មគ្គុទ្ទេសក៍ ច្បាប់ ការងារ ឥណ្ឌូនេស៊ី

11 Oct 2014

អំពី មគ្គុទ្ទេសក៍ នេះ

មគ្គុទ្ទេសក៍ ច្បាប់ ការងារ នេះ ផ្តល់ នូវ ការ ណែ នាំ ដល់ អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ ទាំង អស់ ដែល ពាក់ ព័ន្ធ ក្នុង ការ អនុវត្ត ច្បាប់ ការងារ នៅ ក្នុង បរិស្ថាន សាជីវកម្ម ដើម្បី បង្កើត ទំនាក់ទំនង ឧស្សាហកម្ម ស្រប គ្នា ថាមពល និង យុត្តិធម៌ ដែល ក្រុម ហ៊ុន អាច រីក ចម្រើន និង អភិវឌ្ឍ យ៉ាង និរន្តរ៍ ហើយ សុខុមាល ភាព របស់ កម្ម ករ និង ក្រុម គ្រួសារ របស់ ពួក គេ អាច ត្រូវ បាន កែ លម្អ ជា បន្ត បន្ទាប់ ។

ក្រុមការងារ Better Work Indonesia បាន បង្កើត មគ្គុទ្ទេសក៍ នេះ ដើម្បី គ្រប ដណ្តប់ រាល់ ថ្ងៃ ដែល ចាំបាច់ រហូត ដល់ ថ្ងៃ ផ្ដល់ ផល ប្រយោជន៍ ដល់ ក្រុមហ៊ុន កម្មករ និង សហជីព ក្នុង បរិស្ថាន សាជីវកម្ម ក៏ ដូច ជា មន្ត្រី ផង ដែរ ជាពិសេស ក្នុង ផ្នែក ការងារ។ មគ្គុទ្ទេសក៍ នេះ ប្រមូល និង ឌិគ្រីប ច្បាប់ ការងារ សំខាន់ បំផុត ដើម្បី ឲ្យ វា អាច ត្រូវ បាន យល់ និង ប្រើប្រាស់ ដោយ មនុស្ស ដែល ធ្វើ ការ នៅ ក្នុង វិស័យ នេះ ព្រម ទាំង ច្បាប់ ផ្សេង ទៀត ។

ក្រុម Better Work Indonesia ចង់ បង្ហាញ ពី ការ ដឹង គុណ របស់ ខ្លួន ចំពោះ អ្នក ទាំង អស់ ដែល បាន ជួយ បំពាក់ និង កែ លម្អ មគ្គុទ្ទេសក៍ នេះ ។ យើង ជឿ ជាក់ ថា មគ្គុទ្ទេសក៍ នេះ នឹង មាន ប្រយោជន៍ ដល់ មនុស្ស ដែល ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ទំនាក់ទំនង ឧស្សាហកម្ម ដើម្បី យល់ កាន់ តែ ច្បាស់ ពី របៀប អនុវត្ត ច្បាប់ ការងារ នៅ ក្នុង ប្រទេស ឥណ្ឌូនេស៊ី ។

៤. មិនសរសើរ
ខ្លឹមសារនៃព័ត៌មាននេះ គឺសម្រាប់គោលបំណងព័ត៌មានទូទៅតែប៉ុណ្ណោះ។

ការ ទទួល ខុស ត្រូវ ចំពោះ ព័ត៌មាន និង តំណ ភ្ជាប់ ណា មួយ ដែល ភ្ជាប់ ទៅ នឹង ព័ត៌មាន នេះ គឺ ផ្អែក តែ ជាមួយ អ្នក និពន្ធ របស់ ពួក គេ តែ មួយ គត់ និង មិន រា រាំង ការ បញ្ចេញ មតិ ឬ ការ គាំទ្រ ណា មួយ នៅ ផ្នែក នៃ ការងារ ល្អ ប្រសើរ នោះ ទេ ។ ការ បញ្ចូល តំណ ភ្ជាប់ ណា មួយ និង ការ បង្ហាញ នៃ សម្ភារៈ មិន រា រាំង ការ បញ្ចេញ មតិ ណា មួយ ដែល មិន សំខាន់ លើ ផ្នែក នៃ ការងារ ល្អ ប្រសើរ នោះ ទេ ។ សូម ពិគ្រោះ យោបល់ ជាមួយ ក្រសួង មហា អំណាច និង ត្រានស្ម៊ីត សម្រាប់ ឯកសារ ផ្លូវ ការ។

