• ផ្ទះសកល, Global news

វិធី ១០ យ៉ាង ដែល អង្គការ ពលកម្ម អន្តរជាតិ បាន ផ្លាស់ ប្តូរ ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ សកល

22 Jan 2019

២២ មករា ២០១៩

ទីក្រុងហ្សឺណែវ – អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ (ILO) បត់បាន ១០០ នៅក្នុងឆ្នាំនេះ ដោយកត់សម្គាល់ថា ១០ទសវត្សរ៍ធ្វើការដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គម និងការងារសមរម្យសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា។

កម្មវិធី ទង់ជាតិ របស់ ទីភ្នាក់ងារ UN គឺ Better Work ដែល សហការ គ្រប់គ្រង ដោយ ក្រុមហ៊ុន សាជីវកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ អន្តរជាតិ និង មាន គោលដៅ ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ឡើង នូវ លក្ខខណ្ឌ ការងារ ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ សកល កំពុង ចូលរួម អបអរ សាទរ និង ប្រើប្រាស់ ឆ្នាំ បុណ្យ ចូល ឆ្នាំ ជា ឱកាស ដើម្បី យក ភាគហ៊ុន និង មើល ទៅ អនាគត ។

វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ ផ្តល់ ឱកាស ការងារ ដល់ កម្មករ នៅ ទូទាំង ពិភពលោក ប្រហែល ៦០ ម៉ឺន នាក់ គឺ ប្រហែល ៨០ ភាគរយ នៃ ពួក គេ ជា ស្ត្រី ហើយ អាច ជា អ្នក បើកបរ ដ៏ សំខាន់ សម្រាប់ ការ អភិវឌ្ឍ សង្គម និង សេដ្ឋកិច្ច។ ការ ក្រឡេក មើល ក្រោយ តាម រយៈ ប័ណ្ណ សារ បង្ហាញ ពី របៀប ដែល ILO បាន ទទួល ស្គាល់ សក្តានុពល នេះ និង បាន គាំទ្រ ឧស្សាហកម្ម នេះ ចាប់ តាំង ពី ដើម ដំបូង មក ។

នេះ គឺ ជា វិធី ដប់ យ៉ាង ដែល ទី ភ្នាក់ងារ អង្គ ការ សហ ប្រជា ជាតិ និង ដៃ គូ របស់ ខ្លួន មាន និង បាន ធ្វើ ឲ្យ មាន ភាព ខុស គ្នា យូរ អង្វែង នៅ ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ ក្នុង រយៈ ពេល ជា ច្រើន ឆ្នាំ មក ហើយ ។

១. ការ ផ្តល់ សំឡេង ដល់ និយោជក និង បុគ្គលិក

រចនា សម្ព័ន្ធ តែ មួយ គត់ របស់ ILO ផ្តល់ ឲ្យ រដ្ឋាភិបាល កម្ម ករ និង និយោជក នូវ សំឡេង ស្មើ គ្នា នៅ ពេល កំណត់ ស្តង់ដារ ការងារ និង គោល នយោបាយ ។ ឧទាហរណ៍មួយ? អាជីវកម្ម សហជីព និង រដ្ឋាភិបាល ជាតិ បាន សហការ គ្នា លើ កិច្ច ព្រមព្រៀង កិច្ច ព្រមព្រៀង រួម គ្នា ដែល បំបែក មូលដ្ឋាន សម្រាប់ វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ របស់ ប្រទេស យ័រដាន់ នៅ ឆ្នាំ ២០១៣។ កិច្ច ព្រម ព្រៀង នេះ បាន ផ្តល់ នូវ ការ ទទួល ស្គាល់ ជា ផ្លូវ ការ ដល់ កម្ម ករ ជន អន្តោប្រវេសន៍ រាប់ ម៉ឺន នាក់ ជា លើក ដំបូង ដោយ បង្គាប់ ឲ្យ មាន ការ ប្រព្រឹត្ត ស្មើ គ្នា ចំពោះ មនុស្ស ទាំង អស់ និង ផ្តល់ បទ ប្បញ្ញត្តិ ច្បាស់លាស់ អំពី ម៉ោង ធ្វើ ការ ប្រាក់ ឈ្នួល និង ពិន្ទុ បន្ថែម ។

