ការងារ កាន់ តែ ប្រសើរ សរសើរ កិច្ច ព្រម ព្រៀង ពាណិជ្ជ កម្ម រវាង ប្រទេស យ័រដាន់ និង សហ ភាព អឺរ៉ុប

20 Jul 2016

20 July 2016

Amman – កម្មវិធីការងារល្អប្រសើរជាងមុន ដែលជាភាពជាដៃគូរវាងអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ (ILO) របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ និងសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ (IFC) ដែលជាសមាជិកនៃសម្ព័ន្ធធនាគារពិភពលោក បានស្វាគមន៍ចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ នៅទីក្រុង Amman រវាងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសហ្ស៊កដានី និងសហភាពអឺរ៉ុប ដែលនឹងអនុញ្ញាតឱ្យប្រទេសហ្ស៊កដានីនាំចេញផលិតផលទៅកាន់អឺរ៉ុប ដោយមិនគិតថ្លៃរយៈពេល១០ឆ្នាំ។

ការ ធ្វើ ឲ្យ ច្បាប់ ដើម ដែល អ្នក នាំ ចេញ យ័រដាន់ ប្រើ ក្នុង ពាណិជ្ជ កម្ម របស់ ពួក គេ ជាមួយ សហ ភាព អឺរ៉ុប នឹង ជំរុញ ការ វិនិយោគ និង បង្កើត ការងារ សម្រាប់ ប្រជា ជន ក្នុង ស្រុក និង សម្រាប់ ជន ភៀស ខ្លួន ស៊ីរី រាប់ ពាន់ នាក់ ដែល ប្រទេស នេះ កំពុង រៀប ចំ ។

អត្ថាធិប្បាយលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ លោក Federica Mogherini តំណាងជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការកិច្ចការបរទេស និងគោលនយោបាយសន្តិសុខ/អនុប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុប បានមានប្រសាសន៍ថា ហ្សកដានី ជាមួយការចូលប្រឡូកផ្នែកនយោបាយដ៏លេចធ្លោនៅក្នុងតំបន់នេះ គឺជា "ដៃគូសំខាន់" របស់សហភាពអឺរ៉ុប។

ម៉ូហ្គឺរីនី បាន និយាយ ថា " ក្នុង នាម ជា សហ ភាព អឺរ៉ុប យើង បាន បំពេញ តាម ការ សន្យា របស់ យើង ក្នុង ការ គាំទ្រ ដោយ មេ ដឹក នាំ និង ប្រជា ជន យ័រដាន់ : ប្រទេស យ័រដាន់ នឹង ឃើញ ការ កើន ឡើង នៃ ការ វិនិយោគ និង ការ បង្កើត ការងារ បន្ថែម ទៀត សម្រាប់ ជន ជាតិ យ័រដាន់ ក៏ ដូច ជា ជន ភៀស ខ្លួន ស៊ីរី ផង ដែរ ។ "

ស្នង ការ សហ ភាព អឺរ៉ុប សម្រាប់ ពាណិជ្ជ កម្ម សេស៊ីលៀ ម៉ាលស្ត្រូម បាន និយាយ ថា កិច្ច ព្រម ព្រៀង នេះ នឹង ពង្រីក ការ ចូល ទៅ កាន់ ទី ផ្សារ សហ ភាព អឺរ៉ុប ដែល ចូដាន់ រីករាយ រួច ទៅ ហើយ ដែល ធ្វើ ឲ្យ ទី ផ្សារ អឺរ៉ុប កាន់ តែ ងាយ ស្រួល សម្រាប់ ការ នាំ ចេញ របស់ យ័រដាន់ ។

ទន្ទឹម នឹង នេះ ដែរ ILO បាន ធ្វើ ការ យ៉ាង ជិត ស្និទ្ធ ជាមួយ ប្រតិភូ សហ ភាព អឺរ៉ុប រដ្ឋាភិបាល យ័រដាន់ និង អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ ជាតិ នៅ ទូទាំង ការ ចរចា របស់ កិច្ច ព្រម ព្រៀង នេះ ដោយ ផ្តល់ ជំនាញ របស់ ខ្លួន នៅ ក្នុង ប្រទេស ។

លោក ដាន រីស នាយក កម្ម វិធី កម្ម វិធី សម្រាប់ កម្ម វិធី ការងារ ល្អ ប្រសើរ បាន និយាយ ថា វិធាន ការ នេះ នឹង បង្ហាញ ពី ជំហាន ដ៏ សំខាន់ មួយ សំរាប់ ជន ជាតិ យ័រដាន់ និង សេដ្ឋ កិច្ច របស់ ប្រទេស នេះ ។

«ការងារ កាន់តែ ប្រសើរ បាន ត្រៀម ខ្លួន ជា ស្រេច ដើម្បី ធ្វើការ ជាមួយ អ្នក ជាប់ ពាក់ព័ន្ធ ជាតិ ដើម្បី ជួយ លើក ទឹក ចិត្ត ដល់ ការ វិនិយោគ ថ្មី នៅ ក្នុង ប្រទេស និង បង្កើត ការងារ កាន់ តែ ប្រសើរ ឡើង សម្រាប់ ជន ជាតិ យ័រដាន់ និង ជន ភៀស ខ្លួន ស៊ីរី។ រីស បាន និយាយ ថា យើង នឹង ពង្រីក កម្ម វិធី របស់ យើង នៅ ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ និង ត្រៀម ខ្លួន ជា ស្រេច ដើម្បី សម្រប សម្រួល សេវា របស់ យើង ទៅ នឹង តម្រូវ ការ នៃ វិស័យ សេដ្ឋ កិច្ច ថ្មី តាម រយៈ ការ សហ ការ ជាមួយ ដៃ គូ ឧស្សាហកម្ម ។ "

