នីការ៉ាហ្គ័រ – បង្ការរាល់ទម្រង់នៃការបៀតបៀន និងការងារ និងការរំលោភផ្លូវភេទ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Modality

៣ វគ្គ នៃ ៨ Hrs នីមួយៗ

អ្នកចូលរួម

មនុស្ស ២៥ នាក់។ អ្នក គ្រប់ គ្រង ទូទៅ អ្នក គ្រប់ គ្រង កណ្តាល អ្នក គ្រប់ គ្រង ផលិត កម្ម អ្នក គ្រប់ គ្រង HR អ្នក គ្រប់ គ្រង បន្ទាត់ និង មន្ត្រី ណា មួយ ដែល មាន ទំនួល ខុស ត្រូវ ផ្ទាល់ នៅ ក្នុង រចនា សម្ព័ន្ធ គ្រប់ គ្រង របស់ ក្រុម ហ៊ុន ។

វត្ថុបំណង៖ ២. គិតគូរដល់អ្នកចូលរួម (អ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់) អំពីសារៈសំខាន់ និងផលប៉ះពាល់ក្នុងអាជីវកម្ម ការបង្ការរាល់ការបៀតបៀន និងការងារ និងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការ។
សម្របសម្រួល មគ្គុទ្ទេសក៍ ឬ ការ យោង ទៅ និយោជក កម្មករ និង អ្នក ដែល ទទួល ខុស ត្រូវ ចំពោះ ការ ផ្តល់ ការងារ អំពី ការ បង្ការ និង ការ ឆ្លើយ តប ប្រកប ដោយ ប្រសិទ្ធភាព គ្រប់ ទម្រង់ នៃ ការ បៀតបៀន និង ការ រំលោភ បំពាន ផ្លូវ ភេទ និង ការ រំលោភ បំពាន ផ្លូវ ភេទ ព្រម ទាំង ផ្តល់ ឲ្យ ពួក គេ នូវ ឧបករណ៍ ដើម្បី អភិវឌ្ឍ និង អនុវត្ត យុទ្ធសាស្ត្រ « បង្ការ ការងារ និង ការ បៀតបៀន ផ្លូវ ភេទ និង ការ រំលោភ បំពាន នៅ កន្លែង ធ្វើ ការ » ។

វិធីសាស្រ្ត៖ ទ្រឹស្ដី – អនុវត្តន៍។ ការ បញ្ជូន ចំណេះ ដឹង ទ្រឹស្តី គឺ ផ្អែក លើ ការ ផ្តល់ ច្បាប់ ជាតិ និង បទដ្ឋាន អន្តរជាតិ (ILO conventions, Human Rights ជាដើម)។ ផ្នែក ជាក់ ស្តែង គឺ ផ្អែក លើ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ បទ ពិសោធន៍ របស់ អ្នក ចូល រួម ដែល បាន ណែ នាំ តាម វិធី សាស្ត្រ ដោយ គ្រូ បង្វឹក ដោយ ប្រើ ឧបករណ៍ ដែល បាន ទិញ ក្នុង អំឡុង ពេល ហ្វឹក ហាត់ ដើម្បី កំណត់ ដំណោះ ស្រាយ ដែល អាច កើត ឡើង ចំពោះ ករណី នៃ ការ បៀតបៀន ឬ ការ រំលោភ បំពាន ដែល អាច កើត ឡើង ទាំង ការងារ និង ការ រួម ភេទ នៅ កន្លែង ធ្វើ ការ ។

មាតិកា

ថ្ងៃ ទី ១ ៖ ផលប៉ះពាល់ និយមន័យ និង ទម្រង់ នៃ ការ បៀតបៀន និង ការ រំលោភបំពាន ផ្លូវភេទ និង ផ្លូវភេទ

♦ ផលប៉ះពាល់នៃការរួមភេទនៅក្នុងអាជីវកម្ម
♦ វត្ថុបំណង និងនិយមន័យ
♦ ទម្រង់ផ្សេងគ្នានៃការបៀតបៀននិងការងារនិងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ

ថ្ងៃទី២៖ ក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ (បទដ្ឋានជាតិ និងអន្តរជាតិ, ILO មហាសន្និបាតស្តីពីការបង្ការការបៀតបៀន និងការងារ និងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ

♦ ក្របខណ្ឌច្បាប់
♦ ការបង្ការការរួមភេទ
♦ យន្តការដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការបៀតបៀនផ្លូវភេទ

