ការ ដឹក ជញ្ជូន ដែល មាន សុវត្ថិភាព ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ឡើង នូវ សុខុមាល ភាព របស់ កម្ម ករ

22 Sep 2020

ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ និង ពី ការងារ គឺ ជា ផ្នែក មួយ ក្នុង ចំណោម ផ្នែក គ្រោះ ថ្នាក់ បំផុត នៃ ការងារ នេះ ។ កម្មករ រោងចក្រ សម្លៀកបំពាក់ និង ស្បែក ជើង ចំនួន ៧០០.០ នាក់ នៅ កម្ពុជា កំពុង ប្រឈម នឹង ហានិភ័យ ជា រៀង រាល់ ថ្ងៃ ដោយសារ តែ ការ ធ្វើ ដំណើរ របស់ ពួក គេ ទៅ និង ពី រោងចក្រ។ ការ ប៉ះ ទង្គិច ផ្លូវ ជា ញឹក ញាប់ ហើយ ការ ប៉ះ ទង្គិច ទាំង នេះ អាច បំផ្លិច បំផ្លាញ ផ្លូវ ចិត្ត និង ហិរញ្ញ វត្ថុ សម្រាប់ ក្រុម គ្រួសារ ដែល បាន បាត់ បង់ អ្នក ផ្គត់ផ្គង់ អាហារ របស់ ពួក គេ ។ រោង ចក្រ ភាគ ច្រើន ស្ថិត នៅ លើ ផ្លូវ ជាតិ និង ខ្វះ ពន្លឺ ត្រឹម ត្រូវ នៅ ជិត បរិវេណ នោះ ។ ដោយឡែក កម្មករ ក៏ ខ្វះ តំបន់ រង់ចាំ ផង ដែរ ហើយ តែងតែ ត្រូវ បង្ខំ ឲ្យ រង់ចាំ នៅ ចំហៀង ផ្លូវ ជាតិ ដែល មមាញឹក ។ សុវត្ថិភាព ចរាចរណ៍ ជាតិ អន់ គឺ ជា បញ្ហា បន្ថែម ៖ អ្នក បើក បរ ម៉ូតូ តែង តែ មិន ប្រើ មួក ការពារ ជាធម្មតារថយន្តដឹកជញ្ជូនសាធារណៈមានវ័យចំណាស់ ខ្វះកន្លែងអង្គុយត្រឹមត្រូវ ឬលើសចំណុះ។ និង អ្នក បើកបរ ដឹក ជញ្ជូន រួម គ្នា មិន មាន អាជ្ញាប័ណ្ណ សមរម្យ ទេ ។

ដើម្បី ដោះស្រាយ បញ្ហា នេះ ក្រុមហ៊ុន Better Factories Cambodia បាន បង្កើត ក្រុម ការងារ ដឹក ជញ្ជូន ដោយ មាន ការ មើលឃើញ ថា « កម្មករ សម្លៀកបំពាក់ និង ស្បែកជើង ទាំងអស់ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ និង ពី ការងារ ដោយ សុវត្ថិភាព គ្រប់ ពេល » ។ គម្រោង នេះ ត្រូវ បាន គេ បើក បរ នៅ ក្នុង រោងចក្រ ចំនួន ៥ ដែល មាន ទីតាំង នៅ ក្នុង ខេត្ត ចំនួន បី និង បាន ឈាន ដល់ ៨.០០០ នាក់ ដោយ ផ្ទាល់ និង ប្រហែល ២៤.០០០ នាក់ ដោយ ប្រយោល។ ការ ពិភាក្សា ជា បន្ត បន្ទាប់ ជាមួយ អ្នក ជាប់ ពាក់ព័ន្ធ សំខាន់ៗ ត្រូវ បាន ធ្វើ ឡើង រួម មាន ស្ថាប័ន រាជ រដ្ឋាភិបាល រ៉ូយ៉ាល់ នៃ កម្ពុជា (RGC) សមាគម រោងចក្រ ផលិត សម្លៀកបំពាក់ នៅ កម្ពុជា (GMAC) និង សហជីព ពាណិជ្ជកម្ម ដើម្បី កំណត់ អត្តសញ្ញាណ តួនាទី រៀងៗ ខ្លួន ដើម្បី ធានា ការ កែ លម្អ សុវត្ថិភាព នៃ ការ ធ្វើ ដំណើរ របស់ កម្មករ សម្លៀកបំពាក់។

«ខ្ញុំ បាន ផ្លាស់ ប្តូរ ពី ឡាន ដឹក ទំនិញ ទៅ ឡាន ក្រុង ព្រោះ ខ្ញុំ ព្រួយ បារម្ភ ពី ផល ប៉ះពាល់ ដល់ កម្មករ។ អ្នក បើក បរ ដឹក ជញ្ជូន ម្នាក់ ដែល បាន ចូល រួម ក្នុង កម្ម វិធី នេះ បាន និយាយ ថា រថ យន្ត ក្រុង នេះ មាន សុវត្ថិភាព ជាង មុន ដោយសារ វា មាន កន្លែង សម្រាប់ អ្នក ដំណើរ អង្គុយ ។ "

