• ផ្ទះសកល, Global news, Partnerships

ប្រទេស ស្វីស ប្តេជ្ញា ចិត្ត ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ឡើង នូវ លក្ខខណ្ឌ ការងារ នៅ ក្នុង ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ ពិភព លោក

11 Jul 2017

11 July 2017

ទីក្រុងហ្សឺណែវ – លេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ច (SECO) របស់ស្វីស បានប្រកាសនៅថ្ងៃនេះថា ខ្លួននឹងបន្តគាំទ្រការងារកាន់តែប្រសើរ ដែលជាកម្មវិធីជាទង់ដែងរបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ដែលគ្រប់គ្រងរួមគ្នាដោយសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ។ ការ វិនិយោគ រយៈ ពេល បួន ឆ្នាំ នេះ នឹង ជួយ លើក កម្ពស់ ប្រជា ជន រាប់ លាន នាក់ ចេញ ពី ភាព ក្រីក្រ ដោយ លើក កម្ពស់ ការងារ ត្រឹម ត្រូវ ជំរុញ ឲ្យ មាន ការ ប្រកួត ប្រជែង លើ អាជីវកម្ម និង លើក ទឹក ចិត្ត ឲ្យ មាន កំណើន សេដ្ឋ កិច្ច រួម គ្នា នៅ ក្នុង ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ ពិភព លោក ។ វិស័យ នេះ បាន ជួល ប្រជា ជន ប្រហែល 60 លាន នាក់ នៅ ទូទាំង ពិភព កំពុង អភិវឌ្ឍន៍ 80 ភាគ រយ នៃ ពួក គេ ជា ស្ត្រី ។

សេចក្តី ប្រកាស នេះ បាន ធ្វើ ឡើង នៅ ថ្ងៃ ទី ១ នៃ សន្និសីទ «ជំនួយ សម្រាប់ ពាណិជ្ជកម្ម» របស់ អង្គការ ពាណិជ្ជកម្ម ពិភពលោក ដែល ធ្វើ ឡើង ចាប់ ពី ថ្ងៃ ទី ១១-១៣ កក្កដា នៅ ទីក្រុង ហ្សឺណែវ។ ដើម្បីឈានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើននៅតាមខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សម្លៀកបំពាក់ SECO នឹងបន្តគាំទ្រកម្មវិធីនៅអាស៊ី និងជាពិសេសនៅក្នុងបណ្តាប្រទេសជាដៃគូរបស់ខ្លួនឥណ្ឌូនេស៊ី និងវៀតណាម ជាមួយនឹងការរួមចំណែកចំនួន ១២ លានហ្រ្វង់ស្វីស (១២,៤៧០,០០០ដុល្លារអាមេរិក) ចន្លោះពីឆ្នាំ២០១៧ ដល់ឆ្នាំ២០២១។ វា តំណាង ឲ្យ ការ ប្តេជ្ញា ចិត្ត ដ៏ រឹង មាំ របស់ ប្រទេស ស្វីស ក្នុង ការ បង្កើន ពាណិជ្ជ កម្ម និង ភាព ប្រកួត ប្រជែង អន្តរ ជាតិ ខណៈ ដែល បង្កើត ការងារ កាន់ តែ ប្រសើរ ឡើង ដែល គាំទ្រ ដល់ ការ អភិវឌ្ឍ សង្គម និង សេដ្ឋ កិច្ច របស់ ប្រទេស ។

ប្រទេស ស្វីស គឺ ជា ម្ចាស់ ជំនួយ ចម្បង នៃ ការងារ ល្អ ប្រសើរ ចាប់ តាំង ពី ឆ្នាំ 2009 ដោយ ជួយ កម្ម វិធី នេះ កើន ឡើង ដល់ រោង ចក្រ សំលៀកបំពាក់ និង ស្បែក ជើង ចំនួន 1,450 និង កម្ម ករ 1.9 លាន នាក់ នៅ ទូទាំង បួន ទ្វីប ។

