របាយការណ៍ស្តីពីមូលដ្ឋានទិន្នន័យតម្លាភាពកម្ពុជា ជំនាន់ទី១០

2 May 2018

ការ ផ្តួច ផ្តើម រាយ ការណ៍ ជា សាធារណៈ របស់ រោង ចក្រ កាន់ តែ ប្រសើរ ឡើង នៅ កម្ពុជា (BFC) បង្ហាញ ពី ការ អនុលោម តាម រោង ចក្រ លើ តម្រូវ ការ ផ្លូវ ច្បាប់ និង ព័ត៌មាន សំខាន់ៗ ដែល ទាក់ ទង នឹង ការ វាយ ប្រហារ។ ជាមួយ នឹង ការ ចេញ ផ្សាយ របាយការណ៍ ខ្សែក្រវាត់ ទី ១០ របស់ ខ្លួន ឥឡូវ នេះ មូលដ្ឋាន ទិន្នន័យ តម្លាភាព របស់ BFC មាន ព័ត៌មាន អំពី ការ វាយ តម្លៃ ចំនួន ១.៣៧៨ ដែល គ្រប ដណ្តប់ លើ រោងចក្រ សម្លៀកបំពាក់ ចំនួន ៥៥៤ នៅ ក្នុង ប្រទេស កម្ពុជា ដែល មាន អាជ្ញា ប័ណ្ណ នាំ ចេញ ដែល ក្នុង នោះ ៤៤២ រោងចក្រ នៅ តែ ចុះ ឈ្មោះ ជាមួយ BFC និង កំពុង ដំណើរ ការ។

ចុច ទីនេះ ដើម្បី ទាញ យក របាយការណ៍

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។