បទប្បញ្ញត្តិ ស្តីពី ប្រាក់ ឈ្នួល អប្បបរមា ប្រចាំ តំបន់

9 Feb 2017

សន្ទស្សន៍ នៃ កម្រិត ប្រាក់ ឈ្នួល អប្បបរមា ក្នុង តំបន់ និង បទ ប្បញ្ញត្តិ ។ ខេត្ត DKI Jakarta

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 196 Tahun 2010 tentang Upah អប្បបរមា Provinsi 2011 (15 November 2010);

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta លេខ 17 Tahun 2011 tentang Upah អប្បបរមា Sektoral Provinsi 2011 (2 Februari 2011)

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta លេខ 117 Tahun 2011 tentang Upah អប្បបរមា Provinsi 2012 (28 November 2011);

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta លេខ 13 Tahun 2012 tentang Upah អប្បបរមា Sektoral Provinsi 2012 (8 Februari 2012).

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta លេខ 189 Tahun 2012 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.207 tentang Upah អប្បបរមា Sektoral Provinsi 2013

Peraturan Gubernur Daearah Khusus Ibukota Jakarta លេខ 123 Tahun 2013 tentang Upah អប្បបរមា Provinsi (DKI) tahun 2014

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 176 Tahun 2014 Tentang Upah អប្បបរមា Provinsi Tahun 2015

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Upah អប្បបរមា Sektoral Provinsi Tahun 2015

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 230 Tahun 2015 Tentang Upah អប្បបរមា Provinsi Tahun 2016

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 227 Tahun 2016 Tentang Upah អប្បបរមា Provinsi Tahun 2017

បទ ប្បញ្ញត្តិ របស់ អភិបាល ខេត្ត ហ្សាការតា តំបន់ រាជ ធានី ពិសេស លេខ ២២៧ នៃ ឆ្នាំ ២០១៦ ពាក់ព័ន្ធ នឹង ប្រាក់ ឈ្នួល អប្បបរមា របស់ ខេត្ត

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 182 Tahun 2017 tentang Upah អប្បបរមា Provinsi Tahun 2018

អភិបាល នៃ តំបន់ ពិសេស រាជ ធានី នៃ បទបញ្ជា ហ្សាការតា លេខ ១៨២ ឆ្នាំ ២០១៧ ពាក់ព័ន្ធ នឹង ឆ្នាំ ប្រាក់ ឈ្នួល អប្បបរមា ខេត្ត ឆ្នាំ ២០១៨

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2018 tentang Upah អប្បបរមា Sektoral Provinsi Tahun 2018

អភិបាល នៃ តំបន់ ពិសេស រាជ ធានី នៃ ហ្សាការតា បទបញ្ជា លេខ ១៦ ឆ្នាំ ២០១៨ ពាក់ព័ន្ធ នឹង ឆ្នាំ ២០១៨ ប្រាក់ ឈ្នួល អប្បបរមា របស់ វិស័យ ខេត្ត ឆ្នាំ ២០១៨

Pergub_No._114_តាហួន_2018 UMP 2019

Pergub_No._114_តាហួន_2018 UMP 2019_English

ខេត្ត ចាវ៉ា ខាង លិច

Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.1564-Bangsos/2010 tentang Upah អប្បបរមា Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2011 (19 November 2010);

Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tentang Upah អប្បបរមា Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012 (21 November 2011);

Keputusan Gubernur Jawa Barat លេខ 561/Kep.211-Bangsos/2012 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur Jawa Barat No.2.2561/កែប.1540-អង្គរសូស/2011 tentang Upah អប្បបរមា Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012 (27 Januari 2012, Perubahan untuk Kabupaten Bekasi)

Keputusan Gubernur Jawa Barat លេខ ៥៦១/កែប.១៤០៥-អង្គរស/២០១២

Keputusan Gubernur Jawa Barat លេខ 561/Kep.1636-Bangsos/2013 Tentang Upah អប្បបរមា Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2014 

Keputusan Gubernur Jawa Barat លេខ ៥៦១/កែប. 56-Bangsos/2013 tentang Izin Penangguhan Pelaksanaan Upah អប្បបរមា Kabupaten / Kota di Jawa Barat Tahun 2013.

Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.57-Bangsos/2013 tentang Penolakan Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Upah អប្បបរមា Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2013.

Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.124-Bangsos/2014 tentang Izin Penangguhan Pelaksanaan Upah អប្បបរមា Kabupaten / Kota di Jawa Barat Tahun 2014 Kepada Perusahaan di Kabupaten Bandung.

Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.126-Bangsos/2014 tentang Izin Penangguhan Pelaksanaan Upah អប្បបរមា Kabupaten / Kota di Jawa Barat Tahun 2014 Kepada Perusahaan di Kabupaten Bogor (17 Januari 2014).