២. ការកំណត់ម៉ោងធ្វើការ

ការ ផលិត សម្លៀកបំពាក់ បាន ជាប់ ទាក់ ទង ជា យូរ មក ហើយ ជាមួយ នឹង ម៉ោង ធ្វើ ការ ហួស ប្រមាណ ។ ILO បាន ដោះ ស្រាយ បញ្ហា នេះ អស់ ជា ច្រើន ទស វត្សរ៍ មក ហើយ ហើយ តាម ពិត អនុ សញ្ញា ILO លើក ដំបូង ដែល បាន អនុម័ត ក្នុង ឆ្នាំ 1919 ម៉ោង ការងារ ដែល មាន កម្រិត និង ធានា ថា មាន រយៈ ពេល សម្រាក គ្រប់ គ្រាន់ សម្រាប់ កម្ម ករ ។ Flash ឆ្ពោះ ទៅ ឆ្នាំ ២០១៦ ហើយ ការ សិក្សា មួយ បាន បង្ហាញ ថា Better Work កំពុង ជួយ កាត់ បន្ថយ បញ្ហា ដែល កំពុង បន្ត និង រីក រាល ដាល នៃ ម៉ោង ធ្វើ ការ ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់។ ខណៈ ដែល ឧស្សាហកម្ម នេះ នៅ តែ មាន ផ្លូវ វែង ឆ្ងាយ ក៏ ដោយ ក៏ Better Work បាន បង្ហាញ ពី ការ កែ លម្អ គួរ ឱ្យ កត់ សម្គាល់ នៅ ក្នុង ម៉ោង ធ្វើ ការ នៅ ក្នុង ប្រទេស ដូច ជា ឥណ្ឌូនេស៊ី និង វៀតណាម ដែល នាំ មក នូវ អត្ថ ប្រយោជន៍ ដល់ កម្ម ករ ក្រុម គ្រួសារ និង និយោជក របស់ ពួក គេ ដូច គ្នា ។

៣. ធ្វើ ឲ្យ កន្លែង ធ្វើការ មាន សុវត្ថិភាព ជាង មុន

ការ ដួល រលំ រោង ចក្រ រ៉ាណា ផ្លាហ្សា ឆ្នាំ ២០១៣ នៅ ក្នុង ប្រទេស បង់ក្លាដេស បាន ឆក់ យក ជីវិត កម្មករ សម្លៀកបំពាក់ ចំនួន ១.១៣៤ នាក់ និង បាន ហៅ ការ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ របស់ ពិភពលោក ទៅ លើ សារៈ សំខាន់ នៃ សុវត្ថិភាព ឧស្សាហកម្ម។ អង្គការ ILO បាន ឆ្លើយតប ទាំង គោលនយោបាយ និង កម្រិត ជាក់ស្តែង ដោយ បង្កើន កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ រវាង ភាគី ទាំងអស់ ហើយ ឧទាហរណ៍ ការ ធ្វើ ការងារ ជាមួយ រដ្ឋាភិបាល បង់ក្លាដេស ដើម្បី វាយ តម្លៃ លើ បញ្ហា សណ្តាប់ធ្នាប់ ភ្លើង និង សុវត្ថិភាព អគ្គិសនី ក្នុង រោងចក្រ សម្លៀកបំពាក់ ត្រៀម រួចរាល់ ចំនួន ១.៥៤៩ ដែល មិន បាន ត្រួតពិនិត្យ ដោយ ការ ផ្តួច ផ្តើម ដឹកនាំ ដោយ ម៉ាក ។ ចាប់ តាំង ពី ឆ្នាំ ២០១៤ មក ប្រទេស បង់ក្លាដេស ការងារ ល្អ ប្រសើរ ក៏ គាំទ្រ កិច្ច ខិតខំ ប្រឹងប្រែង ទាំង នេះ ផង ដែរ និង ជួយ ធ្វើ ឲ្យ កន្លែង ធ្វើ ការ កាន់ តែ មាន សុវត្ថិភាព កាន់ តែ យុត្តិធម៌ និង កាន់ តែ ងាយ ស្រួល ក្នុង ការ សន្ទនា គ្រប់ គ្រង កម្ម ករ ។

