• COVID19, ផ្ទះ សកល, រឿង ជោគជ័យ

ការ ពារ កម្មករ ការពារ អាជីវកម្ម ៖ យុទ្ធនាការ វ៉ាក់សាំង នៅ ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់

2 Aug 2021

យុទ្ធនាការ ចាក់ វ៉ាក់សាំង ទូទាំង ប្រទេស ស្ថិត នៅ មុខ កិច្ច ខិតខំ ប្រឹងប្រែង កាត់ បន្ថយ COVID-19 នៅ ក្នុង ប្រទេស ផលិត ធំៗ មួយ ចំនួន ក្នុង ពិភពលោក។ កម្មករ សម្លៀកបំពាក់ ជា ប្រភេទ មនុស្ស ដែល បាន រង ទុក្ខ ចាប់ តាំង ពី ជំងឺ រាតត្បាត បាន កើត ឡើង នោះ គឺ ជា ការ ផ្តោត សំខាន់ នៃ យុទ្ធនាការ ចាក់ ថ្នាំ បង្ការ ទាំង នេះ។

COVID-19 បាន ធ្វើ ឲ្យ ប៉ះ ពាល់ យ៉ាង ខ្លាំង ដល់ ច្រវ៉ាក់ ផ្គត់ផ្គង់ សកល របស់ ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ នេះ ដោយ មាន ការ រំខាន នៅ កម្រិត មូលដ្ឋាន នៃ មណ្ឌល ផលិត កម្ម នាំ ចេញ ។ ការចាក់សោ លុប ចោល ការ បញ្ជា និង ការ ផ្អាក រោងចក្រ ប៉ះពាល់ ដល់ ជីវភាព របស់ កម្មករ កម្មករ និង ក្រុម គ្រួសារ របស់ ពួក គេ។ នៅ ក្នុង ប្រទេស មួយ ចំនួន ការ លាយ បញ្ចូល គ្នា នៃ គំរោង ចាក់ វ៉ាក់សាំង ក្នុង វិស័យ សាធារណៈ និង ឯក ជន ត្រូវ បាន កំណត់ ដើម្បី ជួយ ការពារ កម្ម ករ នៅ លើ កម្រាល រោង ចក្រ នៅ ទី បំផុត រួម ចំណែក ក្នុង ការ រក្សា ស្ថេរ ភាព ផលិត ផល របស់ ប្រទេស ទាំង នោះ ។

ទោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ ការ ចែក ចាយ វ៉ាក់សាំង ដែល មិន ស្មើ គ្នា នា ពេល បច្ចុប្បន្ន នៅ កម្រិត ពិភព លោក កំពុង បង្ក ឲ្យ មាន បញ្ហា សេដ្ឋ កិច្ច និង សង្គម នៅ លើ ដី ដោយសារ ការ ទទួល បាន វ៉ាក់សាំង សំរាប់ ប្រជា ជន ជា ច្រើន ដែល ខ្វះ ខាត កំពុង រង ផល ប៉ះ ពាល់ ដោយសារ កង្វះ ខាត សមត្ថ ភាព ផលិត សកល និង សម្ភារ ដើម សំរាប់ វ៉ាក់សាំង ។ ដោយឡែក ប្រព័ន្ធ ថែទាំ សុខភាព ខ្សោយ និង ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ នៅ កម្រិត មូលដ្ឋាន បាន រារាំង ការ បោះ ឆ្នោត រួម ជាមួយ នឹង យន្តការ នយោបាយ និង សេដ្ឋកិច្ច ដ៏ ស្មុគស្មាញ រួម ទាំង ការ ខ្វែង គំនិត គ្នា លើ ការ ផ្តល់ មូលនិធិ សម្រាប់ ការ ចាក់ ថ្នាំ បង្ការ របស់ កម្មករ ផង ដែរ។

ការងារ ល្អ ប្រសើរ មាន មោទនភាព ក្នុង ការ ចែក រំលែក គំរូ នៃ បទ ពិសោធន៍ ផ្ទាល់ ខ្លួន នៃ យុទ្ធនា ការ ចាក់ វ៉ាក់សាំង នៅ ទូទាំង កម្ម វិធី ប្រទេស មួយ ចំនួន របស់ យើង ។ យើង បាន និយាយ ទៅ កាន់ កម្មករ តំណាង រោងចក្រ គិលានុបដ្ឋាយិកា គ្រូពេទ្យ និង មន្ត្រី នៅ ទូទាំង ប្រទេស កម្ពុជា អេហ្ស៊ីប ហ្សកដានី វៀតណាម និង ឥណ្ឌូនេស៊ី ដើម្បី ផ្ដល់ ការ ធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព លើ យុទ្ធនាការ ចាក់ ថ្នាំ បង្ការ ពី ដី ដោយ គូស បញ្ជាក់ ពី កិច្ច ខិតខំ ប្រឹងប្រែង របស់ ប្រទេស ក្នុង ការ កាត់ បន្ថយ ការ រាតត្បាត នេះ ឲ្យ បាន តិច បំផុត ពី យុទ្ធនាការ ជាតិ របស់ ពួក គេ ទៅ កាន់ កម្រាល រោងចក្រ។

