• ឯកសារពិភាក្សា

កិច្ចពិភាក្សាឯកសារទី១៦៖ ការបៀតបៀនផ្លូវភេទក្នុងការងារ៖ តើវាមានឥទ្ធិពលយ៉ាងណាទៅលើការប្រព្រឹត្ដនិងប្រាក់ចំណេញ

25 Nov 2014

ការ បៀតបៀន ផ្លូវ ភេទ នៅ កន្លែង ធ្វើ ការ ជា ទូទៅ គឺ បណ្តាល មក ពី លក្ខណៈ នៅ កន្លែង ធ្វើ ការ ដូច ជា ការ អត់ ឱន ទោស របស់ អង្គ ការ ។ ទោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ ការ បៀតបៀន ផ្លូវ ភេទ ក៏ អាច កើត ឡើង ដែរ នៅ ពេល ដែល មាន ភាព មិន ស្មើ គ្នា នៃ ការ លើក ទឹក ចិត្ត រវាង អ្នក គ្រប់ គ្រង និង កម្ម ករ ។ ជា ពិសេស ការ លើក ទឹក ចិត្ត ដែល មាន អំណាច ខ្ពស់ សម្រាប់ កម្ម ករ និង ការ លើក ទឹក ចិត្ត ដែល មាន អំណាច ទាប សម្រាប់ អ្នក គ្រប់ គ្រង បង្កើត នូវ ភាព ងាយ រង គ្រោះ នៃ កម្ម ករ ចំពោះ អ្នក គ្រប់ គ្រង ដែល មាន ការ រើសអើង ចំពោះ ការ បៀតបៀន ផ្លូវ ភេទ ។ អ្នក គ្រប់ គ្រង អាច ស្វែង រក ការ ពេញ ចិត្ត ផ្លូវ ភេទ ដើម្បី ផ្លាស់ ប្តូរ ការ ពិនិត្យ ឡើង វិញ នូវ សមត្ថ ភាព វិជ្ជមាន ឬ ពិន្ទុ បន្ថែម ដែល ភ្ជាប់ ជាមួយ ផលិត កម្ម ។

ការ វាស់ ស្ទង់ ថាមពល ក៏ អាច ជា កត្តា រួម ចំណែក ផង ដែរ ។ ការ យល់ ដឹង អំពី អំណាច ដែល ទាក់ ទង គ្នា អាច នាំ ឲ្យ អ្នក គ្រប់ គ្រង មិន គោរព បទដ្ឋាន អង្គ ការ ដែល ទាក់ ទង ទៅ នឹង ភាព មិន សម រម្យ នៃ ការ បៀតបៀន ផ្លូវ ភេទ នៅ កន្លែង ធ្វើ ការ ។ ភាព ស្មើ គ្នា នៃ អំណាច ក៏ អាច ប៉ះ ពាល់ ដល់ ទស្សនៈ របស់ កម្ម ករ អំពី សមត្ថ ភាព របស់ នាង ក្នុង ការ ស្វែង រក ការងារ ជំនួស ផង ដែរ ។ ការ វិភាគ ទិន្នន័យ មីក្រូ ដែល បាន ប្រមូល នៅ ក្នុង រោង ចក្រ សម្លៀកបំពាក់ ដែល ចូល រួម ការងារ ល្អ ប្រសើរ នៅ ក្នុង ប្រទេស ហៃទី ចូដាន់ ប្រទេស វៀតណាម និង ប្រទេស នីការ៉ាហ្គ័រ យើង រក ឃើញ ភស្តុតាង ដែល បញ្ជាក់ ថា ការ លើក ទឹក ចិត្ត មិន សម រម្យ រវាង អ្នក គ្រប់ គ្រង និង កម្ម ករ និង ភាព មិន ស្មើ គ្នា នៃ អំណាច រវាង អ្នក គ្រប់ គ្រង និង កម្ម ករ ព្យាករណ៍ ពី ការ ព្រួយ បារម្ភ កាន់ តែ ខ្លាំង ជាមួយ នឹង ការ បៀតបៀន ផ្លូវ ភេទ ក្នុង ចំណោម កម្ម ករ ។ ការ កើន ឡើង នៃ ការ ប្រកួត ប្រជែង ក្នុង ចំណោម ក្រុម ហ៊ុន សម្រាប់ កម្ម ករ កាត់ បន្ថយ ការ បៀតបៀន ផ្លូវ ភេទ ។

ផល ប៉ះ ពាល់ នៃ ការ យល់ ដឹង របស់ អង្គ ការ គឺ មិន ច្បាស់លាស់ ទេ ។ ការ យល់ ដឹង អំពី ការ បៀតបៀន ផ្លូវ ភេទ ដោយ អ្នក គ្រប់ គ្រង HR នៅ ប្រទេស ហៃទី ប្រទេស យ័រដាន់ និង ប្រទេស វៀតណាម មិន បាន បក ប្រែ ទៅ ជា បទដ្ឋាន អង្គ ការ ដែល រា រាំង ការ បៀតបៀន ផ្លូវ ភេទ នោះ ទេ ។ ទោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ នៅ ក្នុង ប្រទេស នីការ៉ាហ្គ័រ យើង សង្កេត ឃើញ ទំនាក់ទំនង អវិជ្ជមាន រវាង អ្នក គ្រប់ គ្រង HR ការ យល់ ដឹង អំពី ការ បៀតបៀន ផ្លូវ ភេទ និង ឧប្បត្តិ ហេតុ របស់ វា ។ ដោយ តាម ដាន ផល ប៉ះ ពាល់ នៃ ការ បៀតបៀន ផ្លូវ ភេទ ទៅ លើ លទ្ធ ផល និង កម្រិត សំណង កម្ម ករ និង អ្នក គ្រប់ គ្រង យើង បង្ហាញ ពី ការ ចំណាយ លើ ប្រាក់ ចំណេញ ក្លែង លែង ធ្មប់ សំរាប់ ក្រុម ហ៊ុន ដែល ការ បៀតបៀន ផ្លូវ ភេទ គឺ ជា រឿង ធម្មតា ។

ទាញយកក្រដាស

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។