យុទ្ធសាស្រ្តយេនឌ័រខេត្តបាត់ដំបង ល្អប្រសើរជាងមុន (២០២០- ២០២២)

1 Feb 2021

Dhaka – 1 February 2021

យុទ្ធសាស្រ្តយេនឌ័រខេត្តបាត់ដំបង ល្អប្រសើរជាងមុន (២០២០- ២០២២)

ទាញយក

ប្រទេស បង់ក្លាដេស ការងារ ល្អ ប្រសើរ បាន ផ្តោត យុទ្ធ សាស្ត្រ ឡើង វិញ ទៅ លើ ភាព ស្មើ គ្នា នៃ ភេទ និង ការ ពង្រឹង អំណាច សេដ្ឋ កិច្ច របស់ ស្ត្រី ដោយ បញ្ចូល គោល ការណ៍ នៃ ភាព ស្មើ គ្នា នៃ ភេទ និង ការ បញ្ចូល ទៅ ក្នុង គ្រប់ ផ្នែក នៃ ការងារ របស់ ខ្លួន ។

ប៊ែកឡាំង ធ្វើការ ឲ្យ ប្រសើរ ជាង មុន ដើម្បី គាំទ្រ ដល់ ការ អភិវឌ្ឍ វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ ដែល មាន ការ ប្រកួត ប្រជែង ដែល ផ្តល់ ការងារ សមរម្យ ដល់ កម្មករ រួម មាន កម្មករ ស្ត្រី អាជីវកម្ម ល្អ សម្រាប់ រោងចក្រ និង ម៉ាក និង កំណើន សេដ្ឋកិច្ច សម្រាប់ ប្រទេស។ ក្នុង វិស័យ មួយ ដែល ត្រូវ បាន ជំរុញ ដោយ កម្មករ ស្ត្រី ដែល មាន ប្រមាណ ៦១,២ ភាគរយ នៃ វិស័យ ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ របស់ ប្រទេស បង់ក្លាដេស — ភាព ស្មើ គ្នា នៃ ភេទ គឺ មាន សារៈ សំខាន់ ក្នុង ការ ធានា នូវ ភាព ជោគជ័យ នៃ ការងារ ល្អ ប្រសើរ នៅ ប្រទេស បង់ក្លាដេស ។ ដូច នេះ ការ លើក កម្ពស់ គុណភាព យេនឌ័រ ការ ពង្រឹង អំណាច ស្ត្រី និង ការ រួម បញ្ចូល គ្នា ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ របស់ ប្រទេស បង់ក្លាដេស គឺ ជា ផ្នែក សំខាន់ មួយ នៃ យុទ្ធសាស្ត្រ របស់ យើង។

ការដោះស្រាយ បញ្ហា យេនឌ័រ តែងតែ ជា សមាសភាគ នៃ ការងារ ល្អ ប្រសើរ នៅ ខេត្តបាត់ដំបង ហើយ ត្រូវ បាន គេ ស្គាល់ ថា ជា គោល បំណង មួយ ក្នុង ចំណោម គោលដៅ ទាំង បី នៃ យុទ្ធសាស្ត្រ របស់ ប្រទេស បង់ក្លាដេស ដែល ប្រសើរ ជាង មុន សម្រាប់ ដំណាក់កាល ទី II (២០១៨-២០២១)។ នៅពេល កម្មករ ទាំង អស់ ប្រុស ស្រី ត្រូវ បាន គេ ប្រព្រឹត្ត ទៅ ដោយ យុត្តិធម៌ និង មាន ការងារ សមរម្យ គ្រប់ គ្នា ទទួល បាន ផល ប្រយោជន៍៖ កម្មករ ខ្លួន ឯង និយោជក របស់ ពួក គេ ឧស្សាហកម្ម និង សេដ្ឋកិច្ច ក្នុង ស្រុក និង ថ្នាក់ ជាតិ។ កំណែទម្រង់យុទ្ធសាស្រ្តយេនឌ័រនេះ ចាប់យកការផ្តោតសំខាន់យុទ្ធសាស្រ្តជាថ្មីនេះ និងត្រូវបានជូនដំណឹងដោយវិធីសាស្រ្តនៃយុទ្ធសាស្ត្រយេនឌ័រសកលការងារកាន់តែប្រសើរ (២០១៨-២០២២) និងការអនុម័តលើអនុសញ្ញាស្តីពីអំពើហិង្សា និងអំពើហឹង្សា (ILO) របស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ឆ្នាំ២០១៩ (លេខ១៩០)។

ព្រម ទាំង ការ ដាក់ បញ្ចូល នូវ បទ ពិសោធន៍ ដ៏ មាន តម្លៃ នៃ កម្មវិធី ប្រទេស ការងារ ល្អ ប្រសើរ ផ្សេង ទៀត (ជា ពិសេស កម្មវិធី ប្រទេស ការងារ ល្អ ប្រសើរ ជាង មុន នៅ កម្ពុជា វៀតណាម ឥណ្ឌូនេស៊ី ហៃទី និង នីការ៉ាហ្គ័រ)
យុទ្ធសាស្ត្រ យេនឌ័រ របស់ ប្រទេស បង់ក្លាដេស កាន់តែ ប្រសើរ គឺ ជា លទ្ធផល នៃ ការ ចូល រួម ជា បន្ត បន្ទាប់ ជាមួយ នឹង តារា សម្តែង សំខាន់ៗ ដែល រួម ចំណែក ដល់ ការ កែ លម្អ លក្ខខណ្ឌ ការងារ និង ភាព ប្រកួតប្រជែង នៃ វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ ដែល បាន រៀបចំ រួច រាល់ (RMG) ។

