ទីប្រឹក្សាសហគ្រាសក្នុងស្រុក -សេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់នៅកម្ពុជាកាន់តែប្រសើរ

ផ្ទៃខាងក្រោយ

វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ វាយនភណ្ឌ ជើង ឯក នៅ តែ ជា ស្នូល នៃ សេដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា ដែល បង្កើត បាន ប្រាក់ ចំណូល នាំ ចេញ ៧៤% ជា ផ្លូវ ការ មាន ពលករ ខ្មែរ ជាង ៦៥០.០០០ នាក់ ដែល ភាគ ច្រើន ជា ស្ត្រី។ គេ ប៉ាន់ ស្មាន ថា កម្មករ សម្លៀកបំពាក់ នីមួយៗ គាំទ្រ សមាជិក គ្រួសារ ពី ៣ ទៅ ៤ នាក់ ផ្សេង ទៀត។ នេះ មាន ន័យ ថា ពលរដ្ឋ កម្ពុជា ២ លាន នាក់ ពឹង ផ្អែក លើ វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ សម្រាប់ ជីវភាព រស់នៅ របស់ ខ្លួន។

ចាប់ តាំង ពី ឆ្នាំ ២០០១ មក រោង ចក្រ កាន់ តែ ប្រសើរ នៅ កម្ពុជា បាន ចូល រួម ជាមួយ កម្មករ និយោជក និង រដ្ឋាភិបាល ដើម្បី បង្កើន លក្ខខណ្ឌ ការងារ និង ជំរុញ ឲ្យ មាន ការ ប្រកួត ប្រជែង លើ វិស័យ សម្លៀកបំពាក់។ ដើម ឡើយ គម្រោង នេះ ត្រូវ បាន ភ្ជាប់ ទៅ នឹង កិច្ច ព្រម ព្រៀង ពាណិជ្ជកម្ម ថ្មី រវាង រាជ រដ្ឋាភិបាល រ៉ូយ៉ាល់ កម្ពុជា (RGC) ជាមួយ សហរដ្ឋ អាមេរិក ដែល បាន ផ្តល់ សិទ្ធិ ចូល ទៅ កាន់ ទីផ្សារ ជា ថ្នូរ នឹង ការ ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ឡើង នូវ លក្ខខណ្ឌ ការងារ ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់។ បន្ទាប់ពីមានការផុតកំណត់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្នាំ២០០៤ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា រួមជាមួយសហជីព និងនិយោជក បានស្នើសុំឱ្យ ILO បន្តអនុវត្តកម្មវិធីនេះបន្តទៀត។

ក្នុងនាម ជា កម្មវិធី រត់ ប្រណាំង ដ៏ វែង បំផុត របស់ ខ្លួន គឺ Better Factories Cambodia (BFC) កំពុង ស្ថិត ក្នុង វិធី ជា ច្រើន ដែល កម្លាំង ជំរុញ នៅ ពី ក្រោយ Better Work និង បាន បំផុស គំនិត ឲ្យ បង្កើត កម្មវិធី នេះ នៅ ក្នុង ប្រទេស ចំនួន ៩ ទៀត។ ធាតុ សំខាន់ នៃ វិធី សាស្ត្រ របស់ កម្មវិធី នេះ បាន ចាប់ ផ្តើម នៅ កម្ពុជា៖ ចាប់ តាំង ពី ការ បង្កើត កិច្ច សន្ទនា សង្គម តាម រយៈ គណៈកម្មាធិការ គ្រប់គ្រង កម្មករ ដើម្បី ផ្ដល់ សេវា ប្រឹក្សា ដែល ត្រូវ គ្នា ដល់ រោងចក្រ ដើម្បី ជួយ ពួក គេ ដោះស្រាយ បញ្ហា ប្រឈម របស់ សិទ្ធិ ការងារ ផ្ទាល់ ខ្លួន ឬ ការ ប្រើប្រាស់ របាយការណ៍ សាធារណៈ ដើម្បី ជំរុញ ឲ្យ មាន ការ កែ លម្អ ក្នុង លក្ខខណ្ឌ ការងារ រោងចក្រ និង បរិស្ថាន កន្លែង ធ្វើ ការ នៅ ទូទាំង ឧស្សាហកម្ម។ បច្ចុប្បន្ន កម្ម វិធី នេះ គ្រប ដណ្តប់ លើ រោង ចក្រ ជាង 550 និង មាន ការ សហ ការ យ៉ាង ជិត ស្និទ្ធ ជាមួយ រោង ចក្រ ជាង 200 ក្នុង ចំណោម រោង ចក្រ ទាំង នោះ ដែល វា ជួយ ប្រព័ន្ធ នៃ ការ សន្ទនា សង្គម ដើម្បី ជួយ ដោះ ស្រាយ បញ្ហា កន្លែង ធ្វើ ការ ។