យុទ្ធនា ការ ចាក់ ថ្នាំ បង្ការ ផ្តល់ នូវ ដំណឹង ល្អ មួយ សំរាប់ កម្ម ករ ក្នុង ស្រុក និង អាជីវកម្ម នៅ ពេល ដែល បុគ្គលិក របស់ ប្រទេស ទទួល បាន វ៉ាក់សាំង កាន់ តែ លឿន ការ ស្តារ សេដ្ឋ កិច្ច ឡើង វិញ កាន់ តែ លឿន និង ត្រឡប់ ទៅ ដំណើរ ការ ផលិត ជា ទៀងទាត់ វិញ ។ ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺការវិលត្រឡប់ទៅរស់នៅ "ធម្មតា" និងអាចរស់នៅបានសមរម្យក្នុងលក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាព។ កម្មករ សម្លៀកបំពាក់ ទទួល បាន ការ បាញ់ វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅ ក្នុង រោងចក្រ សម្លៀកបំពាក់ មួយ នៅ កម្ពុជា។ ភ្នំពេញៈ ថ្មីៗ នេះ បាន ប្រកាស ថា ខ្លួន នឹង អនុញ្ញាត ឲ្យ កម្មករ រោងចក្រ ទាំងអស់ ឈប់ សម្រាក ១ ថ្ងៃ ដើម្បី ទទួល បាន ចង្កូម ទី ២ របស់ ពួកគេ ។ កម្ម ករ រោង ចក្រ ជាង 125,000 នាក់ បាន ចាក់ ថ្នាំ វ៉ាក់សាំង យ៉ាង ហោច ណាស់ មួយ ។ លេចចេញ ពី ការ កើន ឡើង ដ៏ អាក្រក់ បំផុត នៃ វីរុស នេះ នៅ ខែ ឧសភា បច្ចុប្បន្ន នេះ កម្ពុជា កំពុង ឈាន មុខ គេ នៅ អាស៊ី អាគ្នេយ៍ ក្នុង ចំនួន ថ្នាំ ចាក់ ថ្នាំ វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដែល បាន គ្រប់គ្រង។ បើ យោង តាម លេខ ផ្លូវ ការ បាន ឲ្យ ដឹង ថា ស្ទើរ តែ ម្នាក់ ក្នុង ចំណោម ប្រជាជន កម្ពុជា ទាំង ៥ នាក់ បាន ទទួល ការ ជក់ ថ្ងាស រួច ទៅ ហើយ។ នេះ បើ យោង តាម លេខ ផ្លូវ ការ។

នៅ ពេល ដែល ប្រទេស កម្ពុជា បង្កើន កិច្ច ខិតខំ ប្រឹងប្រែង ដើម្បី សម្រេច បាន នូវ ភាព ស៊ាំ របស់ រុក្ខជាតិ កម្មករ រៀប ចំ ជួរ ដើម្បី ទទួល បាន ការ បាញ់ វ៉ាក់សាំង COVID-19 លើក ទី ២ របស់ ខ្លួន នៅ ក្នុង រោងចក្រ សម្លៀកបំពាក់ មួយ របស់ ប្រទេស នេះ។

លោក Lun Sengry អាយុ ១៩ ឆ្នាំ ជា ជំនួយ ការ ផ្នែក គ្រប់គ្រង គុណភាព ក្នុង ក្រុមហ៊ុន Champtex Co. Ltd ដែល ជា រោងចក្រ មួយ ក្នុង ចំណោម រោងចក្រ ដែល ភ្ជាប់ ជាមួយ ក្រុមហ៊ុន Better Factories Cambodia បាន ទទួល ការ បាញ់ វ៉ាក់សាំង COVID-19 លើក ទី ២ របស់ អ្នកស្រី កាលពី ចុង ខែ ឧសភា។

នាង ប្រាប់ Better Work ថា " ខ្ញុំ មាន ការ ព្រួយ បារម្ភ ខ្លាំង ណាស់ មុន ពេល កម្ម វិធី ចាក់ វ៉ាក់សាំង បាន ចាប់ ផ្តើម នៅ ក្នុង រោង ចក្រ របស់ យើង ។ " «ខ្ញុំ បាន បន្ត សួរ ខ្លួន ឯង ថា តើ វេន របស់ យើង នឹង មក ដល់ នៅ ពេល ណា ហើយ បើ រោងចក្រ របស់ យើង ត្រូវ បាន ផ្អាក មុន ពេល នោះ។ ខ្ញុំ មាន អារម្មណ៍ កាន់ តែ មាន ទំនុក ចិត្ត កាន់ តែ ខ្លាំង បន្ទាប់ ពី បាន ទទួល ដប ទាំង ពីរ នេះ ។ ឥឡូវ នេះ ខ្ញុំ អាច ទៅ លេង គ្រួសារ ខ្ញុំ និង សហគមន៍ ភូមិ របស់ យើង បាន ចាប់ ផ្ដើម ស្វាគមន៍ ខ្ញុំ ម្តង ទៀត លែង ខ្លាច ថា ខ្ញុំ អាច នាំ មេរោគ នេះ ត្រឡប់ មក ផ្ទះ វិញ ពី ភ្នំពេញ ដែល មាន ចំនួន ច្រើន ជាង គេ នៃ COVID-19»។ កម្មករ សម្លៀកបំពាក់ បង្ហាញ វិញ្ញាបនបត្រ វ៉ាក់សាំង របស់ ខ្លួន នៅ ក្នុង រោងចក្រ សម្លៀកបំពាក់ មួយ នៅ កម្ពុជា។

