វេទិកា អាជីវកម្ម ការងារ កាន់ តែ ប្រសើរ គូស បញ្ជាក់ ពី សារៈ សំខាន់ នៃ ការ ស្តារ ឡើង វិញ នូវ COVID-19 ដែល មាន ភាព ស៊ាំ សម្រាប់ វិស័យ RMG របស់ ប្រទេស បង់ក្លាដេស

2 Nov 2020

Dhaka-2 November 2020

តំណាង មក ពី ម៉ាក លក់ រាយ ធំ ជាង គេ ក្នុង ពិភពលោក បាន ជួប ជាមួយ នឹង តួលេខ នាំ មុខ គេ ពី វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ ដែល បាន ត្រៀមខ្លួន រួច រាល់ របស់ ប្រទេស នេះ (RMG) នៅ ក្នុង វេទិកា អាជីវកម្ម និម្មិត បង់ក្លាដេស កាល ពី ថ្ងៃ ទី ២៨-២៩ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០។

ក្រោមប្រធានបទ 'ការផ្តល់ភាពនិរន្តរភាពឡើងវិញ' វេទិកានិម្មិតរយៈពេលពីរថ្ងៃត្រូវបានរៀបចំដោយកម្មវិធី Better Work Bangladesh (BWB) ដែលជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ (ILO) និងសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ (IFC)។

ការ ពិភាក្សា ផ្តោត ទៅ លើ ការ ស្តារ ឡើង វិញ ដែល មាន ភាព ស៊ាំ ពី ជំងឺ រាតត្បាត COVID-19 ដែល គាំទ្រ ដោយ ការ ផ្តួច ផ្តើម កសាង សមត្ថ ភាព សម្រប សម្រួល ការ កែ លម្អ អភិបាល កិច្ច ទី ផ្សារ ការងារ ការ សន្ទនា សង្គម ដែល មាន ប្រសិទ្ធិ ភាព និង ការ អនុវត្ត ធនធាន ដែល ទទួល ខុស ត្រូវ ដើម្បី ធានា នូវ ការងារ សម រម្យ និង ច្រវ៉ាក់ ផ្គត់ផ្គង់ ដែល មាន ស្ថេរ ភាព ។

វេទិកា នេះ ក៏ បាន គូស បញ្ជាក់ ពី ផល ប៉ះ ពាល់ និង មេរៀន ដែល បាន រៀន ពី ការ ឆ្លើយ តប របស់ ការងារ កាន់ តែ ប្រសើរ ទៅ នឹង COVID-19 ជា ពិសេស ការ គាំទ្រ ដល់ រោង ចក្រ និង អ្នក បោះ ឆ្នោត ILO និង របៀប ដែល ឧស្សាហកម្ម នេះ អាច ធ្វើ ឲ្យ អស់ ពី ការ ធ្វើ អន្តរាគមន៍ ទាំង នេះ ដើម្បី ស្តារ ឡើង វិញ ដោយ និរន្តរ៍ ពី វិបត្តិ នេះ ។

លោក Anne-Laure Henry-Gréard អ្នក ចាត់ ការ កម្មវិធី ប្រទេស BWB បាន ថ្លែង ក្នុង សុន្ទរកថា ណែនាំ របស់ លោកស្រី ថា ៖ « នេះ ជា ឆ្នាំ ដ៏ សំខាន់ មួយ សម្រាប់ ឧស្សាហកម្ម RMG ដើម្បី មើល ពី បញ្ហា ប្រឈម និង ឱកាស រយៈពេល វែង ក្នុង ការ ប្រឈម មុខ នឹង វិបត្តិ COVID-19 » ។

អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ RMG ជាង 250 នាក់ រួម មាន តំណាង មក ពី រដ្ឋាភិបាល អង្គ ការ និយោជក និង កម្ម ករ ដៃ គូ អភិវឌ្ឍន៍ ម៉ាក សកល និង អ្នក លក់ រាយ ក្រុម ហ៊ុន ផលិត សង្គម ស៊ីវិល និង សាកល វិទ្យាល័យ បាន ចូល រួម ព្រឹត្តិ ការណ៍ និម្មិត នេះ ។

