៧.៥. សេវាកម្មសុខភាព

11 Oct 2014

7.5.1. ការពិនិត្យវេជ្ជសាស្រ្ត

និយោជកគួររៀបចំការពិនិត្យព្យាបាលមុនការងារ ជាប្រចាំ និងពិសេស មិនចាំបាច់ចំណាយលើកម្មករ ដោយការបញ្ជាក់អំពីអនាម័យឧស្សាហកម្ម យេនឌ័រ សុវត្ថិភាពការងារ និងសុខភាព (HIPERKES) ។

ការ ពិនិត្យ ព្យាបាល មុន ការងារ ត្រូវ បាន ធ្វើ ឡើង ដើម្បី ធានា ថា កម្មករ មាន សុខភាព ល្អ និង ផ្លូវចិត្ត សម្រាប់ ការងារ របស់ ខ្លួន និង មិន ទទួល រង នូវ ជំងឺ ឆ្លង ណា មួយ ដែល អាច ប៉ះពាល់ ដល់ កម្មករ ដទៃ ទៀត នោះ ទេ។

ការ ពិនិត្យ វេជ្ជ សាស្ត្រ ជា បណ្តោះ អាសន្ន ត្រូវ បាន ធ្វើ ឡើង យ៉ាង ហោច ណាស់ ម្តង ក្នុង មួយ ឆ្នាំ ។

ការ ពិនិត្យ វេជ្ជសាស្ត្រ ពិសេស ត្រូវ បាន ផ្តល់ ឲ្យ នូវ ប្រភេទ កម្មករ មួយ ចំនួន ដែល ធ្វើ ការ ជាក់លាក់ ដោយ មាន ហានិភ័យ សុខភាព ជាក់លាក់។ ពួក គេ ក៏ ត្រូវ បាន ផ្តល់ ទៅ កម្ម ករ ដែល មាន ការ ត្អូញត្អែរ អំពី បញ្ហា សុខ ភាព ជាក់លាក់ មួយ ។

លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត:

ច្បាប់ស្តីពីសុវត្ថិភាពការងារ លេខ ១ នៃឆ្នាំ ១៩៧០, សិល្បៈ។ ២, ៨ [UU KESELAMATAN KERJA NO. 1 TAHUN 1970, PASAL 2, 8] ;

MOMT REGULATION ON WORKERS HEALTH EXAMINATION IN THE IMPLEMENTATION WORK SAFETY NO. PER.02/MEN/1980 [PERATURAN MENAKERTRANS TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA KERJA DALAM PENYELENGGARAAN KESELAMATAN KERJA NO. PER. 02/MEN/1980];

MOMT REGULATION ON OBLIGATIONS TO REPORT WORK RELATED DISEASES NO. PER.01/MEN/1981, ART. 5 [PERATURAN MENAKERTRANS TENTANG KEWAJIBAN MELAPOR PENYAKIT AKIBAT KERJA NO. PER.01/MEN/1981, PASAL 5];

អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃអនុសញ្ញាស្តីពីទំនាក់ទំនងឧស្សាហកម្មនិងការការពារកម្មករលើទម្រង់ដែលទាក់ទងនឹងមាត្រា ៧(៣) នៃអនុក្រឹត្យរបស់ MOMT អនុក្រឹត្យលេខ ០២/០២/MEN/១៩៨០ លេខ KEPT.40/DP/1980 [SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN PERBURUHAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA TENTANG PENETAPAN BENTUK /FORMULIR SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 7 AYAT (3) PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NO. PER.02/MEN/1980, No. រក្សា.40/DP/1980].

៧.៥.២. ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និងថែទាំ

ប្រសិនបើ ការងារ បង្ក ហានិភ័យ ធ្ងន់ធ្ងរ ដល់ សុខភាព របស់ ស្ត្រី មាន ផ្ទៃពោះ ឬ ការថែទាំ ត្រូវ ចាត់វិធានការ ដើម្បី លុបបំបាត់ ហានិភ័យ នេះ ដោយ មិន កាត់បន្ថយ ប្រាក់ បៀវត្សរ៍ សម្រាប់ ស្ត្រី នោះ ឡើយ ។ និយោជក ត្រូវ បាន ហាម ឃាត់ មិន ឲ្យ ជួល ស្ត្រី មាន ផ្ទៃ ពោះ ចន្លោះ ពី ម៉ោង 11 ល្ងាច ទៅ 7 ព្រឹក ប្រសិន បើ យោង តាម វិញ្ញាបនបត្រ របស់ វេជ្ជ បណ្ឌិត ដែល ថា ការ ធ្វើ ការ ក្នុង អំឡុង ពេល ម៉ោង ទាំង នោះ នឹង មាន ហានិភ័យ នៃ ការ បំផ្លាញ សុខ ភាព របស់ ពួក គេ ឬ ធ្វើ ឲ្យ ប៉ះ ពាល់ ដល់ សុវត្ថិភាព ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ ពួក គេ និង សុវត្ថិភាព របស់ ទារក ដែល នៅ ក្នុង ផ្ទៃ របស់ ពួក គេ ។

លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត:

MANPOWER ACT NO. 13 OF 2003, ARTS. 76, 83

៧.៥.៣. ការបង្ការជំងឺ ហ៊ីវ/ជំងឺអេដស៍

និយោជក ត្រូវ ធ្វើ ការ វាយ តម្លៃ ហានិភ័យ ការ អភិវឌ្ឍ គោល នយោបាយ និង អប់រំ កម្មករ អំពី ការ បង្ការ និង ការ គ្រប់ គ្រង មេរោគ ហ៊ីវ/អេដស៍។ និយោជកត្រូវផ្តល់ការថែទាំសុខភាពដល់មនុស្សដែលមានមេរោគអេដស៍/ជំងឺអេដស៍។

លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត:

MOMT ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការឆ្លងមេរោគអេដស៍នៅកន្លែងធ្វើការ លេខ ៦៨/MEN/IV/2004, ART. 5 [KEPUTUSAN MENAKERTRANS TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI TEMPAT KERJA NO. KEP.68/MEN/IV/2004, PASAL. 5];

អគ្គ នាយក គ្រប់គ្រង និង តាមដាន ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី ការណែនាំ បច្ចេកទេស សម្រាប់ ការបង្ការ និង ទប់ស្កាត់ មេរោគ ហ៊ីវ /អេដស៍ នៅ កន្លែង ធ្វើការ លេខ ២០/២០/DJPPK/VI/2005 ផ្នែក A-D;

៧.៥.៤. ជំនួយដំបូង

និយោជក ត្រូវ បាន តម្រូវ ឲ្យ ផ្តល់ នូវ ឧបករណ៍ ជំនួយ ដំបូង ក្នុង ទម្រង់ ឧបករណ៍ ផ្គត់ផ្គង់ និង សម្ភារៈ ប្រើប្រាស់ ក្នុង ការ អនុវត្ត ជំនួយ ដំបូង នៅ កន្លែង ធ្វើ ការ ដែល រួម មាន ៖

  • បន្ទប់ជំនួយដំបូង;
  • ប្រអប់ ជំនួយ ដំបូង ជាមួយ នឹង មាតិកា
  • ជម្លៀសនិងឧបករណ៍ដឹកជញ្ជូន; និង
  • ឧបករណ៍បន្ថែមក្នុងទម្រង់ឧបករណ៍ការពារផ្ទាល់ខ្លួននិង/ឬឧបករណ៍ពិសេសនៅកន្លែងធ្វើការ-ជាក់លាក់គ្រោះថ្នាក់។

មាតិកាប្រអប់ជំនួយដំបូង

និយោជក ត្រូវ បាន តម្រូវ ឲ្យ តែង តាំង កម្ម ករ ជា មន្ត្រី ជំនួយ ទី មួយ ឲ្យ មាន ទំនួល ខុស ត្រូវ បន្ថែម ទៀត ដែល អនុវត្ត ជំនួយ ដំបូង នៅ កន្លែង ធ្វើ ការ ។ មន្ត្រី ជំនួយ ទី មួយ ត្រូវ តែ មាន វត្តមាន នៅ ជាន់ នីមួយ ៗ និង គ្រប់ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ។

មន្ត្រី ជំនួយ ទី មួយ ដែល បាន បញ្ជាក់ ត្រូវ តែ មាន វត្តមាន នៅ គ្រប់ ជាន់ នៃ កន្លែង ធ្វើ ការ និង ក្នុង អំឡុង ពេល ផ្លាស់ ប្តូរ ទាំង អស់ ។

លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត:

ច្បាប់ស្តីពីសុវត្ថិភាពការងារ លេខ ១ ឆ្នាំ ១៩៧០, ART. ៩ [UU KESELAMATAN NO. 1 TAHUN 1970, PASAL 9];

MOMT REGULATION ON FIRST AID AT THE WORKPLACE NO. 15 OF 2008 [PERATURAN MENAKERTRANS TENTANG PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN DI TEMPAT KERJA NO. PER.15/MEN/VIII/2008]។

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។