៤.២. ប្រតិបត្តិការសហជីព

9 Oct 2012

កម្មករត្រូវមានសេរីភាពក្នុងការបង្កើតសហជីព ទោះបីជាមានសហជីពមួយឬច្រើនរួចទៅហើយនៅក្នុងរោងចក្រក៏ដោយ។ យ៉ាង ហោច ណាស់ កម្ម ករ ដប់ នាក់ ត្រូវ បាន តម្រូវ ឲ្យ បង្កើត សហ ជីព មួយ ។

កម្មករ មាន សេរីភាព ចូល រួម ឬ មិន ចូល រួម ក្នុង សហជីព។ យោង តាម ច្បាប់ ឥណ្ឌូនេស៊ី កម្ម ករ ម្នាក់ អាច ចូល រួម តែ សហ ជីព មួយ ប៉ុណ្ណោះ នៅ រោង ចក្រ មួយ ។ សហ ជីព អាច នឹង មិន កំណត់ សមាជិក ភាព របស់ ខ្លួន ដោយ ផ្អែក លើ មូល ហេតុ រើសអើង ដូច ជា ភក្ដី ភាព នយោបាយ សាសនា ជន ជាតិ ភាគ តិច ឬ ការ រួម ភេទ ឡើយ ។

សហជីព ត្រូវ តែ ជូន ដំណឹង ជា លាយ លក្ខណ៍ អក្សរ អំពី ការ បង្កើត របស់ ខ្លួន ទៅ កាន់ ទីភ្នាក់ងារ រដ្ឋាភិបាល មូលដ្ឋាន ដែល ទទួល ខុស ត្រូវ ចំពោះ កិច្ចការ អំណាច មនុស្ស ដូច ដែល បាន កំណត់ ដោយ ក្រសួង មហា អំណាច និង ការ ជ្រៀត ហើរ។ សេចក្តី ជូន ដំណឹង នេះ គួរ តែ រួម បញ្ចូល ឈ្មោះ ស្ថាបនិក និង មន្ត្រី របស់ សហជីព ព្រម ទាំង រដ្ឋ ធម្មនុញ្ញ របស់ សហជីព និង តាម ច្បាប់។

សហជីព ត្រូវ មាន រដ្ឋ ធម្មនុញ្ញ និង ច្បាប់ ដែល មាន ឈ្មោះ គោល ការណ៍ និង គោល បំណង របស់ សហជីព កាល បរិច្ឆេទ នៃ ការ បង្កើត ទីតាំង សមាជិក និង គណៈកម្មាធិការ ថវិកា និង វិធីសាស្ត្រ នៃ ការ ធ្វើ វិសោធនកម្ម រដ្ឋធម្មនុញ្ញ និង តាម ច្បាប់។

មុខ ងារ របស់ សហជីព ដែល បាន កំណត់ នៅ ក្រោម ច្បាប់ ឥណ្ឌូនេស៊ី រួម មាន ការ ការពារ កម្មករ ការពារ សិទ្ធិ របស់ ខ្លួន និង បង្កើន សុខុមាលភាព កម្មករ និង ក្រុម គ្រួសារ របស់ ពួក គេ។ ដើម្បី សម្រេច គោលដៅ ទាំងនេះ សហជីព ចរចា និង ចូល ក្នុង កិច្ច ព្រមព្រៀង កិច្ច ព្រមព្រៀង រួម ដោះស្រាយ ជម្លោះ ឧស្សាហកម្ម តំណាង កម្មករ និង បង្កើត ទំនាក់ទំនង ឧស្សាហកម្ម ប្រកប ដោយ ភាព សមស្រប និង ធ្វើ កូដកម្ម ស្រប តាម តម្រូវ ការ ផ្លូវ ច្បាប់។ ពួក គេ ក៏ បាន បញ្ជូន បំណង ប្រាថ្នា និង ពាក្យ បណ្តឹង របស់ កម្ម ករ ទៅ កាន់ និយោជក ផង ដែរ ។

លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត:

ច្បាប់ស្តីពីពាណិជ្ជកម្ម លេខ ២១ នៃឆ្នាំ២០០០, សិល្បៈ. 3-4- 5, 9, 11-12, 14, 18, 28 [UU SERIKAT PEKERJA NO. 21 TAHUN 2000, PASAL 3-4, 5, 9, 11-12, 14, 18, 28]
MANPOWER ACT NO. 13 OF 2003, ART. 104, EXPLANATORY NOTE [UU KETENAGAKERJAAN NO. 13 TAHUN 2003, PASAL 104, CACATAN PENJELASAN]

៤.២.១. UNION ACCESS

យោង តាម ច្បាប់ ឥណ្ឌូនេស៊ី និយោជក ត្រូវ តែ ផ្តល់ ឱកាស ដល់ មន្ត្រី សហ ជីព និង សមាជិក ក្នុង ការ អនុវត្ត សកម្ម ភាព សហ ជីព ក្នុង អំឡុង ពេល ម៉ោង ធ្វើ ការ ដូច ដែល បាន យល់ ព្រម ដោយ ភាគី ទាំង ពីរ ឬ រៀប ចំ កិច្ច ព្រម ព្រៀង កិច្ច ព្រម ព្រៀង រួម គ្នា ។ មន្ត្រី សហជីព គួរ តែ មាន សិទ្ធិ ចូល ទៅ កាន់ កម្មករ នៅ កន្លែង ធ្វើការ ដោយ សេរី ក្នុង ពេល សម្រាក និង មុន និង ក្រោយ ធ្វើ ការ។

លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត:

ច្បាប់ស្តីពីសហជីពពាណិជ្ជកម្ម លេខ ២១ នៃឆ្នាំ២០០០, ART. 29 [UU SERIKAT PEKERJA NO. 21 TAHUN 2000, PASAL 29];
MANPOWER ACT NO. 13 OF 2003, ART. 153G [UU KETENAGAKERJAAN NO. 13 TAHUN 2003, PASAL 153G]។

៤.២.២. សហព័ន្ធ និង សហជីព

សហ ជីព មាន សិទ្ធិ បង្កើត និង ចូល រួម សហព័ន្ធ សហ ជីព ។ សហព័ន្ធ មួយ មាន សហ ជីព យ៉ាង ហោច ណាស់ 5 ។ សហព័ន្ធ មាន សិទ្ធិ បង្កើត និង ចូល រួម ជាមួយ សហព័ន្ធ ។ សហព័ន្ធមួយត្រូវបានតាក់តែងឡើងដោយសហព័ន្ធយ៉ាងតិច ៣។

សហ ជីព មួយ អាច ជា សមាជិក នៃ សហព័ន្ធ មួយ តែ ប៉ុណ្ណោះ ។ សហព័ន្ធ អាច ជា សមាជិក នៃ សហព័ន្ធ មួយ តែ ប៉ុណ្ណោះ ។

សហព័ន្ធ និង សហព័ន្ធ ត្រូវ តែ ជូន ដំណឹង ជា លាយ លក្ខណ៍ អក្សរ អំពី ការ បង្កើត របស់ ពួក គេ ទៅ កាន់ ទី ភ្នាក់ងារ រដ្ឋាភិបាល មូលដ្ឋាន ដែល ទទួល ខុស ត្រូវ ចំពោះ កិច្ច ការ អំណាច មនុស្ស ដូច ដែល បាន កំណត់ ដោយ ក្រសួង មហា អំណាច និង ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ។ សេចក្តី ជូន ដំណឹង នេះ គួរ តែ រួម បញ្ចូល ឈ្មោះ របស់ សហ ព័ ន្ឋ /សហស្ថាបនិក និង មន្ត្រី ព្រម ទាំង សមាជ/សមា ធិការ/សមា ធរ និង តាម ច្បាប់។

លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត:

