ការប្តេជ្ញាចិត្តជាថ្មីក្នុងការកែលម្អលក្ខខណ្ឌការងារនៅកម្ពុជា

8 Nov 2016

8 November 2016.

ភ្នំពេញ – រាជ រដ្ឋាភិបាល រ៉ូយ៉ាល់ នៃ កម្ពុជា (ក្រសួង ពាណិជ្ជកម្ម និង ក្រសួង ការងារ) សមាគម រោងចក្រ ផលិត សម្លៀកបំពាក់ នៅ កម្ពុជា និង រោងចក្រ កាន់តែ ប្រសើរ កម្ពុជា – ជា ដៃគូ រវាង អង្គការ ពលកម្ម អន្តរជាតិ និង ក្រុមហ៊ុន សាជីវកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ អន្តរជាតិ ដែល ជា សមាជិក នៃ ក្រុមហ៊ុន World Bank Group – បាន ចុះ ហត្ថលេខា លើ អនុស្សរណៈ នៃ ការ យោគយល់ គ្នា (MoU) ដើម្បី បង្កើន លក្ខខណ្ឌ ការងារ និង ជំរុញ ឲ្យ មាន ការ ប្រកួត ប្រជែង ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ កម្ពុជា ។

MoU នឹង ឃើញ ភាព ជា ដៃគូ ដែល បាន ពង្រីក អស់ រយៈ ពេល ៣ ឆ្នាំ ដោយ គ្រប ដណ្តប់ រយៈពេល ពី ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៧ ដល់ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ ដែល ក្នុង នោះ ដៃ គូ បាន ប្តេជ្ញា ចិត្ត បង្កើន កិច្ច សហប្រតិបត្តិ ការ ដើម្បី បង្កើន លក្ខខណ្ឌ ការងារ និង ជំរុញ ឲ្យ មាន ភាព ប្រកួត ប្រជែង របស់ វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ និង កសាង និរន្តរភាព ស្ថាប័ន នៃ កម្មវិធី នេះ។ ក្រុម អ្នកតំណាងរាស្ត្រ កម្ពុជា បាន យល់ព្រម ចូលរួម ប្រមាណ ២៥% ក្នុង ថវិកា BFC ក្នុង រយៈពេល ៣ ឆ្នាំ ខាង មុខ នេះ ខណៈ ដែល អ្នក ទិញ សម្លៀកបំពាក់ អន្តរជាតិ ប្រមូល ផល ពី កម្ពុជា ដែល ប្រើ របាយការណ៍ វាយតម្លៃ កម្មវិធី ILO Better Factories Cambodia និង រោងចក្រ ដែល ចូលរួម ក្នុង វគ្គ បណ្ដុះបណ្ដាល BFC នឹង ចូលរួម ប្រតិបត្តិការ កម្មវិធី ដោយ ផ្អែក លើ ថ្លៃ សេវា ដែល បាន ផ្តល់ ឲ្យ ។

កម្មវិធី BFC នឹង បន្ត ធ្វើ ការ វាយ តម្លៃ លើ លក្ខខណ្ឌ ការងារ នៅ ក្នុង រោងចក្រ សម្លៀកបំពាក់ ដោយ ផ្អែក លើ ច្បាប់ ការងារ កម្ពុជា និង ទទួល ស្គាល់ ជា អន្តរ ជាតិ នូវ បទដ្ឋាន ការងារ សំខាន់ ៗ និង ដើម្បី រាយការណ៍ អំពី ការ រក ឃើញ របស់ ខ្លួន ជា សាធារណៈ ដោយ លម្អិត ពី ការ អនុលោម តាម និង មិន អនុលោម តាម រោងចក្រ នីមួយៗ។ សកម្មភាព ពិគ្រោះ យោបល់ និង បណ្តុះ បណ្តាល លើ ការ កែ លម្អ កន្លែង ធ្វើ ការ និង ការ បង្កើន ផលិតភាព នឹង បន្ត ប្រតិបត្តិការ ជា ប្រចាំ លើ ថ្លៃ សេវា។ BFC ក៏ នឹង ធ្វើការ ជាមួយ ក្រសួង ការងារ អំពី ការ អនុវត្ត ផែនការ យុទ្ធសាស្ត្រ និង សកម្មភាព រួម គ្នា ដោយ មាន គោល បំណង គាំទ្រ ដល់ សមត្ថភាព និង ភាព ជា ម្ចាស់ របស់ រដ្ឋាភិបាល ក្នុង ការ លើក កម្ពស់ ការ អនុលោម តាម ច្បាប់ ការងារ និង គាំទ្រ ការ សម្រុះ សម្រួល នៅ ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ និង /ឬ វិស័យ ផ្សេង ទៀត ឲ្យ បាន សមរម្យ។

