១.១. អំពីការងារកុមារ

9 Oct 2012

១.១ អំពីការងារកុមារ

ការងារ កុមារ ត្រូវ បាន ហាម ឃាត់ ។ អាយុ អប្បបរមា សម្រាប់ ការងារ ជា ប្រចាំ គឺ មាន អាយុ ១៥ ឆ្នាំ ។ មាន ការ ពិចារណា ពិសេស សម្រាប់ កម្មករ អាយុ ក្រោម ១៨ ឆ្នាំ។
ឥណ្ឌូនេស៊ី បាន ផ្តល់ សច្ចាប័ន លើ មហា សន្និបាត ILO ចម្បង ទាំង ពីរ ដែល និយាយ អំពី ការងារ កុមារ ៖

អនុ សញ្ញា អប្បបរមា លេខ ១៣៨ នៃ ឆ្នាំ ១៩៧៣ (C138) និង ទម្រង់ អាក្រក់ បំផុត នៃ អនុសញ្ញា ស្តីពី ការងារ កុមារ លេខ ១៨២ នៃ ឆ្នាំ ១៩៩៩ (គ.ស ១៨២)

ចំណាំ ៖ មគ្គុទ្ទេសក៍ ច្បាប់ ការងារ ឥណ្ឌូនេស៊ី នេះ ត្រូវ បាន រចនា ឡើង ជា ពិសេស សម្រាប់ ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ ។ កុមារ អាយុ ក្រោម ១៨ ឆ្នាំ ត្រូវ បាន ហាម ឃាត់ មិន ឲ្យ ធ្វើ កិច្ចការ ច្រើន ដែល បាន ធ្វើ ឡើង នៅ ក្នុង រោងចក្រ សម្លៀកបំពាក់ ព្រោះ វា ត្រូវ បាន ចាត់ ទុក ថា មាន គ្រោះថ្នាក់ ដូច ដែល បាន កំណត់ នៅ ក្នុង ផ្នែក ខាង ក្រោម នៃ មគ្គុទ្ទេសក៍ នេះ។

លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត:

ការផ្តល់សច្ចាប័នលើ ILO ដែលមានអាយុអប្បបរមាសម្រាប់ ADMISSION TO EMPLOYMENT(C138), ACT NO. 20 of 1999 [PENGESAHAN KONVENSI ILO MENGENAI USIA MINIMUM UNTUK DIPERBOLEHKAN BEKERJA (K138), UU NO. 20 TAHUN 1999]

ការ ផ្តល់ សច្ចាប័ន លើ អនុ សញ្ញា ILO ស្តី ពី ការ ហាម ឃាត់ និង សកម្ម ភាព ភ្លាម ៗ សម្រាប់ ការ លុប បំបាត់ ទម្រង់ អាក្រក់ បំផុត នៃ ការងារ កុមារ ( C182 ) ACT NO. 1 of 2000 [PENGESAHAN KONVENSI ILO MENGENAI PELARANGAN DAN TINDAKAN SEGERA PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK (K182), UU NO.1 TAHUN 2000]

MANPOWER ACT NO. 13 OF 2003, ARTS. 1(26), 68 [UU KETENAGAKERJAAN NO. 13 TAHUN 2003, PASAL 1(26), 68]

MOMT អនុក្រឹត្យលេខ ២៣៥/MEN/២០០៣, សិល្បៈ. ២, ៣ និង ភ្ជាប់ [KEPUTUSAN KEMENAKERTRANS NO. KEP.235/MEN/2003, PASAL 2, 3 DAN LAMPIRAN]

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។