លោក Sorn Sochea ជា មន្ត្រី ផ្នែក គ្រប់គ្រង គុណភាព នៃ រោងចក្រ Better Factorys Cambodia ដែល ភ្ជាប់ ជាមួយ រោងចក្រ Champtex Co. Ltd. ប្រាប់ ពី ការងារ ល្អ ជាង មុន ដែល លោក ទទួល បាន ការ បាញ់ វ៉ាក់សាំង COVID-19 លើក ដំបូង របស់ លោក កាល ពី ថ្ងៃ ទី ៦ ខែ ឧសភា ហើយ ពេល នេះ លោក ទទួល បាន វ៉ាក់សាំង ទី ២ របស់ លោក។

គាត់ និយាយ ថា " ខ្ញុំ ភ័យ ខ្លាច ខ្លាំង ណាស់ ដែល ឆ្លង មេ រោគ COVID-19 និង រីក រាល ដាល មេ រោគ នេះ ក្នុង ចំណោម មិត្ត រួម ការងារ និង សមាជិក គ្រួសារ របស់ ខ្ញុំ ដូច្នេះ ខ្ញុំ បាន សង្កេត ឃើញ វិធាន ការ ការពារ ដែល បាន ស្នើ ជា ច្រើន នៅ ទូទាំង ជំងឺ រាតត្បាត នេះ ។ " «នៅ តែ មាន ការ ភ័យ ខ្លាច នៅ ឡើយ។ ខ្ញុំ ធ្លាប់ ឮ ពាក្យ ចចាមអារ៉ាម ជាច្រើន ទាក់ទង នឹង វ៉ាក់សាំង និង របៀប ដែល វា អាច ប៉ះពាល់ ដល់ សុខភាព របស់ មនុស្ស ម្នាក់ ប៉ុន្តែ ក្រោយ ពី ទទួល បាន ព័ត៌មាន បន្ថែម ពី អាជ្ញាធរ មូលដ្ឋាន ខ្ញុំ ជឿ ជាក់ ពី សុវត្ថិភាព របស់ ពួក គេ»។ លោក Jamal Ayub អាយុ ៤០ ឆ្នាំ មកពី ប្រទេស បង់ ក្លា ដែ ស ធ្វើការ នៅ នាយកដ្ឋាន បញ្ចប់ របស់ លោក Needle Craft ដែល ជា រោងចក្រ ដែល មាន ទំនាក់ទំនង ការងារ ល្អ ប្រសើរ របស់ Jordan នៅ តំបន់ ឧស្សាហកម្ម Ad Dulayl ។ មិន យូរ ប៉ុន្មាន បន្ទាប់ ពី រោង ចក្រ របស់ គាត់ បាន បើក ដំណើរ ការ ចុះ ឈ្មោះ សម្រាប់ កម្ម វិធី ចាក់ វ៉ាក់សាំង អាយយូប បាន ទទួល ការ ចាក់ ថ្នាំ វ៉ាក់សាំង ដំបូង របស់ គាត់ នៅ មជ្ឈមណ្ឌល សុខ ភាព មួយ ដែល មាន ទី តាំង មួយ ចំនួន ពី បន្ទប់ គេង ដែល គាត់ រស់ នៅ ។ កម្មករ សម្លៀកបំពាក់ ជាង ២២.៥០០ នាក់ រវាង ជន ជាតិ យ័រដាន់ និង ជន ចំណាក ស្រុក – អ្នក ក្រោយ មាន ប្រហែល ៧៥% នៃ បុគ្គលិក សរុប ចំនួន ៧៦.២២០ នាក់ – ទទួល បាន យ៉ាង ហោច ណាស់ ការ ចាក់ ថ្នាំ បង្ការ ជា លើក ដំបូង របស់ ពួក គេ។

«ខ្ញុំ ស្កប់ ចិត្ដ ឥឡូវ នេះ។ បន្ទាប់ ពី ទទួល បាន វ៉ាក់សាំង នៅ ក្នុង ប្រទេស យ័រដាន់ ខ្ញុំ បាន លើក ទឹក ចិត្ត គ្រួសារ របស់ ខ្ញុំ នៅ ក្នុង ប្រទេស បង់ក្លាដេស ឲ្យ ចុះ ឈ្មោះ កម្ម វិធី ចាក់ វ៉ាក់សាំង ជាតិ " អាយប ប្រាប់ ការងារ ល្អ ប្រសើរ ជាង នេះ ។ «ខ្ញុំ មាន អារម្មណ៍ ឈឺ ស្រាល នៅ ក្នុង ដៃ ខ្ញុំ បន្ទាប់ ពី ការ ចាក់ ថ្នាំ បង្ការ»។ Sua'ad Amin គិលានុបដ្ឋាយិកានៅគ្លីនិករោងចក្រនៃ Needle Craft ផ្តល់ឱ្យនូវថ្នាំវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដែលបាញ់ទៅឱ្យបុគ្គលិកអន្តោប្រវេសន៍ម្នាក់នៅតំបន់ឧស្សាហកម្ម Ad Dulayl របស់ Jordan។ លោក Amin ប្រាប់ ថា ការងារ ប្រសើរ ជាង នេះ អ្នកស្រី «ភ្ញាក់ ផ្អើល» ដោយ ការ ទន្ទឹង អន្ទះសារ របស់ ពលករ បរទេស នៅ ក្នុង រោងចក្រ របស់ អ្នកស្រី ដើម្បី ទទួល បាន វ៉ាក់សាំង COVID-19។ អាមីន បាន និយាយ ថា កម្ម ករ ជន អន្តោប្រវេសន៍ ជា ច្រើន បាន ស្នើ ឲ្យ នាង ថត រូប របស់ ពួក គេ ក្នុង អំឡុង ពេល ការ ចាក់ ថ្នាំ បង្ការ ដើម្បី បញ្ជូន ទៅ ក្រុម គ្រួសារ របស់ ពួក គេ ត្រឡប់ មក ផ្ទះ វិញ ។

