៃ ប្រតិបត្តិ ការ កម្ម វិធី បើក បរ ត្រូវ បាន អនុវត្ត នៅ ទូទាំង រោង ចក្រ សំលៀកបំពាក់ ចំនួន 10 ដែល ផ្តល់ ប្រយោជន៍ ដល់ គ្រូ បង្វឹក 106 នាក់ ។

កម្មវិធី GEAR បាន បំពាក់ បុគ្គលិក ស្ត្រី នូវ ជំនាញ បច្ចេកទេស និង ទន់ ដ៏ ចាំបាច់ ដែល ចាំបាច់ សម្រាប់ ការ រីក ចម្រើន និង ភាព ជោគជ័យ របស់ ពួក គេ ក្នុង តួនាទី ជា អ្នក ដឹកនាំ។ តាមរយៈ វគ្គ បណ្ដុះបណ្ដាល ដែល បាន កំណត់ គោលដៅ អ្នកចូលរួម បាន ចូលរួម ជាមួយ អ្នកគ្រប់គ្រង ដើម្បី ជំរុញ ឲ្យ មាន ការផ្លាស់ប្តូរ វប្បធម៌ និង អង្គការ ដោះស្រាយ ភាព លំអៀង នៃ យេនឌ័រ និង លើកកម្ពស់ ការកំណត់ អត្តសញ្ញាណ ការផ្សព្វផ្សាយ និង ការ រក្សា ទេពកោសល្យ របស់ ស្ត្រី ។

បន្ថែមពីនេះទៀត ការបណ្តុះបណ្តាលលើការងារ និងការអនុវត្តជាក់ស្តែង រួមជាមួយនឹងវគ្គបណ្តុះ បណ្តាល បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការកសាងទំនុកចិត្តរបស់គ្រូបង្វឹកក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំ ធ្វើអោយពួកគេអាចអនុវត្តនូវជំនាញដែលខ្លួនទទួលបានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងជំរុញការកែលម្អឥតឈប់ឈរ។

ដើម្បី សម្គាល់ ការ បញ្ចប់ ដោយ ជោគជ័យ នៃ កម្មវិធី GEAR ដំណាក់ កាល នេះ ពិធី បញ្ចប់ ការ សិក្សា មួយ ត្រូវ បាន ធ្វើ ឡើង នៅ ខែ មិថុនា ដើម្បី ប្រារព្ធ នូវ ស្នាដៃ របស់ អ្នក ចូលរួម ពី Vogue Tex, Orit Apparels និង Hela Clothing។ ព្រឹត្តិ ការណ៍ នេះ ក៏ បាន ជួយ សម្រួល ដល់ ការ ពិភាក្សា ប្រកប ដោយ ការ យល់ ដឹង អំពី លទ្ធ ផល និង មេរៀន ដែល បាន រៀន ដោយ ជំរុញ ឲ្យ មាន បរិស្ថាន សហ ការ ដើម្បី ស្វែង រក កិច្ច ខិតខំ ប្រឹងប្រែង នា ពេល អនាគត ដើម្បី គាំទ្រ និង លើក កម្ពស់ ស្ត្រី នៅ ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ ស្រីលង្កា ។

អ្នកចូលរួមរួមមានតំណាងមកពីវេទិកាសមាគម Apparel រួម, សហព័ន្ធនិយោជកនៃ Ceylon និង Women in Management (ស្រីលង្កា & Maldives)។

ដើម្បី សម្គាល់ ការ បញ្ចប់ ដោយ ជោគជ័យ នៃ កម្មវិធី GEAR ដំណាក់ កាល នេះ ពិធី បញ្ចប់ ការ សិក្សា មួយ ត្រូវ បាន ធ្វើ ឡើង នៅ ខែ មិថុនា ដើម្បី ប្រារព្ធ នូវ ស្នាដៃ របស់ អ្នក ចូលរួម ។

