• របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ

ការងារ ហៃទី កាន់ តែ ប្រសើរ ៖ របាយការណ៍ សំយោគ បៀន ៨

16 Apr 2014

ការងារ ហៃទី កាន់តែ ប្រសើរ

របាយការណ៍ នេះ បង្ហាញ ពី ការ ផ្លាស់ ប្តូរ និង ការ អភិវឌ្ឍន៍ ដែល បាន កើត ឡើង ក្នុង អំឡុង ពេល ប្រាំ មួយ ខែ ចុង ក្រោយ នេះ ដែល មាន ផល ប៉ះ ពាល់ ទៅ លើ កម្ម វិធី ការងារ ហៃទី ល្អ ប្រសើរ និង ទូលំទូលាយ ទៅ លើ វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ នៅ ក្នុង ប្រទេស ហៃទី ។

♦ រោង ចក្រ ថ្មី ចំនួន ពីរ ដែល បាន ចុះ ឈ្មោះ ក្នុង កម្ម វិធី ការងារ ហៃទី ល្អ ប្រសើរ នៅ ក្នុង រយៈ ពេល រាយ ការណ៍ នេះ និង នឹង ត្រូវ វាយ តម្លៃ ជា លើក ដំបូង នៅ និទាឃ រដូវ ឆ្នាំ 2014 ។ នៅ ក្នុង បរិបទ នៃ ការ ចូល រួម ដែល ចាំបាច់ រោង ចក្រ ចុះ ឈ្មោះ និង ចូល រួម ក្នុង កម្ម វិធី នេះ ភ្លាម ៗ ដែល ផលិត កម្ម ចាប់ ផ្តើម ។

♦ Conseil Supérieur des Salaires (CSS) ដែល ត្រូវ បាន បង្កើត ឡើង កាល ពី ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៣ បាន បង្ហាញ របាយការណ៍ របស់ ខ្លួន ទៅ កាន់ រដ្ឋាភិបាល ហៃទី កាល ពី ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៣ ដោយ ផ្តល់ អនុសាសន៍ ឲ្យ មាន ការ កើន ឡើង នូវ ប្រាក់ ឈ្នួល អប្បបរមា នៅ ក្នុង វិស័យ មួយ ចំនួន។ នៅក្នុងរបាយការណ៍នេះ ឧស្សាហកម្មសម្លៀកបំពាក់ត្រូវបានណែនាំឱ្យបង្កើនប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមានៃយោង 225 Gourdes ក្នុងមួយថ្ងៃ។ ទោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ មិន ទាន់ មាន ការ សម្រេច ចិត្ត ចុង ក្រោយ ដែល បាន ធ្វើ ឡើង ដោយ រដ្ឋាភិបាល ហៃទី នៅ ឡើយ ទេ អំពី របាយការណ៍ របស់ CSS ។

♦ ក្រោយ ពី មាន ការ ចេញ របាយការណ៍ និង អនុសាសន៍ របស់ CSS កម្មករ បាន ដើរ ចេញ ពី ការងារ នៅ កំពង់ផែ ស្វយ័ត ក្រុង កំពង់សោម កាល ពី ដើម ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ដោយ អំពាវនាវ ឲ្យ មាន ការ កើន ឡើង ខ្ពស់ នៃ ប្រាក់ ឈ្នួល អប្បបរមា មាន រហូត ដល់ ទៅ ៥០០ ហ្គូដេស សម្រាប់ វិស័យ នេះ។ ការ តវ៉ា របស់ កម្មករ បាន រំខាន ដល់ ការ ផលិត និង បណ្តាល ឲ្យ មាន អំពើ ហិង្សា មួយ ចំនួន។ នៅ ក្នុង បរិបទ នៃ ព្រឹត្តិការណ៍ ទាំង នេះ កម្ម ករ មួយ ចំនួន មក ពី រោង ចក្រ ផ្សេង ៗ ត្រូវ បាន បណ្តេញ ចេញ ។ តាម ការ សរសេរ របាយការណ៍ នេះ មាន ករណី ជា ច្រើន កំពុង ត្រូវ ពិនិត្យ មើល នៅ ក្រសួង សង្គម កិច្ច និង ការងារ។

♦ គម្រោង ILO ថ្មី មួយ ដើម្បី ពង្រឹង សមត្ថភាព របស់ ក្រសួង ការងារ និង កិច្ចការ សង្គម (MAST) ត្រូវ បាន ដាក់ ឲ្យ ដំណើរការ នៅ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៤។ គម្រោង នេះ ដែល នឹង ធ្វើ ការ យ៉ាង ជិត ស្និទ្ធ ជាមួយ កម្ម វិធី ការងារ ហៃទី ល្អ ប្រសើរ កំពុង ស្វែង រក វិធី ជា ពិសេស ដើម្បី គាំទ្រ ដល់ អធិការ កិច្ច ការងារ របស់ MAST ។