ពិធី ចុះ ហត្ថលេខា នៅ រាជធានី ភ្នំពេញ ធ្វើ ឡើង នៅ ថ្ងៃ ទី ៨ ខែ វិច្ឆិកា
ពិធី ចុះ ហត្ថលេខា នៅ រាជធានី ភ្នំពេញ ធ្វើ ឡើង នៅ ថ្ងៃ ទី ៨ ខែ វិច្ឆិកា

ក្នុង អំឡុង ពេល សន្និសីទ ថ្មី មួយ ជាមួយ ដៃ គូ ដើម្បី គូស ចំណាំ ការងារ និង ភាព ជា ដៃ គូ រយៈ ពេល ដប់ ប្រាំ ឆ្នាំ នៅ ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ ការ យល់ ព្រម ក្នុង ចំណោម អ្នក បង្កើត គោល នយោបាយ គឺ ថា ភាព ជា ដៃ គូ ដែល បាន ពង្រីក នឹង បន្ត កែ លម្អ លក្ខខណ្ឌ ការងារ ខណៈ ដែល ពង្រឹង ភាព ប្រកួត ប្រជែង នៃ ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ ។

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ លោក H.E. Ith SamHeng បានមានប្រសាសន៍ថា "BFC បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរីកចម្រើននៃឧស្សាហកម្ម និងកែលម្អលក្ខខណ្ឌការងារ" ។ លោក បាន បន្ថែម ថា នៅ ក្រោម MoU ថ្មី BFC និង MOLVT នឹង បង្កើន កិច្ច សហប្រតិបត្តិការ លើ ការ ត្រួត ពិនិត្យ និង អនុវត្ត ច្បាប់ ការងារ នៅ កន្លែង ធ្វើ ការ។ ចំណែក រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួង ពាណិជ្ជកម្ម លោក H.E Pan Sorasak បាន កោតសរសើរ ចំពោះ រោងចក្រ ល្អប្រសើរ ជាង មុន កម្ពុជា ចំពោះ ការរួមចំណែក ជា អ្នក ត្រួសត្រាយ របស់ ខ្លួន ចំពោះ ការ រីក ចម្រើន នៃ សិទ្ធិ ការងារ និង ការ រីក ចម្រើន នៃ វិស័យ ឧស្សាហកម្ម នេះ « MoU ថ្មី នេះ នឹង ឃើញ ការ គាំទ្រ ផ្នែក ហិរញ្ញវត្ថុ ដែល បន្ត របស់ យើង និង បង្កើន កិច្ច សហប្រតិបត្តិការ ជាមួយ ដៃគូ របស់ យើង រួម ទាំង ការ ផ្ទេរ ចំណេះ ដឹង អំពី ការ ត្រួត ពិនិត្យ ការងារ ដល់ មន្ត្រី នៃ រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួង ការងារ និង បណ្តុះបណ្តាល វិជ្ជាជីវៈ ដើម្បី ធានា ថា យើង រក្សា ភាព ខ្ជាប់ខ្ជួន នូវ ឱកាស និង ការ ប្រឈម នា ពេល បច្ចុប្បន្ន និង នា ពេល អនាគត វិស័យ" រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម លោក H.E. Pan Sorasak។

«វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ កម្ពុជា មាន សារៈសំខាន់ ណាស់ សម្រាប់ កំណើន សេដ្ឋកិច្ច របស់ ប្រទេស និង សម្រាប់ ការ ធ្វើ ឲ្យ ជីវភាព កាន់ តែ ប្រសើរ ឡើង។ ការ ប្តេជ្ញា ចិត្ត ជា ថ្មី ពី រដ្ឋាភិបាល និង GMAC ដើម្បី ធ្វើ ការ ជាមួយ BFC ដើម្បី កែ លម្អ លក្ខខណ្ឌ ការងារ និង ភាព ប្រកួត ប្រជែង បន្ថែម ទៀត នៅ ក្នុង វិស័យ នេះ គឺ សំខាន់ ក្នុង ការ ធានា ថា វិស័យ នេះ ដោះ សោ សក្តានុពល ពេញលេញ របស់ ខ្លួន ផ្តល់ ការងារ កាន់ តែ ប្រសើរ ចំណូល កាន់ តែ ច្រើន និង ការ កើន ឡើង នៃ ការ អភិវឌ្ឍ ប្រទេស " នេះ បើ យោង តាម ការ អត្ថាធិប្បាយ របស់ លោក ដេវីដ ឡាម៉ុត អនុ ប្រធាន នៃ អាស៊ី អាយឡូ និង ប៉ាស៊ីហ្វិក ។

លោក វ៉ាន សូ អៀង ប្រធាន GMAC បាន ឲ្យ ដឹងថា GMAC ទទួល ស្គាល់ BFC ថា ជា សមាសភាគ ដ៏ សំខាន់ មួយ នៃ គោលនយោបាយ របស់ រដ្ឋាភិបាល ដែល បាន ជួយ ជំរុញ ការ នាំ ចេញអង្ករ របស់ លោក វ៉ាន ស៊ូ អៀង (GMAC) ខណៈ ដែល អំពាវនាវ ដល់ ម៉ាក នានា ឲ្យ ប្តេជ្ញា ចិត្ត ចំពោះ កម្មវិធី នេះ បន្ត ទិញ ពី កម្ពុជា និង ត្រូវ បង់ ថ្លៃ ដោយ យុត្តិធម៌។

MOU ត្រូវ បាន ធ្វើ ឡើង វិញ ប្រាំ ដង ដោយ គណ បក្ស ចុះ ហត្ថ លេខា ចាប់ តាំង ពី កម្ម វិធី ILO-BFC បាន ចាប់ ផ្តើម នៅ ឆ្នាំ 2001 ។

៣.

ព័ត៌មាន

មើលទាំងអស់
រឿង ជោគ ជ័យ 12 Dec 2023

ការ ផ្តល់ អំណាច ដល់ មេ ដឹក នាំ សហ ជីព ពាណិជ្ជ កម្ម ៖ ដំណើរ របស់ យ៉ាង សុបហន

ការបណ្តុះបណ្តាលកម្ពុជា3 Oct 2023

ជំនាញផ្លូវចិត្ត និងសង្គមទទួលបានការផ្តោតថ្មីក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលវិស័យសម្លៀកបំពាក់នៅកម្ពុជា

ផ្ទះសកលកម្ពុជា1 Mar 2023

ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ប្រាក់ ឈ្នួល ឌីជីថល ដោយ ទទួល ខុស ត្រូវ៖ ជា ជំហាន ទាន់ ពេល សម្រាប់ កម្ពុជា

រឿង ជោគ ជ័យ វគ្គ បណ្ដុះបណ្ដាល 22 Dec 2022

សិក្ខាសាលាស្តីពីការទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលឌីជីថលក្នុងវិស័យសម្លៀកបំពាក់នៅកម្ពុជា

ភេទ និង ការ បញ្ចូល គ្នា 4 Nov 2022

ភាព ស្មើ គ្នា នៃ ភេទ នៅ ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ កម្ពុជា

ភាពជាដៃគូកម្ពុជា25 Oct 2022

រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា និង ILO ចុះ ហត្ថលេខា លើ MoU ដើម្បី ពង្រីក កម្មវិធី រោងចក្រ កាន់ តែ ប្រសើរ នៅ កម្ពុជា រយៈពេល ៥ ឆ្នាំ ទៀត

, Global news, Success Stories 4 Oct 2022

ប្រាក់ ឈ្នួល ឌីជីថល នៅ ឆ្នេរ សមុទ្រ កម្ពុជា

11 Aug 2022

សៀវភៅ នៃ ការ ប្រារព្ធ ខួប ២០ ឆ្នាំ នៃ ឥទ្ធិពល នៅ កម្ពុជា

Uncategorized 29 Jul 2022

ទម្រង់នៃការផ្លាស់ប្តូរ: Nov Dara

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។