កិច្ច ខិតខំ ប្រឹងប្រែង រួម គ្នា ដែល ចាំបាច់ ដើម្បី បង្កើន ភាព ជា អ្នក ដឹក នាំ ស្ត្រី នៅ ក្នុង វិស័យ RMG របស់ ប្រទេស បង់ក្លាដេស សម្រាប់ ឧស្សាហកម្ម រួម និង អាជីវកម្ម និរន្តរ៍

9 Dec 2023

CHITTAGONG, Bangladesh, 9 December 2023 – The "Gender Equality and Returns: Advancing Women Leadership, Skills Development and Productivity in the Supply Chain" ដែលប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃនេះ នៅទីក្រុង Chittagong បាននាំយកអ្នកពាក់ព័ន្ធមកពីឧស្សាហកម្ម RMG ដើម្បីបង្ហាញពីគំនិតផ្តួចផ្តើមសមភាពយេនឌ័រ និងត្រឡប់មកវិញ (GEAR) ក្នុងការលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ និងបន្តភាពរីកចម្រើននៃភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងជំនាញរបស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យ RMG។ 

ក្រុមហ៊ុន GEAR ដែល ជា គំនិត ផ្ដួចផ្ដើម សហការ គ្នា ដោយ អង្គការ ILO និង កម្មវិធី ការងារ ល្អ ជាង IFC បាន បណ្តុះ បណ្តាល កម្មករ ស្រី ចំនួន ៨០០ នាក់ តាំង ពី ឆ្នាំ ២០១៦ មក ដែល ក្នុង នោះ ៥២៨ នាក់ ត្រូវ បាន ផ្សព្វផ្សាយ ឲ្យ ចូល កាន់ តួនាទី ជា អ្នក គ្រប់ គ្រង។ ក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុន Bangladesh Apparel Exchange (BAE) កម្មវិធីនេះបានកត់សម្គាល់នូវការប្តេជ្ញាចិត្តរួមគ្នាចំពោះការផ្តល់អំណាចស្ត្រីក្នុងវិស័យ RMG។ 

ឧស្សាហកម្ម RMG ដែល ជា អ្នក រួម ចំណែក ដ៏ សំខាន់ មួយ ដល់ សេដ្ឋ កិច្ច ជាតិ កំពុង ជួប ប្រទះ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ វិជ្ជមាន តាម រយៈ ការ ផ្តួច ផ្តើម ដូច ជា GEAR ។ ការ វាយ តម្លៃ ផល ប៉ះ ពាល់ របស់ សាកល វិទ្យាល័យ អុកហ្វ្រឺត បាន បង្ហាញ ពី លទ្ធ ផល វិជ្ជមាន ផ្ទាល់ ពី GEAR រួម មាន ការ កើន ឡើង 5 % នៃ ប្រសិទ្ធិ ភាព បន្ទាត់ ការ កើន ឡើង ប្រាក់ ឈ្នួល 39 % សម្រាប់ អ្នក គ្រប់ គ្រង ស្ត្រី និង ការ គ្រប់ គ្រង គុណ ភាព កាន់ តែ ប្រសើរ បង្ហាញ ពី ការ បង្កើន ទំនុក ចិត្ត និង សមត្ថ ភាព ក្នុង ចំណោម កម្ម ករ ដែល បាន ហ្វឹក ហាត់ ។ ទោះបី ជា យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ វិស័យ នេះ នៅ តែ តស៊ូ ជាមួយ នឹង តួ នាទី ត្រួត ពិនិត្យ ត្រឹម តែ 5 % ប៉ុណ្ណោះ ដែល កាន់ កាប់ ដោយ ស្ត្រី និង ចន្លោះ ប្រាក់ ឈ្នួល ដែល មាន ស្រាប់ ដោយ គូស បញ្ជាក់ ពី តម្រូវ ការ នៃ កិច្ច ខិតខំ ប្រឹងប្រែង ជា បន្ត បន្ទាប់ ។

ខណៈ ដែល ទទួល ស្គាល់ ពី ភាព ជោគជ័យ របស់ GEAR អ្នក និយាយ នៅ ក្នុង ព្រឹត្តិការណ៍ នេះ បាន គូស បញ្ជាក់ ពី ភាព ចាំបាច់ នៃ សកម្មភាព សហការ ពី រដ្ឋាភិបាល ម្ចាស់ រោងចក្រ អ្នក ទិញ ដៃគូ អភិវឌ្ឍន៍ អង្គការ UN និង អង្គការ សង្គម ស៊ីវិល (CSOs)។ កិច្ច ខិតខំ ប្រឹងប្រែង សហ ការ ទាំង នេះ គឺ ចាំបាច់ ដើម្បី បង្កើត ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ ដែល មាន ភាព ស្មើ គ្នា ជាង នេះ ។