ការងារ ប្រសើរ ជាង នេះ មិន ទទួល ខុស ត្រូវ ចំពោះ ធម្ម ជាតិ មាតិកា និង ការ មាន គេហទំព័រ ខាង ក្រៅ ដែល ភ្ជាប់ ទៅ នឹង គេហទំព័រ នេះ ទេ ។
អ្នក អាច ជួយ យើង ឲ្យ កែ លម្អ មគ្គុទ្ទេសក៍ នេះ ដោយ ចែក រំលែក មតិ យោបល់ និង ការ បញ្ចូល របស់ អ្នក ទៅ anis@betterwork.org។

ប្រធានបទៈ ពលកម្ម

១. ការងារកុមារ
១.១. អំពីការងារកុមារ
១.២. ការការពារបុគ្គលិកវ័យក្មេង
២. ការរើសអើង
២.១. អំពី ការ រើសអើង
២.២. ពូជសាសន៍ សាសនា និងទិសនយោបាយ
២.៣. ការរួមភេទ
២.៤. ពិការភាព
២.៥. មេរោគអេដស៍ / អេដស៍
៣. ពលកម្មបង្ខំ
៣.១. អំពីការងារបង្ខំ
៣.២. បង្ខំ ឲ្យ មាន ការ លើស ម៉ោង របស់ គណ បក្ស ពល ករ និង អាំងវ៉ូឡុង
៤. សេរីភាព នៃ សមាគម និង កិច្ច ព្រម ព្រៀង រួម
៤.១. អំពីសេរីភាពនៃសមាគម និង កិច្ច ព្រម ព្រៀង រួម
៤.២. ប្រតិបត្តិការសហជីព
៤.៣. កិច្ច ព្រម ព្រៀង រួម
៤.៤. ការជ្រៀតជ្រែក និង ការរើសអើង
៤.៥. វាយ
5. សំណង
៥.១. ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
៥.២ ប្រាក់ ឈ្នួល លើស ម៉ោង
៥.៣. សន្តិសុខសង្គម និងសុខភាព
៥.៤. ព័ត៌មានប្រាក់ឈ្នួល
5.5. បង់លុយចាកចេញ
៦. កិច្ចព្រមព្រៀងការងារ និងធនធានមនុស្ស
៦.១. អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងការងារ
៦.២. នីតិវិធីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងការងារ
៦.៣. ការបញ្ចប់
៦.៤. ច្បាប់ស្តីពី វិន័យ និងវិវាទ
៧. សុវត្ថិភាព ការងារ និង សុខភាព
៧.១. ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង និងគោលនយោបាយគ្រប់គ្រង OSH
៧.២. សារធាតុ គីមី និង សារធាតុ គ្រោះថ្នាក់
៧.៣. ការការពារកម្មករ
៧.៤. បរិស្ថានការងារ
៧.៥. សេវាកម្មសុខភាព
៧.៦. សុខុមាលភាព
៧.៧. លំនៅដ្ឋានកម្មករ
7.8. ការត្រៀមលក្ខណៈបន្ទាន់
8. ម៉ោងធ្វើការ
៨.១. អំពីពេលវេលាការងារ
8.2. លើសម៉ោង
8.3. ឈប់សម្រាកនិងថ្ងៃឈប់សម្រាកសាធារណៈ
៩. ដំណោះស្រាយទំនាក់ទំនងឧស្សាហកម្ម និងវិវាទ
៩.១. ទំនាក់ទំនងឧស្សាហកម្ម
៩.២. ស្ថាប័នសហប្រតិបតិ្តការ ទ្វេ ភាគី
៩.៣. វិទ្យាស្ថានសហប្រតិបត្តិការ Tripartite
៩.៤. ជម្លោះទំនាក់ទំនងឧស្សាហកម្ម
១០. បទប្បញ្ញត្តិ ស្តីពី ប្រាក់ ឈ្នួល អប្បបរមា ប្រចាំ តំបន់

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។