សុន្ទរកថា ជួបជុំ នេះ ប្រធាន កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ នៃ គណៈប្រតិភូ ទៅ សហភាព អឺរ៉ុប (EU) ទៅកាន់ ប្រទេស សិង្ហ បុរី និង ប្រទេស ម៉ាល់ឌីវ (Maldives) លោក Johann Hesse បាន សម្តែង នូវ វឌ្ឍនភាព ដែល បាន ធ្វើឡើង នៅក្នុង កម្មវិធី GEAR ដោយ និយាយថា " វា ពិតជា បំផុស គំនិត មិន ត្រឹមតែ មាន គោលនយោបាយ និង យុទ្ធសាស្ត្រ នោះឡើយ ប៉ុន្តែ ថែមទាំង ឃើញ សកម្មភាព ជាក់ស្តែង ដែល ត្រូវបាន អនុវត្ត នៅលើ ដី ផងដែរ ។ សមិទ្ធផល របស់ អ្នក ចូលរួម គឺ ជា សក្ខីភាព មួយ ចំពោះ ផល វិជ្ជមាន នៃ កិច្ច ខិតខំ ប្រឹងប្រែង រួម របស់ យើង ដោយ ផ្តល់ ក្តី សង្ឃឹម សម្រាប់ អនាគត ដ៏ ភ្លឺ ស្វាង និង កាន់ តែ ច្រើន»។

វា ពិត ជា បំផុស គំនិត មិន ត្រឹម តែ មាន គោល នយោបាយ និង យុទ្ធ សាស្ត្រ ប៉ុណ្ណោះ ទេ ប៉ុន្តែ ថែម ទាំង បាន ឃើញ សកម្ម ភាព ជាក់ ស្តែង ដែល កំពុង អនុវត្ត នៅ លើ ដី ផង ដែរ ។ សមិទ្ធ ផល របស់ អ្នក ចូល រួម គឺ ជា សក្ខី កម្ម មួយ ចំពោះ ផល ប៉ះ ពាល់ វិជ្ជមាន នៃ កិច្ច ខិតខំ ប្រឹងប្រែង រួម របស់ យើង ដោយ ផ្តល់ ក្តី សង្ឃឹម សំរាប់ អនាគត ដ៏ ភ្លឺ ស្វាង និង កាន់ តែ រួម បញ្ចូល ។

ចូហាន ហេសស៊ី

ប្រធានសហប្រតិបតិ្តការនៃគណៈប្រតិភូទៅសហភាពអឺរ៉ុប (EU) ទៅស្រីលង្កា & Maldives

មន្ត្រី ជាន់ ខ្ពស់ នៃ អង្គការ IFC លោក Victor Antonypillai ស្រប ពេល ជាមួយ គ្នា នេះ បាន និយាយ អំពី សារៈ សំខាន់ នៃ វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ នេះ ដោយ បញ្ជាក់ ថា «ក្នុង ឧស្សាហកម្ម USD ដែល មាន ទំហំ ១,៧ ទ្រីលាន នាក់ ដែល ជួល មនុស្ស ១៩ លាន នាក់ នៅ ទូទាំង ពិភព លោក វា ក្លាយ ជា ការ ច្បាស់ លាស់ ថា ហេតុ អ្វី បាន ជា ការ ចាប់ ផ្តើម គម្រោង នៃ ទំហំ នេះ មិន ត្រឹម តែ ជា ហេតុ សម ហេតុ ផល ប៉ុណ្ណោះ ទេ ប៉ុន្តែ ជា ការ ចាំបាច់។ លើស ពី នេះ ទៀត វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ របស់ ប្រទេស ស្រីលង្កា មាន សារៈ សំខាន់ យ៉ាង ខ្លាំង ក្នុង នាម ជា អ្នក រួម ចំណែក ដ៏ សំខាន់ មួយ ក្នុង ការ នាំ ចេញ របស់ ប្រទេស នេះ ។ IFC ដាក់ សារៈ សំខាន់ យ៉ាង ខ្លាំង ទៅ លើ ឧស្សាហកម្ម ផលិត កម្ម ជា សកល ហើយ យើង បាន ប្តេជ្ញា ចិត្ត ទាំង ស្រុង ក្នុង ការ ដោះ សោ សក្តានុពល របស់ ខ្លួន ជា ពិសេស ទាក់ ទង នឹង ការងារ របស់ ស្ត្រី និង ការ ចូល រួម ស្ត្រី ដោយសារ វា គ្រាន់ តែ ជា ហេតុ ផល សេដ្ឋ កិច្ច ប៉ុណ្ណោះ ។ "