នាង និយាយ ថា " ជា ទូទៅ កម្ម ករ មាន ចិត្ត រំភើប យ៉ាង ខ្លាំង ចំពោះ កម្ម វិធី ចាក់ ថ្នាំ បង្ការ និង ជា ញឹក ញាប់ មក គ្លីនិក រោង ចក្រ ដោយ សួរ ថា តើ ពួក គេ នឹង ទទួល បាន វ៉ាក់សាំង របស់ ពួក គេ និង ប្រភេទ ណា ។ " លោក Mohammad Irfan ជា អ្នក ចាត់ ការ អនុលោម ពី ប្រទេស យ័រដាន់ ឈរ នៅ លើ កម្រាល រោង ចក្រ របស់ ក្រុម ហ៊ុន Needle Craft។ អ៊ីហ្វាន ប្រាប់ ការងារ ល្អ ជាង នេះ ថា ពីរ បី ថ្ងៃ បន្ទាប់ ពី គាត់ បាន ចុះ ឈ្មោះ ក្នុង កម្ម វិធី រោង ចក្រ របស់ គាត់ គាត់ បាន ទទួល សារ មួយ ជាមួយ នឹង ការ ណាត់ ជួប ចាក់ វ៉ាក់សាំង របស់ គាត់ ។

អ៊ីហ្វាន និយាយ ថា " ឥឡូវ នេះ ខ្ញុំ មាន អារម្មណ៍ សុវត្ថិភាព ។ " «យើង បាន ចុះ ឈ្មោះ ក្នុង ចន្លោះ ពី ៨០-៩០% នៃ កម្មករ របស់ យើង នៅ ក្នុង យុទ្ធនាការ ចាក់ វ៉ាក់សាំង។ មក ទល់ ពេល នេះ កម្មករ ប្រហែល ៥៨០ នាក់ បាន ទទួល ការ ជក់ សំណ ជា លើក ដំបូង»។ Zahra Ali អាយុ ៣៦ ឆ្នាំ មកពី ទីក្រុង យ័រដាន់ ធ្វើការ នៅ នាយកដ្ឋាន បញ្ចប់ របស់ លោក Needle Craft

អាលី គឺ ជា សមាជិក ទី មួយ នៃ គ្រួសារ របស់ នាង ដែល ទទួល បាន វ៉ាក់សាំង នេះ ។ នាង ប្រាប់ ថា ការងារ ល្អ ប្រសើរ គ្រួសារ របស់ នាង មាន ការ ស្ទាក់ ស្ទើរ ក្នុង ការ ចុះ ឈ្មោះ ក្នុង កម្ម វិធី ចាក់ វ៉ាក់សាំង ប៉ុន្តែ បន្ទាប់ ពី បាន ឃើញ បទ ពិសោធន៍ របស់ នាង ពួក គេ បាន សម្រេច ចិត្ត ចូល រួម យុទ្ធនា ការ ចាក់ វ៉ាក់សាំង ជាតិ ។

អាលី និយាយ ថា " ខ្ញុំ បាន ដាក់ ការ ទុក ចិត្ត របស់ ខ្ញុំ ទៅ លើ ព្រះ និង ទទួល បាន វ៉ាក់សាំង ។ " «ខ្ញុំ មាន តែ គ្រុន ក្តៅ មួយ ចំនួន ប៉ុណ្ណោះ បន្ទាប់ ពី ការ ចាក់ ថ្នាំ បង្ការ។ ឥឡូវ ខ្ញុំ ទន្ទឹង រង់ចាំ ទទួល បាន ការ កក លើក ទី ពីរ»។ កម្មករ រោងចក្រ Viet Pan Pacific International Co. Ltd ដែល ជា រោងចក្រ ដែល មាន ការ ចូល រួម ការងារ ល្អ ប្រសើរ មួយ នៅ ក្នុង ខេត្ត Bac Giang រង់ចាំ វេន ទទួល បាន ការ ប្រើ ថ្នាំ បង្ការ ដំបូង របស់ ពួក គេ នៅ ក្នុង បរិវេណ រោងចក្រ។

