វៀតណាម – ការបណ្តុះបណ្តាលលើការទូទាត់ និងអត្ថប្រយោជន៍ (Introductory)

[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_column_text el_class=”p-translation”]This content is available in[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_widget_sidebar sidebar_id=”hb-default-sidebar”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

សំណង និង អត្ថប្រយោជន៍ (Introductory)

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីផ្តល់ឲ្យអ្នកចូលរួមនូវចំណេះដឹងសំខាន់ៗអំពីតួនាទី និងសារៈសំខាន់នៃប្រព័ន្ធទូទាត់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

នៅ ចុង បញ្ចប់ នៃ វគ្គ នេះ អ្នក ចូល រួម នឹង មាន ជំនាញ និង ដឹង ពី របៀប បង្កើត ប្រាក់ ខែ មូលដ្ឋាន គំរោង ពិន្ទុ បន្ថែម និង គោល នយោបាយ អត្ថ ប្រយោជន៍ ព្រម ទាំង ពិនិត្យ ឡើង វិញ នូវ ការ សំណង រោង ចក្រ និង ការ អនុវត្ត អត្ថ ប្រយោជន៍ ដើម្បី កំណត់ អត្ត សញ្ញាណ ឧបសគ្គ និង ដើម្បី រចនា ផែនការ កែ លម្អ សម ស្រប មួយ ដើម្បី ធ្វើ ឲ្យ ប្រព័ន្ធ ដំណើរ ការ កាន់ តែ មាន ប្រសិទ្ធិ ភាព នៅ ក្នុង រោង ចក្រ របស់ ពួក គេ ។

វគ្គ សិក្សា នេះ ក៏ ជា ឱកាស មួយ សម្រាប់ អ្នក ចូល រួម លើក ឡើង នូវ បញ្ហា នៃ ការ អនុវត្ត ប្រព័ន្ធ សំណង និង អត្ថ ប្រយោជន៍ ដ៏ មាន ប្រសិទ្ធិ ភាព នៃ រោង ចក្រ និង រៀន ពី ករណី ផ្សេង ទៀត ។

អ្នកចូលរួមគោលដៅគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស/បុគ្គលិក, អ្នកតំណាងសហជីពកម្រិតគ្រប់គ្រងនិងរោងចក្រ, សមាជិក PICC (ផ្នែកគ្រប់គ្រងនិងការងារ)

Duration: 1 day

Download our 2019 "សំណងនិងអត្ថប្រយោជន៍ Introductory" វគ្គ Outline[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_text_separator title="Read more" color="custom" accent_color="accent_color="vc_empty_space"។"#c24724 vc_empty_space "][portfolio_carousel visible_items="៣" total_items="-១" carousel_speed="៧០០០" auto_rotate="no" category="Vietnam" orderby="rand" animation="bottom-to-top"][/vc_column][/vc_row]

កាលបរិច្ឆេទព្រឹត្តិការណ៍ :
Jul 24, 2019
ម៉ោង 8:30 am - ម៉ោង 16:30 ល្ងាច
ប្រភេទ៖
ការបណ្តុះបណ្តាលរោងចក្រវៀតណាម

ព្រឹត្តិការណ៍ ផ្សេងទៀត

ជាវ ព័ត៌ មាន របស់ យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។