ក្នុង នាម ជា និយោជក ដ៏ សំខាន់ មួយ របស់ ស្ត្រី វិស័យ RMG អាច ជាប់ ទាក់ ទង នឹង ការ កើន ឡើង នៃ ការ ចូល រួម សេដ្ឋ កិច្ច របស់ ស្ត្រី នៅ ក្នុង ប្រទេស បង់ក្លាដេស ក្នុង រយៈ ពេល ដប់ ប្រាំ ឆ្នាំ កន្លង មក នេះ ។ ទោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ ទោះបី ជា មាន ការ កែ លម្អ បែប នេះ ក៏ ដោយ ក៏ អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ ឧស្សាហកម្ម អាច ធ្វើ បាន ច្រើន ជាង នេះ ដើម្បី ធ្វើ ឲ្យ លក្ខខណ្ឌ ការងារ ប្រសើរ ឡើង សម្រាប់ ស្ត្រី និង ឱកាស របស់ ពួក គេ ក្នុង ការ ពង្រឹង អំណាច ។ ខណៈ ដែល ស្ត្រី នៅ តែ មាន កម្ម ករ ជាង ពាក់ កណ្តាល ក្នុង វិស័យ នេះ ពួក គេ នៅ តែ មាន វត្តមាន ហួស ហេតុ នៅ ក្នុង មុខ តំណែង ដែល មាន ប្រាក់ ខែ ទាប ដោយ បុរស កាន់ តួ នាទី ត្រួត ពិនិត្យ ភាគ ច្រើន ។

ប៊ែកឡាំង ការងារ ល្អ ប្រសើរ ត្រូវ បាន ដាក់ នៅ ក្នុង ឧស្សាហកម្ម នេះ ដើម្បី ផ្តោត កាន់ តែ ខ្លាំង ទៅ លើ ការ លើក កម្ពស់ ភាព ស្មើ គ្នា នៃ ភេទ នៅ ក្នុង ការងារ កម្រិត រោង ចក្រ របស់ ខ្លួន ខណៈ ដែល ការ គាំទ្រ ដល់ អ្នក បោះ ឆ្នោត បី រូប ក៏ ដើម្បី ធ្វើ ឲ្យ រឿង នេះ ក្លាយ ជា អាទិភាព ផង ដែរ ។

យុទ្ធសាស្ត្រ នេះ សម្លឹង មើល បរិបទ បច្ចុប្បន្ន នៃ ភាព ស្មើ គ្នា នៃ ភេទ នៅ ក្នុង ប្រទេស បង់ក្លាដេស និង គូស បញ្ជាក់ ពី វិធី សាស្ត្រ របស់ ប្រទេស បង់ក្លាដេស ដែល ប្រសើរ ជាង មុន ខណៈ ដែល ការ រៀប ចំ ក្របខ័ណ្ឌ នា ពេល អនាគត សម្រាប់ ការ លើក កម្ពស់ ភាព ស្មើ គ្នា នៃ ភេទ នៅ ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ បង់ក្លាដេស ។

ព័ត៌មាន

មើលទាំងអស់
ភេទ និង ការបញ្ចូល 8 Mar 2024

Stitching រីក ចម្រើន រួម គ្នា ៖ អំណាច ផ្លាស់ ប្តូរ នៃ ការ ការពារ កូន នៅ ក្នុង ប្រទេស បង់ក្លាដេស

រឿង ជោគ ជ័យ 7 Mar 2024

វិនិយោគដើម្បីអំណាច៖ ដំណើររបស់ Shalimar ទៅកម្លាំង

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានខេត្តបាត់ដំបង6 Mar 2024

មេដឹកនាំ ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ បង់ក្លាដេស ឱប ក្រសោប របៀប វារៈ និរន្តរភាព នៅ SAF 2024

25 Jan 2024

ការជំរុញការងារធ្វើអាជីវកម្មប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការងារសមរម្យគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ខ្សែសង្វាក់តម្លៃថេរនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានខេត្តបាត់ដំបង9 Dec 2023

កិច្ច ខិតខំ ប្រឹងប្រែង រួម គ្នា ដែល ចាំបាច់ ដើម្បី បង្កើន ភាព ជា អ្នក ដឹក នាំ ស្ត្រី នៅ ក្នុង វិស័យ RMG របស់ ប្រទេស បង់ក្លាដេស សម្រាប់ ឧស្សាហកម្ម រួម និង អាជីវកម្ម និរន្តរ៍

11 Jan 2023

វេទិកាធុរកិច្ចខេត្តបាត់ដំបង ឆ្នាំ២០២២៖ អ្នកពាក់ព័ន្ធពិភាក្សាអំពីយុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់ឧស្សាហកម្មសម្លៀកបំពាក់ប្រកបដោយនិរន្តរភាព

ផ្ទះសកលខេត្តបាត់ដំបង, Highlight26 Aug 2022

ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ បៃតង របស់ ប្រទេស បង់ក្លាដេស ៖ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ដ៏ សំខាន់ មួយ សម្រាប់ អនាគត ដ៏ និរន្តរ៍ មួយ

១៤ Mar 2022

ស្ត្រី នាំ មុខ ក្នុង ' ពិភព បុរស '

រឿង ជោគជ័យ 10 Jan 2022

អ្នក ប្រតិបត្តិ ការ ដេរ វ័យ ក្មេង ម្នាក់ ដឹង ពី សក្តានុពល របស់ នាង មួយ ជំហាន ក្នុង ពេល តែ មួយ

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។