មគ្គុទ្ទេសក៍ច្បាប់ការងារកម្ពុជាសម្រាប់ឧស្សាហកម្មសម្លៀកបំពាក់ – កែប្រែឡើងវិញ ២០២០

6 Jul 2020

រោងចក្រកាន់តែប្រសើរនៅកម្ពុជាបានកែសម្រួលមគ្គុទ្ទេសក៍របស់ខ្លួនចំពោះច្បាប់ការងារនៅកម្ពុជាសម្រាប់ឧស្សាហកម្មសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០។ មគ្គុទ្ទេសក៍ ទូលំទូលាយ នេះ នាំ មក នូវ គ្រប់ ប្រភព នៃ ច្បាប់ ការងារ កម្ពុជា ដែល ទទួល បាន ពី ច្បាប់ ការងារ ខ្លួន ឯង បទ ប្បញ្ញត្តិ របស់ រាជ រដ្ឋាភិបាល រាជ រដ្ឋាភិបាល បទដ្ឋាន ការងារ អន្តរជាតិ ដែល ត្រូវ បាន ផ្តល់ សច្ចាប័ន ដោយ កម្ពុជា និង រដ្ឋធម្មនុញ្ញ កម្ពុជា។ វា ក៏ រួម បញ្ចូល ទាំង ការ យោង ទៅ ប្រភព ព័ត៌មាន ពី សេចក្តី សម្រេច របស់ ក្រុម ប្រឹក្សា អាជ្ញា កណ្តាល ( AC ) ផង ដែរ ។

សៀវភៅ នេះ មាន គោល បំណង ដើម្បី ជា មគ្គុទ្ទេសក៍ ច្បាប់ ការងារ កម្ពុជា ហើយ មិន គួរ ត្រូវ បាន សន្និដ្ឋាន ថា ជា ដំបូន្មាន ផ្លូវ ច្បាប់ នោះ ទេ។ ក្នុង ការ ដោះស្រាយ បញ្ហា ទាក់ទង នឹង លក្ខខណ្ឌ ការងារ ឬ ទំនាក់ ទំនង ការងារ វា អាច ជា ការ ចាំបាច់ ក្នុង ការ ពិគ្រោះ យោបល់ អ្នក ជំនាញ ដូច ជា អធិការ កិច្ច ការងារ មេធាវី ឬ តំណាង សមាគម ឬ សហជីព របស់ និយោជក របស់ អ្នក។

មានប្រធានបទសំខាន់ៗចំនួន ១២ ដែលគ្របដណ្តប់ក្នុងមគ្គុទ្ទេសក៍នេះ។ ពួក គេ រួម មាន ១) ការ ចាត់ចែង ការងារ ២) ការ ជួល បុគ្គលិក, ៣) ប្រភេទកម្មករនិយោជិត ៤) ប្រាក់ឈ្នួល ៥) ម៉ោងធ្វើការ និងហួសម៉ោង ៦) ឈប់សម្រាកសាធារណៈ ឈប់សម្រាក និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ ៧) សុវត្តិភាពការងារ និងសុខភាព ៨) ករណីគ្រោះថ្នាក់ការងារ និងជំងឺ ៩) ការកំណត់ និង បណ្តេញកម្មករនិយោជិត ១០នាក់) ការដោះស្រាយវិវាទ ១១) សហជីព និង Shop Stewards និង 12) ឯកសារ, កត់ត្រាទុក, Posting។

នៅ ក្នុង ធាតុ សំខាន់ ទាំង ១២ ខាង លើ នេះ យើង សង្ឃឹម ថា ម្ចាស់ អាជីវកម្ម សហជីព អ្នក គ្រប់ គ្រង បុគ្គលិក ផ្នែក ធនធាន មនុស្ស សហជីព កម្មករ និយោជិត នឹង រក ឃើញ ថា Guide នេះ មាន ប្រយោជន៍ សម្រាប់ ការងារ ប្រចាំ ថ្ងៃ របស់ ពួក គេ ហើយ ថា ពួក គេ អាច ទទួល បាន ការ យល់ ដឹង កាន់ តែ ទូលំទូលាយ អំពី តួនាទី និង ទំនួល ខុស ត្រូវ របស់ ពួក គេ ព្រម ទាំង កាតព្វកិច្ច នៅ ក្រោម ច្បាប់។

ទាញយកមគ្គុទ្ទេសក៍ដោយចុច

English Version – មគ្គុទ្ទេសក៍ច្បាប់ការងារកម្ពុជាសម្រាប់ឧស្សាហកម្មសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០

Khmer Version – មគ្គុទ្ទេសក៍ច្បាប់ការងារកម្ពុជាសម្រាប់ឧស្សាហកម្មសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។