៤. ធ្វើការ លុបចោល ការងារ កូន

ក្នុង រយៈពេល ១៥ ឆ្នាំ កន្លង មក នេះ កុមារ ជិត មួយ លាន នាក់ ត្រូវ បាន ដក ឬ រារាំង មិន ឲ្យ ចូល ក្នុង ការងារ កុមារ ដោយសារ គម្រោង ILO នៅ ទូទាំង ១១០ ប្រទេស។ ជា ឧទាហរណ៍ គម្រោង ថ្មី មួយ នៅ ទូទាំង ប៊ូគីណា ហ្វាសូ ម៉ាលី ប៉ាគីស្ថាន និង ប៉េរូ ខិតខំ ប្រឹងប្រែង ដើម្បី លុប បំបាត់ ការងារ កុមារ នៅ ក្នុង ច្រវ៉ាក់ ផ្គត់ផ្គង់ កាបូប និង វាយនភណ្ឌ ដោយ សហ ការ ជាមួយ អាជីវកម្ម ក្នុង ស្រុក និង អ្នក ទិញ អន្តរ ជាតិ ព្រម ទាំង ដោយ តស៊ូ មតិ ដើម្បី បង្កើន ច្បាប់ នៅ កម្រិត ជាតិ ។

5. ការបញ្ចប់ការងារដែលបង្ខំ

ILO បាន កាន់ ជំហរ ជា សាធារណៈ ជា លើក ដំបូង ប្រឆាំង នឹង ការ ជួញ ដូរ មនុស្ស និង បំណុល នៅ 930s ជាមួយ នឹង យុទ្ធនា ការ ថ្មី មួយ ដើម្បី បញ្ចប់ ទាស ភាព សម័យ ទំនើប ដែល បាន ចាប់ ផ្តើម នៅ ឆ្នាំ 2014 ។ ជា ឧទាហរណ៍ មួយ នៃ លទ្ធ ផល ជាក់ ស្តែង ក្នុង ឆ្នាំ 2016 សហ រដ្ឋ អាមេរិក បាន ដក វិស័យ សំលៀកបំពាក់ របស់ ចូដាន់ ចេញ ពី បញ្ជី ការងារ ដែល បង្ខំ របស់ ខ្លួន ។ របាយការណ៍ ពី នាយកដ្ឋាន ការងារ សហ រដ្ឋ អាមេរិក បាន អាន ថា " ការ សហ ការ ជាមួយ ILO លើ កម្ម វិធី ហ្ស៊កដង់ ការងារ ល្អ ប្រសើរ គឺ ជា ជំហាន មួយ ក្នុង ចំណោម ជំហាន សំខាន់ បំផុត របស់ ប្រទេស ក្នុង ការ ប្រយុទ្ធ នឹង កម្ម ករ បង្ខំ នៅ ក្នុង ឧស្សាហកម្ម សំលៀកបំពាក់ ។ "