សូមថ្លែងអំណរគុណដល់និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សា និងដៃគូ ប្រធានកម្មវិធី Better Work Sri Lanka លោក Kesava Murali Kanapathy បាននិយាយថា "GEAR គឺច្រើនជាងកម្មវិធីមួយប៉ុណ្ណោះ ពោលគឺវាគឺជាការធ្វើដំណើររៀនផ្លាស់ប្តូរ ហើយយើងជឿថានេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្តើមប៉ុណ្ណោះ។ អ្នក បញ្ចប់ ការ សិក្សា ដែល បាន បញ្ចប់ កម្ម វិធី នេះ កំពុង តែ ក្លាយ ជា ភ្នាក់ងារ ពិត ប្រាកដ នៃ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ នៅ ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ ។ វា សំខាន់ ក្នុង ការ គូស បញ្ជាក់ ថា បញ្ហា តំណាង ជា ពិសេស នៅ កម្រិត មូលដ្ឋាន ដែល ស្ត្រី មិន សូវ មាន វត្តមាន យ៉ាង ខ្លាំង ទោះបី ជា មាន 52 % នៃ ប្រជា ជន ក្នុង ប្រទេស ក៏ ដោយ ។ កម្មវិធី នេះ ជា កាតាលីករ សម្រាប់ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ដែល ធ្វើ ឲ្យ យើង អាច បង្កើត បរិយាកាស ដែល មាន ការ រួម បញ្ចូល និង ផ្តល់ អំណាច កាន់ តែ ច្រើន ដែល ប៉ះពាល់ ដល់ ជីវិត វិជ្ជមាន»។

"GEAR មិនមែនគ្រាន់តែផ្តល់នូវចំណេះដឹងទ្រឹស្តីដល់កម្មករនោះទេ។ វា ក៏ អំពី ការ ផ្លាស់ ប្តូរ គំនិត របស់ ពួក គេ ការ អភិវឌ្ឍ ជំនាញ ច្នៃ ប្រឌិត និង ដោះ ស្រាយ បញ្ហា របស់ ពួក គេ និង ជំរុញ ពួក គេ ឲ្យ ស្វែង រក បំណង ប្រាថ្នា ក្នុង ជីវិត ។ លើស ពី នេះ ទៀត វា ជួយ អ្នក គ្រប់ គ្រង រោង ចក្រ បង្កើត បរិស្ថាន លើក ទឹក ចិត្ត ជាង មុន សម្រាប់ ស្ត្រី ។ ដោយ ធ្វើ ការ ជាមួយ ទាំង កម្ម ករ និង អ្នក គ្រប់ គ្រង យើង ជឿ ជាក់ ថា GEAR លើក កម្ពស់ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ប្រព័ន្ធ និង វប្បធម៌ កាត់ បន្ថយ ភាព លំអៀង នៃ ភេទ និង ពង្រឹង សមត្ថ ភាព របស់ រោង ចក្រ ក្នុង ការ រក្សា និង អភិវឌ្ឍ បុគ្គលិក របស់ ពួក គេ រួម ទាំង ក្នុង គ្រា វិបត្តិ " នេះ បើ យោង តាម សម្តី របស់ Raquel Scarpari, Gear Program Lead for IFC ។

កម្មវិធី អាកាសចរណ៍ នៅ ក្នុង ប្រទេស សិង្ហ បុរី បានបង្ហាញ លទ្ធផល ផ្លាស់ ប្តូរ លើស អត្រា ជោគជ័យ ដ៏ គួរឱ្យ ចាប់អារម្មណ៍ ដែល បាន ឃើញ នៅ វៀតណាម និង បង់ ក្លា ដែ ស ។ ជាមួយ នឹង អត្រា ផ្សព្វ ផ្សាយ ជាង 70 % ដោយសារ អ្នក ចូល រួម បាន ផ្លាស់ ប្តូរ ពី ប្រតិបត្តិ ការ ម៉ាស៊ីន ទៅ កាន់ មុខ តំណែង ត្រួត ពិនិត្យ និង កម្រិត ប្រតិបត្តិ ។

