ស្ត្រី ទទួល យក ភាព ជា អ្នក ដឹក នាំ ក្នុង សុវត្ថិភាព ទោះបី ជា មាន ឧបសគ្គ ក៏ ដោយ

28 Apr 2022

កម្ម ករ រោង ចក្រ ស៊ីធី អ៊ីនដា អង់ហ្គ្រេរីនី រំឭក យ៉ាង ច្បាស់ ពី ថ្ងៃ ដែល មិត្ត របស់ នាង បាន កាត់ ខ្លួន ឯង ដោយ ចៃដន្យ នៅ ពេល ដែល នាង កំពុង កាត់ ក្រណាត់ ដោយ កន្ត្រៃ មួយ គូ ។ នាង ចាំ ពី ការ ឃើញ ឈាម ហូរ នៅ លើ កម្រាល រោង ចក្រ ។ ស៊ីធី បាន និយាយ ថា មិត្ត របស់ នាង គឺ ថ្មី ចំពោះ ក្រុម ហ៊ុន នៅ ពេល មាន ឧប្បត្តិ ហេតុ នេះ ។ ក្រៅ ពី មិន មាន បទ ពិសោធន៍ បុគ្គលិក ថ្មី អាច ទទួល រង នូវ សម្ពាធ និង កាលៈទេសៈ មួយ ចំនួន ។

គ្រោះថ្នាក់ នេះ បាន ជំរុញ ឲ្យ លោក Siti ចូលរួម ជាមួយ គណៈកម្មាធិការ សុវត្ថិភាព ការងារ និង សុខាភិបាល (OSH) របស់ រោងចក្រ របស់ អ្នកស្រី (P2K3) ដើម្បី ទប់ស្កាត់ គ្រោះថ្នាក់ ស្រដៀង គ្នា នេះ ដោយ បន្ថែម ថា ផ្នែក កាត់ ដេរ នេះ មាន គ្រោះថ្នាក់ បើ ធៀប នឹង ការ បែងចែក ផ្សេងៗ ទៀត។ នាង បាន និយាយ ថា នាង មាន អារម្មណ៍ រីករាយ ក្នុង ការ ធ្វើ ជា មនុស្ស ដែល អាច បញ្ចេញ សំឡេង ទៅ កាន់ ការ ព្រួយ បារម្ភ របស់ មិត្ត រួម ការងារ របស់ នាង អំពី សុវត្ថិភាព ។

ស៊ីធី បាន និយាយ ថា " រោង ចក្រ នេះ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ទៅ លើ OSH ដូច្នេះ យើង ចង់ ចូល រួម ក្នុង ការ បញ្ជូន សារ ថា យើង ត្រូវ តែ មាន សុវត្ថិភាព និង មាន សុខ ភាព ល្អ នៅ កន្លែង ធ្វើ ការ និង នៅ ពេល យើង ត្រឡប់ ទៅ ផ្ទះ វិញ ពី ការងារ ។ " Siti ធ្វើការ នៅ រោងចក្រ ផលិត ថង់ PT Kanindo Makmur Jaya នៅ Jepara, Central Java។ សមាជិក P2K3 ដូច ជា Siti ដើរ តួ នាទី សំខាន់ ក្នុង ការ អនុវត្ត ការ ប្រុង ប្រយ័ត្ន របស់ OSH នៅ ក្នុង ក្រុម ហ៊ុន ឥណ្ឌូនេស៊ី តាម រយៈ ការ សន្ទនា សង្គម ដែល កើត ឡើង រវាង កម្ម ករ និង អ្នក គ្រប់ គ្រង រោង ចក្រ ។ ទោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ លោក Siti គឺ ជា ផ្នែក មួយ នៃ ស្ត្រី ភាគ តិច តូច មួយ – ក្នុង ចំណោម សមាជិក គណៈកម្មាធិការ OSH ចំនួន ២៨ នាក់ មាន តែ ៦ នាក់ ប៉ុណ្ណោះ គឺ ជា ស្ត្រី ទោះ បី ជា ស្ថិត នៅ ក្នុង រោងចក្រ ដែល ជួល ស្ត្រី ភាគ ច្រើន ក៏ ដោយ។