លោក Tuomo Poutiainen នាយក ប្រចាំ ប្រទេស ប្រចាំ ប្រទេស ILO Bangladesh បាន កត់ សម្គាល់ នៅ ក្នុង សុន្ទរ កថា ស្វាគមន៍ របស់ លោក ថា " វិធី សាស្ត្រ របស់ យើង ក្នុង ការ ' កសាង ឡើង វិញ កាន់ តែ ប្រសើរ ឡើង ' ត្រូវ ផ្អែក លើ ការ អនុវត្ត ស្តង់ដារ ការងារ អន្តរ ជាតិ ហើយ យើង សង្ឃឹម ថា នឹង ឃើញ ការ គាំទ្រ បន្ត ចំពោះ ការ ផ្តួច ផ្តើម ដែល បាន ចាប់ ផ្តើម ពី ប្រាំ ពីរ ទៅ ប្រាំ បី ឆ្នាំ មុន ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ កែ លម្អ លក្ខខណ្ឌ ការងារ សុវត្ថិភាព ឧស្សាហកម្ម និង ការ សន្ទនា សង្គម ។ "

«កម្មវិធី ការងារ ប្រសើរ ជាង នេះ អាច ដើរ តួនាទី សំខាន់ ក្នុង ការ ធានា អនាគត ល្អ ប្រសើរ សម្រាប់ ឧស្សាហកម្ម RMG ក្នុង អំឡុង ពេល និង ក្រោយ ការ រាតត្បាត COVID-19។ លោក គឹ ម អាប់ឌូស សាឡាម រដ្ឋលេខាធិការ កិត្តិ យស ក្រសួង ការងារ និង ការងារ បាន ថ្លែង ថា ជាមួយ នឹង កិច្ច ខិតខំ ប្រឹងប្រែង រួម គ្នា របស់ រដ្ឋាភិបាល អង្គការ និយោជក និង កម្មករ នៅ កម្រិត ជាតិ ហើយ ដោយ មាន ការ គាំទ្រ ពី ដៃគូ អភិវឌ្ឍន៍ រដ្ឋាភិបាល មាន ក្តី សង្ឃឹម យ៉ាង ខ្លាំង ចំពោះ ការ ងើប ឡើង វិញ នូវ សេដ្ឋកិច្ច និង សង្គម ពេញលេញ ពី វិបត្តិ ក្នុង រយៈពេល ខ្លី» ។

ដោយ លើក ឡើង ពី ផល ប៉ះ ពាល់ នៃ កម្ម វិធី ហ្វឹក ហាត់ ជា ទង់ ជាតិ របស់ ការងារ កាន់ តែ ប្រសើរ ភាព ស្មើ គ្នា និង ការ វិល ត្រឡប់ ( GEAR ) ក្នុង ការ ដោះ ស្រាយ ភាព មិន ស្មើ ភាព ភេទ នៅ ក្នុង វិស័យ RMG អ្នក គ្រប់ គ្រង ប្រទេស IFC សម្រាប់ ប្រទេស បង់ក្លាដេស នេប៉ាល់ និង ប៊ូតាន លោក វេនឌី វើនើ បាន ថ្លែង ថា : " ការងារ រួម របស់ យើង លើ ការ ពង្រឹង អំណាច ស្ត្រី និង ភាព ស្មើ គ្នា នៃ ភេទ នឹង ជា ផ្នែក ដ៏ សំខាន់ មួយ នៃ ការ កសាង ឡើង វិញ ឲ្យ បាន ប្រសើរ ឡើង ។ "

ឯកឧត្តម បណ្ឌិត Md. Mostafizur Rahman អគ្គ អធិការ កិច្ច រួម នាយកដ្ឋាន ត្រួត ពិនិត្យ រោងចក្រ និង ស្ថាប័ន នានា (DIFE) ; លោក Abdul Latif Khan ndc អគ្គនាយក បន្ថែម (អគ្គលេខាធិការ រួម) នាយកដ្ឋាន ការងារ; លោក Naimul Ahsan Jewel លេខាធិការ រដ្ឋសភា គណៈកម្មាធិការ សម្របសម្រួល ថ្នាក់ ជាតិ ស្តី ពី ការ អប់រំ កម្មករ (NCCWE); និង លោក Fazlee Shamim Ehsan អនុប្រធាន ក្រុមហ៊ុន ផលិត សម្លៀកបំពាក់ បង់ក្លាដែស Knitwear និង សមាគម អ្នក នាំ ចេញ (BKMEA) ក៏ បាន និយាយ ក្នុង អំឡុង ថ្ងៃ ដំបូង នេះ ដែរ។

