សៀវភៅ នៃ ការ ប្រារព្ធ ខួប ២០ ឆ្នាំ នៃ ឥទ្ធិពល នៅ កម្ពុជា

11 Aug 2022

ការ ប្រារព្ធ ពិធី អប អរ សាទរ ប្រជា ជន និង ២០ ឆ្នាំ នៃ ផល ប៉ះពាល់ – Better Factories Cambodia

ក្រុមហ៊ុន Better Factories Cambodia (BFC) បាន ចាប់ ផ្តើម ធ្វើ ជា កម្មវិធី ពិសោធន៍ រយៈ ពេល ពីរ ឆ្នាំ ដើម្បី តាម ដាន ការ អនុវត្ត ការងារ នៅ កម្ពុជា និង បាន ក្លាយ ជា ការ ផ្តួច ផ្តើម ផ្លាស់ ប្តូរ មួយ។ អស់ រយៈពេល ជាង ២០ ឆ្នាំ មក ហើយ BFC ក្នុង ភាព ជា ដៃ គូ ជាមួយ អ្នក បោះ ឆ្នោត បាន ប្តេជ្ញា ចិត្ត ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ឡើង នូវ លក្ខខណ្ឌ ការងារ និង ភាព ប្រកួត ប្រជែង របស់ វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ កម្ពុជា ដោយ ធានា ការ គាំទ្រ ដល់ អ្នក បោះ ឆ្នោត នៅ តាម ផ្លូវ។ សៀវភៅ ប្រជាជន បាន គូស បញ្ជាក់ ពី ដំណើរ រយៈ ពេល ២០ ឆ្នាំ របស់ BFC និង ប្រជាជន ដែល នៅ ពី ក្រោយ កម្មវិធី ដែល បាន ធ្វើ ឲ្យ BFC អាច និង បន្ត បន្សល់ ទុក នូវ ស្នាម ជើង ដែល មាន ឥទ្ធិពល ទាំង BFC និង ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ នៅ កម្ពុជា។

២០ ឆ្នាំ ក្នុង ការ បង្កើត

«ជំពូក ទី ១ នៃ រឿង ការងារ ប្រសើរ ជាង គេ ត្រូវ បាន សរសេរ នៅ កម្ពុជា។ នៅពេលដែល Better Factories Cambodia បានចាប់ផ្តើម 20 ឆ្នាំមុន ក្រុមការងារ – ដែលមុខនិងសំឡេងរបស់អ្នកនឹងឮនៅក្នុងទំព័រសៀវភៅនេះ – មិនអាចទាយទុកជាមុនថាពួកគេកំពុងចាប់ផ្តើមកម្មវិធីសកលមួយដែលមានប្រទេសចំនួន 12 នៅជុំវិញពិភពលោក។ ជាមួយ នឹង ការ គ្រប ដណ្តប់ បច្ចុប្បន្ន នៃ រោងចក្រ ជាង ៥៥០ និង កម្មករ ៦៣០.០០០ នាក់ រោងចក្រ Better Factories Cambodia បាន ចេញដំណើរ ទៅ យ៉ាង វែង ឆ្ងាយ។ ខណៈ ដែល ប្រទេស នេះ នៅ តែ ប្រឈម មុខ នឹង ឧបសគ្គ ជា ច្រើន វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ បាន ក្លាយ ជា សមាសភាគ សំខាន់ មួយ នៃ សេដ្ឋកិច្ច ដែល កំពុង រីក ចម្រើន របស់ ខ្លួន»។
លោក Dan Rees នាយកកម្មវិធីការងារកាន់តែប្រសើរ

ទាញយក "សៀវភៅប្រជាជន" English Version

ទាញយក "សៀវភៅប្រជាជន" Khmer Version

ព័ត៌មាន

មើលទាំងអស់
រឿង ជោគ ជ័យ 12 Dec 2023

ការ ផ្តល់ អំណាច ដល់ មេ ដឹក នាំ សហ ជីព ពាណិជ្ជ កម្ម ៖ ដំណើរ របស់ យ៉ាង សុបហន

ការបណ្តុះបណ្តាលកម្ពុជា3 Oct 2023

ជំនាញផ្លូវចិត្ត និងសង្គមទទួលបានការផ្តោតថ្មីក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលវិស័យសម្លៀកបំពាក់នៅកម្ពុជា

ផ្ទះសកលកម្ពុជា1 Mar 2023

ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ប្រាក់ ឈ្នួល ឌីជីថល ដោយ ទទួល ខុស ត្រូវ៖ ជា ជំហាន ទាន់ ពេល សម្រាប់ កម្ពុជា

រឿង ជោគ ជ័យ វគ្គ បណ្ដុះបណ្ដាល 22 Dec 2022

សិក្ខាសាលាស្តីពីការទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលឌីជីថលក្នុងវិស័យសម្លៀកបំពាក់នៅកម្ពុជា

ភេទ និង ការ បញ្ចូល គ្នា 4 Nov 2022

ភាព ស្មើ គ្នា នៃ ភេទ នៅ ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ កម្ពុជា

ភាពជាដៃគូកម្ពុជា25 Oct 2022

រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា និង ILO ចុះ ហត្ថលេខា លើ MoU ដើម្បី ពង្រីក កម្មវិធី រោងចក្រ កាន់ តែ ប្រសើរ នៅ កម្ពុជា រយៈពេល ៥ ឆ្នាំ ទៀត

, Global news, Success Stories 4 Oct 2022

ប្រាក់ ឈ្នួល ឌីជីថល នៅ ឆ្នេរ សមុទ្រ កម្ពុជា

Uncategorized 29 Jul 2022

ទម្រង់នៃការផ្លាស់ប្តូរ: Nov Dara

ផ្ទះសកលកម្ពុជា, Highlight19 Jul 2022

ទម្រង់នៃការផ្លាស់ប្តូរ: Somly Sreylin

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។