គោលបំណង

សេវាស្នូលចម្បងរបស់ BFC គឺការវាយតម្លៃ យោបល់ និងការបណ្តុះបណ្តាល។ BFC កំពុង ជ្រើស រើស សំរាប់ គ្រប ដណ្តប់ មាតា របស់ ទី ប្រឹក្សា សហគ្រាស ។ តួនាទីរបស់ទីប្រឹក្សាសហគ្រាស គឺធ្វើការជាមួយរោងចក្រនៅតាមគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងកម្មករ ផ្តល់សេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់សហគ្រាសកម្រិតវិជ្ជាជីវៈ ដើម្បីគាំទ្រដល់ការកែច្នៃឡើងវិញ និងកែលម្អសហគ្រាស។ សម្រាប់ រោងចក្រ ប្រឹក្សា នីមួយៗ របាយការណ៍ វឌ្ឍនភាព នឹង ត្រូវ បាន សរសេរ ដែល ត្រូវ បាន ចូល ដំណើរការ ដោយ សហគ្រាស អ្នក ទិញ អន្តរជាតិ។

របាយការណ៍/ត្រួតពិនិត្យ

ទីប្រឹក្សាក្រុមហ៊ុន Better Factories Cambodia នឹងរាយការណ៍ជូនថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមការងារ ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា។ ការ ណែនាំ និង ដំបូន្មាន អំពី ទិដ្ឋភាព នីតិ វិធី បច្ចេកទេស នៃ ការងារ នេះ ត្រូវ បាន ទទួល តាម តម្រូវ ការ ។ ការ វិនិច្ឆ័យ ការ ផ្តួច ផ្តើម និង ការ ច្នៃ ប្រឌិត ដែល តម្រូវ ឲ្យ មាន ក្នុង ការ បក ប្រែ ឧបករណ៍ គម្រោង និង ចូល ទៅ ជិត កម្រិត សហគ្រាស ។ ផលិតផលការងារត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអ្នកគ្រប់គ្រងដើម្បីភាពត្រឹមត្រូវនិងភាពសមរម្យនៃបច្ចេកទេស។

ភារកិច្ចចម្បង & Deliverables

ក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមការងារ អ្នកប្រឹក្សាយោបល់នឹងទទួលខុសត្រូវដូចខាងក្រោម៖

ការផ្តល់ជូនទី១៖ អនុវត្តកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងកម្មករ-គ្រប់គ្រងគុណភាពខ្ពស់ ក្នុងរោងចក្រប្រឹក្សាយោបល់ចំនួន១០