«វា ជា ពេល វេលា ត្រឹម ត្រូវ ក្នុង ការ គិត ពី របៀប ដែល យើង អាច កាត់ បន្ថយ ភាព មិន ប្រាកដប្រជា ដែល កំពុង ប្រឈម មុខ នឹង ឧស្សាហកម្ម RMG។ លោក បណ្ឌិត Md. Jafar Uddin រដ្ឋ លេខាធិការ កិត្តិយស ក្រសួង ពាណិជ្ជកម្ម បាន ថ្លែង ក្នុង សុន្ទរកថា គន្លឹះ របស់ លោក នៅ ថ្ងៃ ទី ២ នៃ វេទិកា នេះ ថា ដៃគូ អភិវឌ្ឍន៍ រួម ជាមួយ នឹង អង្គការ ILO អាច ធ្វើ អន្តរាគមន៍ និង ធ្វើ ការ ផ្តួច ផ្តើម ដើម្បី ជួយ សហគមន៍ អាជីវកម្ម កសាង ស្ថិរភាព ក្នុង វិស័យ នេះ» ។

ពាក្យថា វិបត្តិ COVID-19 ជា 'ជាការពិតថ្មី យើងមិនអាចបដិសេធបានទេ', ប្រធានសហព័ន្ធនិយោជកបង់ក្លាដេស (BEF) លោក Kamran T. Rahman បានទទួលស្គាល់ការគាំទ្របន្តរបស់ BWB ចំពោះកម្មករ និងនិយោជកក្នុងអំឡុងពេលដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក។

ថ្ងៃ ទី ២ នៃ វេទិកា នេះ ក៏ បាន បង្ហាញ ពី ការ ពិភាក្សា កម្រិត ខ្ពស់ ស្តី ពី ការ ប្រព្រឹត្ត អាជីវកម្ម ដែល ទទួល ខុស ត្រូវ បន្ទាប់ ពី COVID-19 ដែល ត្រូវ បាន សម្រប សម្រួល ដោយ Anne-Laure Henry-Gréard អ្នក ចាត់ ការ កម្មវិធី Country Program របស់ BWB។

ដោយ ចូល រួម ក្នុង កិច្ច ពិភាក្សា នេះ លោក H. E. Ms. Rensje Teerink ឯក អគ្គ រដ្ឋ ទូត សហ ភាព អឺរ៉ុប ប្រចាំ ប្រទេស បង់ក្លាដេស បាន កត់ សម្គាល់ ថា ៖ « ការ ឧស្សាហ៍ ព្យាយាម យ៉ាង ឧស្សាហ៍ សម្រាប់ ការ ធ្វើ អាជីវកម្ម ដែល ទទួល ខុស ត្រូវ នឹង ក្លាយ ជា អ្នក ផ្លាស់ ប្តូរ ល្បែង ព្រោះ វា នឹង ផ្ដល់ ឲ្យ មាន ការ ប្រកួត កម្រិត មួយ មិន ត្រឹម តែ សម្រាប់ ប្រទេស ផលិត ប៉ុណ្ណោះ ទេ ថែម ទាំង សម្រាប់ ក្រុមហ៊ុន ផង ដែរ។ ការ ធ្វើ ឲ្យ វា ចាំបាច់ គឺ ជា គោល បំណង មួយ ក្នុង ចំណោម គោល បំណង ដែល សហ ភាព អឺរ៉ុប កំពុង ស្វែង រក ។ "

លោក Rubana Huq ប្រធាន សមាគម អ្នក ផលិត សម្លៀកបំពាក់ បង់ក្លាដេស និង អ្នក នាំ ចេញ (BGMEA) បាន និយាយ ថា ៖« ពួក យើង ទាំង អស់ គ្នា ពិត ជា មាន តែ មួយ ទេ គ្មាន ភាគី ណា ទៀត ទេ។ បើ COVID-19 បាន បង្រៀន យើង អ្វី ក៏ ដោយ វា បាន បង្រៀន យើង ថា វា ដល់ ពេល ដែល ត្រូវ នៅ ជាមួយ គ្នា។ មិន មាន ជម្រើស សម្រាប់ កិច្ច សហ ការ ទេ»។

លោក Md. Kamrul Hassan អគ្គ លេខាធិការ ក្រុមប្រឹក្សា ឧស្សាហកម្ម បង់ក្លាដេស (IBC) បាន ទាញ ចំណាប់ អារម្មណ៍ ទៅ លើ ហានិភ័យ សុខភាព និង បង្កើន ភាព មិន ប្រាកដប្រជា នៃ ជីវភាព ដែល កម្មករ កំពុង ប្រឈម មុខ ក្នុង ពេល មាន វិបត្តិ នេះ។