ចាប់ តាំង ពី ខែ ឧសភា មក ខេត្ត ភាគ ខាង ជើង នៃ ខេត្ត Bắc Giang និង Bắc Ninh រៀង ៗ ខ្លួន ដែល មាន ចម្ងាយ ៦០ ទៅ ៤០ គ.ម ភាគ ឦសាន នៃ រដ្ឋ ធានី ហាណូយ បាន ស្ថិត ក្នុង ចំណោម ចំណុច កណ្តាល នៃ ការ ផ្ទុះ ជំងឺ COVID-19 ថ្មី ដែល កំពុង ធ្វើ ឲ្យ ប្រទេស នេះ រង គ្រោះ ដោយ មាន កម្មករ រោងចក្រ ក្នុង ចំណោម អ្នក ឆ្លង មេរោគ ទាំង នោះ។

ជា លទ្ធផល ថ្មីៗ នេះ រដ្ឋាភិបាល បាន សម្រេច ថា កម្លាំង ជួរ មុខ និង កម្មករ នៅ តាម ឧទ្យាន ឧស្សាហកម្ម ខេត្ត នឹង ទទួល បាន អាទិភាព ខ្ពស់ បំផុត សម្រាប់ ការ ចាក់ ថ្នាំ បង្ការ។ វ៉ាក់សាំងសម្រាប់កម្មករត្រូវបានផ្តល់ដោយក្រសួងសុខាភិបាល។ ក្រុម កម្មករ នៃ ក្រុមហ៊ុន Viet Pan Pacific International Co. Ltd ទទួល បាន ឱសថ ដំបូង របស់ ខ្លួន នៃ វ៉ាក់សាំង COVID-19 បន្ទាប់ ពី រោងចក្រ របស់ ពួក គេ ត្រូវ បាន ដាក់ បញ្ចូល ក្នុង ក្រុម អាទិភាព ខ្ពស់ នៃ កម្មវិធី ចាក់ វ៉ាក់សាំង ដែល គ្រប់គ្រង ដោយ រដ្ឋាភិបាល កាល ពី ដើម ខែ នេះ។ ក្នុង អំឡុង ពេល វគ្គ ចាក់ វ៉ាក់សាំង រយៈ ពេល ពីរ ថ្ងៃ និយោជិត 2,050 នាក់ បាន ទទួល ការ ចាក់ ថ្នាំ បង្ការ លើក ដំបូង របស់ ពួក គេ ។

លោក Nguyen Thi Tuyet អ្នក គ្រប់ គ្រង HR ប្រាប់ ពី ការងារ ល្អ ប្រសើរ ជាង មុន។ «ខ្ញុំ សង្ឃឹម ថា ស្ថានភាព នឹង ប្រសើរ ឡើង ក្នុង ពេល ឆាប់ៗ នេះ ហើយ ថា ការ ឆ្លង មេរោគ COVID-19 នឹង ស្ថិត ក្រោម ការ គ្រប់ គ្រង សម្រាប់ សុខភាព របស់ កម្មករ និង ការ បន្ត ផលិត កម្ម ធម្មតា។ សុខភាព ល្អ របស់ កម្មករ ក៏ ជា ការ ធានា ដល់ ស្ថិរភាព នៃ ការ ផលិត ក្នុង រយៈ ពេល វែង ផង ដែរ»។ បុគ្គលិក សុខាភិបាល មកពី ក្រសួង សុខាភិបាល វៀតណាម រៀបចំ បរិក្ខារ វេជ្ជសាស្ត្រ និង ការផ្គត់ផ្គង់ វ៉ាក់សាំង របស់ ខ្លួន នៅ បរិវេណ ក្រុមហ៊ុន Viet Pan Pacific International Co. Ltd។

លោក Nguyen Thi Tuyet អ្នកចាត់ការទូទៅនៃរោងចក្រ HR បានលើកឡើងថា "វាមានតម្លៃប្រហែល 400 លាន VND (17,350 USD) ដើម្បីអនុវត្តការប្រឡង COVID-19 សម្រាប់បុគ្គលិករោងចក្រទាំងអស់របស់យើង" ។ «ដោយឡែក លទ្ធផល នៃ ការ ធ្វើ តេស្ត ទាំង នេះ មាន រយៈពេល តែ ២ ថ្ងៃ ប៉ុណ្ណោះ។ ឥឡូវ នេះ យើង មាន គម្រោង បញ្ចប់ ការ ចាក់ វ៉ាក់សាំង COVID-19 ជុំ ទី ២ នៅ ខែ សីហា ខាង មុខ នេះ»។ កម្មករ ក្នុង ការងារ ល្អ ប្រសើរ រោងចក្រ PT Sumber Bintang Rejeki

ស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យជាមុនមុនពេលទទួលបានថ្នាំវ៉ាក់សាំង COVID-19 លើកដំបូងរបស់ពួកគេដែលបាញ់នៅបរិវេណរោងចក្រ។

