ការបណ្តុះបណ្តាលលើការត្រួតពិនិត្យហានិភ័យនៃការងារជាមួយសារធាតុគ្រោះថ្នាក់

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

ហ្វឹកហាត់មួយថ្ងៃ – ២២ មីនា

ការ គ្រប់គ្រង ហានិភ័យ នៃ ការ ធ្វើ ការ ជាមួយ សារធាតុ គ្រោះថ្នាក់

សារធាតុ គ្រោះថ្នាក់ ដែល បង្ក ហានិភ័យ ដល់ សុខភាព និង សុវត្ថិភាព របស់ កម្មករ អាច រក ឃើញ នៅ កន្លែង ធ្វើការ ជាច្រើន ។ កម្ម ករ ដោះ ស្រាយ សារ ធាតុ ទាំង នោះ ជា ផ្នែក មួយ នៃ ការងារ របស់ ពួក គេ ជា រៀង រាល់ ថ្ងៃ ។ ដើម្បី រក្សា ពួក គេ ឲ្យ មាន សុខភាព ល្អ វា សំខាន់ ក្នុង ការ យល់ ពី ហានិភ័យ ដើម្បីដឹងថាសារធាតុគីមីណាអាចមានគ្រោះថ្នាក់និងការពារការប៉ះពាល់សារធាតុគីមី។

នៅ ថ្ងៃ ទី ២២ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៧ នេះ VCCI HCM រួម ជាមួយ តំណាង ពីរ រូប នៃ សមាគម អនាម័យ ការងារ ហូឡង់ នឹង រៀបចំ ការ ហ្វឹកហាត់ ពេញ មួយ ថ្ងៃ លើ ការ គ្រប់គ្រង ហានិភ័យ នៃ ការ ធ្វើ ការ ជាមួយ សារធាតុ ដែល មាន គ្រោះថ្នាក់។

វត្ថុបំណង៖

♦ ការយល់ដឹងអំពីប្រភេទផ្សេងគ្នានៃសារធាតុគ្រោះថ្នាក់និងហានិភ័យសុខភាពដែលអាចកើតមាន

♦ ការយល់ដឹងអំពីផ្លូវខុសៗគ្នាដែលការប៉ះពាល់សារធាតុគីមីអាចកើតឡើង

♦ យល់ដឹង និងកំណត់អត្តសញ្ញាណហានិភ័យខ្ពស់នៅកន្លែងធ្វើការ

♦ រៀនពីរបៀបកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់សារធាតុគ្រោះថ្នាក់ និងការពារបុគ្គលិករបស់អ្នក

ព័ត៌មានលម្អិត៖

♦ ភាសា៖ ភាសា អង់គ្លេស (ដោយ ការ បក ស្រាយ)

♦ ព័ត៌មាន ផ្ទៃ ខាង ក្រោយ និង គំរូ ជាក់ ស្តែង

♦ ការពិភាក្សា និង អន្តរកម្ម ក្នុង ចំណោម អ្នក ចូលរួម

♦ ទស្សនិកជន គោលដៅ ៖ អ្នក ជំនាញ សកម្ម ក្នុង វិស័យ សុខភាព និង សុវត្ថិភាព ការងារ ជា ពិសេស ក្នុង ការ ធ្វើ ការ ដោយ សុវត្ថិភាព ជាមួយ សារ ធាតុ ដែល មាន គ្រោះ ថ្នាក់

♦ ទីតាំង៖ បន្ទប់បណ្តុះបណ្តាល VCCI: ជាន់ទី១០ លេខ១៧១ វូ ធី សាក់(Vo Thi Sau) Dist.3, HCMC

♦ កាលបរិច្ឆេទ: 22/03/2017

♦ ពេលវេលា: 08.30 ទៅ 16.30

♦ ភេសជ្ជៈ និង អាហារ ថ្ងៃ ត្រង់ នឹង មាន សម្រាប់ អ្នក ចូល រួម

ចុះឈ្មោះមុន 17/03/2017 (ដំបូងមក – បម្រើការងារដំបូង)

ចុះឈ្មោះតាមរយៈ fax: 08 – 399 778 77 ឬ email: vn.training@betterwork.org

ដោយ សារ តែ មាន កន្លែង ទំនេរ ដែល មាន កម្រិត ការ ចុះ ឈ្មោះ គឺ មាន កំណត់ តែ អ្នក ចូល រួម ម្នាក់ ក្នុង មួយ រោង ចក្រ ។

ថ្លៃចុះឈ្មោះ: 500.000 VND/person (រួមមានសម្ភារៈបណ្តុះបណ្តាល, ការចំណាយបកប្រែនិងការសម្រាកកាហ្វេ)

See more: Training Controlling risks of working with hazardous substances[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_text_separator title="Read more" color="custom" accent_color="#c24724"]][portfolio_carousel visible_items="3" total_items="-1" carousel_speed="7000" auto_rotate="no" category="vietnam" orderby="rand" animation="bottom-to-top"][/vc_column][/vc_row]

កាលបរិច្ឆេទព្រឹត្តិការណ៍ :
Mar 22, 2017
ម៉ោង 8:30 am - ម៉ោង 16:30 ល្ងាច
ប្រភេទ៖
ការបណ្តុះបណ្តាលរោងចក្រវៀតណាម

ព្រឹត្តិការណ៍ ផ្សេងទៀត

រោងចក្រ, វៀតណាម, វៀតណាមហ្វឹកហាត់

វៀតណាម – E-learning យន្តការនៃការត្អូញត្អែរ

រោងចក្រ, វៀតណាម, វៀតណាមហ្វឹកហាត់

វៀតណាម – E-learning Learning Video Package

រោងចក្រ, វៀតណាម, វៀតណាមហ្វឹកហាត់

វៀតណាម – E-learning Industrial Relation

រោងចក្រ, វៀតណាម, វៀតណាមហ្វឹកហាត់

វៀតណាម – E-learning Risk Management

រោងចក្រ, វៀតណាម, វៀតណាមហ្វឹកហាត់

វៀតណាម – E-learning Respectful Workplace

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។