លោក Tuomo Poutiainen នាយក ប្រចាំ ប្រទេស នៃ ILO នៅ ក្នុង ប្រទេស បង់ក្លាដេស បាន គូស បញ្ជាក់ ពី សារៈ សំខាន់ នៃ ភាព ស្មើ គ្នា នៃ ភេទ ដោយ បញ្ជាក់ ថា «ការ រីក ចម្រើន ដែល យើង ឃើញ នៅ ក្នុង វិស័យ RMG របស់ ប្រទេស បង់ក្លាដេស គឺ គួរ ឲ្យ ចាប់ អារម្មណ៍។ វា បង្ហាញ ពី របៀប ដែល ភាព ស្មើ គ្នា នៃ ភេទ គឺ ជា ការ ចាំបាច់ ផ្នែក សីល ធម៌ និង ជា យុទ្ធ សាស្ត្រ ដ៏ មាន ប្រសិទ្ធិ ភាព មួយ សំរាប់ កំណើន សេដ្ឋ កិច្ច ។ " គាត់ បាន ថ្លែង ថា ILO ទន្ទឹង រង់ចាំ បន្ត ការងារ សំខាន់ នេះ តាម រយៈ ការ ពង្រីក GEAR ដើម្បី ជំរុញ ឲ្យ មាន បុគ្គលិក ដែល រួម បញ្ចូល និង ជំរុញ ឲ្យ មាន ការ កែ លម្អ ជាក់ ស្តែង ក្នុង ផលិត ផល និង ភាព ប្រកួត ប្រជែង ។ "

H.E. Park Young Sik ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ស្ថានទូតនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េប្រចាំនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតបង់ក្លាដែស បានកោតសរសើរចំពោះវឌ្ឍនភាព។ «កូរ៉េ មាន មោទនភាព ក្នុង ការ គាំទ្រ ប្រទេស បង់ក្លាដេស ក្នុង ការ ផ្តួច ផ្តើម ដ៏ សំខាន់ ទាំង នេះ។ គាត់ បាន កត់ សម្គាល់ ថា ជំហាន ដែល បាន ធ្វើ ឡើង នៅ ទី នេះ ក្នុង ភាព ស្មើ គ្នា នៃ ភេទ បំផុស គំនិត មនុស្ស ជា ច្រើន ។ "

លោក Leena Khan, Labor Attaché, ស្ថានទូត អាមេរិក Dhaka, បង់ក្លាដេស បាន និយាយ ថា " ក្នុង នាម ជា អ្នក បញ្ចប់ ការ សិក្សា កម្មវិធី GEAR លោក អ្នក នឹង ចូលរួម ចំណែក ក្នុង លក្ខខណ្ឌ ការងារ ឲ្យ បាន ល្អ ប្រសើរ ធានា សំឡេង កម្មករ ត្រូវ បាន គេ ស្តាប់ និង បង្កើន ឱកាស ការងារ សម្រាប់ ស្ត្រី។ យើងទទួលស្គាល់ការងាររបស់កម្មវិធីជាមួយរដ្ឋាភិបាល និយោជក កម្មករ សហជីពពាណិជ្ជកម្ម និងម៉ាកសកល ដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិកម្មករក្នុងវិស័យសម្លៀកបំពាក់ និងធ្វើឲ្យវិស័យនេះកាន់តែមានការប្រកួតប្រជែង»។

ព្រឹត្តិ ការណ៍ នេះ បាន ក្លាយ ជា វេទិកា មួយ សម្រាប់ ការ ពិភាក្សា យុទ្ធ សាស្ត្រ ការ សហ ការ ដែល មាន សក្តានុពល និង ការ តស៊ូ មតិ គោល នយោបាយ សម្រាប់ ឧស្សាហកម្ម ដែល រួម បញ្ចូល ជាង នេះ ។ វគ្គ នេះ បាន គ្រប ដណ្តប់ លើ ប្រធាន បទ ពី ការ អភិវឌ្ឍ ភាព ជា អ្នក ដឹក នាំ ទៅ កាន់ ការ បង្កើន ជំនាញ ដោយ បញ្ចប់ ដោយ កម្ម វិធី ម៉ូដ ដោយ អ្នក បញ្ចប់ ការ សិក្សា GEAR ។ អនុសាសន៍ របស់ រដ្ឋាភិបាល និង ឧស្សាហកម្ម រួម មាន ការ ពង្រីក ការ ផ្តួច ផ្តើម GEAR ។ ព្រឹត្តិ ការណ៍ នេះ ត្រូវ បាន បញ្ចប់ បន្ទាប់ ពី កម្ម វិធី ម៉ូដ ដោយ កម្ម ករ សំលៀកបំពាក់ ដែល ជា អ្នក បញ្ចប់ ការ សិក្សា GEAR ។

