លោក Ridwan Kamil អភិបាល ខេត្ត វ៉េស ចាវ៉ា គ្រោង ពង្រឹង ភាព ប្រកួត ប្រជែង អាជីវកម្ម នៃ វិស័យ សម្លៀកបំពាក់

9 Dec 2019

លោក Ridwan Kamil អភិបាល រដ្ឋ West Java បាន ចូលរួម ក្នុង សម័យ ប្រជុំ អន្តរកម្ម នៃ វេទិកា ពាណិជ្ជកម្ម ប្រចាំឆ្នាំ BWI របស់ អង្គការ ILO នៅ ទីក្រុង ហ្សាការតា។ លោក បាន ចែក រំលែក ទស្សនៈ និង កម្មវិធី របស់ លោក ដើម្បី បន្ត ពង្រឹង ការ ប្រកួត ប្រជែង អាជីវកម្ម របស់ ខេត្ត វ៉េស ចាវ៉ា ។

ព័ត៌មាន | រស្មីកម្ពុជា ហ្សាការតា, ឥណ្ឌូនេស៊ី | រស្មីកម្ពុជា 08 November 2019

ការ អភិវឌ្ឍ ធនធាន មនុស្ស កំណែ ទម្រង់ ការិយាល័យ រដ្ឋ ការ អភិវឌ្ឍ តំបន់ ឧស្សាហកម្ម និង កិច្ច សហ ប្រតិបត្តិ ការ គ្រប់ គ្រង កម្ម ករ កាន់ តែ រឹង មាំ គឺ ជា ទស្សនៈ ចម្បង ចំនួន បួន ដែល បាន បង្ហាញ ដោយ លោក រីដវ៉ាន់ ខាមីល អភិបាល រដ្ឋ ចាវ៉ា ខាង លិច មុន ពេល តំណាង ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ ចំនួន 150 នាក់ មក ពី វេទិកា ពាណិជ្ជ កម្ម ឥណ្ឌូនេស៊ី ប្រចាំ ឆ្នាំ ដែល ធ្វើ ឡើង ចាប់ ពី ថ្ងៃ ទី 30-31 ខែ តុលា ក្នុង ទី ក្រុង ហ្សាកាតា ។

លោក Ridwan Kamil អភិបាល រដ្ឋ West Java
លោក Ridwan Kamil អភិបាល រដ្ឋ West Java

លោក Ridwan បាន ថ្លែង នៅ ក្នុង វេទិកា ដែល រៀបចំ ដោយ អង្គការ ILO តាម រយៈ កម្មវិធី Better Work Indonesia (BWI) របស់ ខ្លួន ដែល ជា វេទិកា ដ៏ សំខាន់ មួយ ដែល អញ្ជើញ តារា សម្តែង ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ ជាតិ និង អន្តរជាតិ រាប់ រយ នាក់ នៅ ប្រទេស ឥណ្ឌូនេស៊ី ជា រៀង រាល់ ឆ្នាំ រួម ទាំង ដៃ គូ ពី រដ្ឋាភិបាល សមាគម និយោជក សហជីព ពាណិជ្ជកម្ម ព្រម ទាំង ម៉ាក អន្តរជាតិ និង អ្នក ផ្គត់ផ្គង់។ កម្ម វិធី ជា ទង់ ជាតិ ILO ការងារ ល្អ ប្រសើរ ប្រចាំ ឆ្នាំ ពិនិត្យ ឡើង វិញ នូវ ការ រីក ចម្រើន ដែល បាន ធ្វើ ឡើង នៅ ក្នុង ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ ចែក រំលែក ការ អនុវត្ត ដ៏ ជោគ ជ័យ និង ល្អ និង គូស បញ្ជាក់ ពី សារៈ សំខាន់ នៃ ការ សន្ទនា សង្គម ដើម្បី ដោះ ស្រាយ បញ្ហា ការងារ ផ្សេង ៗ នៅ ក្នុង វិស័យ សំលៀកបំពាក់ ។

