រោង ចក្រ កាន់ តែ ប្រសើរ ឡើង នៅ កម្ពុជា៖ ដៃគូ របស់ យើង

គម្រោងរោងចក្រកាន់តែប្រសើរនៅកម្ពុជា

រោងចក្រកាន់តែប្រសើរនៅកម្ពុជាធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអង្គការមេរបស់យើង – អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិនិងសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ, ជាសមាជិកនៃក្រុមធនាគារពិភពលោក – និងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងគ្នានៅលើកម្រិតជាតិ។

See Government of Cambodia and ILO sign MoU to extend Better Factories Cambodia Programme for another five years

គណៈកម្មាធិការ ប្រឹក្សា គម្រោង របស់ យើង ( PAC ) ប្រមូល អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ ជាតិ ផ្សេង គ្នា ដើម្បី ស្វែង រក ដំណោះ ស្រាយ និង នាំ មក នូវ ការ កែ លម្អ ឧស្សាហកម្ម សំលៀកបំពាក់ ។ PAC ផ្តល់ ដំបូន្មាន យុទ្ធ សាស្ត្រ អំពី ទិស ដៅ នៃ កម្ម វិធី ពិនិត្យ ឡើង វិញ នូវ ការ រីក ចម្រើន លើ ការ អនុវត្ត និង បម្រើ ជា វេទិកា មួយ សំរាប់ ការ ចូល រួម ក្នុង ចំណោម អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ លើ បញ្ហា ឧស្សាហកម្ម សំខាន់ ៗ តាម រយៈ កិច្ច ប្រជុំ ប្រចាំ ឆ្នាំ ។ គណៈកម្មាធិការនេះ មានសមាសភាពតំណាងមកពីរដ្ឋាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សមាគមក្រុមហ៊ុនផលិតសម្លៀកបំពាក់នៅកម្ពុជា (GMAC) និងសហជីពពាណិជ្ជកម្ម។

ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីកម្មវិធី

សមាជិកនៃ PAC

See the Prakas (Ministerial Proclamation) on Appointment of Composition of Project Advisory Committee of Better Factories Cambodia.

BFC ក៏ មាន កិច្ច សហ ការ ប្រតិបត្តិ ការ ជា ច្រើន ផង ដែរ ។ ទាំង នេះ រួម មាន អនុស្សារណៈ នៃ ការ យល់ ដឹង (MoU) ជាមួយ GMAC ស្តី ពី ការ ស៊ើប អង្កេត ការងារ កុមារ និង ការ សម្រុះ សម្រួល យន្ត ការ នៃ ការ ចែក រំលែក ព័ត៌មាន ជាមួយ រដ្ឋាភិបាល ដើម្បី សម្រួល ដល់ ការ អនុវត្ត លើ បញ្ហា អនុលោម តាម ដ៏ សំខាន់ និង ការ ផ្តួច ផ្តើម កសាង សមត្ថភាព រួម គ្នា និង បង្កើន ការ យល់ ដឹង នៅ ក្នុង តំបន់ នានា ដូច ជា សុខភាព និង សុវត្ថិភាព ការងារ។

ដៃគូ សំខាន់ៗ ក្នុង ការ ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ឡើង នូវ លក្ខខណ្ឌ ការងារ ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ និង ជំរុញ ភាព ប្រកួត ប្រជែង របស់ វិស័យ នេះ គឺ៖
រដ្ឋាភិបាល

រដ្ឋាភិបាល

រាជ រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា មាន តួនាទី សំខាន់ មួយ ក្នុង ការ គោរព ច្បាប់ និង បទដ្ឋាន ការងារ ស្នូល។ BFC សហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ (MOLVT) និងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទាំងក្នុងគោលនយោបាយ និងកម្រិតប្រតិបត្តិការ។

BFC និង MOLVT កំពុង ធ្វើ ការ លើ យុទ្ធ សាស្ត្រ រួម មួយ ដែល ផ្តោត លើ ការ កសាង សមត្ថ ភាព របស់ ក្រសួង ជា ពិសេស លើ ការ ត្រួត ពិនិត្យ ការងារ និង លើ ការ គាំទ្រ ពី ការ ឆ្លើយ តប របស់ រដ្ឋាភិបាល ចំពោះ ឱន ភាព អនុលោម តាម ។

