រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា និង ILO ចុះ ហត្ថលេខា លើ MoU ដើម្បី ពង្រីក កម្មវិធី រោងចក្រ កាន់ តែ ប្រសើរ នៅ កម្ពុជា រយៈពេល ៥ ឆ្នាំ ទៀត

25 Oct 2022

កម្មវិធី រោងចក្រ កម្ពុជា កាន់តែ ប្រសើរ ឡើង វិញ នូវ បញ្ញត្តិ របស់ ខ្លួន ដើម្បី បង្កើន លក្ខខណ្ឌ ការងារ ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់

10 October 2022, PHNOM PENH, Cambodia – រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា – តំណាងដោយក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ (MLVT) និងក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម (MOC) – សមាគមក្រុមហ៊ុនផលិតសម្លៀកបំពាក់នៅកម្ពុជា (GMAC) និងអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ (ILO) បានចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាថ្មី (MOU) ដើម្បីពង្រឹងភាពជាដៃគូរបស់ខ្លួន និងពង្រីកកម្មវិធីរោងចក្រកាន់តែប្រសើរនៅកម្ពុជា (BFC) រយៈពេល៥ឆ្នាំទៀត ចាប់ពីថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ដល់ថ្ងៃទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៧។

ការផ្សារភ្ជាប់ការចូលដំណើរការពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិជាមួយលក្ខខណ្ឌការងារតាមរយៈការអនុវត្តវិធីសាស្រ្តការងារកាន់តែប្រសើរចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០១ មក ឧស្សាហកម្មសម្លៀកបំពាក់បានក្លាយជាអ្នករួមចំណែកដ៏សំខាន់មួយនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេស។ នៅថ្ងៃនេះ BFC ធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុននាំចេញសម្លៀកបំពាក់ និងទំនិញធ្វើដំណើរ និងរោងចក្រកាបូបជាង ៦០០០នាក់ ដែលធ្វើការនៅ កម្ពុជាជាង៦៥ម៉ឺននាក់។

ក្រោម MOU ថ្មី នេះ អ្នក ចុះ ហត្ថលេខា បាន ពង្រីក ភាព ជា ដៃគូ របស់ ខ្លួន និង បាន ធ្វើ ការ ប្តេជ្ញា ចិត្ត ជា ថ្មី ក្នុង ការ កែ លម្អ និង រក្សា លក្ខខណ្ឌ ការងារ ល្អ ព្រម ទាំង បង្កើន ភាព ប្រកួត ប្រជែង និង ផលិត ផល ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ និង ទំនិញ ធ្វើ ដំណើរ និង ថង់ នៅ កម្ពុជា។

BFC នឹង បន្ត វាយ តម្លៃ លក្ខខណ្ឌ ការងារ នៅ ក្នុង រោងចក្រ ដៃគូ របស់ ខ្លួន ដោយ ផ្អែក លើ ច្បាប់ ការងារ កម្ពុជា ច្បាប់ ពាក់ព័ន្ធ និង បទដ្ឋាន ការងារ ស្នូល ដែល ទទួល ស្គាល់ ជា អន្តរជាតិ។ សកម្មភាព ចូលរួម រោងចក្រ និង កម្មវិធី ដើម្បី បង្កើន ការ កែ លម្អ ការងារ និង ផលិតភាព នឹង បន្ត ធ្វើ ឡើង កាន់ តែ មាន ការ សហការ ជាមួយ ដៃគូ MOU។

លោក អ៊ិត សំហេង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បានសង្កត់ធ្ងន់ថា "ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ប្តេជ្ញាខ្ពស់ក្នុងការបន្ត និងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយ BFC និងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត ដើម្បីបន្តពង្រឹងលក្ខខណ្ឌការងារ និងរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច សង្គមនៅកម្ពុជា។ ក្រោម MoU ថ្មី BFC, MLVT, MOC, GMAC, សម្លៀកបំពាក់និងផលិតផលឥវ៉ាន់ធ្វើដំណើរនិងថង់, សហ ជីពពាណិជ្ជកម្ម ក៏ដូចជាម៉ាកអន្តរជាតិ, អ្នកទិញssourcing from Cambodia ក៏នឹងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីគាំទ្រដល់ការអនុវត្តកម្មវិធី Cambodia's Garment, Footwear និង Travel Goods (GFT) Sector Development Strategy 2022-27"។

សហការជាមួយ MLVT និង GMAC ក្រុមហ៊ុន BFC នឹងផ្តល់នូវកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពដល់រោងចក្រ និងផ្តោតសំខាន់ទៅលើវិស័យការងារជាច្រើន រួមមានការកែលម្អប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស ការការពារសុវត្ថិភាពការងារ និងសុខភាព និងជំនាញត្រួតពិនិត្យ ដើម្បីពង្រឹងការប្រកួតប្រជែង និងផលិតភាពនៃឧស្សាហកម្ម។ បន្ថែមពីនេះ BFC នឹងធ្វើការជាមួយ MLVT ដើម្បីអភិវឌ្ឍផែនការសកម្មភាពរួម ដើម្បីគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពការងារ និងសុវត្ថិភាពការងារ និងផ្នែកសុខាភិបាលសម្រាប់ការបង្កើនអនុលោមភាពក្នុងវិស័យនេះ។