«យើង ផ្តោត លើ ការ ធ្វើ ឌីជីថល ជា វិធី មួយ ដើម្បី កាត់ បន្ថយ ការ ចំណាយ និង មាន បំណង ធ្វើ ជា ខេត្ត ឆ្លើយ តប លឿន បំផុត ទៅ នឹង សម័យ ឌីជីថល ដូច្នេះ យើង បាន ផ្ដោត លើ ការ ជួយ អាជីវកម្ម ឲ្យ រីកចម្រើន »។

ការ ចូលរួម របស់ លោក អភិបាល រដ្ឋ រីដវ៉ាន់ ក្នុង វេទិកា នេះ ធ្វើ ឡើង ស្រប ពេល ដែល ការ តាម ដាន ការ ចូល រួម ដែល កំពុង បន្ត ដោយ កម្មវិធី BWI របស់ អង្គការ ILO ជាមួយ រដ្ឋាភិបាល នៃ ក្រុមហ៊ុន West Java ក្នុង គោល បំណង ដោះស្រាយ រួម គ្នា លើ បញ្ហា ដែល ទាក់ទង នឹង ការងារ ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ និង វាយនភណ្ឌ រួម ទាំង អ្នក ដែល ពាក់ព័ន្ធ នឹង ប្រព័ន្ធ ប្រាក់ ឈ្នួល និង យន្តការ។ កម្ម វិធី ILO និង BWI ត្រូវ បាន អញ្ជើញ ឲ្យ បង្ហាញ អនុសាសន៍ របស់ ខ្លួន ស្តី ពី ការ សម្រប សម្រួល បន្ថែម ទៀត និង ធ្វើ ឲ្យ គោល នយោបាយ ប្រាក់ ឈ្នួល របស់ ឥណ្ឌូនេស៊ី កាន់ តែ សាមញ្ញ កាល ពី ខែ សីហា មុន នៅ ក្នុង ការ ពិភាក្សា បីភាគី របស់ ចាវ៉ា ខាង លិច ដែល មាន ចំណង ជើង ថា " ការ សន្ទនា ស្វែង រក នា ពេល អនាគត " នៅ ទី ក្រុង បេនហ្គុង ។

បើ ទោះ បី ជា ខេត្ត West Java ត្រូវ បាន គេ ស្គាល់ ថា ជា ផលិតករ ធំ ជាង គេ បំផុត សម្រាប់ ផលិត ផល សម្លៀកបំពាក់ និង វាយនភណ្ឌ សម្រាប់ ទាំង ការ នាំ ចេញ និង ការ ប្រើប្រាស់ ក្នុង ស្រុក ក៏ ដោយ ក៏ ក្រុមហ៊ុន West Java កំពុង ប្រឈម នឹង ការ លំបាក ក្នុង ការ រក្សា ភាព ប្រកួត ប្រជែង របស់ វិស័យ មួយ ដែល មាន នៅ កម្រិត ពិភព លោក ដោយ ទទួល រង ការ សន្លប់។

កម្មករ

លោក រីដវ៉ាន់ បាន ថ្លែង នៅ ក្នុង សម័យ ប្រជុំ អន្តរកម្ម នៃ វេទិកា នេះ ថា " ក្នុង នាម ជា តំបន់ ជិត ស្និទ្ធ បំផុត ពី រដ្ឋ ធានី ហ្សាកាតា យើង ផ្តោត លើ ការ រក្សា ការ សហ ការ របស់ យើង ជាមួយ ឧស្សាហកម្ម ជា ពិសេស ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ និង លើ ការ កសាង ភាព ត្រៀម ខ្លួន របស់ សហគមន៍ របស់ យើង ដើម្បី ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង បដិវត្តន៍ ឧស្សាហកម្ម ។ "

ទាក់ទង នឹង ការ អភិវឌ្ឍ ធនធាន មនុស្ស លោក បាន ពិភាក្សា អំពី សារៈ សំខាន់ នៃ ការ ចូល រួម កាន់ តែ ច្រើន នៃ វិស័យ នេះ ដើម្បី កាត់ បន្ថយ ការ មិន ផ្គូផ្គង ជំនាញ និង ដើម្បី ធានា ឲ្យ អ្នក បញ្ចប់ ការ សិក្សា នៃ សាលា វិជ្ជាជីវៈ មាន ជំនាញ ដែល ទាក់ទង នឹង តម្រូវការ របស់ វិស័យ នេះ។ គាត់ បាន និយាយ ថា " ឧស្សាហកម្ម នេះ គួរ តែ ដើរ តួ នាទី កាន់ តែ ប្រសើរ ឡើង ដោយ ចូល រួម ក្នុង ការ អភិវឌ្ឍ កម្ម វិធី បង្រៀន curricula និង ជាក់ ស្តែង ។ "

