អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ ចុះ ហត្ថ លេខា លើ ឯក សារ សំខាន់ ៗ ដើម្បី រួម បញ្ចូល ជន ភៀស ខ្លួន ស៊ីរី នៅ ក្នុង កង កម្លាំង យ័រដាន់

21 Apr 2016

ការ ធ្វើ បច្ចុប្បន្ន ភាព កិច្ច សន្យា រួម គ្នា បើក ផ្លូវ ឲ្យ ជន ជាតិ ស៊ីរី ចូល រួម ក្នុង វិស័យ នេះ

២១ មេសា ២០១៦។

Amman (ILO News) — ក្រសួង ការងារ ហ្សកដានី សមាគម និយោជក សម្លៀកបំពាក់ ចម្បង និង សហជីព សម្លៀកបំពាក់ របស់ ប្រទេស នេះ បាន យល់ ព្រម កែប្រែ កិច្ច សន្យា រួម គ្នា សម្រាប់ ពលករ ចំណាក ស្រុក នៅ ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ របស់ ប្រទេស យ័រដាន់ នៅ ក្នុង ក្រុង Amman កាល ពី ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ (២១ មេសា ២០១៦) ដែល អនុញ្ញាត ឲ្យ មាន ការ បញ្ចូល ជន ភៀស ខ្លួន ស៊ីរី នៅ ក្នុង កង កម្លាំង ការងារ របស់ ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា។

បន្ទាប់ ពី សន្និសីទ គាំទ្រ ស៊ីរី និង តំបន់ នៅ ខែ កុម្ភៈ នៅ ទី ក្រុង ឡុងដ៍ ប្រទេស យ័រដាន់ នឹង បង្កើត ការងារ សម្រាប់ ជន ភៀស ខ្លួន ស៊ីរី នៅ ក្នុង តំបន់ ឧស្សាហកម្ម ដែល មាន គុណ សម្បត្តិ គ្រប់ គ្រាន់ របស់ ប្រទេស នេះ ។ បន្ទាប់ ពី ការ បើក ទី ផ្សារ សហ ភាព អឺរ៉ុប ជាមួយ នឹង ច្បាប់ សាមញ្ញ នៃ ដើម កំណើត ហ្សកដង់ នឹង ទទួល បាន ប្រយោជន៍ ពី ការ វិនិយោគ ថ្មី ដែល នឹង ជួយ ជំរុញ ការងារ ក្នុង ស្រុក ផង ដែរ ។

លិខិត អនុញ្ញាត ការងារ លើកលែង ថ្លៃ ២ ពាន់ នឹង ត្រូវ ចេញ ជូន ជន ភៀស ខ្លួន ស៊ីរី ដោយ ក្រសួង ការងារ របស់ ប្រទេស យ័រដាន់ ដោយ សារ ការ សហការ របស់ អង្គការ ពលកម្ម អន្តរជាតិ (ILO) ទីភ្នាក់ងារ ជនភៀសខ្លួន UN – UNHCR និង អ្នក ជាប់ ពាក់ព័ន្ធ ក្នុង ស្រុក។ នេះ នឹង អនុញ្ញាត ឲ្យ បុគ្គលិក ថ្មី ចូល ទៅ ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ ដែល រីក ចម្រើន ដែល មាន ចំនួន 17 ភាគ រយ នៃ ការ នាំ ចេញ របស់ ប្រទេស នេះ ។

លោក Dan Rees នាយកផ្នែកការងារកាន់តែប្រសើរ – ជាភាពជាដៃគូរវាងក្រុមហ៊ុន ILO និងក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិរបស់ធនាគារពិភពលោក – បានពន្យល់ថា បញ្ហា ប្រឈមក្នុងការជួលទាំងជនជាតិហ្សកដានី និងស៊ីរី គឺជាអាទិភាពខ្ពស់បំផុតសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសហ្ស៊កដានី ហើយថា កម្មវិធីនេះត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីជួយ។

