Better Work Cambodia: កម្មវិធីរបស់យើង

ការងារកាន់តែប្រសើរនៅកម្ពុជា

គម្រោងការងារកាន់តែប្រសើរដំណើរការនៅកម្ពុជា ជាគម្រោងរោងចក្រកាន់តែប្រសើរនៅកម្ពុជា (BFC)។

BFC បាន ចាប់ ផ្តើម នៅ ឆ្នាំ 2001 ជា កម្ម វិធី មូលដ្ឋាន នៃ ការងារ ល្អ ប្រសើរ ដែល ជា កម្ម វិធី រួម គ្នា រវាង អង្គ ការ ការងារ អន្តរ ជាតិ ( ILO ) និង សាជីវកម្ម ហិរញ្ញ វត្ថុ អន្តរ ជាតិ ( IFC ) ដែល ជា សមាជិក នៃ ក្រុម ធនាគារ ពិភព លោក ។ ក្រុមហ៊ុន BFC បាន មាន សារៈ សំខាន់ ក្នុង ការ ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ឡើង នូវ លក្ខខណ្ឌ ការងារ ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ ខណៈ ដែល បង្កើន ភាព ប្រកួត ប្រជែង របស់ កម្ពុជា ជា ទិសដៅ ស្តុក ដ៏ ឆ្លាត វៃ មួយ។

ជាមួយ រោងចក្រ ដែល ចូលរួម ជាង ៦៦០ រោងចក្រ ដោយ មាន កម្មករ ជាង ៦៤៥.០០០ នាក់ ក្នុង នោះ មាន ស្ត្រី ប្រមាណ ជាង ៨០% BFC បាន ប្តេជ្ញា ចិត្ត ចំពោះ សមតុល្យ ភេទ និង ការ ផ្តល់ អំណាច នៅ កន្លែង ធ្វើ ការ និង មាន គោល បំណង កែ លម្អ ជីវភាព របស់ កម្មករ គ្រួសារ និង សហគមន៍ របស់ ពួកគេ ព្រម ទាំង ភាព ប្រកួត ប្រជែង នៃ សម្លៀកបំពាក់ កម្ពុជា ការ ធ្វើ ដំណើរ និង វិស័យ ថង់ និង រោងចក្រ ស្បែកជើង នៅ ក្នុង ទីផ្សារ ពិភព លោក។

BFC វាយ តម្លៃ ការ អនុលោម តាម របស់ រោង ចក្រ ដោយ ប្រើ ឧបករណ៍ វាយ តម្លៃ អនុលោម តាម ( CAT ) ដែល ជា ការ ត ភ្ជាប់ ជាមួយ ស្តង់ដារ ការងារ អន្តរ ជាតិ និង ច្បាប់ ការងារ ជាតិ ។ មូលដ្ឋាន ទិន្នន័យ តម្លា ភាព របស់ BFC អនុញ្ញាត ឲ្យ អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ និង សាធារណជន ទូទៅ អាច ចូល ទៅ កាន់ ព័ត៌មាន ដែល អាច ទុក ចិត្ត បាន អំពី សមត្ថ ភាព អនុលោម តាម សហគ្រាស ជា សមាជិក នៅ ក្នុង ផ្នែក សំខាន់ ៗ ។ តាមរយៈសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់ដោយស្ម័គ្រចិត្តរបស់ខ្លួន បុគ្គលិក BFC ជួយដល់រោងចក្រនានាក្នុងការរៀបចំគណៈកម្មការ bi-partite (worker-management) ដែលមានការគ្រប់គ្រងស្មើភាពនិងតំណាងកម្មករដែលដោយមានការគាំទ្រនិងគ្រូបង្វឹកនៃទីប្រឹក្សា BFC អភិវឌ្ឍន៍និងអនុវត្តផែនការកែលម្អរោងចក្រ។ BFC ក៏ផ្តល់ជូនអ្នកពាក់ព័ន្ធគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ (កម្មករ, គ្រប់គ្រង, មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល, បុគ្គលិកធនធានមនុស្ស, តំណាងសហជីពពាណិជ្ជកម្ម) បានប្ដូរតាមបំណងការបណ្តុះបណ្តាលលើជំនាញដែលអាចផ្ទេរបាន, ភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងការអនុលោមតាមការងារ។

ធ្វើការជាមួយដៃគូរបស់យើង៖

បំពេញការងារក្រោមអនុស្សារណៈយោគយល់គ្នា (MoU) ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា BFC ត្រូវបានដឹកនាំដោយគណៈកម្មការប្រឹក្សាយោបល់គម្រោងបីភាគី (PAC) ដែលមានតំណាងមកពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម (MoC) ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ (MoLVT) ព្រមទាំងតំណាងមកពីសហព័ន្ធ និងសហព័ន្ធផ្សេងៗ។ តាម រយៈ PAC របស់ ខ្លួន BFC ធ្វើ ការ ពិគ្រោះ យោបល់ ជា ទៀងទាត់ ដើម្បី ធានា ការ ទាក់ ទល់ ប្រសិទ្ធិ ភាព និង និរន្តរ ភាព នៃ ការ ធ្វើ អន្តរាគមន៍ របស់ កម្ម វិធី នេះ ។

ក្នុងនាម ជា កីឡាករ សំខាន់ ក្នុង ការ ពិគ្រោះ យោបល់ គោលនយោបាយ BFC បាន ជួយ តម្រង់ ទំរង់ រដ្ឋាភិបាល រ៉ូយ៉ាល់ នៃ កម្ពុជា ថ្មី ៗ នេះ សម្លៀកបំពាក់ ស្បែកជើង និង យុទ្ធសាស្ត្រ អភិវឌ្ឍន៍ វិស័យ ទំនិញ ធ្វើ ដំណើរ ឆ្នាំ ២០២២-២០២៧ (GFT Sector Strategy) ។ យុទ្ធ សាស្ត្រ នេះ មាន ទស្សនៈ ក្នុង ការ ធ្វើ ឲ្យ ឧស្សាហកម្ម នេះ ប្រសើរ ឡើង ដល់ ឧស្សាហកម្ម មួយ ដែល មាន ភាព ស៊ាំ និង មាន ស្ថេរ ភាព បរិស្ថាន គាំទ្រ ដល់ ការ បែង ចែក សេដ្ឋ កិច្ច ជាមួយ នឹង ការ ផ្តោត លើ ផលិត ផល ដែល បាន បន្ថែម តម្លៃ ខ្ពស់ ។ យុទ្ធសាស្រ្តផ្នែក GFT ដាក់ចេញនូវ BFC ជាអ្នកប្រមូលផ្តុំ និងជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ក្នុងការធានានូវនិរន្តរភាព និងសុខភាពរយៈពេលវែងរបស់វិស័យនេះ។

ពីប្រជាជនជប៉ុន (1)

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។