របាយការណ៍ របស់ អង្គការ ការងារ អន្តរជាតិ (ILO) ឆ្នាំ ២០២១ លើក ឡើង ពី ភាព ខុស គ្នា នៃ ភេទ ប្រព័ន្ធ ស្រដៀង គ្នា នៅ ក្នុង ស្ថាប័ន សន្ទនា សង្គម នៅ ក្នុង តំបន់ អាស៊ី។ ទិន្នន័យ បង្ហាញ ថា សមាជិកភាព ស្ត្រី ក្នុង ស្ថាប័ន សន្ទនា សង្គម ជាតិ មាន ចំនួន ពី ២០ ទៅ ៣៥ ភាគរយ ប៉ុណ្ណោះ។ របាយការណ៍ សំខាន់ មួយ របស់ ILO ស្តី ពី ភាព ស្មើ គ្នា នៃ ភេទ បាន បង្ហាញ បន្ថែម ទៀត ថា ពេល វេលា ដែល ទាម ទារ ដោយ ការ ទទួល ខុស ត្រូវ លើ ការ ថែទាំ ដែល មិន បាន បង់ ប្រាក់ ព្រម ទាំង វប្បធម៌ ស្ថាប័ន ដែល គ្រប់ គ្រង ដោយ បុរស ទាំង ពីរ បង្ខិត បង្ខំ ឲ្យ មាន ការ ចូល រួម របស់ ស្ត្រី ក្នុង ភាព ជា អ្នក ដឹក នាំ ។ ស្ត្រី ជា រឿយ ៗ ក៏ ត្រូវ បាន រំពឹង ថា នឹង ទទួល យក កិច្ច ការ រដ្ឋ បាល និង ទំនង ជា មិន សូវ ត្រូវ បាន កំណត់ អត្ត សញ្ញាណ ថា ជា មេ ដឹក នាំ ឬ ផ្តល់ នូវ ការ ហ្វឹក ហាត់ និង ឱកាស ដែល ចាំបាច់ ដើម្បី អភិវឌ្ឍ ជំនាញ ភាព ជា អ្នក ដឹក នាំ ឡើយ ។

ដោយ និយាយ ឡើង វិញ នូវ ការ បិទ ផ្លូវ បែប នេះ ស៊ីធី បាន សារ ភាព ថា ពេល ខ្លះ នាង មាន អារម្មណ៍ ថា មាន តម្លៃ តិចតួច នៅ ពេល ដែល កំពុង ព្យាយាម តស៊ូ មតិ ដើម្បី ការពារ OSH នៅ ក្នុង ក្រុម ហ៊ុន ។ នាង បាន សម្តែង អារម្មណ៍ ថា មិត្ត រួម ការងារ មិន ស្តាប់ នាង ថា ងាយ ស្រួល ដូច ដៃ គូ បុរស របស់ នាង ទេ ។

ខណៈ ដែល ស្ត្រី ដែល ស្ថិត នៅ ក្នុង តំណែង ជា អ្នក ដឹក នាំ ដូច ជា ស៊ីធី នៅ តែ តស៊ូ មតិ ឲ្យ មាន ការ រីក ចម្រើន កាន់ តែ ច្រើន ក្រុម ហ៊ុន របស់ នាង បាន ធ្វើ ការ កែ លម្អ ដ៏ សំខាន់ របស់ OSH ដើម្បី ដោះ ស្រាយ តម្រូវ ការ របស់ កម្ម ករ ស្ត្រី ។ ប្រធាន ផ្នែក បរិស្ថាន សុវត្ថិភាព និង សុខាភិបាល លោក អ៊ូថាង នូឌីយ៉ាណា (Utang Nurdiana) មាន ប្រសាសន៍ ថា P2K3 កម្រ ទទួល បាន ការ បញ្ចូល ទៅ លើ បញ្ហា ពាក់ព័ន្ធ នឹង ស្ត្រី នៅ កន្លែង ធ្វើ ការ។ និយាយ ម្យ៉ាង ទៀត បញ្ហា ដែល នាំ មក ដោយ ស្ត្រី ឬ ការ ប៉ះពាល់ ដល់ ស្ត្រី កម្រ ត្រូវ បាន នាំ មក គណៈកម្មាធិការ។ ទោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ គាត់ បាន និយាយ ថា P2K3 បាន ជូន ដំណឹង ដល់ និយោជិត អំពី អាគារ របស់ រោង ចក្រ សម្រាប់ កម្ម ករ ស្ត្រី និង បើក ចំហ សំរាប់ ការ បញ្ចូល ។

