បទប្បញ្ញត្តិការងារ និងរដ្ឋ នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាន់តែល្អប្រសើរ – ឆ្ពោះទៅរកការពង្រឹង

30 Jun 2016

ដើម្បី បង្កើន លក្ខខណ្ឌ ការងារ ហួស ពី រយៈ ពេល ខ្លី កិច្ច ខិតខំ ប្រឹងប្រែង តាម បទ ប្បញ្ញត្តិ អន្តរ ជាតិ មិន ត្រឹម តែ ត្រូវ ដោះ ស្រាយ បញ្ហា ភ្លាម ៗ នៅ ក្នុង រោង ចក្រ ប៉ុណ្ណោះ ទេ ប៉ុន្តែ ថែម ទាំង ពង្រឹង ស្ថាប័ន រដ្ឋ ដែល គ្រប់ គ្រង អន្តរកម្ម រវាង កម្ម ករ និង និយោជក ផង ដែរ ។ ការ សិក្សា នេះ ផ្តល់ ភស្តុតាង ដើម្បី បង្ហាញ ថា អ្នក គ្រប់ គ្រង អន្តរ ជាតិ ដូច ជា ការងារ ល្អ ប្រសើរ អាច ពង្រឹង រដ្ឋ ពឹង ផ្អែក លើ លក្ខខណ្ឌ ពីរ : ការ ប្រមូល ផ្តុំ ការងារ ក្នុង ស្រុក និង ការ គាំទ្រ ពី អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ សំខាន់ ៗ ចំពោះ ការ ចូល រួម រដ្ឋ និង រោង ចក្រ ដើម្បី សម្រេច បាន នូវ ការ បក ស្រាយ ដោយ មាន សិទ្ធិ អំណាច នៃ ច្បាប់ ។ ការ រក ឃើញ ទាំង នេះ បំភ្លឺ ពី សក្តានុពល និង ដែន កំណត់ នៃ ការ ផ្តួច ផ្តើម អន្តរ ជាតិ ដើម្បី ពង្រឹង បទ ប្បញ្ញត្តិ ការងារ របស់ រដ្ឋ ។

ទាញយក សង្ខេប

ជាវ ព័ត៌ មាន របស់ យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។