គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការប្រឆាំងការបៀតបៀន

9 Oct 2014

នរណា ម្នាក់ នៅ កន្លែង ធ្វើ ការ អាច រង ការ បៀតបៀន រួម ទាំង ការ បៀតបៀន ផ្លូវ ភេទ និង ការ សម្លុត ។ រាល់ ទម្រង់ នៃ ការ បៀតបៀន នៅ កន្លែង ធ្វើ ការ នឹង ធ្វើ ឲ្យ ភាគី ទាំង អស់ មាន គុណ វិបត្តិ ។ ចំពោះ កម្មករ អាច បណ្តាល ឲ្យ មាន ការ អនុវត្ត មិន ល្អ ដែល បន្ទាប់ មក កាត់ បន្ថយ ផលិតភាព ការងារ និង ប៉ះពាល់ ដល់ សុខុមាល ភាព របស់ កម្មករ និង ក្រុម គ្រួសារ របស់ ពួក គេ។ ដូច ដែល ការ ស្រាវជ្រាវ របស់ ការងារ កាន់ តែ ប្រសើរ បាន បង្ហាញ ការ កើន ឡើង នូវ អត្រា ប្តូរ ប្រាក់ និង ផលិត ផល ទាប អាច ប៉ះ ពាល់ ដល់ ភាព ប្រកួត ប្រជែង សេដ្ឋ កិច្ច របស់ រោង ចក្រ ។ ការ បៀតបៀន នៅ ក្នុង រោង ចក្រ សំលៀកបំពាក់ ត្រូវ បាន គូស បញ្ជាក់ ថា ជា បញ្ហា មួយ ដោយ សកម្ម ជន អន្តរ ជាតិ និង បាន ធ្វើ ចំណង ជើង នៅ ក្នុង ប្រព័ន្ធ ផ្សព្វ ផ្សាយ អន្តរ ជាតិ ។ ការ រំលោភ បំពាន ក៏ ដូច ជា ពាក្យ ចចាមអារ៉ាម អំពី បញ្ហា នៃ ការ បៀតបៀន នៅ កន្លែង ធ្វើ ការ អាច ប៉ះ ពាល់ យ៉ាង ធ្ងន់ធ្ងរ ដល់ ទំនាក់ទំនង រវាង អ្នក ទិញ និង រោង ចក្រ អន្តរ ជាតិ ដែល ដឹង ពី កេរ្តិ៍ ឈ្មោះ ។ ដូច្នេះ វា ជា ការ ព្រួយ បារម្ភ ទូទៅ របស់ យើង ក្នុង ការ បង្កើត បរិស្ថាន ការងារ វិជ្ជមាន មួយ តាម រយៈ ការ ទប់ ស្កាត់ ការ បៀតបៀន នៅ កន្លែង ធ្វើ ការ ។

កាលៈទេសៈ បែប នេះ ទាមទារ ឲ្យ មាន វិធានការ ជាក់ លាក់ ត្រូវ បាន ណែនាំ ដើម្បី ផ្តល់ ការ ការពារ បន្ថែម ដល់ កម្មករ ពី ការ បៀតបៀន។ វា គឺ ដោយសារ មូលហេតុ នេះ ដែល ថា ប្រទេស ឥណ្ឌូនេស៊ី ដែល មាន ការងារ ល្អ ប្រសើរ បាន បង្កើត គោល ការណ៍ ណែ នាំ ទាំង នេះ ស្តី ពី ការ ទប់ ស្កាត់ ការ បៀតបៀន នៅ កន្លែង ធ្វើ ការ ។ ទោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ គោល ការណ៍ ណែ នាំ ទាំង នេះ មិន មាន ការ ចង ស្រប ច្បាប់ ទេ ពួក គេ ផ្តល់ នូវ ការ ណែ នាំ ដ៏ សំខាន់ និង អាច ត្រូវ បាន បញ្ជូន ដោយ និយោជក កម្ម ករ និង សហគ្រាស ដែល កំពុង ប៉ុនប៉ង ទប់ ស្កាត់ និង ឆ្លើយ តប ដោយ មាន ប្រសិទ្ធិ ភាព ចំពោះ ការ បៀតបៀន នៅ កន្លែង ធ្វើ ការ ។

ទាញយក ការណែនាំ

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។