សេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីគណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាយោបល់គម្រោងនៃរោងចក្រកាន់តែប្រសើរនៅកម្ពុជា ស្តីពីកិច្ចប្រជុំលើកទី៤៩របស់ខ្លួន

22 Feb 2019

ភ្នំពេញៈ កម្ពុជា – នាថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ គណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាយោបល់គម្រោង (PAC) នៃរោងចក្រ ILO Better Factories Cambodia ដែលមានតំណាងមកពីក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ សមាគមអ្នកផលិតសម្លៀកបំពាក់ នៅកម្ពុជា (GMAC) និងសហជីពពាណិជ្ជកម្ម បានជួបប្រជុំពិភាក្សាអំពីចក្ខុវិស័យយុទ្ធសាស្រ្តរបស់ BFC ដែលគ្របដណ្តប់ឆ្នាំ២០១៩-២០២២។  បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំ PAC បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍។  សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពេញលេញជាភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេស

ព័ត៌មាន

មើលទាំងអស់
រឿង ជោគ ជ័យ 12 Dec 2023

ការ ផ្តល់ អំណាច ដល់ មេ ដឹក នាំ សហ ជីព ពាណិជ្ជ កម្ម ៖ ដំណើរ របស់ យ៉ាង សុបហន

ការបណ្តុះបណ្តាលកម្ពុជា3 Oct 2023

ជំនាញផ្លូវចិត្ត និងសង្គមទទួលបានការផ្តោតថ្មីក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលវិស័យសម្លៀកបំពាក់នៅកម្ពុជា

ផ្ទះសកលកម្ពុជា1 Mar 2023

ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ប្រាក់ ឈ្នួល ឌីជីថល ដោយ ទទួល ខុស ត្រូវ៖ ជា ជំហាន ទាន់ ពេល សម្រាប់ កម្ពុជា

រឿង ជោគ ជ័យ វគ្គ បណ្ដុះបណ្ដាល 22 Dec 2022

សិក្ខាសាលាស្តីពីការទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលឌីជីថលក្នុងវិស័យសម្លៀកបំពាក់នៅកម្ពុជា

ភេទ និង ការ បញ្ចូល គ្នា 4 Nov 2022

ភាព ស្មើ គ្នា នៃ ភេទ នៅ ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ កម្ពុជា

ភាពជាដៃគូកម្ពុជា25 Oct 2022

រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា និង ILO ចុះ ហត្ថលេខា លើ MoU ដើម្បី ពង្រីក កម្មវិធី រោងចក្រ កាន់ តែ ប្រសើរ នៅ កម្ពុជា រយៈពេល ៥ ឆ្នាំ ទៀត

, Global news, Success Stories 4 Oct 2022

ប្រាក់ ឈ្នួល ឌីជីថល នៅ ឆ្នេរ សមុទ្រ កម្ពុជា

11 Aug 2022

សៀវភៅ នៃ ការ ប្រារព្ធ ខួប ២០ ឆ្នាំ នៃ ឥទ្ធិពល នៅ កម្ពុជា

Uncategorized 29 Jul 2022

ទម្រង់នៃការផ្លាស់ប្តូរ: Nov Dara

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។