៦.៤. ច្បាប់ស្តីពី វិន័យ និងវិវាទ

10 Oct 2014

ប្រសិន បើ កម្មករ រំលោភ លើ ការ ផ្តល់ កិច្ច ព្រម ព្រៀង ការងារ របស់ ពួក គេ បទ ប្បញ្ញត្តិ របស់ ក្រុមហ៊ុន ឬ កិច្ច ព្រម ព្រៀង កិច្ច ព្រម ព្រៀង កិច្ច ព្រម ព្រៀង រួម កម្មករ អាច ប្រដៅ កម្មករ តាម រយៈ ការ ព្រមាន និង ការ បន្ទាប ខ្លួន ដែល សមាមាត្រ ទៅ នឹង ការ រំលោភ បំពាន របស់ កម្មករ។ និយោជក អាច បញ្ចប់ ការងារ របស់ កម្មករ ម្នាក់ បន្ទាប់ ពី ចេញ ការ ព្រមាន ចំនួន ៣ លើក។

និយោជក ត្រូវ ដោះស្រាយ ការ ត្អូញត្អែរ និង ជម្លោះ នានា ក្នុង ការ អនុលោម តាម តម្រូវ ការ ផ្លូវ ច្បាប់។ នៅ កន្លែង ដែល មាន ជម្លោះ រវាង និយោជក និង កម្មករ ត្រូវ តែ ចូល រួម ចរចា ទ្វេ ភាគី ជា មុន សិន ដោយ មាន ជំនឿ ល្អ ជាមួយ កម្មករ និង/ឬ ជាមួយ តំណាង សហជីព របស់ ពួក គេ។ ប្រសិន បើ ភាគី មិន បាន សម្រេច កិច្ច ព្រម ព្រៀង នោះ ជម្លោះ នេះ អាច ត្រូវ បាន ដោះ ស្រាយ ទៅ ស្ថាប័ន សម្រាប់ ការ ដោះ ស្រាយ ជម្លោះ ទំនាក់ទំនង ឧស្សាហកម្ម ។

អ្នក គ្រប់ គ្រង មិន ត្រូវ ប្រើ ការ ដាក់ ទណ្ឌកម្ម ដែល មិន សមាមាត្រ ទៅ នឹង ឥរិយាបថ របស់ កម្មករ នោះ ទេ ហើយ អាច នឹង មិន សម្លុត ការ បៀតបៀន ឬ ធ្វើ ឲ្យ កម្មករ ធ្វើ ការ អាម៉ាស់ មុខ នោះ ទេ។ ពួក គេ មិន គួរ វាយ ឬ រុញ កម្ម ករ ឬ បោះ អ្វី ៗ ទៅ លើ ពួក គេ ឡើយ ។ ៤. រឹតបន្តឹងការចូលមើលអាហារ ទឹក ឬបង្គន់ ការ គំរាម កំហែង ឬ ការ ស្រែក ដាក់ កម្មករ ឬ ការ ជេរ ជា សាធារណៈ ទៅ លើ កម្មករ ក្នុង របៀប អាប់ឱន ក៏ មិន សមរម្យ ដែរ។

លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត:

  1. MANPOWER ACT NO. 13 OF 2003, ARTS. 86, 136 [UU KETENAGAKERJAAN NO. 13 TAHUN 2003, PASAL 86, 136];
  2. ច្បាប់ ស្តីពី ការ ដោះស្រាយ ជម្លោះ វិវាទ វិស័យ ឧស្សាហកម្ម លេខ ២ នៃ ឆ្នាំ ២០០៤ [UU PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL NO. 2 TAHUN 2004];
  3. MOMT REGULATION NO. NO. PER.31/MEN/XII/2008 [PERATURAN MENAKERTRANS NO. PER.31/MEN/XII/2008].

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។