កិច្ចពិភាក្សាឯកសារទី២៩៖ អំពូលភ្លើងស្តីអំពី៖ តម្លាភាព និងអនុលោមភាព – ភស្តុតាងពីកម្ពុជា

25 Jan 2019

អ្នក និពន្ធ កាសែត នេះ ប្រើ ទិន្នន័យ អនុលោម តាម កម្រិត រោងចក្រ ដដែល ពី កម្មវិធី Better Factorys Cambodia ដើម្បី វាយ តម្លៃ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ អនុលោម តាម ច្បាប់ ការងារ និង បទដ្ឋាន អន្តរជាតិ បន្ទាប់ ពី ការ វិល ត្រឡប់ មក បង្ហាញ ជា សាធារណៈ វិញ។  ដោយ ប្រើ វិធី សាស្ត្រ ដែល មាន ភាព ខុស គ្នា ដែល ជា ញឹក ញាប់ ត្រូវ បាន អនុវត្ត ដើម្បី គ្រប់ គ្រង ភាព ស្មុគស្មាញ អ្នក និពន្ធ រក ឃើញ ថា ការ អនុលោម តាម ការ អនុវត្ត តម្លា ភាព ។  ការ ផ្លាស់ ប្តូរ នេះ ហាក់ ដូច ជា មិន ទាក់ ទង នឹង ការ អនុលោម តាម កាន់ តែ ខ្ពស់ នៅ ក្នុង ក្រុម ហ៊ុន ដែល អនុលោម តាម យ៉ាង តិច បំផុត នោះ ទេ ប៉ុន្តែ ហាក់ ដូច ជា ទាក់ ទង នឹង ការ អនុលោម តាម កាន់ តែ ខ្ពស់ នៅ ក្នុង ក្រុម តំបន់ អនុលោម តាម សំខាន់ ចំនួន 21 ដែល តំណាង ឲ្យ សិទ្ធិ កម្ម ករ គ្រឹះ ។

អាន ក្រដាស

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។