លទ្ធផលមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ
♦ ជាង 60 % នៃ កម្ម ករ ដែល បាន ស្ទង់ មតិ បន្ទាប់ ពី កម្ម វិធី អាកាស យានដ្ឋាន បាន និយាយ ថា ពួក គេ បាន ចូល រួម ព្រឹត្តិ ការណ៍ អប់រំ សុវត្ថិភាព ផ្លូវ នៅ រោង ចក្រ ក្នុង អំឡុង ពេល នោះ ហើយ 89 % បាន រក ឃើញ ថា ពួក គេ មាន ប្រយោជន៍ ។ 28 % នៃ អ្នក បើក បរ បាន រាយ ការណ៍ ពី ការ ផ្លាស់ ប្តូរ អាកប្ប កិរិយា បើក បរ របស់ ពួក គេ ។
♦ ក្នុង អំឡុង ពេល បើក បរ រោង ចក្រ បី ក៏ បាន រាយ ការណ៍ ពី ការ កើន ឡើង នៃ រថ យន្ត ដឹក អ្នក ដំណើរ រួម ទាំង រថ យន្ត ក្រុង ថ្មី ចំនួន 15 គ្រឿង និង រថ យន្ត ថ្មី ចំនួន 30 គ្រឿង ។
♦ ទិន្នន័យ ដែល បាន ប្រមូល បន្ទាប់ ពី កម្ម វិធី អាកាស យានដ្ឋាន បាន បង្ហាញ ពី ការ កាត់ បន្ថយ 77 % នៃ ករណី ធ្លាក់ យន្ត ហោះ ពី មុន អ្នក បើក បរ យន្ត ហោះ ទៅ កាន់ រយៈ ពេល ក្រោយ ការ បើក បរ ។ ពួក គេ បាន ថយ ចុះ ពី 254 ករណី ទៅ 57 ករណី ។
♦ អ្នក បើក បរ បួន នាក់ ដែល បាន ស្ទង់ មតិ បន្ទាប់ ពី កម្ម វិធី បើក បរ ក៏ បាន ផ្លាស់ ប្តូរ រថ យន្ត របស់ ពួក គេ ប្តូរ ទៅ រថ យន្ត ក្រុង និង ជម្រើស ដឹក ជញ្ជូន កាន់ តែ ប្រសើរ ឡើង ។
♦ ការ វាយ តម្លៃ បន្ទាប់ ពី កម្ម វិធី អាកាស យានដ្ឋាន បាន បង្ហាញ ថា មាន ការ កើន ឡើង នៃ ចំនួន កម្ម ករ បាន សម្តែង ឆន្ទៈ ក្នុង ការ បង់ ប្រាក់ រហូត ដល់ $ 5 បន្ថែម ទៀត សំរាប់ ការ ដឹក ជញ្ជូន ដែល មាន សុវត្ថិភាព ជាង នេះ ។

សមាជិក ក្រុម នេះ រួម មាន ម៉ាក ដូច ជា VFC, Clarks, Decathlon, Puma, H&M, Primark, M&S, Next, Li & Fung, Lidl, C&A, Tapestry បូក នឹង ក្រុម ផលិត Sabrina និង រោង ចក្រ ល្អ ជាង មុន នៅ កម្ពុជា, អ្នក ជំនាញ សុវត្ថិភាព ផ្លូវ AIP Foundation, និង ភ្នាក់ងារ អភិវឌ្ឍន៍; មជ្ឈមណ្ឌល សាមគ្គី ភាព Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) និង មជ្ឈមណ្ឌល សាមគ្គីភាព ។

ព័ត៌មាន

មើលទាំងអស់
រឿង ជោគ ជ័យ 12 Dec 2023

ការ ផ្តល់ អំណាច ដល់ មេ ដឹក នាំ សហ ជីព ពាណិជ្ជ កម្ម ៖ ដំណើរ របស់ យ៉ាង សុបហន

ការបណ្តុះបណ្តាលកម្ពុជា3 Oct 2023

ជំនាញផ្លូវចិត្ត និងសង្គមទទួលបានការផ្តោតថ្មីក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលវិស័យសម្លៀកបំពាក់នៅកម្ពុជា

ផ្ទះសកលកម្ពុជា1 Mar 2023

ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ប្រាក់ ឈ្នួល ឌីជីថល ដោយ ទទួល ខុស ត្រូវ៖ ជា ជំហាន ទាន់ ពេល សម្រាប់ កម្ពុជា

រឿង ជោគ ជ័យ វគ្គ បណ្ដុះបណ្ដាល 22 Dec 2022

សិក្ខាសាលាស្តីពីការទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលឌីជីថលក្នុងវិស័យសម្លៀកបំពាក់នៅកម្ពុជា

ភេទ និង ការ បញ្ចូល គ្នា 4 Nov 2022

ភាព ស្មើ គ្នា នៃ ភេទ នៅ ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ កម្ពុជា

ភាពជាដៃគូកម្ពុជា25 Oct 2022

រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា និង ILO ចុះ ហត្ថលេខា លើ MoU ដើម្បី ពង្រីក កម្មវិធី រោងចក្រ កាន់ តែ ប្រសើរ នៅ កម្ពុជា រយៈពេល ៥ ឆ្នាំ ទៀត

, Global news, Success Stories 4 Oct 2022

ប្រាក់ ឈ្នួល ឌីជីថល នៅ ឆ្នេរ សមុទ្រ កម្ពុជា

11 Aug 2022

សៀវភៅ នៃ ការ ប្រារព្ធ ខួប ២០ ឆ្នាំ នៃ ឥទ្ធិពល នៅ កម្ពុជា

Uncategorized 29 Jul 2022

ទម្រង់នៃការផ្លាស់ប្តូរ: Nov Dara

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។