«យើង កំពុង ពិចារណា អំពី យុទ្ធសាស្ត្រ ជា បន្ត បន្ទាប់ ដើម្បី បង្កើត ការងារ សម្រាប់ ទាំង ជន ជាតិ ស៊ីរី និង ជន ជាតិ ហ្សកដានី និង ស្វែង យល់ ពី របៀប ដែល ការងារ ល្អ ប្រសើរ អាច ទាក់ទង បាន នៅ ក្នុង ការ ពិភាក្សា នេះ ដោយ សារ តែ បទពិសោធន៍ របស់ យើង ដែល ថា ការងារ ដែល មាន គុណភាព ទាក់ ទាញ ការ វិនិយោគ។ រីស បាន និយាយ ថា យើង ត្រៀម ខ្លួន ជា ស្រេច ដើម្បី ជួយ ពង្រីក វិស័យ នេះ ។ "

ដោយ អប អរ សាទរ ចំពោះ កិច្ច ខិតខំ ប្រឹងប្រែង ពី គ្រប់ ភាគី លោក អាប់ដាឡា អាល់ ជេប៊័រ នាយក នៃ ការ ត្រួត ពិនិត្យ ការងារ នៅ ក្រសួង ការងារ ចូដង់ បាន សារ ភាព ថា ការ ផ្លាស់ ប្តូរ នេះ តម្រូវ ឲ្យ មាន ការ ខិតខំ ប្រឹងប្រែង ដ៏ ធំ មួយ ពី ឧស្សាហកម្ម សំលៀកបំពាក់ របស់ ប្រទេស ចូដង់ ។ គាត់ បាន និយាយ ថា " យើង កំពុង ព្យាយាម កំណត់ អត្ត សញ្ញាណ ជន ជាតិ ស៊ីរី មួយ ចំនួន ដែល ចាប់ អារម្មណ៍ ក្នុង ការ ធ្វើ ការ នៅ ក្នុង វិស័យ នេះ និង និយាយ ទៅ កាន់ រោង ចក្រ ដើម្បី ចេញ លិខិត អនុញ្ញាត ការងារ ។ "

លោក Anna Gaunt អ្នក ចាត់ ការ គម្រោង លិខិត អនុញ្ញាត ការងារ របស់ UNHCR បាន និយាយ ថា ភ្នាក់ងារ របស់ លោក ស្រី មាន សេចក្តី រីករាយ ដែល បាន ឈាន ដល់ កិច្ច ព្រម ព្រៀង រួម មួយ ដែល ពិចារណា ពី តម្រូវ ការ ក្នុង ការ ការពារ ជន ភៀស ខ្លួន និង ធានា ថា សិទ្ធិ ការងារ របស់ ពួក គេ នឹង ត្រូវ បាន គោរព ។  លោកស្រី បាន បន្ថែម ថា ៖ « ខ្ញុំ សង្ឃឹម ថា យើង នឹង អាច ពន្លា គម្រោង អាកាស យានដ្ឋាន នេះ បាន នៅ ពេល ខាង មុខ » ។

កិច្ច សន្យា រួម គ្នា របស់ ក្រុម ហ៊ុន ILO/Better Work បាន បង្ហាញ ថា ជា ព្រឹត្តិ ការណ៍ សំខាន់ មួយ នៅ ក្នុង ទី ផ្សារ ការងារ របស់ ប្រទេស យ័រដាន់ ដោះ ស្រាយ បញ្ហា របស់ កម្ម ករ សំលៀកបំពាក់ អន្តោប្រវេសន៍ មួយ ចំនួន ដែល ចុះ ហត្ថ លេខា លើ កិច្ច សន្យា ជា ច្រើន នៅ ក្នុង ប្រទេស កំណើត របស់ ពួក គេ ហើយ បន្ទាប់ មក ចុះ ហត្ថ លេខា លើ កិច្ច សន្យា ផ្សេង ៗ គ្នា នៅ ពេល ដែល ពួក គេ មក ដល់ ប្រទេស យ័រដាន់ ។ កិច្ច សន្យា ថ្មី នេះ ក៏ បាន បំបែក ព័ត៌មាន លំអិត យ៉ាង ច្បាស់ ទាក់ ទង នឹង លក្ខខណ្ឌ ការងារ របស់ ពួក គេ និង ពិចារណា ពី ស្ថាន ភាព ជន ភៀស ខ្លួន របស់ ជន ជាតិ ស៊ីរី ។