៦. ខិតខំ បញ្ឈប់ អំពើ ហិង្សា ដែល មាន មូលដ្ឋាន លើ ភេទ នៅ កន្លែង ធ្វើការ

ការងារ ល្អ ប្រសើរ បាន បង្ហាញ ថា អំពើ ហិង្សា នៅ កន្លែង ធ្វើ ការ ដែល មាន មូលដ្ឋាន លើ ភេទ ដូច ជា ការ បៀតបៀន ផ្លូវ ភេទ មិន ត្រឹម តែ ធ្វើ ឲ្យ កម្មករ ខូច ខាត ប៉ុណ្ណោះ ទេ ប៉ុន្តែ ថែម ទាំង សម្រាប់ ការ ធ្វើ អាជីវកម្ម ផង ដែរ។ ទោះបី ជា វា ជា វិស័យ ដែល គ្រប់ គ្រង ដោយ ស្ត្រី ក៏ ដោយ ស្ត្រី មិន មាន តំណាង ឲ្យ យ៉ាង ច្រើន នៅ ក្នុង មុខ តំណែង គ្រប់ គ្រង នៅ ទូទាំង ឧស្សាហកម្ម សំលៀកបំពាក់ ហើយ កម្ម ករ ស្ត្រី ងាយ រង គ្រោះ ជា ពិសេស ចំពោះ ការ បៀតបៀន ។ នៅ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៩ ប្រតិភូ នៃ សន្និសីទ ការងារ អន្តរជាតិ របស់ អង្គការ ILO នឹង ពិភាក្សា អំពី អំពើ ហិង្សា និង ការ បៀតបៀន នៅ កន្លែង ធ្វើ ការ ដោយ មាន គោល បំណង ក្នុង ការ អនុម័ត អនុ សញ្ញា អន្តរជាតិ លើក ទី ១ ដើម្បី ជួយ ទប់ស្កាត់ បញ្ហា នេះ និង ដាក់ វិធានការ ការពារ និង គាំទ្រ ដល់ កម្មករ ដែល រង ផល ប៉ះពាល់ នៅ គ្រប់ ទី កន្លែង។

៧. ជួយ បិទ គម្លាត ប្រាក់ ឈ្នួល ភេទ

ការ ធានា ថា ការងារ ដែល ធ្វើ ឡើង ដោយ ស្ត្រី និង បុរស គឺ មាន តម្លៃ សមរម្យ ហើយ ការ បញ្ចប់ ការ រើសអើង ប្រាក់ ខែ គឺ ចាំបាច់ ដើម្បី សម្រេច បាន នូវ ភាព ស្មើ គ្នា នៃ ភេទ ។ ប៉ុន្តែ ភាព ខុស គ្នា ធ្ងន់ធ្ងរ នៅ តែ បន្ត មិន មែន យ៉ាង ហោច ណាស់ នៅ ក្នុង ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ នោះ ទេ ។ ការងារ ល្អ ប្រសើរ និង ដៃ គូ របស់ ខ្លួន កំពុង ជួយ ផ្លាស់ ប្តូរ រឿង នេះ តាម រយៈ ការ ហ្វឹក ហាត់ ការ វាយ តម្លៃ រោង ចក្រ និង ការ រាយ ការណ៍ ជា សាធារណៈ ដែល ជំរុញ ឲ្យ អនុលោម តាម ស្តង់ដារ ការងារ អន្តរ ជាតិ និង ជាតិ ។ ឧទាហរណ៍ រោង ចក្រ ដែល ទាក់ ទង នឹង ការងារ កាន់ តែ ប្រសើរ នៅ ក្នុង ប្រទេស នីការ៉ាហ្គ័រ បាន កាត់ បន្ថយ ភាព ខុស គ្នា នៃ ប្រាក់ ឈ្នួល ភេទ រហូត ដល់ 17 ភាគ រយ ។

