ការងារ ហៃទី កាន់ តែ ប្រសើរ ៖ កម្មវិធី របស់ យើង

ការងារ ហៃទី កាន់តែ ប្រសើរ

ចាប់ តាំង ពី ឆ្នាំ ២០០៩ មក ការងារ ល្អ ប្រសើរ ហៃទី (BWH) បាន ចូលរួម ជាមួយ កម្មករ និយោជក និង រដ្ឋាភិបាល ដើម្បី បង្កើន លក្ខខណ្ឌ ការងារ និង ជំរុញ ឲ្យ មាន ភាព ប្រកួត ប្រជែង លើ វិស័យ សម្លៀកបំពាក់។

កម្ម វិធី នេះ គ្រប ដណ្តប់ លើ រោង ចក្រ សំលៀកបំពាក់ ទាំង អស់ និង រោង ចក្រ ផលិត ផ្សេង ទៀត មួយ ចំនួន នៅ ក្នុង ប្រទេស ហៃទី ដែល នាំ ចេញ ទៅ ទី ផ្សារ សហ រដ្ឋ អាមេរិក ។ ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ នេះ គឺ ជា និយោជក មួយ ក្នុង ចំណោម និយោជក ធំ ជាង គេ បំផុត នៅ ក្នុង ប្រទេស ហៃទី ដែល បង្កើត ការងារ សម្រាប់ ប្រជា ជន ប្រហែល 40,000 នាក់ ។ ក្នុងឆ្នាំ២០១៥ ចំណូលនាំចេញសរុបពីវិស័យវាយនភ័ណ្ឌនិងសម្លៀកបំពាក់មានប្រមាណ ៩០% នៃប្រាក់ចំណូលនាំចេញជាតិ និង ១០% នៃ GDP ជាតិ។

នៅខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥ ច្បាប់ ស្តីពី ការពង្រីក ចំណង់ ចំណូល ចិត្ត ពាណិជ្ជកម្ម ឆ្នាំ ២០១៥ (HOPE/HELP) ត្រូវ បាន រដ្ឋសភា អាមេរិក អនុម័ត។ វា រួម មាន ការ ពន្យារ រយៈ ពេល 10 ឆ្នាំ នៃ កិច្ច ព្រម ព្រៀង ពាណិជ្ជ កម្ម ចំណូល ចិត្ត របស់ ប្រទេស ហៃទី ទៅ កាន់ សហ រដ្ឋ អាមេរិក សំរាប់ ផលិត ផល សម្លៀកបំពាក់ ។

នៅ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ អនុស្សរណៈ យោគយល់ ទូទៅ មួយ ត្រូវ បាន ចុះ ហត្ថលេខា រវាង ការងារ ល្អ ប្រសើរ ហៃទី និង ក្រសួង សង្គម កិច្ច និង ការងារ (MAST) ដែល ស្ថាប័ន សហការ គ្នា ដើម្បី បង្កើន លក្ខខណ្ឌ ការងារ នៅ ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ ហៃទី។ ចាប់ តាំង ពី ឆ្នាំ ២០១៥ មក ក្រុម ការងារ របស់ ក្រុម អ្នក ត្រួត ពិនិត្យ ក្រសួង ចំនួន ១៤ នាក់ អម ដំណើរ ជាមួយ ទីប្រឹក្សា សហគ្រាស ការងារ ល្អ ប្រសើរ ក្នុង អំឡុង ពេល វាយ តម្លៃ និង ធ្វើ ទស្សនកិច្ច ប្រឹក្សា យោបល់ ទៅ កាន់ រោងចក្រ នៅ កំពង់ផែ ស្វយ័ត ក្រុង កំពង់សោម ខេត្ត កំពង់ ស្ពឺ និង លោក Ouanaminthe។ ទស្សនកិច្ច រួម ទាំង នេះ កំពុង កសាង សមត្ថភាព នៃ នាយកដ្ឋាន ត្រួត ពិនិត្យ របស់ ក្រសួង។ BWH ក៏ បាន សហ ការ ជាមួយ MAST ស្តី ពី ការ អភិវឌ្ឍ មគ្គុទ្ទេសក៍ ច្បាប់ ការងារ ជាក់ ស្តែង ដែល នឹង ត្រូវ បោះ ពុម្ព ផ្សាយ ក្នុង ប្រាំ ភាសា ។

ការងារ កាន់ តែ ប្រសើរ ឡើង ហៃទី បន្ត អនុវត្ត ការ ហ្វឹក ហាត់ ក្រោម ការ ផ្តល់ ជំនួយ ដែល បាន ផ្តល់ ដោយ GAP ដើម្បី គាំទ្រ កិច្ច សហ ការ នៅ កន្លែង ធ្វើ ការ និង ការ ផ្តល់ ជំនួយ ដោយ ក្រុម ហ៊ុន វ៉ល ឌីស្នី សំរាប់ ការ ហ្វឹក ហាត់ ជំនាញ ត្រួត ពិនិត្យ និង ជំនាញ គ្រប់ គ្រង កម្រិត ខ្ពស់ ។

នៅឆ្នាំ ២០១៦ BWH បានដាក់ចេញនូវគម្រោងថ្មីចំនួន ២ ជាដៃគូជាមួយមូលនិធិ Share Hope ។ មួយ គឺ ជា កម្ម វិធី កែ លម្អ គ្លីនិក ថ្មី មួយ ដែល រោង ចក្រ នឹង ត្រូវ បាន គាំទ្រ ដើម្បី ប្រើប្រាស់ ធនធាន ឲ្យ បាន ប្រសើរ ឡើង ។ កម្ម វិធី ទី ពីរ កំណត់ គោល ដៅ ទៅ លើ ក្រុម អ្នក ទទួល បាន ផល ប្រយោជន៍ តូច មួយ ដែល ត្រូវ បាន រឹត បន្តឹង យ៉ាង ទូលំទូលាយ : កម្ម ករ រោង ចក្រ ចិតសិប នាក់ បាន ទទួល ឧបករណ៍ ជំនួយ ស្តាប់ តាម រយៈ Share Hope ក្នុង ឆ្នាំ 2015 ហើយ ឥឡូវ នេះ នឹង ទទួល បាន ប្រយោជន៍ ពី ការ ព្យាបាល ការ និយាយ និង ថ្នាក់ ភាសា សញ្ញា ។ គម្រោង ទាំង ពីរ ត្រូវ បាន គាំទ្រ ដោយ មូលនិធិ Levi Strauss

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 13 Nov 2023

Better Work Haiti : 26th Biannual Compliance Synthesis Report

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។