វេទិកា អ្នក ទិញ ពិភាក្សា អំពី បញ្ហា ប្រឈម និង ឱកាស នានា ដោយ ពិចារណា ពី វិបត្តិ ជន ភៀស ខ្លួន ស៊ីរី

13 Apr 2016

វេទិកា អ្នក ទិញ សម្លៀកបំពាក់ ប្រចាំ ឆ្នាំ របស់ ប្រទេស យ័រដាន់ ធ្វើ ការ កាន់ តែ ប្រសើរ ពិភាក្សា អំពី វិធី ជំរុញ ការងារ សម្រាប់ ជន ជាតិ យ័រដាន់ ព្រម ទាំង គម្រោង អាកាស យានដ្ឋាន មួយ ដើម្បី បញ្ចូល ជន ភៀស ខ្លួន ស៊ីរី ចូល ទៅ ក្នុង វិស័យ នេះ ។

១៣ មេសា ២០១៦។

AMMAN, (ILO News) – ចូលរួមវេទិកាការងារល្អ ប្រសើរប្រចាំឆ្នាំលើកទី៨ របស់ក្រុមហ៊ុន Jordan Buyers អ្នកទិញអន្តរជាតិ ព្រមទាំងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្នែកលក់សម្លៀកបំពាក់ក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិ បានពិភាក្សាគ្នាកាលពីថ្ងៃពុធ (១៣ មេសា) វិធីសាស្រ្តដើម្បីសម្រេចបាននូវទិសដៅថ្មីក្នុងលក្ខខណ្ឌការងារ និងការរស់នៅរបស់កម្មករក្នុងវិស័យនេះ។

Tareq Abu Qaoud អ្នក គ្រប់គ្រង កម្មវិធី BWJ – ផ្នែក មួយ នៃ ភាព ជា ដៃគូ រវាង ILO និង សាជីវកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ អន្តរជាតិ (IFC) បាន ស្វាគមន៍ ទស្សនិកជន ដោយ គូស បញ្ជាក់ ពី ការ រីក ចម្រើន នៃ វិស័យ នេះ។

"Having such a vast attendance by local and international stakeholders shows the success of Jordan's garment sector and the renewed interest in its improvement by all its parties," he said during the event in Amman ‪on 13 April.‬‬

ការ ពិភាក្សា រួម មាន ការ បង្កើត ការងារ សម្រាប់ ជន ភៀស ខ្លួន ស៊ីរី នៅ ក្នុង តំបន់ ឧស្សាហកម្ម ដែល មាន គុណ សម្បត្តិ គ្រប់ គ្រាន់ របស់ ប្រទេស នេះ ដូច្នេះ ការ បង្វែរ វិបត្តិ ជន ភៀស ខ្លួន ទៅ ជា ឱកាស អភិវឌ្ឍន៍ ដើម្បី ទាក់ ទាញ ការ វិនិយោគ ថ្មី និង បើក ទី ផ្សារ សហ ភាព អឺរ៉ុប ដោយ មាន ច្បាប់ ដើម សាមញ្ញ ខណៈ ដែល ធានា ថា ឧស្សាហកម្ម នេះ នៅ តែ បន្ត កើន ឡើង ដោយ បង្កើត ការងារ បន្ថែម ទៀត សម្រាប់ ជន ជាតិ យ័រដាន់ ។

អនុ ប្រធាន បេសកកម្ម សហរដ្ឋ អាមេរិក ប្រចាំ ប្រទេស Jordan Henry T. Wooster បាន គូស បញ្ជាក់ ពី ភាព ជា ដៃគូ យុទ្ធសាស្ត្រ ដ៏ រឹង មាំ រវាង ប្រទេស ទាំង ពីរ ដែល រីករាយ នឹង កិច្ច ព្រមព្រៀង ពាណិជ្ជកម្ម សេរី ដែល មាន តម្លៃ ជាង $US ១ bn។

«ការ បង្កើន កម្រិត នៃ ស្ថានភាព ការងារ គឺ សំខាន់ ណាស់ ហើយ យើង ជឿ ជាក់ យ៉ាង ខ្លាំង ថា ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ដែល បាន អនុវត្ត គឺ ជា ការ យល់ ដឹង ពី សេដ្ឋកិច្ច។ វូស្ទើ បាន និយាយ ថា ព្រឹត្តិ ការណ៍ សំខាន់ ៗ ដូច ជា កិច្ច ព្រម ព្រៀង កិច្ច ព្រម ព្រៀង រួម កំពុង តែ បញ្ចេញ ពន្លឺ បង្គោល ដែល ទាក់ ទាញ ភ្នែក របស់ វិនិយោគិន អន្តរ ជាតិ ។ "