ប្រទេស ឥណ្ឌូនេស៊ី បាន ក្លាយ ទៅ ជា ចំណុច កណ្តាល ចុង ក្រោយ បំផុត នៃ ជំងឺ រាតត្បាត នេះ ដែល បាន ក្លាយ ជា ប្រទេស ដែល មាន ចំនួន អ្នក ឆ្លង មេ រោគ ប្រចាំ ថ្ងៃ ថ្មី ខ្ពស់ បំផុត ។ ការ កើន ឡើង នេះ គឺ ជា ផ្នែក មួយ នៃ រលក បក់ បោក នៅ ទូទាំង តំបន់ ដែល អត្រា ចាក់ វ៉ាក់សាំង នៅ តែ មាន កម្រិត ទាប ប៉ុន្តែ ប្រទេស នានា រហូត មក ដល់ ពេល ថ្មី ៗ នេះ អាច ទប់ ស្កាត់ មេ រោគ នេះ បាន ល្អ ។ ករណី និង ការ ស្លាប់ បាន កើន ឡើង នៅ ខែ មិថុនា - ខែ កក្កដា ដោយសារ វ៉ារ្យ៉ង់ ដេលតា ដែល ឆ្លង មេ រោគ ខ្ពស់ បាន រីក រាល ដាល ទូទាំង ប្រទេស ដោយ ធ្វើ តេស្ត ដែន កំណត់ របស់ ប្រព័ន្ធ វេជ្ជ សាស្ត្រ ។ កម្ម ករ សម្លៀកបំពាក់ ម្នាក់ ទទួល បាន ដប ចាក់ វ៉ាក់សាំង COVID-19 លើក ដំបូង របស់ គាត់ នៅ រោង ចក្រ ដែល ភ្ជាប់ ជាមួយ ប្រទេស ឥណ្ឌូនេស៊ី ប្រសើរ ជាង PT Sumber Bintang Rejeki ។

ឥណ្ឌូណេស៊ី បានដាក់ រឹតបន្តឹង សកម្មភាព សាធារណៈ បន្ទាន់ (PPKM) កាលពី ថ្ងៃទី ៣ កក្កដា ។ វិធាន ការ នេះ ដែល រួម មាន ការ ត្រួត ពិនិត្យ ការ ធ្វើ ដំណើរ កាន់ តែ តឹង រឹង ការ បិទ ផ្លូវ និង ការ បញ្ឈប់ សេវា ដែល មិន ចាំបាច់ មាន គោល បំណង ទប់ ស្កាត់ ការ រីក រាល ដាល នៃ ការ ឆ្លង មេ រោគ នៅ ទូទាំង ប្រទេស ។ ទោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ វិស័យ សំខាន់ ៗ ដូច ជា ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ ដែល បាន រៀប ចំ ដោយ ការ នាំ ចេញ ដ៏ ធំ ធេង របស់ ប្រទេស នេះ កំពុង ធ្វើ ការ ក្នុង ការ កាត់ បន្ថយ សមត្ថ ភាព ដែល មាន ការងារ ប្រហែល 50 ភាគ រយ នៃ បុគ្គលិក របស់ ពួក គេ នៅ ទូទាំង កម្រាល រោង ចក្រ ។ រោងចក្រកំពុងព្យាយាមសម្របខ្លួនទៅនឹងកម្រិតដែលបានដាក់តាមរយៈ PPKM ខណៈដែលធានាបាននូវការគោរពទាំងស្រុងចំពោះពិធីសារសុខភាព COVID-19 ។ ទោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ ពួក គេ កំពុង ពុះពារ បំពេញ តាម បញ្ជា ដឹក ជញ្ជូន របស់ ពួក គេ រក្សា អាជីវកម្ម របស់ ពួក គេ ឲ្យ អណ្តែត និង រក្សា និយោជិត ឲ្យ មាន សុខ ភាព ល្អ ។ គិលានុបដ្ឋាយិកា ម្នាក់ បាន ធ្វើ ការ សាក ល្បង COVID-19 ដើម្បី កំណត់ អត្ត សញ្ញាណ ករណី ជំងឺ កូរ៉ូណាវីរុស នៅ ក្នុង រោង ចក្រ មួយ ក្នុង ចំណោម រោង ចក្រ ដែល ទាក់ ទង នឹង ប្រទេស ឥណ្ឌូនេស៊ី កាន់ តែ ប្រសើរ ឡើង ។

នៅ ពេល ដែល ឥណ្ឌូនេស៊ី តស៊ូ ជាមួយ នឹង រលក ដ៏ អាក្រក់ នៃ ការ ឆ្លង មេ រោគ កូរ៉ូណាវីរុស ពិធី សារ សុខ ភាព តឹង រឹង ត្រូវ បាន គេ សង្កេត ឃើញ នៅ ទូទាំង មណ្ឌល ផលិត កម្ម របស់ ប្រទេស នេះ ។ ទោះបី ជា មាន បញ្ហា ហិរញ្ញ វត្ថុ របស់ ពួក គេ ដោយសារ តែ ការ កាត់ បន្ថយ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ផលិត កម្ម និង ការ ពន្យារ ពេល នៃ ការ បញ្ជា រោង ចក្រ កំពុង វិនិយោគ យ៉ាង ច្រើន ក្នុង យុទ្ធ សាស្ត្រ តាម ដាន និង បង្ការ ដើម្បី កំណត់ ការ រីក រាល ដាល នៃ មេ រោគ នៅ ទូទាំង កម្រាល រោង ចក្រ ។  កម្មករ នៅ តែ ត្រូវ សង្កេត ឃើញ ពី ការ បំពុល សង្គម ហើយ រាល់ ការ ប្រុង ប្រយ័ត្ន ដែល ផ្តល់ អនុសាសន៍ ដោយ WHO សូម្បី តែ បន្ទាប់ ពី ទទួល បាន ការ បាញ់ ចាក់ វ៉ាក់សាំង របស់ ខ្លួន ដើម្បី កាត់ បន្ថយ ឱកាស នៃ ការ ឆ្លង មេ រោគ ឬ រីក រាល ដាល COVID-19 នៅ ក្នុង រោងចក្រ ក៏ ដោយ។ កម្មករ សម្លៀកបំពាក់ ម្នាក់ ទទួល បាន ការ បាញ់ វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅ ក្នុង បរិវេណ រោង ចក្រ ដែល មាន ទំនាក់ទំនង ល្អ ជាង ឥណ្ឌូណេស៊ី PT Sumber Bintang Rejeki។ កម្ម ករ ជាង 50,000 នាក់ បាន ទទួល ការ ចាក់ ថ្នាំ បង្ការ លើក ដំបូង របស់ ពួក គេ នៅ ទូទាំង រោង ចក្រ ដែល ភ្ជាប់ ជាមួយ កម្ម វិធី នេះ ដែល ជួល កម្ម ករ ប្រហែល 385,000 នាក់ ។