ច្បាប់ស្តីពីពាណិជ្ជកម្ម លេខ ២១ នៃឆ្នាំ ២០០០, សិល្បៈ។ ១(៤-៥), ៦-៧, ៩-១០, ១៦, ១៨ [UU SERIKAT PEKERJA NO. 21 TAHUN 2000, PASAL 1(4-5), 6-7, 9-10, 16, 18];

៤.២.៣. UNION DUES

សហ ជីព គួរ តែ អាច ប្រមូល ប្រាក់ បំណាច់ ពី សមាជិក របស់ ពួក គេ ទាំង ដោយ ផ្ទាល់ ឬ ដោយ ប្រយោល ដោយ ស្នើ ឲ្យ និយោជក កាត់ បន្ថយ ការ បង់ ប្រាក់ ឈ្នួល របស់ កម្ម ករ ។ ដើម្បី ស្នើ សុំ ឲ្យ និយោជក កាត់ បន្ថយ ការ បង់ ប្រាក់ ឈ្នួល កម្មករ សហជីព ត្រូវ ដាក់ បញ្ជី សមាជិក ដែល ស្វែង រក ការ កាត់ បន្ថយ បំណាច់ របស់ ខ្លួន ឈ្មោះ សមាជិក គណៈកម្មាធិការ សហជីព លេខ ចុះ ឈ្មោះ ចុះ ឈ្មោះ សហជីព ច្បាប់ ចម្លង បទ ប្បញ្ញត្តិ សហជីព និង សេចក្តី ថ្លែងការណ៍ ជា លាយ លក្ខណ៍ អក្សរ ពី កម្មករ ដែល ចង់ ឲ្យ ប្រាក់ ឈ្នួល របស់ ពួក គេ ត្រូវ បាន កាត់ បន្ថយ។

ការ សិក្សា ករណី៖ សហជីព មួយ បាន ចរចា ជាមួយ នឹង ការ គ្រប់គ្រង រោងចក្រ ដើម្បី ទាមទារ ឲ្យ កម្មករ ក្លាយ ជា សមាជិក សហជីព ដោយ ស្វ័យ ប្រវត្តិ នៅ ពេល ដែល ពួក គេ ក្លាយ ជា កម្មករ អចិន្ត្រៃយ៍។ ថ្លៃ សហជីព ត្រូវ បាន កាត់ បន្ថយ ដោយ ស្វ័យ ប្រវត្តិ ពី ប្រាក់ ឈ្នួល កម្មករ ដោយ គ្មាន ការ ព្រមព្រៀង ជា លាយលក្ខណ៍ អក្សរ ពី កម្មករ។ ទោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ សហ ជីព និង អ្នក គ្រប់ គ្រង បាន យល់ ស្រប ថា កម្ម ករ អាច ចាក ចេញ ពី សហ ជីព នេះ នៅ ពេល ណា ក៏ បាន ។

ការ ចុះ ឈ្មោះ កម្មករ នៅ ក្នុង សហជីព ដោយ ស្វ័យ ប្រវត្តិ ដោយ គ្មាន ការ យល់ ព្រម របស់ ពួក គេ គឺ មិន សមរម្យ ទេ ព្រោះ កម្មករ មាន សិទ្ធិ ចូល រួម ឬ មិន ចូល រួម ក្នុង សហជីព។ ពួក គេ ក៏ គួរ តែ ផ្តល់ ការ យល់ ព្រម ជា លាយ លក្ខណ៍ អក្សរ ចំពោះ ការ កាត់ បន្ថយ ប្រាក់ ឈ្នួល សហ ជីព ពី ប្រាក់ ឈ្នួល របស់ ពួក គេ ។

លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត:
MANPOWER ACT NO. 13 OF 2003, ART. 104(2,3) [UU KETENAGAKERJAAN NO. 13 TAHUN 2003, PASAL 104(2,3)] ;
MOMT អនុក្រឹត្យលេខ ១៨៧/MEN IX/2004 [KEPUTUSAN MENAKERTRANS NO. KEP.187/MEN IX/2004]។

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។