• របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ

Better Work: Stage II Global Compliance Synthesis Report 2009-2012

17 Apr 2013

ការងារកាន់តែប្រសើរ

ចំណុច សំខាន់ នៃ ទស្សនៈ វិស័យ ការងារ កាន់ តែ ប្រសើរ ឡើង ដើម្បី ធ្វើ ឲ្យ ជីវិត កម្មករ ប្រសើរ ឡើង គឺ កម្មវិធី ដែល ជំរុញ ឲ្យ មាន ការ គោរព ច្បាប់ ការងារ ជាតិ និង បទដ្ឋាន ការងារ ស្នូល និង ជំរុញ ឲ្យ មាន ការ ប្រកួត ប្រជែង ផ្នែក អាជីវកម្ម នៅ ក្នុង ប្រទេស ផលិត សម្លៀកបំពាក់ ធំៗ។ ជា ទូទៅ កម្ម វិធី ប្រទេស រួម បញ្ចូល ការ វាយ តម្លៃ រោង ចក្រ ឯក រាជ្យ ជាមួយ នឹង សេវា ទី ប្រឹក្សា និង ការ ហ្វឹក ហាត់ ដើម្បី គាំទ្រ ការ កែ លម្អ ជាក់ ស្តែង តាម រយៈ កិច្ច សហ ការ កន្លែង ធ្វើ ការ ។ ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មានពិសេសរបស់ Better Work (STAR) សហគ្រាសអាចចែករំលែកព័ត៌មានវាយតម្លៃនិងសម្រុះសម្រួលជាមួយអ្នកទិញរបស់ពួកគេ។ នេះ ជា លទ្ធ ផល អនុញ្ញាត ឲ្យ អ្នក ទិញ កាត់ បន្ថយ ការ ធ្វើ សវនកម្ម ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ ពួក គេ និង បង្វែរ ធនធាន ដើម្បី ដោះ ស្រាយ បញ្ហា ដោយ ផ្តោត លើ ដំណោះ ស្រាយ និរន្តរ៍ ។

ជាងនេះទៀត ការងារកាន់តែប្រសើរធ្វើការជាមួយសម្ព័ន្ធភាពរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ និងដៃគូពាក់ព័ន្ធ រួមមានរដ្ឋាភិបាល ស្ថាប័ន និងអ្នកទិញកម្មករ និងនិយោជក ដើម្បីធ្វើកាតាលីករផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្ត្រ គោលនយោបាយ និងការអនុវត្តនានាក្នុងកម្រិតថ្នាក់ជាតិ និងអន្តរជាតិ។

គោលបំណង នៃ របាយការណ៍ នេះ រួម បញ្ចូល ទាំង ការ វាយ តម្លៃ អនុលោម តាម ដែល បាន ធ្វើ ឡើង ក្នុង អំឡុង ពេល នៃ ដំណាក់កាល ការងារ ល្អ ប្រសើរ ទី ២ ដែល បាន ដំណើរការ ចាប់ ពី ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០០៩ ដល់ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១២ គឺ ដើម្បី បង្ហាញ ពី ស្ថានភាព មិន អនុលោម តាម មូលដ្ឋាន ៥ នៅ ក្នុង ប្រទេស ការងារ ល្អ ប្រសើរ ចំនួន ៥ (ហៃទី ឥណ្ឌូនេស៊ី ហ្សកដានី លេសសូតូ និង វៀតណាម) នៅ ពេល ចាប់ ផ្តើម ប្រតិបត្តិការ កម្មវិធី១ . ការ វិភាគ នេះ គូស បញ្ជាក់ ពី បញ្ហា ឆ្លង កាត់ ដែល រីក រាល ដាល ដល់ ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ ពិភព លោក និង កំណត់ អត្ត សញ្ញាណ អ្នក ដាច់ សរសៃ ឈាម ដែល ជា ញឹក ញាប់ ដោយសារ ភាព ខុស គ្នា រវាង ស្តង់ដារ ការងារ អន្តរ ជាតិ និង ច្បាប់ ការងារ ជាតិ ។ គួរ បញ្ជាក់ ថា បរិបទ ជាតិ ដែល ការងារ ប្រសើរ ដំណើរការ ខុស គ្នា យ៉ាង ទូលំទូលាយ ហើយ នេះ ធ្វើ ឲ្យ ការ ប្រៀបធៀប នៅ ទូទាំង ប្រទេស មាន ការ លំបាក ក្នុង ការ បក ស្រាយ។ ឧទាហរណ៍ វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ នៅ ក្នុង ប្រទេស យ័រដាន់ ពឹង ផ្អែក យ៉ាង ខ្លាំង ទៅ លើ ការងារ អន្តោប្រវេសន៍ បង្កើត នូវ ឧបសគ្គ ជាក់លាក់ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការងារ បង្ខំ កិច្ច សន្យា និង ធនធាន មនុស្ស និង វិធី សាស្ត្រ នៃ ការ បង់ ប្រាក់ ដែល ប៉ះ ពាល់ ដល់ កម្រិត មួយ ចំនួន នៃ ការ ប្រៀប ធៀប នៃ ការ រក ឃើញ ដែល មិន អនុលោម តាម ។ លើស ពី នេះ ទៀត របាយការណ៍ នេះ បង្ហាញ ពី ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ដែល បាន សង្កេត ឃើញ នៅ ក្នុង ការ មិន អនុលោម តាម ពេល វេលា នៅ ក្នុង ប្រទេស ដែល ការងារ ល្អ ប្រសើរ បាន អនុវត្ត វដ្ត វាយ តម្លៃ ច្រើន ជាង មួយ ( ហៃទី ហ្ស៊កដង់ និង វៀតណាម ) ដោយ ធ្វើ ការ សន្និដ្ឋាន អំពី ប្រសិទ្ធិ ភាព នៃ គំរូ ការងារ ល្អ ប្រសើរ រួម បញ្ចូល ការ វាយ តម្លៃ ការ ណែ នាំ និង សេវា ហ្វឹក ហាត់ ។

របាយការណ៍ សំយោគ អនុលោម តាម សម្រាប់ កម្ម វិធី ប្រទេស នីមួយ ៗ របស់ ខ្លួន ដែល បង្ហាញ ពី ការ វិភាគ នៃ ការ មិន អនុលោម តាម នៅ កម្រិត សរុប ។ គោល បំណង នៃ របាយការណ៍ ទាំង នេះ គឺ ដើម្បី ផ្តល់ ព័ត៌មាន ថ្លា ដល់ អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ កម្ម វិធី ទាំង អស់ ទាក់ ទង នឹង លក្ខខណ្ឌ ការងារ នៅ ក្នុង រោង ចក្រ ដែល ចូល រួម ក្នុង កម្ម វិធី នេះ ។

ទាញយករបាយការណ៍

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។