ការ វាយ តម្លៃ ផល ប៉ះ ពាល់ ឯក រាជ្យ ថ្មី ៗ របស់ ការងារ បាន បង្ហាញ ពី សមត្ថ ភាព របស់ កម្ម វិធី ក្នុង ការ កែ លម្អ លក្ខខណ្ឌ ការងារ ខណៈ ពេល ដែល ជំរុញ ឲ្យ មាន សមត្ថ ភាព រឹង មាំ និង បង្កើន ជីវិត របស់ កម្ម ករ និង ក្រុម គ្រួសារ របស់ ពួក គេ ។ ឧទាហរណ៍ របាយការណ៍ នេះ បាន បង្ហាញ ថា រោង ចក្រ ដែល ចូល រួម ក្នុង កម្ម វិធី នេះ បាន សម្រេច នូវ ការ កើន ឡើង 25 ភាគ រយ នៃ ប្រាក់ ចំណេញ ។ លើស ពី នេះ ទៀត វា បាន និយាយ ថា ការងារ ល្អ ប្រសើរ មាន ផល ប៉ះ ពាល់ ដ៏ គួរ ឲ្យ កត់ សម្គាល់ និង វិជ្ជមាន ទៅ លើ លក្ខខណ្ឌ ការងារ ដូច ជា ការ អនុវត្ត រំលោភ បំពាន ប្រាក់ ខែ ប្រចាំ សប្តាហ៍ កិច្ច សន្យា និង ម៉ោង ធ្វើ ការ ។ របាយការណ៍ នេះ ក៏ បាន បញ្ជាក់ ផង ដែរ ថា ការងារ ប្រសើរ ជាង នេះ បាន ធ្វើ ឲ្យ គម្លាត ប្រាក់ ឈ្នួល ភេទ មាន ការ ថយ ចុះ រហូត ដល់ ១៧ ភាគរយ ហើយ ការ ផ្តល់ អំណាច ដល់ ស្ត្រី គឺ ជា ជំហាន ដ៏ សំខាន់ មួយ ក្នុង ការ ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ឡើង នូវ លក្ខខណ្ឌ ការងារ និង ផលិតភាព របស់ កម្មករ ក៏ ដូច ជា សុខភាព និង ការ អប់រំ កូន របស់ ពួក គេ ផង ដែរ។

លោក SECO ប្រធាន កិច្ច សហប្រតិបត្តិការ សេដ្ឋកិច្ច និង អភិវឌ្ឍន៍ បាន ឲ្យ ដឹងថា ៖ « ក្នុង នាម ជា ប្រតិភូ មក ពី ជុំវិញ ពិភពលោក ប្រមូល ផ្តុំ គ្នា នៅ ទីក្រុង ហ្សឺណែវ ដើម្បី ពិភាក្សា អំពី របៀប ដែល ពាណិជ្ជកម្ម អាច គាំទ្រ ដល់ សមិទ្ធផល នៃ របៀបវារៈ សម្រាប់ ការអភិវឌ្ឍ ប្រកបដោយ ចីរភាព ឆ្នាំ ២០៣០ ការងារ កាន់តែ ប្រសើរ ផ្តល់ នូវ គំរូ ជាក់លាក់ និង ជោគជ័យ មួយ អំពី របៀប ដែល ការអនុវត្ត អាជីវកម្ម កាន់តែ ប្រសើរ លើក កម្ពស់ ការងារ សមរម្យ សមភាព ភេទ និង លក្ខខណ្ឌ រស់នៅ ឲ្យ កាន់តែ ប្រសើរ សម្រាប់ មនុស្ស រាប់ លាន នាក់ » ។ Raymund Furrer.