សម្រាប់ ព័ត៌មាន និង លំហាត់ ព័ត៌មាន បន្ថែម សូម ទាក់ទង ទៅ លោក Md. Sariful Islam នៅ islammds@ilo.org ឬ +8801915 631608 ។

ចំណាំទៅ Editor:

នៅខេត្តបាត់ដំបង ការងារល្អប្រសើរ លើកកម្ពស់ការងារឲ្យបានសមរម្យ ផ្តល់អំណាចដល់ស្ត្រី និងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលរួមបញ្ចូលគ្នា ធ្វើការងារជាមួយរោងចក្រជាង៤៥០រោងចក្រ។ គំនិតផ្តួចផ្តើមសមភាពយេនឌ័រនិងត្រឡប់មកវិញ (GEAR) មានគោលបំណងដើម្បីបំពាក់បំប៉នស្ត្រីដែលមានជំនាញ និងបរិស្ថានគាំទ្រ លើកកម្ពស់វឌ្ឍនភាពអាជីព និងបញ្ចូលសមភាពយេនឌ័រទៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់។ ការ ផ្តោត សំខាន់ របស់ វា គឺ ការ កសាង សមត្ថ ភាព របស់ កម្ម ករ ស្ត្រី នៅ ក្នុង វិស័យ RMG ដើម្បី ធ្វើ ឲ្យ ការ រីក ចម្រើន របស់ ពួក គេ ចូល ទៅ ក្នុង តួ នាទី ត្រួត ពិនិត្យ ដូច្នេះ បង្កើន សមត្ថ ភាព ជា អ្នក ដឹក នាំ របស់ ពួក គេ ។ 

 រៀនបន្ថែម: GEAR Brochure

ព័ត៌មាន

មើលទាំងអស់
ភេទ និង ការបញ្ចូល 8 Mar 2024

Stitching រីក ចម្រើន រួម គ្នា ៖ អំណាច ផ្លាស់ ប្តូរ នៃ ការ ការពារ កូន នៅ ក្នុង ប្រទេស បង់ក្លាដេស

រឿង ជោគ ជ័យ 7 Mar 2024

វិនិយោគដើម្បីអំណាច៖ ដំណើររបស់ Shalimar ទៅកម្លាំង

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានខេត្តបាត់ដំបង6 Mar 2024

មេដឹកនាំ ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ បង់ក្លាដេស ឱប ក្រសោប របៀប វារៈ និរន្តរភាព នៅ SAF 2024

25 Jan 2024

ការជំរុញការងារធ្វើអាជីវកម្មប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការងារសមរម្យគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ខ្សែសង្វាក់តម្លៃថេរនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង

11 Jan 2023

វេទិកាធុរកិច្ចខេត្តបាត់ដំបង ឆ្នាំ២០២២៖ អ្នកពាក់ព័ន្ធពិភាក្សាអំពីយុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់ឧស្សាហកម្មសម្លៀកបំពាក់ប្រកបដោយនិរន្តរភាព

ផ្ទះសកលខេត្តបាត់ដំបង, Highlight26 Aug 2022

ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ បៃតង របស់ ប្រទេស បង់ក្លាដេស ៖ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ដ៏ សំខាន់ មួយ សម្រាប់ អនាគត ដ៏ និរន្តរ៍ មួយ

១៤ Mar 2022

ស្ត្រី នាំ មុខ ក្នុង ' ពិភព បុរស '

រឿង ជោគជ័យ 10 Jan 2022

អ្នក ប្រតិបត្តិ ការ ដេរ វ័យ ក្មេង ម្នាក់ ដឹង ពី សក្តានុពល របស់ នាង មួយ ជំហាន ក្នុង ពេល តែ មួយ

, ផ្ទះសកល, Highlight3 Sep 2021

តើ ការ ស្វ័យ ប្រវត្តិ ជា ការ គំរាម កំហែង ដល់ បុគ្គលិក សម្លៀកបំពាក់ ស្ត្រី ឬ ទេ ? អ្នក ជំនាញ ឧស្សាហកម្ម និយាយ ថា វា មិន ចាំបាច់ មាន ទេ

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។