នៅ កម្រិត ប្រតិបត្តិ ការ BFC បាន បង្កើត យន្ត ការ សំរាប់ ព័ត៌មាន អំពី បញ្ហា អនុលោម តាម ដ៏ សំខាន់ ។ BFC បាន ធ្វើ ទស្សន កិច្ច ផ្ទៀង ផ្ទាត់ រួម គ្នា ទៅ លើ រោង ចក្រ អនុលោម តាម ទាប និង ធ្វើ ការ ផ្តួច ផ្តើម កសាង សមត្ថ ភាព រួម គ្នា និង បង្កើន ការ យល់ ដឹង នៅ ក្នុង តំបន់ ដូច ជា សុខ ភាព ការងារ និង សុវត្ថិភាព ។

កម្មករ

កម្មករ & សហជីព

យើង ធ្វើការ ជាមួយ សហជីព និង ដោយ ផ្ទាល់ ជាមួយ កម្មករ ដើម្បី ជួយ សម្រេច បាន នូវ សិទ្ធិ របស់ ខ្លួន នៅ លើ កម្រាល រោងចក្រ និង ស្វែង រក វិធី ដើម្បី បង្កើន ជំនាញ របស់ ខ្លួន ដើម្បី ឲ្យ ពួក គេ អាច ចូល រួម ក្នុង ការ ពិភាក្សា ប្រកប ដោយ ផល ប្រយោជន៍ និង ចរចា ជាមួយ និយោជក។

ការ ចូលរួម របស់ តំណាង កម្មករ នៅ ក្នុង គណៈកម្មាធិការ ទ្វេ ភាគី ផ្តល់ ឲ្យ កម្មករ នូវ វេទិកា មួយ ដើម្បី ឈាន ទៅ រក ការ កែ លម្អ ជា មុន។ យើង ក៏ ព្យាយាម ផ្តល់ អំណាច ដល់ កម្មករ តាម រយៈ ការ ផ្តួច ផ្តើម សង្គម ជា ច្រើន ដូច ជា ការ ប្រកួត ប្រជែង វិទ្យុ របស់ កម្មករ សម្លៀកបំពាក់ ស្តី ពី ច្បាប់ ការងារ និង កាម៉ាកូ នូម។

ក្រុម ទំនាក់ទំនង សហ ភាព ពាណិជ្ជ កម្ម របស់ យើង ជួយ យើង ឲ្យ ធ្វើ ការ ជាមួយ គ្នា ។ សហជីព ពាណិជ្ជកម្ម ដើរ តួនាទី សំខាន់ ក្នុង ការងារ របស់ យើង គ្រប់ កម្រិត គឺ រោងចក្រ វិស័យ និង កម្រិត ជាតិ។ ភាព ជា ដៃគូ នេះ ជួយ យើង ឲ្យ យល់ បន្ថែម ទៀត អំពី ទំនាក់ ទំនង រោងចក្រ ដែល ធ្វើ ឲ្យ យើង អាច បង្កើត ការ សន្ទនា សង្គម ប្រកប ដោយ ផល ប្រយោជន៍ ដែល ជួយ យើង ឲ្យ មាន ការ តស៊ូ មតិ ឲ្យ មាន ប្រសិទ្ធិ ភាព ចំពោះ សិទ្ធិ កម្មករ។