លោក បាន ពន្យល់ ថា ក្រុមហ៊ុន នេះ ផ្តល់ បន្ទប់ បំបៅ ដោះ និង គ្លីនិក ដែល នៅ តែ បើក ឲ្យ បាន ដរាប ណា មាន កម្មករ នៅ ក្នុង រោងចក្រ។ គ្លីនិក នេះ ផ្តល់ សេវា សុខ ភាព បន្ត ពូជ និង វិធី ព្យាបាល ជំងឺ សន្លាក់ ។ វា ជួល គិលានុបដ្ឋាយិកា បី នាក់ គ្រូ ពេទ្យ ពីរ នាក់ អ្នក បើក បរ រថ យន្ត សង្គ្រោះ បន្ទាន់ ម្នាក់ និង វេជ្ជ បណ្ឌិត ពីរ នាក់ ដែល មាន ក្នុង អំឡុង ពេល ថ្ងៃ និង ទូរស័ព្ទ ក្នុង អំឡុង ពេល ផ្លាស់ ប្តូរ ពេល យប់ ។

PT Kanindo Makmur Jaya មិន មែន ជា គំរូ តែ ម្នាក់ ឯង ក្នុង កិច្ច ខិតខំ ប្រឹងប្រែង របស់ ខ្លួន ដើម្បី គាំទ្រ កម្ម ករ ស្ត្រី នោះ ទេ ។ PT Sumber Bintang Rejeki ក៏ផ្តល់ជូននូវបន្ទប់បំបៅដោះផងដែរ។ កម្មករ ក៏ អាច ដាក់ ស្លាក និង ទុក ទឹកដោះ របស់ ពួក គេ ក្នុង ម៉ាស៊ីន ត្រជាក់ ហើយ យក វា មក វិញ នៅ ពេល ពួក គេ ត្រឡប់ ទៅ ផ្ទះ វិញ ។ ភូជី បាន និយាយ ថា មុន ពេល ជំងឺ រាតត្បាត COVID-19 ក្រុម ហ៊ុន នេះ ក៏ បាន រៀប ចំ វគ្គ យ៉ូហ្គា មាន ផ្ទៃ ពោះ និង វគ្គ ហ្វឹក ហាត់ ជាមួយ នឹង ជំនួយ របស់ ភ្នាក់ងារ សុខ ភាព រដ្ឋាភិបាល នៅ ក្បែរ នោះ ផង ដែរ ។ ក្រុម ហ៊ុន នេះ ក៏ បាន ធ្វើ ជា ដៃ គូ ជាមួយ មជ្ឈមណ្ឌល សុខ ភាព សហគមន៍ ដើម្បី ផ្តល់ សេវា ដល់ ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ ផង ដែរ ។

លោក ភុដជី អាស្ទូទី អ្នក គ្រប់គ្រង ផ្នែក អភិវឌ្ឍន៍ ធនធានមនុស្ស និង កិច្ចការ ទូទៅ របស់ រោងចក្រ នេះ បាន ឲ្យ ដឹងថា ៖ « យើង យក ចិត្ត ទុកដាក់ ខ្លាំង ទៅ លើ កម្មករ របស់ យើង ដោយ ពិចារណា ថា កម្មករ របស់ យើង ភាគច្រើន ជា ស្ត្រី » ។ ក្រុម ហ៊ុន ទាំង ពីរ បាន បង្ហាញ ថា ឥណ្ឌូនេស៊ី កំពុង រីក ចម្រើន ក្នុង ការ គ្រប់ គ្រង បញ្ហា OSH ដែល ទាក់ ទង នឹង ស្ត្រី ។ ការងារ ល្អប្រសើរ ឥណ្ឌូណេស៊ី ក៏ បាន រាយការណ៍ ផងដែរ ថា ក្រុមហ៊ុន ភាគច្រើន ដែល ស្ថិតក្រោម ការណែនាំ របស់ ខ្លួន គឺ ដោះស្រាយ បញ្ហា សុវត្ថិភាព និង ហានិភ័យ សុខភាព ដល់ កម្មករ ស្ត្រី ដូចជា ការ មាន ផ្ទៃពោះ ឬ ការថែទាំ ជាដើម ។

ម្នាក់ ក្នុងចំណោម សមាជិក ស្ត្រី PT Kanindo Makmur Jaya P2K3 ចំនួន ៦ នាក់ គឺ លោក Wiwit Handayani អាយុ ៣១ ឆ្នាំ មាន ការ យកចិត្តទុកដាក់ ជា វិជ្ជមាន លើ កិច្ចខិតខំ ប្រឹងប្រែង របស់ រោងចក្រ ។ នាង និយាយ ថា ការ ប្តេជ្ញា ចិត្ត របស់ នាង នៅ កន្លែង ធ្វើ ការ ក្នុង ការ អនុវត្ត OSH ធ្វើ ឲ្យ នាង មាន អារម្មណ៍ ថា ក្រុម ហ៊ុន របស់ នាង យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ទៅ លើ តម្រូវ ការ របស់ នាង ។

