ជំហាន របស់ ប្រទេស អេហ្ស៊ីប ឆ្ពោះ ទៅ មុខ ៖ យន្ត ការ ត្អូញត្អែរ អំពី ការ ចុះ ឈ្មោះ សហ ជីព ពាណិជ្ជ កម្ម

10 Mar 2021

SLARIE និង ដៃ គូ របស់ ខ្លួន បាន ឈាន ទៅ មុខ ជា ជំហាន ដំបូង របស់ ពួក គេ នៅ ពេល ដែល ក្រសួង មហា អំណាច បាន បង្កើត ឡើង នៅ ខែ វិច្ឆិកា យន្ត ការ មួយ សំរាប់ ការ ត្អូញត្អែរ ដើម្បី កាត់ បន្ថយ ការ ចុះ ឈ្មោះ សហ ជីព ពាណិជ្ជ កម្ម ។

ចាប់ តាំង ពី ដំណើរ ការ បោះ ឆ្នោត ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៨ តំណាង សហជីព ពាណិជ្ជកម្ម បាន និយាយ ថា ពួក គេ បាន ប្រឈម នឹង ការ លំបាក ជាមួយ ការិយាល័យ សមរម្យ នៅ ក្នុង អគ្គនាយកដ្ឋាន មួយ ចំនួន ខណៈ ដែល ដាក់ ក្រដាស ចុះ ឈ្មោះ របស់ ពួក គេ នៅ ទី បំផុត មិន អាច ទទួល បាន ច្បាប់ ចម្លង ដែល បាន បញ្ជាក់ ពី កំណត់ ត្រា ឯកសារ និង លិខិត ផ្លូវ ការ ផ្សេង ទៀត។

ឧបសគ្គ បែប នេះ បាន នាំ ឲ្យ អង្គ ការ សហ ជីព ពាណិជ្ជ កម្ម មួយ ចំនួន នៅ ទូទាំង ប្រទេស មើល ឃើញ ស្ថាន ភាព របស់ ពួក គេ ថា ជា " ការ ផ្អាក " ។ សមាជិក សហ ជីព ពាណិជ្ជ កម្ម ពីរ គំរូ បទ ប្បញ្ញត្តិ ការ បង្កើត សហ ជីព ជា ច្រើន នៅ ក្នុង វិស័យ មួយ ឬ ក្រុម ហ៊ុន ស្ថិត ក្នុង ចំណោម បញ្ហា ដែល ក្រុម សហ ជីព ក្នុង ស្រុក ក៏ បាន កំណត់ ថា មិន ច្បាស់លាស់ ផង ដែរ ។

ការ បង្កើត យន្ត ការ ជាតិ មួយ ដែល មាន ភារកិច្ច ទទួល បាន ពាក្យ បណ្តឹង សហ ជីព ពាណិជ្ជ កម្ម ទាក់ ទង ទៅ នឹង បញ្ហា នៃ ការ ឈ្លោះ ប្រកែក ទាំង នេះ និង ការ ដោះ ស្រាយ វា តំណាង ឲ្យ ជំហាន ដ៏ សំខាន់ មួយ សំរាប់ ការ សម្រប សម្រួល ទំនាក់ទំនង ក្នុង ចំណោម អ្នក បោះ ឆ្នោត បី នាក់ ។

លោក Marwa Salah អ្នក សម្រប សម្រួល ជាតិ SLARIE បាន និយាយ ថា៖ «ភាគី ទាំង អស់ បាន ស្វាគមន៍ ចំណាត់ ការ នេះ»។ «នៅ ក្នុង កិច្ច ប្រជុំ បីភាគី លើក ទី ពីរ កាល ពី ខែ វិច្ឆិកា ក្រសួង ម៉ាន់ផៅវើ (MOM) បាន និយាយ ថា ពួក គេ នឹង ធ្វើ ឲ្យ យន្ត ការ នេះ សកម្ម ក្នុង ពេល តែ មួយ ហើយ ពួក គេ បាន ធ្វើ។ ពួក គេ បាន ធ្វើ សេចក្តី ព្រាង យ៉ាង ឆាប់ រហ័ស និង ចេញ អនុក្រឹត្យ របស់ រដ្ឋ មន្ត្រី ដោយ បង្កើត គណៈកម្មការ នេះ»។

ទន្ទឹម នឹង នេះ ដែរ កិច្ច ប្រជុំ ចំនួន ប្រាំ បួន ដែល មាន ករណី ចុះ ឈ្មោះ សហ ជីព ពាណិជ្ជ កម្ម ដែល មិន ទាន់ សម្រេច បាន កើត ឡើង ។ MOM បាន ពន្យា ការ អញ្ជើញ របស់ ខ្លួន ទៅ កាន់ ករណី ដែល មិន ទាន់ សម្រេច ចំនួន ៤៧ ករណី ដែល ក្នុង នោះ មាន ៣៥ នាក់ បាន ចូល រួម កិច្ច ប្រជុំ។