លោក ដាន រីស នាយក កម្ម វិធី នៅ អង្គ ការ ការងារ អន្តរ ជាតិ បាន និយាយ ថា " ការ ប្តេជ្ញា ចិត្ត របស់ ប្រទេស ស្វីស ចំពោះ ការងារ ល្អ ប្រសើរ នឹង បន្ត ជួយ យើង ឲ្យ កើន ឡើង យ៉ាង ខ្លាំង នូវ ផល ប៉ះ ពាល់ របស់ យើង ។ " គាត់ បាន បន្ថែម ថា " ជា ផ្នែក មួយ នៃ យុទ្ធ សាស្ត្រ ថ្មី របស់ យើង យើង នឹង ប្រើប្រាស់ ភាព ជា ដៃ គូ ថ្មី ដែល មាន ស្រាប់ និង ថ្មី ដើម្បី ពង្រីក ការ ឈាន ទៅ ដល់ កម្ម ករ ដប់ ដង ជះ ឥទ្ធិ ពល លើ ការ អនុវត្ត អាជីវកម្ម នៅ ក្នុង ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ អន្តរ ជាតិ និង ប្រើប្រាស់ ទិន្នន័យ និង បទ ពិសោធន៍ របស់ យើង ដើម្បី បង្កើត ឡើង វិញ នូវ ការ សន្ទនា គោល នយោបាយ ពិភព លោក ស្តី ពី ការងារ ត្រឹម ត្រូវ ។ "

ប្រទេសស្វីស រួមជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលី ហូឡង់ និងសហរដ្ឋអាមេរិក គឺជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដ៏សំខាន់មួយ លើវិស័យការងារកាន់តែប្រសើរ និងសហការជាមួយតំណាងក្រុមហ៊ុនម៉ាកសម្លៀកបំពាក់អន្តរជាតិ កម្មវិធីសិក្សា សហជីព និងនិយោជក ដើម្បីផ្តល់នូវការបញ្ចូលយុទ្ធសាស្រ្តដល់កម្មវិធីនេះ។

ព័ត៌មាន

មើលទាំងអស់
Highlight 9 Oct 2023

ធ្វើ ការ ប្រសើរ ជាង នេះ ធ្វើ ជា ម្ចាស់ ផ្ទះ នូវ មន្ទីរ ពិសោធន៍ បង្កើត ថ្មី នៅ ក្នុង ទីក្រុង បាងកក

news 22 Sep 2023

ការកសាងស្ពានហួសពីឧស្សាហកម្ម Apparel

ផ្ទះ សកលសកល 24 Feb 2023

ការងារ កាន់ តែ ប្រសើរ ធ្វើ ជា ម្ចាស់ ផ្ទះ វេទិកា អាជីវកម្ម ហាយប្រ៊ីដ ស្តី ពី ការ ឧស្សាហ៍ ព្យាយាម ត្រឹម ត្រូវ

Gender, Global Home, Global news, Partnerships, Updates 24 Nov 2022

ការងារកាន់តែប្រសើរ បើកយុទ្ធសាស្រ្តសកលថ្មីរបស់ខ្លួន, និរន្តរភាពផលប៉ះពាល់ 2022-27

ការបណ្តុះបណ្តាលសកល31 Oct 2022

អណ្តាត ភ្លើង ហ្វឹក ហាត់ បាន ផ្លាស់ ប្តូរ ការ គិត អំពី ការ បៀតបៀន នៅ ទូទាំង ឥដ្ឋ រោង ចក្រ និង សហគមន៍ របស់ ប្រទេស នីការ៉ាហ្គ័រ

សកល, Highlight, Training 15 Aug 2022

ថ្នាក់ដឹកនាំ គាំពារ ចំពោះ តម្លៃ កម្មករ រោងចក្រ Upskilling

ផ្ទះ សកល សកល, Global news, Partnerships, Training7 Mar 2022

ហេតុអ្វី វា ជា ពេល ត្រឹមត្រូវ ដើម្បី និយាយ អំពី ការ អនុវត្ត ទិញ កាន់ តែ ប្រសើរ ឡើង ?

ផ្ទះសកល22 Sep 2021

វគ្គសិក្សា E-learning លើការអនុវត្តទំនិញកាន់តែប្រសើរ

COVID19, Global Home, Success Stories 2 Aug 2021

ការ ពារ កម្មករ ការពារ អាជីវកម្ម ៖ យុទ្ធនាការ វ៉ាក់សាំង នៅ ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។