មគ្គុទ្ទេសក៍ច្បាប់ការងារនៅកម្ពុជាសម្រាប់ឧស្សាហកម្មសម្លៀកបំពាក់ – Revised 2019

27 Aug 2019

រោងចក្រកាន់តែប្រសើរនៅកម្ពុជាបានកែសម្រួលមគ្គុទ្ទេសក៍របស់ខ្លួនចំពោះច្បាប់ការងារនៅកម្ពុជាសម្រាប់ឧស្សាហកម្មសម្លៀកបំពាក់។ មគ្គុទ្ទេសក៍ ទូលំទូលាយ នេះ សម្រាប់ វិស័យ ផលិត កម្ម នាំ មក នូវ គ្រប់ ផ្នែក ធំៗ នៃ ច្បាប់ ការងារ កម្ពុជា ដែល ទទួល បាន ពី ច្បាប់ ការងារ ខ្លួន ឯង បទ ប្បញ្ញត្តិ របស់ រាជ រដ្ឋាភិបាល រាជ រដ្ឋាភិបាល ធម្មនុញ្ញ ការងារ អន្តរជាតិ ដែល ត្រូវ បាន ផ្តល់ សច្ចាប័ន ដោយ កម្ពុជា និង រដ្ឋធម្មនុញ្ញ កម្ពុជា។ វា ក៏ រួម បញ្ចូល ទាំង ការ យោង ទៅ ប្រភព ព័ត៌មាន ពី សេចក្តី សម្រេច របស់ ក្រុម ប្រឹក្សា អាជ្ញា កណ្តាល ( AC ) ផង ដែរ ។ 

ការ បោះ ពុម្ព ផ្សាយ នេះ មាន គោល បំណង ដើម្បី ជា មគ្គុទ្ទេសក៍ ច្បាប់ ការងារ កម្ពុជា សម្រាប់ តែ វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ ប៉ុណ្ណោះ មិន គួរ មើល ឃើញ ថា ជា ដំបូន្មាន ផ្លូវ ច្បាប់ នោះ ទេ។ វា មាន គោល បំណង ធានា ថា ច្បាប់ នេះ ត្រូវ បាន យល់ កាន់ តែ ប្រសើរ ឡើង ដោយ មិន ត្រឹម តែ និយោជក ប៉ុណ្ណោះ ទេ ប៉ុន្តែ ថែម ទាំង កម្ម ករ សហ ជីព អង្គ ការ ក្រៅ រដ្ឋាភិបាល និង ភាគី ពាក់ ព័ន្ធ ផ្សេង ទៀត ទាំង អស់ ផង ដែរ ។ ក្នុង ការ ដោះ ស្រាយ បញ្ហា ទាក់ទង នឹង លក្ខខណ្ឌ ការងារ ឬ ទំនាក់ ទំនង ការងារ វា អាច ជា ការ ចាំបាច់ ក្នុង ការ ពិគ្រោះ យោបល់ អ្នក ជំនាញ ដូច ជា អធិការ កិច្ច ការងារ មេធាវី ឬ តំណាង សមាគម ឬ សហជីព របស់ និយោជក របស់ អ្នក ហើយ វា អាច ជា ការ ចាំបាច់ ក្នុង ការ សំដៅ ទៅ លើ ច្បាប់ ការងារ ឬ បទ ប្បញ្ញត្តិ ការងារ។

មានប្រធានបទសំខាន់ៗចំនួន ១២ ដែលគ្របដណ្តប់ក្នុងមគ្គុទ្ទេសក៍នេះ។ ពួក គេ រួម មាន ១) ការ ចាត់ចែង ការងារ ២) ការ ជួល បុគ្គលិក, ៣) ប្រភេទកម្មករនិយោជិត ៤) ប្រាក់ឈ្នួល ៥) ម៉ោងធ្វើការ និងហួសម៉ោង ៦) ឈប់សម្រាកសាធារណៈ ឈប់សម្រាក និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ ៧) សុវត្តិភាពការងារ និងសុខភាព ៨) ករណីគ្រោះថ្នាក់ការងារ និងជំងឺ ៩) ការកំណត់ និង បណ្តេញកម្មករនិយោជិត ១០នាក់) ការដោះស្រាយវិវាទ ១១) សហជីព និង Shop Stewards និង 12) ឯកសារ, កត់ត្រាទុក, Posting។

ចំពោះ បញ្ហា នីមួយៗ ដែល បាន គ្របដណ្តប់ ក្រោម ផ្នែក ប្រធានបទ ទាំងនេះ មគ្គុទ្ទេសក៍ រួម មាន ការ យោង ទៅ ប្រភព ព័ត៌មាន ក្នុង ច្បាប់ ការងារ កម្ពុជា ឬ សេចក្តី សម្រេច របស់ ក្រុមប្រឹក្សា អាជ្ញា កណ្តាល (AC) ។

នៅ ក្នុង ធាតុ សំខាន់ ទាំង ១២ ខាង លើ នេះ យើង សង្ឃឹម ថា ម្ចាស់ អាជីវកម្ម សហជីព អ្នក គ្រប់ គ្រង បុគ្គលិក ផ្នែក ធនធាន មនុស្ស សហជីព កម្មករ និយោជិត នឹង រក ឃើញ ថា Guide នេះ មាន ប្រយោជន៍ សម្រាប់ ការងារ ប្រចាំ ថ្ងៃ របស់ ពួក គេ ហើយ ថា ពួក គេ អាច ទទួល បាន ការ យល់ ដឹង កាន់ តែ ទូលំទូលាយ អំពី តួនាទី និង ទំនួល ខុស ត្រូវ របស់ ពួក គេ ព្រម ទាំង កាតព្វកិច្ច នៅ ក្រោម ច្បាប់។

ដើម្បីទាញយក Guide សូមចុចតំណនេះ

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។