 • អភិវឌ្ឍផែនការច្បាស់លាស់ និងអនុវត្តកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកប្រឹក្សាយោបល់ម្តងក្នុងម្នាក់ៗ ១.៥-២ខែ
 • អភិវឌ្ឍគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងកម្មករ-គ្រប់គ្រងកិច្ចប្រជុំរបៀបវារៈ និងឯកសារកែលម្អនៅនាទីប្រជុំ
 • កត់ត្រាដំណើរទស្សនកិច្ចកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ទាំងអស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់ BFC
 • ធ្វើ ការ ជាមួយ រោង ចក្រ ដើម្បី ទទួល យក ភាព ជា ម្ចាស់ នៃ កិច្ច ប្រជុំ គណៈកម្មាធិការ គ្រប់ គ្រង កម្ម ករ រក្សា ផែនការ កែ លម្អ និង កែ លម្អ របស់ ពួក គេ និង ធានា ថា ភេទ មាន ស្ទ្រីម ចម្បង ទៅ ក្នុង សេវា ទី ប្រឹក្សា ។
 • អនុវត្តឧបករណ៍ប្រឹក្សាយោបល់ (សន្ទស្សន៍សង្គម, Root cause, analysis, Improvement Plan, and Roadmap) និងប្រាស្រ័យទាក់ទងបញ្ហាប្រឈមសំខាន់ៗដល់អ្នកគ្រប់គ្រងដើម្បីផ្តល់ឥទ្ធិ ពលដល់វឌ្ឍនភាពដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងរោងចក្រប្រឹក្សាយោបល់។
 • ផ្តល់ គ្រូ បង្វឹក ជា ផ្នែក មួយ នៃ ការ ទៅ សួរ សុខ ទុក្ខ ទី ប្រឹក្សា គាំទ្រ ការ កែ លម្អ និរន្តរ៍ របស់ រោង ចក្រ ។

ការផ្តល់ជូនទី២៖ អនុវត្តផែនការរៀនរបស់រោងចក្រ

 • ធ្វើការជាមួយរោងចក្រប្រឹក្សាយោបល់ដើម្បីអភិវឌ្ឍផែនការបណ្តុះបណ្តាល និងចែករំលែកជាមួយជំនួយការបណ្តុះបណ្តាលរបស់ BFC
 • អភិវឌ្ឍ វគ្គ បណ្តុះ បណ្តាល ជាមួយ ផែនការ សម័យ ប្រជុំ លម្អិត និង ផ្តល់ នូវ គុណភាព ខ្ពស់ នៃ វគ្គ បណ្តុះ បណ្តាល ដែល នាំ ឲ្យ មាន ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ប្រកប ដោយ និរន្តរ៍ សម្រាប់ គណៈកម្មការ និង ការ កែ លម្អ របស់ រោងចក្រ និង ធានា ការ បញ្ចូល ការ សន្ទនា ភេទ និង សង្គម នៅ ក្នុង វគ្គ បណ្តុះ បណ្តាល និង សម្ភារៈ

ការផ្តល់ជូន 3:អភិវឌ្ឍផែនការកែលម្អ និងលើកទឹកចិត្តដល់ការអនុវត្តប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៃផែនការកែលម្អ

 • ធ្វើ ការ ជាមួយ គណៈកម្មាធិការ ដើម្បី អភិវឌ្ឍ ការ កែ លម្អ យ៉ាង ច្បាស់ លាស់ សម្រាប់ គ្រប់ រោងចក្រ និង កំណត់ ត្រា នៅ ក្នុង ប្រព័ន្ធ គ្រប់គ្រង របស់ BFC
 • ជំរុញ ឲ្យ គណៈកម្មការ ធ្វើ កិច្ច ប្រជុំ ផ្ទាល់ ខ្លួន ដើម្បី ពិភាក្សា អំពី ផ្នែក នៃ ការ ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ឡើង ជាមួយ របៀបវារៈ នាទី ប្រជុំ
 • ផលិត របាយការណ៍ វឌ្ឍនភាព គុណភាព ខ្ពស់ និង លើក ទឹក ចិត្ត ដល់ រោងចក្រ ឲ្យ ផលិត របាយការណ៍ វឌ្ឍនភាព ផង ដែរ

រយៈពេល និង រយៈ ពេល នៃ ការ ចាត់ តាំង ដែល បាន ស្នើ ឡើង

កិច្ច សន្យា នេះ នឹង ចាប់ ផ្តើម អនុវត្ត ភារកិច្ច ទី ប្រឹក្សា នេះ នៅ ថ្ងៃ ទី 01 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2023 ហើយ នឹង ត្រូវ បញ្ចប់ នៅ ថ្ងៃ ទី 30 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2023 ។ កាល បរិច្ឆេទ នេះ អាច ត្រូវ បាន កែ ប្រែ តាម រយៈ កិច្ច ព្រម ព្រៀង គ្នា ប៉ុន្តែ កាល បរិច្ឆេទ ដែល បាន បញ្ចប់ មិន គួរ នៅ ពេល ក្រោយ ជាង ថ្ងៃ ទី 30 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2023 ទេ ។