ក្រៅ ពី គ្លីនិក សហគមន៍ សុខភាព និង មន្ទីរ ពេទ្យ ការ ចាក់ ថ្នាំ បង្ការ ក៏ ត្រូវ បាន គេ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ នៅ តាម ទី តាំង ជា ច្រើន ផ្សេង ទៀត រួម មាន ពហុ កីឡាដ្ឋាន ស្ថានីយ៍ រថភ្លើង និង ប៉ូលីស ព្រលាន យន្ត ហោះ មូលដ្ឋាន យោធា និង រោង ចក្រ នានា ផង ដែរ ។ ជា មធ្យម កម្មករ ចំនួន ២.៥០០ នាក់ ត្រូវ បាន គេ ជួល នៅ ក្នុង រោងចក្រ សម្លៀក បំពាក់ របស់ ប្រទេស នេះ។ កម្ម វិធី ចាក់ វ៉ាក់សាំង ក្នុង វិស័យ ឯក ជន នេះ កំពុង ជួយ ពន្លឿន កិច្ច ខិតខំ ប្រឹងប្រែង របស់ រដ្ឋាភិបាល ក្នុង ការ ដោះ ស្រាយ ការ ឆ្លង មេ រោគ នេះ ។

ឥណ្ឌូនេស៊ី សង្ឃឹម ថា នឹង ឈាន ដល់ កម្រិត មួយ លាន ក្នុង មួយ ថ្ងៃ ក្នុង ខែ នេះ និង កើន ឡើង ទ្វេ ដង នៅ ខែ ក្រោយ ដែល នៅ ទី បំផុត សម្រេច បាន នូវ ភាព ស៊ាំ របស់ រុក្ខ ជាតិ ដោយ ចាក់ វ៉ាក់សាំង ពីរ ភាគ បី នៃ ប្រជា ជន 270 លាន នាក់ ក្នុង រយៈ ពេល ខ្លី ។

កម្មករ ស្រី ម្នាក់ ទទួល បាន ការ បាញ់ វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅ បរិវេណ រោង ចក្រ ដែល មាន ទំនាក់ទំនង ល្អ ជាង នៅ ប្រទេស បង់ក្លាដេស Sparrow Apparels ដែល ជា ផ្នែក មួយ នៃ កម្មវិធី ចាក់ វ៉ាក់សាំង សម្រាប់ កម្មករ RMG។
កម្ម ករ សម្លៀកបំពាក់ ម្នាក់ ដែល បាន ជួល នៅ ក្នុង រោង ចក្រ មួយ ក្នុង ចំណោម រោង ចក្រ ដែល ទាក់ ទង នឹង ការងារ ល្អ ប្រសើរ ជាង 52 នៅ ក្នុង ប្រទេស នេះ ទទួល បាន ការ ចាក់ វ៉ាក់សាំង COVID-19 លើក ដំបូង របស់ គាត់ នៅ ទី តាំង រោង ចក្រ នេះ ។ កម្ម វិធី ចាក់ វ៉ាក់សាំង ដែល ដឹក នាំ ដោយ ក្រសួង សុខា ភិបាល បាន ចាប់ ផ្តើម នៅ ខែ តុលា ដោយ កំណត់ គោល ដៅ ទៅ លើ បុគ្គលិក របស់ អេហ្ស៊ីប ដែល បាន ជួល នៅ ក្នុង តំបន់ ឧស្សាហកម្ម របស់ ប្រទេស នេះ ។
គ្លីនិក ចល័ត ពី ក្រសួង សុខាភិបាល ដែល មាន សមត្ថភាព ប្រហែល ជា មួយ រយ ដូស នីមួយ ៗ កំពុង ផ្តល់ ការ ជ្រៀត ជ្រែក ដល់ កម្មករ នៅ តាម ទី នោះ។ យោង តាម កម្ម វិធី អង្គ ការ សហ ប្រជា ជាតិ បាន ឲ្យ ដឹង ថា អាស្រ័យ លើ រោង ចក្រ នីមួយ ៗ ចន្លោះ ពី 20 ទៅ 80 ភាគ រយ នៃ បុគ្គលិក ដែល មាន ការងារ ធ្វើ នៅ ក្នុង ក្រុម ហ៊ុន ដែល ទាក់ ទង នឹង ការងារ ល្អ ប្រសើរ អេហ្ស៊ីប បាន ទទួល យ៉ាង ហោច ណាស់ មួយ គ្រាប់ រហូត មក ដល់ ពេល នេះ ។ រដ្ឋាភិបាល គ្រោង នឹង ចាក់ វ៉ាក់សាំង ដល់ កម្មករ ទាំងអស់ ដែល ចុះ ឈ្មោះ តាម រយៈ គេហទំព័រ របស់ ខ្លួន ត្រឹម ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២២។
កម្ម ករ ទទួល បាន ការ បាញ់ វ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ ពួក គេ នៅ ក្នុង រោង ចក្រ ដៃ គូ មួយ ក្នុង ចំណោម រោង ចក្រ ដៃ គូ អេហ្ស៊ីប ដែល ប្រសើរ ជាង នេះ ។ អ្នក នាំ ពាក្យ ក្រសួង សុខា ភិបាល ហូសាម អាប់ឌែល ហ្គាហ្វា បាន និយាយ ថា ចំនួន សរុប នៃ អ្នក ដែល បាន ទទួល វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅ ប្រទេស អេហ្ស៊ីប ថ្មី ៗ នេះ បាន កើន ឡើង ដល់ 42 លាន នាក់ ។ គាត់ បាន និយាយ ថា ចំនួន នេះ គឺ សម្រាប់ អ្នក ដែល ត្រូវ បាន ចាក់ វ៉ាក់សាំង ពេញលេញ និង អ្នក ដែល ត្រូវ បាន ផ្តល់ ឱសថ មួយ ដោយ បន្ថែម ថា ចំនួន នេះ ត្រូវ បាន រំពឹង ថា នឹង កើន ឡើង នៅ ចុង ឆ្នាំ នេះ ។