Keputusan Gubernur Jawa Barat លេខ ៥៦១/កែប. 128-Bangsos/2014 tentang Izin penangguhan Pelaksanaan Upah អប្បបរមា Kabupaten / Kota di Jawa barat Tahun 2014 kepada Perusahaan di kabupaten Karawang.

Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.130-Bangsos/2014 tentang Izin Penangguhan Pelaksanaan Upah អប្បបរមា Kabupaten / Kota di Jawa Barat Tahun 2014 Kepada Perusahaan di Kabupaten Subang (17 Januari 2014).

Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.132-Bangsos/2014 tentang Izin Penangguhan Pelaksanaan Upah អប្បបរមា Kabupaten / Kota di Jawa Barat Tahun 2014 Kepada Perusahaan di Kota Bekasi (17 Januari 2014).

Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.129-Bangsos/2014 tentang Izin Penangguhan Pelaksanaan Upah អប្បបរមា Kabupaten / Kota di Jawa Barat Tahun 2014 Kepada Perusahaan di Kabupaten Purwakarta (17 Januari 2014).

Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep. 135-Bangsos/2014 tentang Penolakan Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Upah អប្បបរមា Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2014. Keputusan Gubernur Jawa Barat លេខ ៥៦១/កែប.១៥៨១-អង្គរស/២០១៤

Keputusan Gubernur Jawa Barat លេខ ៥៦១/កែប. 1322-Bangsos/2015 Upah អប្បបរមា Kabupaten / Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016.

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.1322-Bangsos/2015 tentang Upah អប្បបរមា Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2016

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.1356-Bangsos/2015 tentang Upah អប្បបរមា Padat Karya Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2016.

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.1191-Bangsos/2016 Tentang Upah អប្បបរមា Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2017

អភិបាលស្រុកកោះជ្វាខាងលិច អនុក្រឹត្យលេខ ៥៦១/កែប.១១៩១-អង្គរស/២០១៦ ពាក់ព័ន្ធនឹងឃុំ / សង្កាត់ / ក្រុង ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា នៅខេត្តវ៉ាវ៉ាខាងលិច ឆ្នាំ ២០១៧

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.1486-Bangsos/2016 tentang Upah អប្បបរមា Sektor Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2017

សេចក្តីសម្រេច របស់ លោក អភិបាល នៃ រដ្ឋ វេស្ទើន ចាវ៉ា លេខ ៥៦១/កែប.១៤៨៦-អង្គរ/២០១៦ ពាក់ព័ន្ធ នឹង ប្រាក់ ឈ្នួល អប្បបរមា ថ្នាក់ សង្កាត់ / ផ្នែក ក្រុង នៅ ខេត្ត ចាវ៉ា ខាង លិច សម្រាប់ ឆ្នាំ ២០១៧

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.679-Yanbangsos/2017 tentang Upah អប្បបរមា Industri Padat Karya Tertentu Jenis Industri pakaian Jadi / Garmen di daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017.

អភិបាលស្រុកកោះជ្វាខាងលិច អនុក្រឹត្យលេខ ៥៦១/កែប.៦៧៩-Yanbangsos/2017 ពាក់ព័ន្ធប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់វិស័យការងារជាក់លាក់-អាំងតង់ស៊ីតេលើប្រភេទឧស្សាហកម្មសម្លៀកបំពាក់ក្នុងសង្កាត់ Bogor ឆ្នាំ ២០១៧

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep. 104-Yanbangsos/2017 tentang Penangguhan Pelaksanaan Upah អប្បបរមា Kabupaten Bekasi Tahun 2017.

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.644-Yanbangsos/2017 tentang Upah អប្បបរមា Industri Padat Karya Tertentu Jenis Industri Pakaian Jadi / Garmen di daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017.

សេចក្តីសម្រេចរបស់អភិបាលនៃរដ្ឋ West Java No.561/Kep.644-Yanbangsos/2017 ស្តីពី អប្បបរមាការងារ ជាពិសេសសម្រាប់ឧស្សាហកម្មសម្លៀកបំពាក់ក្នុងតំបន់ Purwakarta 2017

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.680-Yanbangsos/2017 tentang Upah អប្បបរមា Industri Padat Karya Tertentu Jenis Industri Pakaian Jadi / Garmen di daerah Kota Bekasi Tahun 2017.