លោក Fathallah al Omrani ប្រធាន សម្ព័ន្ធ សហជីព ពាណិជ្ជកម្ម ទូទៅ នៃ កម្មករ នៅ ក្នុង វិស័យ វាយនភ័ណ្ឌ សម្លៀកបំពាក់ និង សម្លៀកបំពាក់ បាន ថ្លែង ថា ដើម្បី លើក ទឹក ចិត្ត ដល់ ម្ចាស់ អាជីវកម្ម ឲ្យ ធ្វើ ការ នៅ ប្រទេស ស៊ីរី ជំនួយ ត្រូវ តែ ផ្ដល់ ឲ្យ ដើម្បី គ្របដណ្តប់ លើ ការ ដឹក ជញ្ជូន និង ការ បណ្ដុះបណ្ដាល របស់ បុគ្គលិក ថ្មី នេះ។

លោក Dina Khayyat ប្រធាន សមាគម អ្នក នាំ ចេញ សំលៀកបំពាក់ ជ័រដាន់ Accessories និង Textiles' Association (JGATE) បាន និយាយ ថា កិច្ច សន្យា រួម គ្នា នេះ នឹង ត្រូវ អនុវត្ត នៅ គ្រប់ រោងចក្រ ទាំង អស់ ហើយ មិន ត្រឹម តែ នៅ តែ ជា 'លើ ក្រដាស' ប៉ុណ្ណោះ ទេ។

«ខ្ញុំ ចង់ ឃើញ កិច្ច សន្យា រួម ដែល អនុវត្ត នៅ ក្នុង វិស័យ ផ្សេង ទៀត ផង ដែរ។ ខូយ៉ាត បាន បន្ថែម ថា យើង ទន្ទឹង រង់ចាំ មិន ត្រឹម តែ កម្ម ករ ស៊ីរី ចំនួន 2,000 នាក់ ប៉ុណ្ណោះ ទេ ប៉ុន្តែ ថែម ទាំង ជន ជាតិ យ័រដាន់ ជា ច្រើន ទៀត ដែល បាន ចូល រួម ក្នុង បុគ្គលិក ។ "

លោក ត្រេស៊ី ហាត អ្នកឯកទេស ផ្នែក បរិស្ថាន ជាន់ខ្ពស់ របស់ ធនាគារ ពិភពលោក បាន ឲ្យ ដឹងថា ទាំង ស្ថាប័ន របស់ លោកស្រី ក៏ដូចជា ដៃ គូ វិនិយោគ វិស័យ ឯកជន របស់ ខ្លួន គឺ ក្រុមហ៊ុន សាជីវកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ អន្តរជាតិ មានការ ភ្ញាក់ផ្អើល យ៉ាង រីករាយ ចំពោះ ល្បឿន ដែល កិច្ចព្រមព្រៀង រួម គ្នា នេះ សម្រាប់ ប្រជាជន ស៊ីរី បាន ជួប ជុំ គ្នា ។

លោកស្រី បាន ថ្លែង ថា ៖ « នេះ ជា សក្ខីភាព មួយ ចំពោះ ភាព ជា ដៃគូ ដ៏ ជិត ស្និទ្ធ និង មាន ផល ប្រយោជន៍ រវាង សហជីព JGATE រដ្ឋាភិបាល តំណាង ប្រទេស យ័រដាន់ និង ILO»។

