ការបណ្តុះបណ្តាលលើម៉ូឌុលទី២: យន្តការទុក្ខ

[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_column_text el_class=”p-translation”]This content is available in[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_widget_sidebar sidebar_id=”hb-default-sidebar”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

ម៉ូឌុល 2: យន្តការត្អូញត្អែរ

ម៉ូឌុលទី២នេះនៅក្នុងស៊េរី IR មានគោលបំណងអាចគ្រប់គ្រងការងារ និងតំណាងសហជីពពាណិជ្ជកម្មនៅកម្រិតសហគ្រាសដល់៖

  • ការទទួលស្គាល់សារៈសំខាន់នៃការអភិវឌ្ឍវិធីសាស្រ្តជាប្រព័ន្ធឆ្ពោះទៅរកដំណោះស្រាយជម្លោះនៅក្នុងសហគ្រាស។
  • ស៊ើប អង្កេត និង ដោះ ស្រាយ ការ ត្អូញត្អែរ នៅ កម្រិត ទាប បំផុត ដែល អាច ធ្វើ ទៅ បាន នៅ ក្នុង សហគ្រាស នេះ ។
  • វាយ តម្លៃ យន្ត ការ ត្អូញត្អែរ បច្ចុប្បន្ន និង កំណត់ អត្ត សញ្ញាណ ភាព ខុស គ្នា នៃ សមត្ថ ភាព សម្រាប់ ការ កែ លម្អ ប្រព័ន្ធ ។
  • ស្វែងយល់ ពី មូល ហេតុ ចម្បង នៃ ជម្លោះ ឧស្សាហកម្ម និង យល់ ពី នីតិវិធី នៃ ជម្លោះ ក្រោម ច្បាប់ វៀតណាម។
គោលដៅ អ្នក ចូល រួម គឺ ជា អ្នក គ្រប់ គ្រង កណ្តាល (ឧ. HR, Production), តំណាង សហជីព ពាណិជ្ជកម្ម មូលដ្ឋាន, សមាជិក PICC (ផ្នែក គ្រប់គ្រង និង ផ្នែក កម្មករ)។

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_text_separator title=”Read more” color=”custom” accent_color=”#c24724″][portfolio_carousel visible_items=”3″ total_items=”-1″ carousel_speed=”7000″ auto_rotate=”no” category=”Vietnam” orderby=”rand” animation=”bottom-to-top”][/vc_column][/vc_row]

កាលបរិច្ឆេទព្រឹត្តិការណ៍ :
Jun 7, 2018 - Jun 8, 2018
ម៉ោង 8:30 am - ម៉ោង 16:30 ល្ងាច
ប្រភេទ៖
ការបណ្តុះបណ្តាលរោងចក្រវៀតណាម

ព្រឹត្តិការណ៍ ផ្សេងទៀត

រោងចក្រ, វៀតណាម, វៀតណាមហ្វឹកហាត់

វៀតណាម – E-learning យន្តការនៃការត្អូញត្អែរ

រោងចក្រ, វៀតណាម, វៀតណាមហ្វឹកហាត់

វៀតណាម – E-learning Learning Video Package

រោងចក្រ, វៀតណាម, វៀតណាមហ្វឹកហាត់

វៀតណាម – E-learning Industrial Relation

រោងចក្រ, វៀតណាម, វៀតណាមហ្វឹកហាត់

វៀតណាម – E-learning Risk Management

រោងចក្រ, វៀតណាម, វៀតណាមហ្វឹកហាត់

វៀតណាម – E-learning Respectful Workplace

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។