ឯក អគ្គ រដ្ឋ ទូត សហ ភាព អឺរ៉ុប ប្រចាំ ប្រទេស ចូដន អានឌ្រា ម៉ាតតេអូ ហ្វុនតាណា បាន ចែក រំលែក ទស្សនៈ នេះ ខណៈ ដែល គូស បញ្ជាក់ ពី កំណែ ទម្រង់ ទៅ លើ ទំនាក់ទំនង អាជីវកម្ម រវាង តំបន់ ទាំង ពីរ ដើម្បី ជំរុញ ផលិត កម្ម របស់ ប្រទេស យ័រដាន់ និង ជួយ ប្រទេស នេះ ឲ្យ ទប់ ទល់ នឹង វិបត្តិ មនុស្ស ធម៌ បច្ចុប្បន្ន ។

ហ្វុនតាណា បាន និយាយ ថា " យើង អាច ជួយ ប្រទេស យ័រដាន់ ឲ្យ ប្រឈម មុខ នឹង ស្ថាន ភាព លំបាក ដូច ដែល ស្ថាន ភាព មួយ ដែល បង្ក ឡើង ដោយ វត្តមាន ជន ភៀស ខ្លួន ស៊ីរី រាប់ រយ ពាន់ នាក់ នៅ ក្នុង ទឹក ដី របស់ ខ្លួន ។ " «យើង សង្ឃឹម ថា នឹង ឈាន ដល់ ការ សម្រេច ចិត្ត ចុង ក្រោយ ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការ សម្រាក នៃ ច្បាប់ ដើម កំណើត របស់ យើង នៅ រដូវ ក្តៅ នេះ ហើយ បន្ទាប់ មក អនុវត្ត វា»។

អនុ ប្រធាន UNHCR ប្រចាំ ប្រទេស ចូដន ប៉ូល ស្ត្រមបឺក បាន បង្ហាញ ពន្លឺ លើ គម្រោង អាកាស យានដ្ឋាន ដែល ទើប តែ ចាប់ ផ្តើម ថ្មី នៅ ក្នុង ប្រទេស ដើម្បី រួម បញ្ចូល ជន ជាតិ ស៊ីរី នៅ ក្នុង បុគ្គលិក ។

គាត់ បាន និយាយ ថា " ជន ជាតិ ស៊ីរី មាន ការ ឧស្សាហ៍ ព្យាយាម យ៉ាង ខ្លាំង ហើយ យើង ជឿ ជាក់ ថា ដែល ត្រូវ បាន អនុញ្ញាត ដោយ ច្បាប់ ពួក គេ អាច រួម ចំណែក យ៉ាង ខ្លាំង ដល់ សេដ្ឋ កិច្ច ជា ពិសេស ដោយសារ តែ ចំណូល របស់ ពួក គេ នឹង ត្រូវ ចំណាយ នៅ ទី នេះ និង នឹង ផ្តល់ ប្រយោជន៍ បន្ថែម ទៀត ដល់ សហគមន៍ ក្នុង ស្រុក ។ " «យើង មាន អំណរគុណ យ៉ាង ខ្លាំង ចំពោះ រដ្ឋាភិបាល ដែល ធ្វើ ឲ្យ ការណ៍ នេះ អាច ធ្វើ ទៅ បាន និង ពេញ ចិត្ត នឹង ការ សហការ ជាមួយ ILO/BWJ»។

ILO និង UNHCR បាន ចូល រួម ជាមួយ កង កម្លាំង ដើម្បី រៀប ចំ លិខិត អនុញ្ញាត ការងារ ចំនួន 2,000 ដែល នឹង ត្រូវ ចេញ ទៅ ឲ្យ ជន ភៀស ខ្លួន ស៊ីរី ធ្វើ ការ នៅ ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ របស់ ប្រទេស ចូដង់ ។ ដើម្បីសម្រេចបាននូវបញ្ហានេះ អង្គភាពកំពុងសហការជាមួយក្រសួងការងារ ក្រសួងរៀបចំដែនដី និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ សិប្បកម្ម សិប្បកម្ម ជ័រដាន់ សម្លៀកបំពាក់ គ្រឿងសង្ហារឹម និងវាយនភណ្ឌភាព ( Textiles Exporters' Association, Chamber of Commerce, apparel manufacturers and other agencies) ។