៨. ការជំរុញបុគ្គលិកជំនាញ និងនិយោជកដែលត្រូវការ

ការ ខ្វះ ឱកាស ក្នុង ការ ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ឡើង នូវ ជំនាញ គឺ ជា កំហិត ដ៏ ធំ មួយ សម្រាប់ ការ អភិវឌ្ឍ ឧស្សាហកម្ម ក្នុង ស្រុក ។ ILO កំពុង ជួយ ក្រុម ហ៊ុន ដោះ ស្រាយ បញ្ហា ប្រឈម នេះ រួម មាន តាម រយៈ មជ្ឈមណ្ឌល ហ្វឹក ហាត់ អន្តរ ជាតិ របស់ ខ្លួន ដែល ត្រូវ បាន បង្កើត ឡើង ក្នុង ឆ្នាំ 1964 ហើយ ឥឡូវ នេះ ហ្វឹក ហាត់ មនុស្ស 14,000 នាក់ ក្នុង មួយ ឆ្នាំ លើ ប្រធាន បទ ការងារ ការងារ និង ធនធាន មនុស្ស ។ ការងារ កាន់ តែ ប្រសើរ ដាក់ ការ សង្កត់ ធ្ងន់ ស្រដៀង គ្នា ទៅ នឹង ការ ហ្វឹក ហាត់ នៅ ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ ។ ឧទាហរណ៍ បច្ចុប្បន្ន មនុស្ស ជាង ៧០០០ នាក់ បាន បញ្ចប់ ការ បណ្ដុះបណ្ដាល ជំនាញ ផ្នែក គណនេយ្យភាព របស់ កម្មវិធី នេះ ដែល នាំ ឲ្យ មាន ការ កែ លម្អ ដែល អាច វាស់ ស្ទង់ បាន មិន ត្រឹម តែ ក្នុង ទឹក ចិត្ត កម្មករ ប៉ុណ្ណោះ ទេ ប៉ុន្តែ ថែម ទាំង ក្នុង ការ ផលិត និង ចំណេញ ក្នុង រោងចក្រ ផង ដែរ។

៩. ធ្វើ ការងារ រួម បញ្ចូល សម្រាប់ មនុស្ស ពិការ

ការ ចូល ទៅ កាន់ ការងារ សមរម្យ សម្រាប់ មនុស្ស ទាំង អស់ គឺ ជា សិទ្ធិ ដ៏ ចាំបាច់ មួយ និង អត្ថ ប្រយោជន៍ សេដ្ឋ កិច្ច ដ៏ សំខាន់ មួយ ។ ILO កំពុង ធ្វើ ការ ដើម្បី បង្កើត ក្របខ័ណ្ឌ ច្បាប់ និង ផែនការ ជាក់ ស្តែង ដើម្បី លើក កម្ពស់ ឱកាស និង ការ ប្រព្រឹត្ត ដោយ យុត្តិធម៌ កាន់ តែ ប្រសើរ ឡើង សម្រាប់ មនុស្ស ពិការ ។  ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ មិន មែន ជា ករណី លើក លែង នោះ ទេ ។ ឧទាហរណ៍ ឆ្នាំ ២០១៤ ការងារ ល្អ ប្រសើរ ហៃទី បាន ជួយ បង្កើត ក្រុម ទី មួយ នៃ គ្រូ បង្រៀន មិត្ត ភក្តិ ទៅ មិត្ត ភក្តិ ទៅ មិត្ត ភក្តិ ដើម្បី ហ្វឹក ហាត់ កម្ម ករ សំលៀកបំពាក់ ដែល ពិការ ដោយ ការ ស្តាប់ ។