គំរោង ថ្មី នេះ នឹង អនុវត្ត ចំពោះ ក្រុម ផលិត ផល ចំនួន 52 និង អាច រក បាន សំរាប់ អ្នក ផលិត នៅ ក្នុង តំបន់ ឧស្សាហកម្ម និង តំបន់ អភិវឌ្ឍន៍ ដែល បាន បញ្ជាក់ ចំនួន 18 ។ នៅ ដើម ដំបូង ជន ភៀស ខ្លួន ស៊ីរី ត្រូវ បាន រំពឹង ថា នឹង មាន 15 % នៃ បុគ្គលិក កើន ឡើង ដល់ 25 % ក្នុង រយៈ ពេល បី ឆ្នាំ ។

នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី យ័រដាន់ លោក ហានី មូលគី បាន និយាយ ថា កិច្ច ព្រម ព្រៀង នេះ គឺ ជា លទ្ធ ផល សំខាន់ មួយ ដែល បាន យល់ ព្រម នៅ ក្នុង សន្និសីទ គាំទ្រ ស៊ីរី និង តំបន់ ក្នុង ទី ក្រុង ឡុងដ៍ កាល ពី ដើម ឆ្នាំ នេះ ។  កិច្ចព្រមព្រៀង នេះ នឹង ផ្តល់ អត្ថប្រយោជន៍ ដល់ វិស័យ ឧស្សាហកម្ម នៅ ក្នុង ព្រះរាជាណាចក្រ និង ផ្តល់ ឱកាស ដល់ ក្រុម ហ៊ុន ផលិត ហ្សកដានី ក្នុង ឱកាស ធ្វើ ឲ្យ ផលិតផល ស្តង់ដារ និង ជាក់លាក់ របស់ ខ្លួន កាន់តែ ប្រសើរ ឡើង។

រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួង ផែនការ និង សហប្រតិបត្តិការ អន្តរជាតិ របស់ ប្រទេស លោក Imad Fakhoury បាន ស្វាគមន៍ ចំពោះ កិច្ច ព្រម ព្រៀង ទឹក កក ថ្មី នេះ ហើយ បាន និយាយ ថា ច្បាប់ សាមញ្ញ នៃ ប្រភព ដើម ទំនង ជា ទាក់ទាញ ការ វិនិយោគ ក្នុង ស្រុក និង បរទេស បើក ទីផ្សារ ថ្មី និង ធានា នូវ ភាព ខុស គ្នា កាន់ តែ ធំ នៃ ការ នាំ ចេញ របស់ ប្រទេស យ័រដាន់។

លោក បាន បន្ថែម ថា ឱកាស ថ្មី នេះ នឹង សង សំណង ចំពោះ ការ ខាត បង់ ដែល វិស័យ នេះ បាន កើត មាន ឡើង ដោយសារ តែ ការ បិទ ព្រំដែន ជាមួយ ប្រទេស ជិត ខាង ដ៏ ចលាចល ជា ពិសេស ប្រទេស អ៊ីរ៉ាក់ និង ស៊ីរី។

ព័ត៌មាន

មើលទាំងអស់
Uncategorized 13 Jun 2024

Better Work Jordan launches new guidelines to foster inclusive employment in the garment sector

Highlight 26 Apr 2024

អ្នក ចិត្ត វិទ្យា Sahar Rawashdeh ជួយ កែ លម្អ ការ ថែទាំ សុខភាព ផ្លូវ ចិត្ត ដល់ កម្មករ ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ របស់ ប្រទេស យ័រដាន់

Highlight 21 Mar 2024

របាយការណ៍ ប្រចាំ ឆ្នាំ របស់ ការងារ ហ្សកដង់ កាន់ តែ ប្រសើរ បង្ហាញ ពី ឧបសគ្គ ការ រីក ចម្រើន ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់

សេចក្ដី ប្រកាស ព័ត៌មាន 29 Feb 2024

ការ បង្កើត ភាព ជា អ្នក ដឹក នាំ ស្ត្រី និង ការ ចូល រួម សហ ជីព ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ របស់ ប្រទេស យ័រដាន់

សេចក្ដី ប្រកាស ព័ត៌មាន 19 Dec 2023

ការងារ យ័រដាន់ កាន់ តែ ប្រសើរ ៖ អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ សហ ការ លើ សេចក្តី ព្រាង យន្ត ការ ត្អូញត្អែរ នៅ ក្នុង វិស័យ សំលៀកបំពាក់ របស់ ប្រទេស យ័រដាន់

រឿង ជោគ ជ័យ 3 Dec 2023

ទិវា មនុស្ស អន្តរជាតិ ដែល មាន ពិការភាព ៖ ចាប់ តាំង ពី ការ តុបតែង អារ្យ ធម៌ រហូត ដល់ សមាជិក គណៈកម្មាធិការ សហជីព រឿង ជោគ ជ័យ របស់ សាជីដា

20 Nov 2023

ការងារ ហ្សកដានី ការងារ ល្អ ប្រសើរ សហ ជីព ពាណិជ្ជ កម្ម បង្កើន ការ យល់ ដឹង ប្រឆាំង នឹង ការ ជួញ ដូរ មនុស្ស នៅ ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់

ភាពជាដៃគូ 31 Oct 2023

គណៈកម្មាធិការ ប្រឹក្សា ការងារ ចូដាន់ ការងារ កាន់ តែ ប្រសើរ ផ្តោត លើ បទ ប្បញ្ញត្តិ ថ្មី របស់ រដ្ឋាភិបាល OSH

រឿង ជោគ ជ័យ 6 Jul 2023

បែកធ្លាយ របាំង ៖ ដំណើរ នៃ ការអាន ការ សរសេរ និង ភាព ស៊ាំ របស់ Yahya

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។