ការ កាត់ ផ្តាច់ ភាព ចលាចល ក្នុង តំបន់ វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ របស់ ប្រទេស យ័រដាន់ នៅ តែ បន្ត កើន ឡើង ដោយ គ្មាន សញ្ញា នៃ ការ បាត់ បង់ ភាព រំជួល ចិត្ត ឡើយ ។ ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ នេះ មាន ចំនួន 17 ភាគ រយ នៃ ការ នាំ ចេញ របស់ ប្រទេស នេះ និង បាន កើន ឡើង ពី $ 700 លាន ក្នុង ឆ្នាំ 2007 ដល់ ជាង $ 1.5 ពាន់ លាន ក្នុង ឆ្នាំ 2015 ។

លោក Haithem Khasawneh ឧបការី រង នៃ ក្រសួង ការងារ នៃ ក្រសួង ការងារ បាន និយាយ ថា វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ របស់ ប្រទេស យ័រដាន់ បាន ធ្វើ ឲ្យ មាន ការ សម្រេច ជា ច្រើន ក្នុង រយៈ ពេល ជា ច្រើន ឆ្នាំ មក ហើយ ដោយ បន្ថែម ថា លោក បាន សរសើរ ចំពោះ ការ ប្តេជ្ញា ចិត្ត របស់ អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ ទាំង អស់ របស់ ខ្លួន។ គាត់ សង្ឃឹម ថា ប្រជា ជន យ័រដាន់ កាន់ តែ ច្រើន នឹង ចូល រួម ក្នុង វិស័យ នេះ នៅ ពេល អនាគត ។

ខាសាវណេ បាន និយាយ ថា " យើង កំពុង ព្យាយាម ពង្រីក បន្ថែម ទៀត ទាក់ ទង នឹង ការ វិនិយោគ នៅ តំបន់ ជន បទ របស់ ប្រទេស យ័រដាន់ និង ដើម្បី ជំរុញ ឱកាស ការងារ របស់ ស្ត្រី ។ " «យើង ក៏ កំពុង គាំទ្រ ដល់ វិនិយោគិន ដើម្បី ពង្រីក អាជីវកម្ម របស់ ខ្លួន នៅ ទី នោះ ផង ដែរ។ ខណៈ ដែល ជន ជាតិ យ័រដាន់ រាប់ ពាន់ នាក់ ទៀត នឹង ត្រូវ បាន គេ ជួល នៅ តំបន់ ជន បទ នា ពេល ខាង មុខ នេះ យើង ក៏ បាន ចាប់ ផ្តើម ជួយ សម្រួល ដល់ ការ ផ្តល់ លិខិត អនុញ្ញាត ការងារ ដល់ ជន ជាតិ ស៊ីរី ដែល ត្រូវ បាន លើក លែង ពី ថ្លៃ សេវា ផង ដែរ ។ "

អត្ថាធិប្បាយ អំពី កំណើន វិស័យ នេះ លោក រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួង ឧស្សាហកម្ម និង ពាណិជ្ជកម្ម លោក យូ ស៊ីហ្វ អាល់ សាម៉ាលី បាន មាន ប្រសាសន៍ ថា លោក បាន ស្វាគមន៍ ចំពោះ ច្បាប់ សាមញ្ញ នៃ ការ គ្រប់ គ្រង ការ នាំ ចេញ ទៅ កាន់ ទីផ្សារ សហ ភាព អឺរ៉ុប ជា មធ្យោបាយ មួយ ដើម្បី បើក ឱកាស ការងារ បន្ថែម ទៀត សម្រាប់ ជន ជាតិ យ័រដាន់។