កម្ម ករ ទទួល បាន ការ ចាក់ វ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ ពួក គេ នៅ ក្នុង រោង ចក្រ សំលៀកបំពាក់ មួយ ដែល ភ្ជាប់ ជាមួយ នឹង ការងារ ល្អ ប្រសើរ អេហ្ស៊ីប នៅ ខែ វិច្ឆិកា ។ ចាប់ តាំង ពី ការ បង្កើត របស់ ខ្លួន កាល ពី ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០២០ មក កម្មវិធី នេះ បាន ធ្វើ ការ ពិគ្រោះ យោបល់ នៅ ក្នុង បរិវេណ រោងចក្រ និង បាន បណ្តុះ បណ្តាល កម្មករ និង អ្នក គ្រប់ គ្រង លើ បញ្ហា ជា ច្រើន រួម មាន វិធានការ ការពារ COVID-19 និង បាន សង្កេត ឃើញ ការ ដំឡើង របស់ ពួក គេ នៅ តាម កម្រាល រោងចក្រ។

ព័ត៌មាន

មើលទាំងអស់
Highlight 9 Oct 2023

ធ្វើ ការ ប្រសើរ ជាង នេះ ធ្វើ ជា ម្ចាស់ ផ្ទះ នូវ មន្ទីរ ពិសោធន៍ បង្កើត ថ្មី នៅ ក្នុង ទីក្រុង បាងកក

news 22 Sep 2023

ការកសាងស្ពានហួសពីឧស្សាហកម្ម Apparel

ផ្ទះ សកលសកល 24 Feb 2023

ការងារ កាន់ តែ ប្រសើរ ធ្វើ ជា ម្ចាស់ ផ្ទះ វេទិកា អាជីវកម្ម ហាយប្រ៊ីដ ស្តី ពី ការ ឧស្សាហ៍ ព្យាយាម ត្រឹម ត្រូវ

Gender, Global Home, Global news, Partnerships, Updates 24 Nov 2022

ការងារកាន់តែប្រសើរ បើកយុទ្ធសាស្រ្តសកលថ្មីរបស់ខ្លួន, និរន្តរភាពផលប៉ះពាល់ 2022-27

ការបណ្តុះបណ្តាលសកល31 Oct 2022

អណ្តាត ភ្លើង ហ្វឹក ហាត់ បាន ផ្លាស់ ប្តូរ ការ គិត អំពី ការ បៀតបៀន នៅ ទូទាំង ឥដ្ឋ រោង ចក្រ និង សហគមន៍ របស់ ប្រទេស នីការ៉ាហ្គ័រ

សកល, Highlight, Training 15 Aug 2022

ថ្នាក់ដឹកនាំ គាំពារ ចំពោះ តម្លៃ កម្មករ រោងចក្រ Upskilling

ផ្ទះ សកល សកល, Global news, Partnerships, Training7 Mar 2022

ហេតុអ្វី វា ជា ពេល ត្រឹមត្រូវ ដើម្បី និយាយ អំពី ការ អនុវត្ត ទិញ កាន់ តែ ប្រសើរ ឡើង ?

ផ្ទះសកល22 Sep 2021

វគ្គសិក្សា E-learning លើការអនុវត្តទំនិញកាន់តែប្រសើរ

COVID19, ផ្ទះសកល 2 Jun 2021

Better Work releases Annual Reports, detailing on the ground COVID response

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។