និយោជក

និយោជក

សហគ្រាស រោងចក្រ និង សិប្បកម្ម គឺជា ដៃគូ សំខាន់ ក្នុង កិច្ចខិតខំ ប្រឹងប្រែង របស់ យើង ដើម្បី បង្កើត លក្ខខណ្ឌ ល្អ ប្រសើរ សម្រាប់ កម្មករ សម្លៀកបំពាក់ ក្នុង វិធី មួយ ដែល ជំរុញ ឲ្យ មាន ការសម្តែង អាជីវកម្ម ផងដែរ ។ យើង ជឿ ជាក់ ថា កិច្ច សហ ប្រតិបត្តិការ ដ៏ មាន ប្រសិទ្ធភាព និង ការ ទុក ចិត្ត គ្នា រវាង និយោជក និង កម្មករ របស់ ពួក គេ មិន ត្រឹម តែ នាំ ឲ្យ មាន លក្ខខណ្ឌ ការងារ កាន់ តែ ប្រសើរ ឡើង ប៉ុណ្ណោះ ទេ ប៉ុន្តែ ថែម ទាំង ជា លទ្ធផល ល្អ ប្រសើរ សម្រាប់ អាជីវកម្ម ផង ដែរ។

មើល រោង ចក្រ សម្លៀកបំពាក់ ណា មួយ នៅ កម្ពុជា ជា ផ្នែក មួយ នៃ ការងារ ល្អ ប្រសើរ

អ្នកបញ្ជាទិញ

អ្នកបញ្ជាទិញ

ម៉ាក អ្នក លក់ រាយ និង អ្នក សម្រប សម្រួល របស់ យើង នៅ ក្នុង ចលនា នេះ ដើម្បី ស្រមៃ ឡើង វិញ នូវ ច្រវ៉ាក់ ផ្គត់ផ្គង់ សកល ដែល សិទ្ធិ កម្ម ករ ត្រូវ បាន សម្រេច និង អាជីវកម្ម ទទួល បាន អត្ថ ប្រយោជន៍ ប្រកួត ប្រជែង ដើម្បី កើន ឡើង ។

ម៉ាក និង អ្នក លក់ រាយ ដែល ជា ដៃ គូ BFC ប្តេជ្ញា ចិត្ត សម្រប សម្រួល កិច្ច ខិតខំ ប្រឹងប្រែង ដើម្បី បង្កើន ផល ប៉ះ ពាល់ អតិបរមា ឧទាហរណ៍ ដោយ កាត់ បន្ថយ ការ ធ្វើ សវនកម្ម ចម្លង និង ដោយ គាំទ្រ ដល់ កិច្ច ខិតខំ ប្រឹងប្រែង កែ លម្អ របស់ អ្នក ផ្គត់ផ្គង់ ក្នុង របៀប មួយ ដែល បំពេញ បន្ថែម និង ពង្រឹង ជំនួយ របស់ BFC ទៅ លើ រោង ចក្រ ។

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ម៉ាកដែលបានចុះបញ្ជី អ្នកលក់រាយ និងអ្នកសម្របសម្រួល

ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍

ការងារ របស់ យើង ត្រូវ បាន ផ្តល់ មូលនិធិ តាម រយៈ ការ រួម បញ្ចូល គ្នា នៃ ថ្លៃ វិស័យ ឯក ជន សម្រាប់ សេវា កម្ម និង ជំនួយ របស់ យើង ពី ម្ចាស់ ជំនួយ ។ យើង ធ្វើការ យ៉ាង ជិត ស្និទ្ធ ជាមួយ ដៃគូ អភិវឌ្ឍន៍ ដើម្បី យល់ ពី ចំណាប់ អារម្មណ៍ និង គោលដៅ ជាក់លាក់ និង ជួយ បង្កើន គោលដៅ ទាំង នេះ តាម រយៈ កិច្ច ខិតខំ ប្រឹងប្រែង របស់ ការងារ កាន់ តែ ប្រសើរ ឡើង។ ដៃ គូ អភិវឌ្ឍន៍ បាន ចូល រួម យ៉ាង សកម្ម ក្នុង កម្ម វិធី របស់ យើង និង ជា ដៃ គូ សំខាន់ ក្នុង ការ អភិវឌ្ឍ យុទ្ធ សាស្ត្រ ដើម្បី ធ្វើ ឲ្យ ច្រវ៉ាក់ ផ្គត់ផ្គង់ វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ កាន់ តែ ប្រសើរ ឡើង ។

ពីប្រជាជនជប៉ុន (1)

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។