កិច្ចពិភាក្សាឯកសារទី៩៖ បណ្តាញផលិតកម្មសកល និងមូលធននិយម Variegated

13 Feb 2013

(Self-) ការ គ្រប់ គ្រង ការងារ ក្នុង រោងចក្រ សម្លៀកបំពាក់ កម្ពុជា

រោងចក្រ ដែល ផលិត សម្រាប់ ក្រុមហ៊ុន ផលិត សម្លៀកបំពាក់ ចម្រុះ ជាតិ សាសន៍ ដែល មាន ដើម កំណើត មក ពី សេដ្ឋកិច្ច ទីផ្សារ ដែល មាន ការ សម្រប សម្រួល ដូច ជា ប្រទេស កូរ៉េ មាន អត្រា ខ្ពស់ ជា ប្រចាំ ក្នុង ការ អនុលោម តាម បទដ្ឋាន ការងារ បើ ធៀប ទៅ នឹង សាជីវកម្ម ផ្សេង ៗ ទៀត ដែល មក ពី ប្រភេទ ផ្សេង ៗ នៃ មូលធននិយម។ នេះ អាច ត្រូវ បាន ពន្យល់ ដោយ យុទ្ធ សាស្ត្រ ពិភព លោក ដែល ក្រុម ហ៊ុន ទាំង នេះ ធ្វើ តាម ដែល ត្រូវ បាន ដាក់ មូលដ្ឋាន និង ទទួល ឥទ្ធិ ពល ពី បរិបទ ស្ថាប័ន ប្រទេស កំណើត របស់ ពួក គេ ដែល នាំ ឲ្យ មាន ទម្រង់ កាន់ តែ រឹង មាំ នៃ ការ បង្កប់ និង ទំនាក់ទំនង បណ្តាញ កាន់ តែ ថេរ និង មាន ស្ថេរ ភាព ជាមួយ នឹង ផល វិបាក វិជ្ជមាន កាន់ តែ ច្រើន សម្រាប់ កម្រិត នៃ ការ អនុលោម តាម ក្នុង ប្រភេទ ជា ច្រើន ។

ទាញយកក្រដាស

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។