នៅ ក្នុង ការ ពិភាក្សា ក្រុម ប្រឹក្សា នៅ ក្នុង ព្រឹត្តិ ការណ៍ បញ្ចប់ ការ សិក្សា គ្រូ បង្វឹក និង អ្នក គ្រប់ គ្រង រោង ចក្រ មក ពី ក្រុម ហ៊ុន ដែល ពាក់ ព័ន្ធ បាន ចែក រំលែក បទ ពិសោធន៍ របស់ ពួក គេ លើ កម្ម វិធី GEAR ។ ពួក គេ បាន កត់ សម្គាល់ ថា ការ ផ្តួច ផ្តើម នេះ គឺ ជា ការ ធ្វើ ដំណើរ រៀន សូត្រ និង បាន រួម ចំណែក យ៉ាង ខ្លាំង ក្នុង ការ កំណត់ អត្ត សញ្ញាណ ដំណោះ ស្រាយ ដើម្បី ដោះ ស្រាយ ចន្លោះ ពេល ក្នុង ការ លើក ទឹក ចិត្ត ស្ត្រី ឲ្យ បន្ត តំណែង ជា អ្នក ដឹក នាំ ។ យោង តាម ការងារ ល្អ ប្រសើរ ការ ប្តេជ្ញា ចិត្ត បន្ថែម ទៀត ត្រូវ បាន ធ្វើ ឡើង ដើម្បី លើក កម្ពស់ អ្នក បញ្ចប់ ការ សិក្សា បន្ថែម ទៀត មុន ខែ តុលា ឆ្នាំ 2023 ។ ដោយ ផ្អែក លើ ការ រៀន សូត្រ ពី អ្នក បើក បរ យន្ត ហោះ GEAR ក៏ នឹង ត្រូវ បាន ពង្រីក ជា សេវា កម្ម មួយ នៅ ក្នុង ប្រទេស ស្រីលង្កា តាម រយៈ កម្ម វិធី ការងារ ល្អ ប្រសើរ ផង ដែរ ។ នេះ រួម មាន ទាំង ការ ហ្វឹក ហាត់ គំរូ គ្រូ បង្វឹក និង កញ្ចប់ កម្ម វិធី សិក្សា ទាំង មូល នៅ លើ GEAR ។

ព័ត៌មាន

មើលទាំងអស់
Highlight 8 May 2024

ការ បំបែក ការ ហាម ឃាត់ ៖ ការងារ ស្រីលង្កា កាន់ តែ ប្រសើរ ចាប់ ផ្តើម កម្ម វិធី ទូទាំង ប្រទេស ដើម្បី លើក កម្ពស់ សុខ ភាព ផ្លូវ ចិត្ត នៅ កន្លែង ធ្វើ ការ

Highlight 19 Jan 2024

ស្រាបៀរកម្ពុជាធ្វើការកាន់តែប្រសើរ បើកកម្មវិធីបង្ហាត់បង្រៀន OSH Master Trainer លើកទី២

Highlight 27 Jul 2023

ស្រីលង្កា បើក ការ ណែនាំ ថ្នាក់ ជាតិ សម្រាប់ គណៈកម្មាធិការ ទ្វេ ភាគី OSH នៅ ថ្ងៃ ទិវា ពិភពលោក ដើម្បី សុវត្ថិភាព និង សុខភាព នៅ កន្លែង ធ្វើ ការ

ផ្ទះសកល 21 Mar 2023

PHOTO ESSAY/Hela Diriliya: របៀប ដែល កម្មករ សម្លៀកបំពាក់ ក្លាយ ទៅ ជា សហគ្រិន ក្នុង ការ វាយ ប្រហារ ដោយ វិបត្តិ នៅ ប្រទេស ស្រីលង្កា

ផ្ទះសកល, Global news, Highlight 23 Aug 2022

អ្វី ដែល ជា បន្ទាប់ សម្រាប់ ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ របស់ ប្រទេស ស្រីលង្កា ៖ ការ សន្ទនា ជាមួយ អគ្គ លេខាធិការ JAAF លោក Yohan Lawrence

ផ្ទះសកល 8 Feb 2022

ដៃ គូ ការងារ ល្អ ប្រសើរ ជាមួយ អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ ស្រីលង្កា

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។