លក្ខខណ្ឌ គុណសម្បត្តិ និង ការ ជ្រើស រើស

 • មានបទពិសោធន៍ធ្វើការជាមួយគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងកម្មករ ដើម្បីកសាងទំនាក់ទំនងសង្គមល្អនៅក្នុងរោងចក្រ ឬអង្គការណាមួយ
 • បទពិសោធន៍ ២ ឆ្នាំ ក្នុង ការ បង្ហាញ ពី ជំនាញ បណ្ដុះបណ្ដាល / សមត្ថភាព និង ការសម្របសម្រួល
 • ការយល់ដឹងអំពីច្បាប់ការងារ និងសុខភាព និងសុវត្ថិភាពការងារ និងស្តង់ដារការងារក្នុងបរិបទរោងចក្រ
 • ការយល់ដឹងអំពីសមភាពយេនឌ័រ និងការរួមបញ្ចូលគ្នានៅក្នុងកន្លែងធ្វើការ

ការ ដាក់ ជូន សំណើ

អ្នក ប្រឹក្សា ដែល មាន ចំណាប់ អារម្មណ៍ ត្រូវ បាន ស្នើ ឲ្យ ដាក់ ជូន នូវ ការ បង្ហាញ ពី ចំណាប់ អារម្មណ៍ ត្រឹម ថ្ងៃ ទី 15 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2023 រួម ទាំង ការ ដាក់ ជូន

 • កម្រៃសំណើ និងប្រឹក្សាយោបល់
 • Portfolio នៃ ស្នាដៃ ស្រដៀង គ្នា ពី មុន
 • បញ្ជីសម្ភារៈបណ្តុះបណ្តាលដែលបានផលិត (ឬស្មើ)

ការបញ្ចេញចំណាប់អារម្មណ៍នឹងត្រូវបានផ្ញើទៅ: ការបញ្ចេញចំណាប់អារម្មណ៍នឹងត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់: bfcjobs@ilo.org និង cc'ed dara@ilo.org

សេចក្តីថ្លែងការណ៍សម្ងាត់

ទិន្នន័យ និង ព័ត៌មាន ទាំងអស់ ដែល បាន ទទួល សម្រាប់ គោលបំណង នៃ ការ ចាត់ តាំង នេះ ត្រូវ បាន ចាត់ ទុក ជា ការ សម្ងាត់ ហើយ ត្រូវ ប្រើ ប្រាស់ តែ ក្នុង ការ តភ្ជាប់ ជាមួយ ការ អនុវត្ត នៃ លក្ខខណ្ឌ នៃ សេចក្ដី យោង ទាំង នេះ ប៉ុណ្ណោះ ។ សិទ្ធិ កម្ម សិទ្ធិ បញ្ញា ទាំង អស់ ដែល កើត ឡើង ពី ការ អនុវត្ត លក្ខខណ្ឌ យោង ទាំង នេះ ត្រូវ បាន ចាត់ តាំង ទៅ IFC និង ILO ។ មាតិកា នៃ សម្ភារ ជា លាយ លក្ខណ៍ អក្សរ ដែល ទទួល បាន និង ប្រើប្រាស់ នៅ ក្នុង ការ ចាត់ តាំង នេះ ប្រហែល ជា មិន ត្រូវ បាន បង្ហាញ ដល់ ភាគី ទី បី ណា មួយ ដោយ គ្មាន ការ អនុញ្ញាត ជា លាយ លក្ខណ៍ អក្សរ ជា មុន នៃ IFC និង ILO ឡើយ ។

ផុតកំណត់ដាក់ពាក្យស្នើសុំ: 30 Apr 2023
Publication date: 27 Feb 2023
ទីតាំង:
APPLY NOW

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។