♦ សេចក្តីថ្លែងការណ៍គោលនយោបាយ
♦ នីតិវិធីបណ្តឹង
♦ ការតាមដាន និងវាយតម្លៃ

ថ្ងៃទី ៣៖ សូចនាករផែនការបង្ការ និងឧបករណ៍វាយតម្លៃប្រកបដោយនិរន្តរភាព

♦ ការ អភិវឌ្ឍ កម្មវិធី ទូលំទូលាយ នៃ ការ យល់ ដឹង និង ការ ហ្វឹកហ្វឺន នៅ គ្រប់ កម្រិត នៃ ក្រុម ហ៊ុន ។
♦ ការកសាងផែនការបង្ការប្រកបដោយនិរន្តរភាព
♦ ការអនុវតត និងការអភិវឌ្ឍឧបករណ៍វាយតម្លៃ។ [/vc_column_text] [/vc_column] [/vc_row] [vc_row] [vc_column] [vc_separator] [/vc_column] [/vc_row] [vc_row] [vc_column] [vc_column_text]

Modalidad

3 sesiones de 8 Hrs cada una

អ្នកចូលរួម

២៥ បុគ្គល។ Gerentes generales, mandos medios, gerentes de producción, respons de RR. HH., jefes de línea y todo funcionario que tenga responsabilidades directas en la estructura gerencial de la empresa.

Objetivos: Sensibilizar អ្នក ចូល រួម ឡូស (alta gerencia) sobre la importancia y el impacto en los negocios, de la prevención de todo tipo de acoso y abuso y abuso laboral y sexual en el lugar de trabajo.
Facilitar una guía o សំដៅលើcia ជាកន្លែងដែលសុំការដូរឡូស, los trabajadores y los respons de proporcionar empleo, acerca de la prevención y respuesta eficaz de todas las formas de acoso y abuso laboral y sexual, así mismo dotarlos de herramientas para elaborar e implementar una estrategia de "prevención del acoso y abuso y abuso laboral y sexual en el lugar de trabajo"

Metodología: Teórico – Práctico. La trasmisión de conocimientos teóricos se basa en lo establecido en la legislación nacional y en las normas internacionales (convenios de OIT, Derechos Humanos។ ល។ La parte práctica se basa en el intercambio de អ្នក ចូល រួម ឡូស ដឺ ឡូស guiados metodológicamente por el capacitador ប្រើando las herramientas adquiridas durante el entrenamiento con el fin de identifisibles soluciones a casos de poos de posible acoso o abuso tantoal como sexual en el lugar de trabajo.

ខុនតេនីដូ

Día 1: Impacto, definiciones y formas de acoso y abuso laboral y sexual

♦ Impacto del Acoso សិច en el Negocio
♦ Objetivos y និយមន័យ
♦ Distintas formas de Acoso y Abuso laboral y សិច

Día 2: ម៉ាកូស្របច្បាប់ (normas nacionales e internacionales, convenios OIT sobre la prevención del acoso y abuso laboral y y sexual

♦ ម៉ាកូ ស្របច្បាប់
♦ Prevención del Acoso កាមរោគ
♦ អ្នក ឆ្លើយ តប មេកានីស អាល់ អាកូសូ ផ្លូវ ភេទ

♦ ប្រកាសអាសន្ន de Política
♦ Procedimientos de Quejas
♦ Monitoreo y Evaluación

Día 3: Sensibilización, plan sostenible de prevención y herramientas de evaluación

♦ Desarrollando un programa integral de Sensibilización y Capacitación a todos los niveles de la empresa.
♦ Construyendo un Plan sostenible de prevención
♦ អនុវត្តación de medidas y elaboración de herramientas de evaluación. [/vc_column_text] [/vc_column] [/vc_row] [vc_row] [vc_column] [vc_empty_space] [vc_text_separator title="Read more" color="custom" accent_color="#c24724"] [portfolio_carousel visible_items="3" total_items="-1" carousel_speed="7000" auto_rotate="no" category="resources" orderby="rand" animation="bottom-to-top"] [/vc_column] [/vc_row]

កាលបរិច្ឆេទព្រឹត្តិការណ៍ :
Sep 20, 2019
ម៉ោង០:០០ព្រឹក - 23:59 pm
ប្រភេទ៖
ការបណ្តុះបណ្តាលរោងចក្រNicaragua

ព្រឹត្តិការណ៍ ផ្សេងទៀត

រោងចក្រ, ការបណ្តុះបណ្តាល Nicaragua

វៀតណាម – E-learning Learning Video Package

រោងចក្រ, ការបណ្តុះបណ្តាល Nicaragua

វៀតណាម – E-learning Industrial Relation

រោងចក្រ, ការបណ្តុះបណ្តាល Nicaragua

វៀតណាម – E-learning Risk Management

រោងចក្រ, ការបណ្តុះបណ្តាល Nicaragua

វៀតណាម – E-learning Respectful Workplace

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។