♦ ក្នុង ឆ្នាំ 2013 គណៈកម្មការ HOPE បី ភាគី បាន ចាប់ ផ្តើម ធ្វើ ការ លើ ការ បង្កើត " កម្ម វិធី បង្កើន ជីវិត និង ការ រៀន សូត្រ ដ៏ ទូលំទូលាយ មួយ ដែល បាន រចនា ឡើង ដើម្បី ធានា ភាព ប្រកួត ប្រជែង របស់ កម្ម ករ ហៃទី ជា ពិសេស នៅ ក្នុង ផលិត កម្ម សម្លៀកបំពាក់ " ។ គោល បំណង នៃ កម្មវិធី SKOA (Sant Kompetitivite Ouvrye Ayisyen) គឺ ដើម្បី ផ្តល់ សេវា គាំទ្រ ការ អប់រំ និង បង្កើន ប្រាក់ ឈ្នួល ដល់ កម្មករ បច្ចុប្បន្ន និង អនាគត ដែល បាន ធ្វើ ការ ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ ដើម្បី រួម ចំណែក ដល់ បុគ្គលិក ដែល មាន ផលិតភាព និង មាន ការ ប្រកួត ប្រជែង ជា សកល ក្នុង វិស័យ នេះ។ កម្មវិធី នេះ ត្រូវ បាន គេ សន្មត ថា នឹង គ្រប ដណ្តប់ លើ ឧទ្យាន ឧស្សាហកម្ម SONAPI/ PIM ឧទ្យាន ឧស្សាហកម្ម Caracol នៅ ភាគ ខាង ជើង ក៏ ដូច ជា CODEVI/ Ouanaminthe ផង ដែរ។ វគ្គ សិក្សា SKOA ដែល គ្រោង នឹង ធ្វើ ឡើង គឺ មាន គោល បំណង គ្រប ដណ្តប់ លើ វគ្គ សិក្សា អភិវឌ្ឍន៍ ជំនាញ ផលិត សម្លៀកបំពាក់ ផ្សេងៗ ឱកាស អភិវឌ្ឍន៍ វិជ្ជាជីវៈ សម្រាប់ កម្មករ (ជំនាញ ភាសា IT, គណិតវិទ្យា ជាដើម) ក៏ ដូច ជា សេវា មួយ ចំនួន ទៀត ដូច ជា ការិយាល័យ មួយ នៃ គណ បក្ស ពល ករ Ombudsperson, MAST និង អ្នក ផ្សេង ទៀត នៅ ជិត ដល់ កម្មករ។ CTMO-HOPE កំពុង រៀប ចំ កម្ម វិធី នេះ ហើយ បច្ចុប្បន្ន កំពុង ស្វែង រក ដៃ គូ វែង ជាង មុន ដើម្បី គាំទ្រ ការ ផ្តួច ផ្តើម នេះ ក្នុង គោល បំណង ចាប់ ផ្តើម សកម្ម ភាព ក្នុង ឆ្នាំ 2014 ។

♦ ប្រធាន CTMO-HOPE បាន បង្កើត កិច្ច សហ ការ ជាមួយ រដ្ឋាភិបាល ម៉ិកស៊ិក ដើម្បី ផ្តល់ អាហារូបករណ៍ ថ្នាក់ ទី ពីរ ចំនួន 50 នៅ ឆ្នាំ 2014 ដែល នឹង ត្រូវ ប្រគល់ ជូន បុគ្គលិក ដែល មាន គុណ សម្បត្តិ គ្រប់ គ្រាន់ និង អ្នក បញ្ចប់ ការ សិក្សា វិទ្យាល័យ ដែល ឪពុក ម្តាយ ជីដូន ជីតា អ៊ំស្រី និង ពូ ធ្វើ ការ នៅ ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ ។

របាយការណ៍ សំយោគ អនុលោម តាម សម្រាប់ កម្ម វិធី ប្រទេស នីមួយ ៗ របស់ ខ្លួន ដែល បង្ហាញ ពី ការ វិភាគ នៃ ការ មិន អនុលោម តាម នៅ កម្រិត សរុប ។ គោល បំណង នៃ របាយការណ៍ ទាំង នេះ គឺ ដើម្បី ផ្តល់ ព័ត៌មាន ថ្លា ដល់ អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ កម្ម វិធី ទាំង អស់ ទាក់ ទង នឹង លក្ខខណ្ឌ ការងារ នៅ ក្នុង រោង ចក្រ ដែល ចូល រួម ក្នុង កម្ម វិធី នេះ ។

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។