• ឯកសារពិភាក្សា

កិច្ចពិភាក្សាឯកសារទី៣៧៖ បទដ្ឋានការងារ អនុលោមតាមខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សម្លៀកបំពាក់សកល

10 Aug 2020

អត្ថ បទ នេះ ពិនិត្យ មើល តួនាទី ដែល សហជីព និង កិច្ច ព្រម ព្រៀង រួម មាន ក្នុង ការ ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ឡើង នូវ លក្ខខណ្ឌ ការងារ នៅ ក្នុង រោងចក្រ សម្លៀកបំពាក់ ដែល ចូលរួម ក្នុង កម្មវិធី ការងារ ល្អ ប្រសើរ នៅ ក្នុង ប្រទេស បង់ក្លាដេស ប្រទេស កម្ពុជា ហៃទី ឥណ្ឌូនេស៊ី ហ្សកដានី និង វៀតណាម។ ដោយ ផ្អែក លើ ការ វិភាគ ទិន្នន័យ វាយ តម្លៃ រោង ចក្រ លើ វដ្ត ដដែល ៗ នៃ ការ កសាង សមត្ថ ភាព និង ការ ត្រួត ពិនិត្យ យើង ឃើញ ថា សហ ជីព កន្លែង ធ្វើ ការ និង កិច្ច ព្រម ព្រៀង រួម គ្នា ទាក់ ទង នឹង ការ មិន អនុលោម តាម ប្រាក់ ខែ និង អត្ថ ប្រយោជន៍ ទាប កិច្ច សន្យា ព្រម ទាំង សុវត្ថិភាព ការងារ សុខ ភាព និង ស្តង់ដារ សុខុមាល ភាព ។ ទោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ ការ រក ឃើញ គឺ មិន ច្បាស់លាស់ សម្រាប់ ម៉ោង ធ្វើ ការ ទេ ។ ខណៈ ដែល សមត្ថ ភាព ក្នុង ស្រុក ក្នុង ការ អនុវត្ត ការ ទទួល ខុស ត្រូវ និង លក្ខខណ្ឌ ការងារ កាន់ តែ ប្រសើរ នៅ តែ ត្រូវ បាន ចាត់ ចែង ដោយ ភាព ចាំបាច់ នៃ អាជីវកម្ម នៃ យុទ្ធ សាស្ត្រ ម៉ូដ លឿន ការ សិក្សា នេះ បង្ហាញ ថា ប្រព័ន្ធ ទំនាក់ទំនង ឧស្សាហកម្ម ក្នុង ស្រុក មាន សក្តានុពល ក្នុង ការ បង្កើន ប្រសិទ្ធិ ភាព នៃ ការ ធ្វើ អន្តរាគមន៍ ឆ្លង ជាតិ សហ ការ ដូច ជា ការងារ ល្អ ប្រសើរ ជាង នេះ ។

ទាញយករបាយការណ៍

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។