កម្មវិធី រោងចក្រ កាន់តែ ប្រសើរ នៅ កម្ពុជា

ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម លោក H.E Pan Sorasak បានកោតសរសើរចំពោះការរួមចំណែកនៃកម្មវិធី BFC និងអ្នកពាក់ព័ន្ធចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេ ដើម្បីឈានទៅរកសិទ្ធិការងារក្នុងវិស័យការងារនៅកម្ពុជា។ «នៅ ឆ្នាំ ២០២២ កម្ពុជា បាន ឃើញ ការ កើន ឡើង គួរ ឲ្យ កត់ សម្គាល់ នៃ ការ នាំ ចេញ សម្លៀកបំពាក់ និង វាយនភណ្ឌ ដែល កើន ឡើង ២៣ ភាគរយ ហើយ សម្រាប់ ទំនិញ និង ថង់ ធ្វើ ដំណើរ ដែល កើន ឡើង ៣៦ ភាគរយ ចាប់ តាំង ពី ឆ្នាំ ២០២១ មក។ MoU ថ្មី នេះ នឹង ឃើញ ការ គាំទ្រ ជា បន្ត បន្ទាប់ របស់ យើង ចំពោះ កម្មវិធី នេះ និង បង្កើន កិច្ច សហប្រតិបត្តិការ ជាមួយ BFC និង ដៃគូ ដទៃ ទៀត ដើម្បី បន្ត ទាក់ទាញ វិនិយោគិន មក កាន់ ប្រទេស បង្កើត ការងារ និង ចំណូល កាន់ តែ ប្រសើរ ឡើង សម្រាប់ កម្មករ ក៏ ដូច ជា ក្រុម គ្រួសារ របស់ ពួក គេ និង គាំទ្រ ដល់ សេដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា ដែល មាន ភាព រីក ចម្រើន» នេះ បើ យោង តាម សេចក្តី បញ្ជាក់ របស់ រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួង ពាណិជ្ជកម្ម។ លោក រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួង ពាណិជ្ជកម្ម លោក H.E. Pan Sorasak បាន បញ្ជាក់។

លោក Graeme Buckley នាយក ប្រចាំ ប្រទេស ILO ប្រចាំ ប្រទេស ថៃ កម្ពុជា និង សាធារណរដ្ឋ ប្រជាធិបតេយ្យ ប្រជាមានិត ឡាវ បាន លើក ឡើង ថា «ផ្នែក ដ៏ សំខាន់ មួយ នៃ ការ ប្តេជ្ញា ចិត្ត ជា ថ្មី នេះ ពី រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា និង GMAC នឹង ត្រូវ ធ្វើ ការ ជាមួយ ដៃ គូ របស់ យើង លើ ការ អភិវឌ្ឍ ការ អនុវត្ត និង តាមដាន ផែនការ និរន្តរភាព រួម គ្នា។ BFC នឹងប្តេជ្ញាបន្តដើរតួនាទីជាអ្នកប្រមូលផ្តុំអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្នែកឧស្សាហកម្ម រួមទាំងអ្នកទិញអន្តរជាតិដែលដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវវិស័យនេះតាមរយៈការអនុវត្តអាជីវកម្មដែលទទួលខុសត្រូវរបស់ពួកគេ"។

“We recognize the importance of the contribution of the industry toward Cambodia’s economy and the livelihood of thousands of workers. We are excited for the next five years of this extended partnership with the government and BFC to further advance the industry,” said Kong Sang, Chairman of GMAC.[/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text]Better Factories Cambodia (BFC) is part of the Better Work Programme, a collaboration between the International Labour Organization and the International Finance Corporation, which operates across twelve countries to catalyse change along global supply chains in the garment industry. The work of BFC has helped to spur improvements in factory working conditions and workplace environment across the industry since 2001.

ព័ត៌មាន

មើលទាំងអស់
រឿង ជោគ ជ័យ 12 Dec 2023

ការ ផ្តល់ អំណាច ដល់ មេ ដឹក នាំ សហ ជីព ពាណិជ្ជ កម្ម ៖ ដំណើរ របស់ យ៉ាង សុបហន

ការបណ្តុះបណ្តាលកម្ពុជា3 Oct 2023

ជំនាញផ្លូវចិត្ត និងសង្គមទទួលបានការផ្តោតថ្មីក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលវិស័យសម្លៀកបំពាក់នៅកម្ពុជា

ផ្ទះសកលកម្ពុជា1 Mar 2023

ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ប្រាក់ ឈ្នួល ឌីជីថល ដោយ ទទួល ខុស ត្រូវ៖ ជា ជំហាន ទាន់ ពេល សម្រាប់ កម្ពុជា

រឿង ជោគ ជ័យ វគ្គ បណ្ដុះបណ្ដាល 22 Dec 2022

សិក្ខាសាលាស្តីពីការទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលឌីជីថលក្នុងវិស័យសម្លៀកបំពាក់នៅកម្ពុជា

ភេទ និង ការ បញ្ចូល គ្នា 4 Nov 2022

ភាព ស្មើ គ្នា នៃ ភេទ នៅ ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ កម្ពុជា

, Global news, Success Stories 4 Oct 2022

ប្រាក់ ឈ្នួល ឌីជីថល នៅ ឆ្នេរ សមុទ្រ កម្ពុជា

11 Aug 2022

សៀវភៅ នៃ ការ ប្រារព្ធ ខួប ២០ ឆ្នាំ នៃ ឥទ្ធិពល នៅ កម្ពុជា

Uncategorized 29 Jul 2022

ទម្រង់នៃការផ្លាស់ប្តូរ: Nov Dara

ផ្ទះសកលកម្ពុជា, Highlight19 Jul 2022

ទម្រង់នៃការផ្លាស់ប្តូរ: Somly Sreylin

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។