លោក Wiwit បាន និយាយ ថា៖ «ខ្ញុំ សង្ឃឹម ថា នៅ ពេល ខាង មុខ OSH អាច ត្រូវ បាន ផ្សព្វផ្សាយ បន្ថែម ទៀត នៅ កន្លែង ធ្វើ ការ ដើម្បី កាត់ បន្ថយ ចំនួន គ្រោះ ថ្នាក់ ដែល ទាក់ទង នឹង ការងារ»។ ខណៈ ដែល មាន ការ កែ លម្អ នៅ ក្នុង កន្លែង សុខភាព ក៏ ដោយ ក៏ គ្រោះ ថ្នាក់ នៅ តែ មាន ជា ទូទៅ នៅ លើ កម្រាល រោង ចក្រ ។ មេ ដឹក នាំ ដូច ជា វីវីត និង ស៊ីធី បន្ត ធ្វើ ការ ដើម្បី ស្តាប់ សំឡេង របស់ ពួក គេ នៅ ពេល ដែល ទាក់ ទង ទៅ នឹង សមាស ធាតុ សំខាន់ នៃ ការ ធ្វើ ឲ្យ កន្លែង ធ្វើ ការ របស់ ពួក គេ មាន សុវត្ថិភាព និង មាន សុខ ភាព ល្អ តាម ដែល អាច ធ្វើ ទៅ បាន ។

ព័ត៌មាន

មើលទាំងអស់
Highlight 17 May 2024

Better Work Indonesia holds interactive workshop for Manpower representatives in West Java

រឿង ជោគជ័យ 26 Sep 2023

ត្រូវការ ភូមិ ៖ សហជីព គ្រប់គ្រង និង ដោះស្រាយ បញ្ហា ការងារ ឲ្យ បាន ល្អ ប្រសើរ ជាមួយ គ្នា

ឥណ្ឌូណេស៊ី Global news 15 Aug 2023

នៅ ពី ក្រោយ អាវ យឺត ៖ សហ ជីព កម្ម ករ ចាវ៉ា ខាង លិច ព្យាយាម លើក កម្ពស់ សិទ្ធិ របស់ កម្ម ករ

រឿងភាគជោគជ័យឥណ្ឌូនេស៊ី7 Mar 2023

ថ្នាក់ដឹកនាំ ស្ត្រី បង្កើន ជំនាញ ដឹកនាំ តាម រយៈ ការ បណ្ដុះបណ្ដាល អ្នកគ្រប់គ្រង នៅ ឥណ្ឌូណេស៊ី

, Global news, Highlight 20 Dec 2022

វេទិកា ពាណិជ្ជកម្ម ឥណ្ឌូនេស៊ី ឆ្នាំ ២០២២ ៖ ការ រីក ចម្រើន និង ឧបសគ្គ មួយ ទសវត្សរ៍ សម្រាប់ កម្លាំង ការងារ សម្លៀកបំពាក់ របស់ ប្រទេស

ភេទ ប្រុស ផ្ទះ សកល កិច្ច សម្ភាសន៍ ស៊េរី 24 Oct 2022

កម្មវិធី គ្រប់គ្រង ភាព តានតឹង គន្លឹះ ដើម្បី បង្កើន ផលិតភាព ការងារ នៅ ឥណ្ឌូនេស៊ី

ភេទ និង ការ បញ្ចូល គ្នា 5 Sep 2022

រោង ចក្រ បង្កើន កិច្ច ខិតខំ ប្រឹងប្រែង ដើម្បី ទប់ ស្កាត់ ការ បៀតបៀន អំពើ ហិង្សា នៅ កន្លែង ធ្វើ ការ នៅ ប្រទេស ឥណ្ឌូនេស៊ី

ភេទ, ផ្ទះសកល, Highlight, រឿងរ៉ាវជោគជ័យ, ការបណ្តុះបណ្តាល 21 Jul 2022

ការប្រកួតប្រជែងបង្រៀនការរចនាក្រាហ្វិកនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម Savvy លើកកម្ពស់បរិស្ថានការងារប្រកបដោយសុវត្ថិភាព

ភេទ, ផ្ទះ សកល, Highlight, Interview Series, Success Stories 8 Mar 2022

ស្ត្រី ទទួល តួ នាទី កាន់ តែ ច្រើន នៅ ក្នុង សហ ជីព នេះ ទោះបី ជា មាន ឧបសគ្គ ក៏ ដោយ

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។