អាល់ សាម៉ាលី បាន និយាយ ថា " យើង ចង់ បង្កើត តំបន់ ឧស្សាហកម្ម ថ្មី ចំនួន បួន ក្នុង គោល បំណង ទាក់ ទាញ ការ វិនិយោគ ទាំង ក្នុង ស្រុក និង អន្តរ ជាតិ ដែល ត្រូវ បាន ពិភាក្សា រួច ទៅ ហើយ ជាមួយ សហ ភាព អឺរ៉ុប និង នឹង ប្រើប្រាស់ អត្ថ ប្រយោជន៍ ពី ការ សម្រាក នៃ ច្បាប់ ដើម ។ "

មន្ត្រីមកពីធនាគារពិភពលោក និង IFC បានចូលរួមក្នុងទិវាដំបូងនៃវេទិកានេះកាលពីថ្ងៃអង្គារ (ថ្ងៃទី១២ ខែមេសា) និងបានគូសបញ្ជាក់ពីការចូល រួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសហ្ស៊កដានី និងគម្រោងដែលនឹងមកដល់ ដោយផ្តោតសំខាន់ទៅលើថាមពល និងប្រសិទ្ធភាពទឹក។ ធនាគារ អឺរ៉ុប សម្រាប់ ការ សាង សង់ ឡើង វិញ និង ការ អភិវឌ្ឍ ក៏ បាន ចូល រួម ក្នុង ព្រឹត្តិ ការណ៍ នេះ ដោយ បង្ហាញ ផែនការ វិនិយោគ នា ពេល អនាគត របស់ ខ្លួន នៅ ក្នុង ប្រទេស ។

ព័ត៌មាន

មើលទាំងអស់
Uncategorized 13 Jun 2024

ការងារ យ័រដាន់ កាន់ តែ ប្រសើរ ចាប់ ផ្តើម គោល ការណ៍ ណែ នាំ ថ្មី ដើម្បី ជំរុញ ឲ្យ មាន ការងារ រួម បញ្ចូល ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់

Highlight 26 Apr 2024

អ្នក ចិត្ត វិទ្យា Sahar Rawashdeh ជួយ កែ លម្អ ការ ថែទាំ សុខភាព ផ្លូវ ចិត្ត ដល់ កម្មករ ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ របស់ ប្រទេស យ័រដាន់

Highlight 21 Mar 2024

របាយការណ៍ ប្រចាំ ឆ្នាំ របស់ ការងារ ហ្សកដង់ កាន់ តែ ប្រសើរ បង្ហាញ ពី ឧបសគ្គ ការ រីក ចម្រើន ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់

សេចក្ដី ប្រកាស ព័ត៌មាន 29 Feb 2024

ការ បង្កើត ភាព ជា អ្នក ដឹក នាំ ស្ត្រី និង ការ ចូល រួម សហ ជីព ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ របស់ ប្រទេស យ័រដាន់

សេចក្ដី ប្រកាស ព័ត៌មាន 19 Dec 2023

ការងារ យ័រដាន់ កាន់ តែ ប្រសើរ ៖ អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ សហ ការ លើ សេចក្តី ព្រាង យន្ត ការ ត្អូញត្អែរ នៅ ក្នុង វិស័យ សំលៀកបំពាក់ របស់ ប្រទេស យ័រដាន់

រឿង ជោគ ជ័យ 3 Dec 2023

ទិវា មនុស្ស អន្តរជាតិ ដែល មាន ពិការភាព ៖ ចាប់ តាំង ពី ការ តុបតែង អារ្យ ធម៌ រហូត ដល់ សមាជិក គណៈកម្មាធិការ សហជីព រឿង ជោគ ជ័យ របស់ សាជីដា

20 Nov 2023

ការងារ ហ្សកដានី ការងារ ល្អ ប្រសើរ សហ ជីព ពាណិជ្ជ កម្ម បង្កើន ការ យល់ ដឹង ប្រឆាំង នឹង ការ ជួញ ដូរ មនុស្ស នៅ ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់

ភាពជាដៃគូ 31 Oct 2023

គណៈកម្មាធិការ ប្រឹក្សា ការងារ ចូដាន់ ការងារ កាន់ តែ ប្រសើរ ផ្តោត លើ បទ ប្បញ្ញត្តិ ថ្មី របស់ រដ្ឋាភិបាល OSH

រឿង ជោគ ជ័យ 6 Jul 2023

បែកធ្លាយ របាំង ៖ ដំណើរ នៃ ការអាន ការ សរសេរ និង ភាព ស៊ាំ របស់ Yahya

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។