«COVID-19 បាន បង្កើន និន្នាការ ដែល បាន មក ដល់ ទី នោះ រួច ហើយ។ លោក ម៉ៃឃើល ប្រ៊ីដ អនុ ប្រធាន ការ ទទួល ខុស ត្រូវ សាជីវកម្ម PVH Corp បាន កត់ សម្គាល់ ថា ម៉ាក ស្ទើរ តែ 100 បាន ចុះ ហត្ថ លេខា រួច ទៅ ហើយ ជាមួយ នឹង ការ ហៅ ទូរស័ព្ទ សកល របស់ ILO ទៅ សកម្ម ភាព ដើម្បី ដើរ តួ នាទី របស់ ពួក គេ រួម ទាំង ហិរញ្ញ វត្ថុ ដើម្បី ដាក់ ប្រព័ន្ធ សន្តិ សុខ សង្គម និង សុវត្ថិភាព សំណាញ់ នៅ ក្នុង វិស័យ សំលៀកបំពាក់ ។ "

ការ ពិភាក្សា នេះ ក៏ បាន បង្ហាញ លោក ថាយលឺ ហ្គីឡាត ប្រធាន នៃ ការ ឧស្សាហ៍ ព្យាយាម របស់ Due, OECD សម្រាប់ ការ ប្រព្រឹត្ត អាជីវកម្ម ដែល ទទួល ខុស ត្រូវ; និងលោកស្រី Githa Roelans, Unit Head, MNE និង Enterprise Engagement, ILO.

«ឧស្សាហកម្ម RMG នៅ ក្នុង ប្រទេស បង់ក្លាដេស ត្រូវ សម្រប ខ្លួន ទៅ នឹង ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ដ៏ គួរ ឲ្យ ភ្ញាក់ ផ្អើល ក្នុង អំឡុង ពេល វិបត្តិ នេះ និង ធ្វើ ឲ្យ មាន ការ លោត ខ្លាំង មួយ ចំនួន។ នេះ ក៏ បង្ហាញ ពី ភាព សម្រប ខ្លួន និង ភាព ស៊ាំ របស់ ឧស្សាហកម្ម ចំពោះ វិបត្តិ បែប នេះ " លោក ដាន រីស នាយក ការងារ ល្អ ប្រសើរ ILO បាន និយាយ នៅ ក្នុង សុន្ទរ កថា បញ្ចប់ របស់ គាត់ ។

ព័ត៌មាន

មើលទាំងអស់
ភេទ និង ការបញ្ចូល 8 Mar 2024

Stitching រីក ចម្រើន រួម គ្នា ៖ អំណាច ផ្លាស់ ប្តូរ នៃ ការ ការពារ កូន នៅ ក្នុង ប្រទេស បង់ក្លាដេស

រឿង ជោគ ជ័យ 7 Mar 2024

វិនិយោគដើម្បីអំណាច៖ ដំណើររបស់ Shalimar ទៅកម្លាំង

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានខេត្តបាត់ដំបង6 Mar 2024

មេដឹកនាំ ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ បង់ក្លាដេស ឱប ក្រសោប របៀប វារៈ និរន្តរភាព នៅ SAF 2024

25 Jan 2024

ការជំរុញការងារធ្វើអាជីវកម្មប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការងារសមរម្យគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ខ្សែសង្វាក់តម្លៃថេរនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានខេត្តបាត់ដំបង9 Dec 2023

កិច្ច ខិតខំ ប្រឹងប្រែង រួម គ្នា ដែល ចាំបាច់ ដើម្បី បង្កើន ភាព ជា អ្នក ដឹក នាំ ស្ត្រី នៅ ក្នុង វិស័យ RMG របស់ ប្រទេស បង់ក្លាដេស សម្រាប់ ឧស្សាហកម្ម រួម និង អាជីវកម្ម និរន្តរ៍

11 Jan 2023

វេទិកាធុរកិច្ចខេត្តបាត់ដំបង ឆ្នាំ២០២២៖ អ្នកពាក់ព័ន្ធពិភាក្សាអំពីយុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់ឧស្សាហកម្មសម្លៀកបំពាក់ប្រកបដោយនិរន្តរភាព

ផ្ទះសកលខេត្តបាត់ដំបង, Highlight26 Aug 2022

ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ បៃតង របស់ ប្រទេស បង់ក្លាដេស ៖ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ដ៏ សំខាន់ មួយ សម្រាប់ អនាគត ដ៏ និរន្តរ៍ មួយ

១៤ Mar 2022

ស្ត្រី នាំ មុខ ក្នុង ' ពិភព បុរស '

រឿង ជោគជ័យ 10 Jan 2022

អ្នក ប្រតិបត្តិ ការ ដេរ វ័យ ក្មេង ម្នាក់ ដឹង ពី សក្តានុពល របស់ នាង មួយ ជំហាន ក្នុង ពេល តែ មួយ

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។