«យើង កំពុង អភិវឌ្ឍ តំបន់ ឧស្សាហកម្ម ដែល បាន កំណត់ ដែល សម ស្រប ជាង នេះ សម្រាប់ ឧស្សាហកម្ម ដើម្បី រីក ចម្រើន ។ ដូច្នេះ វា នឹង ងាយ ស្រួល សម្រាប់ វិស័យ ទាំង នោះ គឺ ជា ការ ធ្វើ ការ យ៉ាង ខ្លាំង ឬ មាន ទុន ខ្ពស់ ក្នុង ការ ជ្រើស រើស តំបន់ របស់ ខ្លួន និង មាន ផល ប្រយោជន៍ ជាមួយ នឹង អាជីវកម្ម របស់ ពួក គេ »។

ដើម្បី ផ្តល់ សេវា ឲ្យ បាន កាន់តែ ប្រសើរ នូវ តម្រូវការ របស់ ឧស្សាហកម្ម និង ឆ្លើយតប ទៅ នឹង ការ ផ្លាស់ ប្តូរ រោងចក្រ មួយ ចំនួន មក ពី រដ្ឋ West Java លោក Ridwan បាន និយាយ ថា រដ្ឋបាល ខេត្ត បាន ចាត់ វិធានការ មួយ ចំនួន ដើម្បី ធ្វើ ឲ្យ ការ អនុញ្ញាត អាជីវកម្ម បាន លឿន កាត់ បន្ថយ ការ ចំណាយ និង មិន សូវ មាន ការ កាន់ អំណាច។ លោក បាន បញ្ជាក់ ថា ៖ « យើង ផ្តោត លើ ការ ធ្វើ ឌីជីថល ជា មធ្យោបាយ មួយ ដើម្បី កាត់ បន្ថយ ការ ចំណាយ និង មាន គោល បំណង ជា ខេត្ត ឆ្លើយ តប លឿន បំផុត ទៅ នឹង សម័យ ឌីជីថល ដូច្នេះ គឺ ជា ការ ជួយ ដល់ អាជីវកម្ម ឲ្យ រីកចម្រើន »។

លោក បាន បន្ថែម ថា តំបន់ ឧស្សាហកម្ម មួយ ដែល ឥឡូវ នេះ កំពុង ត្រូវ បាន បង្កើត ឡើង មាន ឈ្មោះ ថា ត្រីកោណ មាស Rebana ក្នុង គោល បំណង គាំទ្រ តម្រូវការ របស់ ឧស្សាហកម្ម នេះ។ "តំបន់ឧស្សាហកម្មដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសដែលមានទីតាំងនៅក្បែរនោះទាំងកំពង់ផែនិងព្រលានយន្តហោះ។ នេះ នឹង ជួយ ដល់ វិស័យ នានា ក្នុង ការ កាត់ បន្ថយ ការ ចំណាយ របស់ ខ្លួន និង បង្កើន ផលិតភាព របស់ ពួក គេ»។

«រដ្ឋាភិបាល គ្រាន់ តែ ធ្វើ ជា អ្នក សម្រុះ សម្រួល ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែ ទាំង និយោជក និង កម្ម ករ គួរ តែ ពង្រឹង កិច្ច សន្ទនា ទ្វេ ភាគី ។ តាមរយៈកិច្ចសន្ទនាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងដោយការយល់ដឹងពីតម្រូវការរបស់ភាគីទាំងពីរ យើងអាចឈានទៅរកទំនាក់ទំនងការងារ និងសហគ្រាសដែលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព»។

ដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រងការងារឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរ លោកបានគូសបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនង និងកិច្ចសន្ទនាដ៏រឹងមាំរវាងនិយោជក និងកម្មករ។ នៅ ប្រទេស ជា ច្រើន ការ សន្ទនា ទ្វេ ភាគី ត្រូវ បាន បញ្ជាក់ ថា ជា ឧបករណ៍ ដ៏ រឹង មាំ ដើម្បី គ្រប់ គ្រង ជម្លោះ និង ឈាន ដល់ កិច្ច ព្រម ព្រៀង ។

«រដ្ឋាភិបាល ធ្វើ ជា អ្នក សម្រុះ សម្រួល តែ ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែ ទាំង និយោជក និង កម្មករ គួរ ពង្រឹង កិច្ច សន្ទនា ទ្វេ ភាគី។ លោក បាន សន្និដ្ឋាន ថា តាម រយៈ ការ សន្ទនា ប្រកប ដោយ ប្រសិទ្ធភាព និង ដោយ ការ យល់ ដឹង ពី តម្រូវការ របស់ ភាគី ទាំង ពីរ យើង អាច ឈាន ដល់ ទំនាក់ ទំនង ការងារ និង សហគ្រាស ដែល មាន ផល ប្រយោជន៍ ស្រប គ្នា» ។

ព័ត៌មាន

មើលទាំងអស់
Highlight 17 May 2024

Better Work Indonesia holds interactive workshop for Manpower representatives in West Java

រឿង ជោគជ័យ 26 Sep 2023

ត្រូវការ ភូមិ ៖ សហជីព គ្រប់គ្រង និង ដោះស្រាយ បញ្ហា ការងារ ឲ្យ បាន ល្អ ប្រសើរ ជាមួយ គ្នា

ឥណ្ឌូណេស៊ី Global news 15 Aug 2023

នៅ ពី ក្រោយ អាវ យឺត ៖ សហ ជីព កម្ម ករ ចាវ៉ា ខាង លិច ព្យាយាម លើក កម្ពស់ សិទ្ធិ របស់ កម្ម ករ

រឿងភាគជោគជ័យឥណ្ឌូនេស៊ី7 Mar 2023

ថ្នាក់ដឹកនាំ ស្ត្រី បង្កើន ជំនាញ ដឹកនាំ តាម រយៈ ការ បណ្ដុះបណ្ដាល អ្នកគ្រប់គ្រង នៅ ឥណ្ឌូណេស៊ី

, Global news, Highlight 20 Dec 2022

វេទិកា ពាណិជ្ជកម្ម ឥណ្ឌូនេស៊ី ឆ្នាំ ២០២២ ៖ ការ រីក ចម្រើន និង ឧបសគ្គ មួយ ទសវត្សរ៍ សម្រាប់ កម្លាំង ការងារ សម្លៀកបំពាក់ របស់ ប្រទេស

ភេទ ប្រុស ផ្ទះ សកល កិច្ច សម្ភាសន៍ ស៊េរី 24 Oct 2022

កម្មវិធី គ្រប់គ្រង ភាព តានតឹង គន្លឹះ ដើម្បី បង្កើន ផលិតភាព ការងារ នៅ ឥណ្ឌូនេស៊ី

ភេទ និង ការ បញ្ចូល គ្នា 5 Sep 2022

រោង ចក្រ បង្កើន កិច្ច ខិតខំ ប្រឹងប្រែង ដើម្បី ទប់ ស្កាត់ ការ បៀតបៀន អំពើ ហិង្សា នៅ កន្លែង ធ្វើ ការ នៅ ប្រទេស ឥណ្ឌូនេស៊ី

ភេទ, ផ្ទះសកល, Highlight, រឿងរ៉ាវជោគជ័យ, ការបណ្តុះបណ្តាល 21 Jul 2022

ការប្រកួតប្រជែងបង្រៀនការរចនាក្រាហ្វិកនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម Savvy លើកកម្ពស់បរិស្ថានការងារប្រកបដោយសុវត្ថិភាព

រឿងភាគឥណ្ឌូនេស៊ី រឿងជោគជ័យ28 Apr 2022

ស្ត្រី ទទួល យក ភាព ជា អ្នក ដឹក នាំ ក្នុង សុវត្ថិភាព ទោះបី ជា មាន ឧបសគ្គ ក៏ ដោយ

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។