ជាលទ្ធផល ២២ករណីត្រូវបានដោះស្រាយ និងទទួលចុះឈ្មោះ។ ILO/SLAIRIE និង MOM ក៏បានចងក្រងបញ្ជីសហជីពពាណិជ្ជកម្មចំនួន ៧៧ ដែលមានឋានៈ "ផ្អាក" សម្រាប់តាមដានពេលឆាប់ៗស្តីពីការចុះឈ្មោះរបស់ពួកគេ។

ការសន្ទនា ដែល កំពុង បន្ត រវាង ILO/SLARIE និង ដៃគូ ក្នុង ស្រុក របស់ ខ្លួន ក៏ បាន គូស បញ្ជាក់ ពី តម្រូវ ការ យ៉ាង តឹង រឹង សម្រាប់ វគ្គ បណ្តុះ បណ្តាល ក្នុង គោល បំណង អភិវឌ្ឍ និង លើក តម្កើង ការ ប្រកួត ប្រជែង របស់ ពួក គេ ផង ដែរ។

ភាគី ទាំងអស់ បាន ស្វាគមន៍ សំណើ ថ្មី មួយ សម្រាប់ ការ អភិវឌ្ឍ មគ្គុទ្ទេសក៍ នីតិ វិធី មួយ ដោយ បង្ហាញ ពន្លឺ លើ លក្ខខណ្ឌ ច្បាប់ ដែល គ្រប់ គ្រង ការ ចុះ ឈ្មោះ សហ ជីព ពាណិជ្ជ កម្ម ។

លោក សាឡា និយាយ ថា៖ «SOPs ទាំង នេះ នឹង ផ្តោត ទៅ លើ ជំហាន ឯកសារ និង នីតិវិធី ដែល អម ជាមួយ ការ ចុះ បញ្ជី សហជីព ពាណិជ្ជកម្ម ដើម្បី ធ្វើ ឲ្យ ដំណើរការ នេះ កាន់ តែ សាមញ្ញ និង មាន តម្លាភាព»។ «វា ក៏ នឹង រួម បញ្ចូល ការ ពន្យល់ តាម ផ្លូវ ច្បាប់ ដើម្បី ជួយ ដក ចេញ នូវ ភាព មិន ច្បាស់លាស់ ទាំង អស់ ដែល អាច កើត មាន ពាក់ព័ន្ធ នឹង លក្ខខណ្ឌ ដែល មាន ការ គ្រប់ គ្រង ការ ចុះ បញ្ជី សហជីព ពាណិជ្ជកម្ម ខណៈ ដែល កំពុង សង្កត់ ធ្ងន់ លើ ការ ទទួល ខុស ត្រូវ របស់ គណបក្ស នីមួយៗ នៅ ក្នុង ដំណើរ ការ នេះ»។

ព័ត៌មាន

មើលទាំងអស់
Highlight 4 Sep 2023

របាយការណ៍ ប្រចាំ ឆ្នាំ ដំបូង របស់ ប្រទេស អេហ្ស៊ីប ដែល ប្រសើរ ជាង នេះ ៖ ឧបសគ្គ និង ការ បន្លិច

Highlight 31 Jul 2023

ទិវា ពិភពលោក ប្រឆាំង ការ ជួញដូរ មនុស្ស ៖ ILO, Better Work and partners joins forces to toacking human traffickingacross អេហ្ស៊ីប's supply chains

ផ្ទះអេស៊ីលីប, Global news, Highlight27 Jan 2022

គិលានុបដ្ឋាយិកា ដែល មិន ចេះ អក្សរ របស់ ប្រទេស អេហ្ស៊ីប ៖ ការ ផ្តល់ អំណាច ដល់ ស្ត្រី និង ការ បង្កើន ការងារ របស់ ពួក គេ

រឿង ជោគជ័យ 7 Jun 2021

ការ បង្កើត កម្ម វិធី ប្រទេស ថ្មី មួយ ក្នុង អំឡុង ពេល រាតត្បាត ទូទាំង ពិភព លោក

Updates 30 Mar 2021

អេហ្ស៊ីប Updates

Uncategorized 10 Mar 2021

សិក្ខាសាលា BWEG នាំ មក នូវ ការ គ្រប់ គ្រង អគ្គី ភ័យ ដឹង ពី របៀប ធ្វើ ឲ្យ វិស័យ សម្លៀកបំពាក់

Uncategorized 10 Mar 2021

ពិធីការ អត់ធ្មត់ សូន្យ

Uncategorized 10 Mar 2021

ការងារ ល្អ ប្រសើរ អេហ្ស៊ីប គាំទ្រ ឧស្សាហកម្ម ក្នុង ស្រុក នៅ ពេល អាជីវកម្ម វិល ត្រឡប់ ទៅ ប្រទេស វិញ

Uncategorized 10 Mar 2021

សហព័ន្ធឧស្សាហកម្មអេស៊ីលីដា ៖ ជាកីឡាករដ៏សំខាន់ក្នុងវិស័យ

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។