10. នាំមុខផ្លូវលើអនាគតការងារ

ពិភព ការងារ កំពុង វិវត្ត យ៉ាង លឿន ហើយ មនុស្ស ជា ច្រើន និយាយ ថា បដិវត្តន៍ ឧស្សាហកម្ម ទី បួន គឺ នៅ លើ យើង ។ ដើម្បី យល់ និង ឆ្លើយ តប ដោយ មាន ប្រសិទ្ធិ ភាព ចំពោះ ឧបសគ្គ ថ្មី ILO កំពុង តែ ផ្សព្វ ផ្សាយ ចំណេះ ដឹង កាន់ តែ ច្រើន អំពី និន្នាការ ថ្មី ៗ នេះ និង ការ ពិភាក្សា អំពី អនាគត នៃ ការងារ ។ នៅ ក្នុង ប្រទេស កម្ពុជា ដែល ផលិត សម្លៀកបំពាក់ គ្រប ដណ្តប់ លើ វិស័យ ផលិត កម្ម នេះ អ្នក ប្រតិបត្តិ ម៉ាស៊ីន ដេរ ជិត កន្លះ លាន នាក់ អាច នឹង ប្រឈម នឹង ហានិភ័យ នៃ ការ បាត់ បង់ ការងារ របស់ ខ្លួន។ ILO កំពុង ធ្វើ ការ ជាមួយ ដៃ គូ នៅ កម្រិត មូលដ្ឋាន ដើម្បី ផ្តល់ ការ ហ្វឹក ហាត់ ដែល ជួយ កម្ម ករ ឲ្យ សម្រប ខ្លួន ទៅ នឹង តម្រូវ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ទី ផ្សារ ។

Logo 100 ឆ្នាំ

តើអ្វីទៅក្រោយសម្រាប់ ILO? នៅទូទាំងឆ្នាំ ២០១៩ សូមតាមដាននូវស៊េរី ទស វត្សរ៍ពិសេសរបស់យើង នៅពេលយើងធ្វើការ វាយតំលៃលើសមិទ្ធផលសំខាន់ៗរបស់អង្គការ និងចែករំលែកទស្សនវិស័យអំពីអនាគតការងារ។

រូបថតពីបណ្ណសារប្រវត្តិសាស្ត្រ ILO

ព័ត៌មាន

មើលទាំងអស់
Highlight 9 Oct 2023

ធ្វើ ការ ប្រសើរ ជាង នេះ ធ្វើ ជា ម្ចាស់ ផ្ទះ នូវ មន្ទីរ ពិសោធន៍ បង្កើត ថ្មី នៅ ក្នុង ទីក្រុង បាងកក

news 22 Sep 2023

ការកសាងស្ពានហួសពីឧស្សាហកម្ម Apparel

ផ្ទះ សកលសកល 24 Feb 2023

ការងារ កាន់ តែ ប្រសើរ ធ្វើ ជា ម្ចាស់ ផ្ទះ វេទិកា អាជីវកម្ម ហាយប្រ៊ីដ ស្តី ពី ការ ឧស្សាហ៍ ព្យាយាម ត្រឹម ត្រូវ

Gender, Global Home, Global news, Partnerships, Updates 24 Nov 2022

ការងារកាន់តែប្រសើរ បើកយុទ្ធសាស្រ្តសកលថ្មីរបស់ខ្លួន, និរន្តរភាពផលប៉ះពាល់ 2022-27

ការបណ្តុះបណ្តាលសកល31 Oct 2022

អណ្តាត ភ្លើង ហ្វឹក ហាត់ បាន ផ្លាស់ ប្តូរ ការ គិត អំពី ការ បៀតបៀន នៅ ទូទាំង ឥដ្ឋ រោង ចក្រ និង សហគមន៍ របស់ ប្រទេស នីការ៉ាហ្គ័រ

សកល, Highlight, Training 15 Aug 2022

ថ្នាក់ដឹកនាំ គាំពារ ចំពោះ តម្លៃ កម្មករ រោងចក្រ Upskilling

ផ្ទះ សកល សកល, Global news, Partnerships, Training7 Mar 2022

ហេតុអ្វី វា ជា ពេល ត្រឹមត្រូវ ដើម្បី និយាយ អំពី ការ អនុវត្ត ទិញ កាន់ តែ ប្រសើរ ឡើង ?

ផ្ទះសកល22 Sep 2021

វគ្គសិក្សា E-learning លើការអនុវត្តទំនិញកាន់តែប្រសើរ

COVID19, Global Home, Success Stories 2 Aug 2021

ការ ពារ កម្មករ ការពារ អាជីវកម្ម ៖ យុទ្ធនាការ វ៉ាក់សាំង នៅ ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។