ដោយ រីករាយ នឹង កិច្ច ព្រម ព្រៀង ពាណិជ្ជ កម្ម សេរី ជាមួយ សហ រដ្ឋ អាមេរិក វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ របស់ ប្រទេស យ័រដាន់ នៅ តែ រីក ចម្រើន ទោះបី ជា មាន ភាព មិន ប្រែប្រួល នៅ ក្នុង តំបន់ នេះ ក៏ ដោយ ដោយ ការ នាំ ចេញ បាន កើន ឡើង ពី $ 700 លាន ក្នុង ឆ្នាំ 2007 ដល់ ជាង $ 1.5 ពាន់ លាន ក្នុង ឆ្នាំ 2015 ។  វិស័យ នេះ បាន ជួល ពលករ ចំណាក ស្រុក ប្រមាណ ៤ ម៉ឺន នាក់ ដែល ភាគ ច្រើន កើត ចេញ ពី ប្រទេស បង់ក្លាដេស ស្រីលង្កា និង ឥណ្ឌា។

ព័ត៌មាន

មើលទាំងអស់
Uncategorized 13 Jun 2024

Better Work Jordan launches new guidelines to foster inclusive employment in the garment sector

Highlight 26 Apr 2024

អ្នក ចិត្ត វិទ្យា Sahar Rawashdeh ជួយ កែ លម្អ ការ ថែទាំ សុខភាព ផ្លូវ ចិត្ត ដល់ កម្មករ ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ របស់ ប្រទេស យ័រដាន់

Highlight 21 Mar 2024

របាយការណ៍ ប្រចាំ ឆ្នាំ របស់ ការងារ ហ្សកដង់ កាន់ តែ ប្រសើរ បង្ហាញ ពី ឧបសគ្គ ការ រីក ចម្រើន ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់

សេចក្ដី ប្រកាស ព័ត៌មាន 29 Feb 2024

ការ បង្កើត ភាព ជា អ្នក ដឹក នាំ ស្ត្រី និង ការ ចូល រួម សហ ជីព ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ របស់ ប្រទេស យ័រដាន់

សេចក្ដី ប្រកាស ព័ត៌មាន 19 Dec 2023

ការងារ យ័រដាន់ កាន់ តែ ប្រសើរ ៖ អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ សហ ការ លើ សេចក្តី ព្រាង យន្ត ការ ត្អូញត្អែរ នៅ ក្នុង វិស័យ សំលៀកបំពាក់ របស់ ប្រទេស យ័រដាន់

រឿង ជោគ ជ័យ 3 Dec 2023

ទិវា មនុស្ស អន្តរជាតិ ដែល មាន ពិការភាព ៖ ចាប់ តាំង ពី ការ តុបតែង អារ្យ ធម៌ រហូត ដល់ សមាជិក គណៈកម្មាធិការ សហជីព រឿង ជោគ ជ័យ របស់ សាជីដា

20 Nov 2023

ការងារ ហ្សកដានី ការងារ ល្អ ប្រសើរ សហ ជីព ពាណិជ្ជ កម្ម បង្កើន ការ យល់ ដឹង ប្រឆាំង នឹង ការ ជួញ ដូរ មនុស្ស នៅ ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់

ភាពជាដៃគូ 31 Oct 2023

គណៈកម្មាធិការ ប្រឹក្សា ការងារ ចូដាន់ ការងារ កាន់ តែ ប្រសើរ ផ្តោត លើ បទ ប្បញ្ញត្តិ ថ្មី របស់ រដ្ឋាភិបាល OSH

រឿង ជោគ ជ័យ 6 Jul 2023

បែកធ្លាយ របាំង ៖ ដំណើរ នៃ ការអាន ការ សរសេរ និង ភាព ស៊ាំ របស់ Yahya

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។