អភិបាលនៃរដ្ឋ West Java អនុក្រឹត្យលេខ 561/Kep.680-Yanbangsos/2017 ពាក់ព័ន្ធប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់វិស័យការងារជាក់លាក់-អាំងតង់ស៊ីតេលើប្រភេទឧស្សាហកម្មសម្លៀកបំពាក់ក្នុងក្រុង Bekasi ឆ្នាំសិក្សា 2017

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.681-Yanbangsos/2017 tentang Upah អប្បបរមា Industri Padat Karya Tertentu Jenis Industri Pakaian Jadi / Garmen di Daerah Kota Depok Tahun 2017. 

អភិបាលនៃរដ្ឋ West Java អនុក្រឹត្យលេខ ៥៦១/កែប.៦៨១-Yanbangsos/2017 ពាក់ព័ន្ធប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់វិស័យការងារជាក់លាក់-អាំងតង់ស៊ីតេលើប្រភេទឧស្សាហកម្មសម្លៀកបំពាក់នៅក្នុង Depok City Year 2017

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.1065-Yanbangsos/2017 tentang Upah អប្បបរមា Kabupaten / Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

អភិបាលស្រុកកោះជ្វាខាងលិច អនុក្រឹត្យលេខ ៥៦១/កែប.១០៦៥-Yanbangsos/2017 ពាក់ព័ន្ធនឹងឃុំ / សង្កាត់ / ក្រុង ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមានៅភាគខាងលិចខេត្ត Java ឆ្នាំ ២០១៨

KEPGUB PWK

KEPGUB PWK_English

SK Gub Jabar ttg UMK 2019 Prov Jabar

SK Gub Jabar ttg UMK 2019 Prov Jabar_English

UMK Jabar 2019 អង់គ្លេស

អត្ថបទ UMK អត្ថបទ Kab Bogor 2019

Kepgub Bogor UM TPT 2019 អង់គ្លេស

Penangguhan UMK Bogor 2019

ខេត្ត Banten

Keputusan Gubernur Banten លេខ 561.កែប.886-Huk/2011 tentang Penetapan Upah អប្បបរមា Kabupaten/Kota Se-provinsi Banten Tahun 2012 (21 November 2011);

Keputusan Gubernur Banten លេខ 561/Kep.1-Huk/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Banten No. 561/Kep.886-Huk/2011 tentang Penetapan Upah អប្បបរមា Kabupaten/Kota Se-provinsi Banten Tahun 2012 (4 Januari 2012, Perubahan untuk Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang);

Keputusan Gubernur Banten លេខ 561/Kep.2-Huk/2012 tentang Upah អប្បបរមា Sektoral Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang Tahun 2012 (4 Januari 2012)

Keputusan Gubernur Banten លេខ 561/Kep.904-Huk/2012 tentang Penetapan Upah អប្បបរមា Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2013.

Keputusan Gubernur Banten លេខ 561/Kep.582-Huk/2013 tentang Penetapan Upah អប្បបរមា Kabupaten/Kota Se-provinsi Banten Tahun 2014 (22 November 2013) 2014

Keputusan Gubernur Banten លេខ 561.2/Kep.16-Huk/2014 tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah អប្បបរមា Tahun 2014.

Keputusan Gubernur Banten លេខ 561/Kep.506-Huk/2014 tentang Penetapan Upah អប្បបរមា Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten 2015 (22 November 2014)

Keputusan Gubernur Banten លេខ 561/កែប.519-Huk/2015 tentang Penetapan Upah អប្បបរមា Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten 2016 

Keputusan Gubernur Banten លេខ 561/កែប.553-Huk/2016 tentang Penetapan Upah អប្បបរមា Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten 2017 

សេចក្តីសម្រេចរបស់អភិបាលស្រុកបាណន លេខ ៥៦១/កែប.៥៥៣-ហុក/២០១៦ ស្តីពីការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាឃុំ /សង្កាត់ ក្នុងខេត្តបានលុង សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧

Keputusan Gubernur Banten លេខ 561/កែប.643-Huk/2016 tentang Penetapan Upah អប្បបរមា Sektoral Kota Tangerang dan Kota Cilegon Tahun 2017 

សេចក្តីសម្រេចរបស់អភិបាលស្រុកបាណន់ លេខ ៥៦១/កែប.៦៤៣-ហុក/២០១៦ ស្ដីពីការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមារបស់វិស័យសម្រាប់ទីក្រុង Tangerang និងទីក្រុង Cilegon ឆ្នាំ២០១៧

UMK Banten 2018

UMSK Banten 2018

UMP Banten 2019

UMP Banten 2019_English

UMSK Banten 2019

UMSK Banten 2019 អង់គ្លេស

ខេត្ត ចាវ៉ា កណ្តាល

Keputusan Gubernur Jawa Tengah លេខ ៥៦១.៤/៦៩/២០១០ tentang Upah អប្បបរមា pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 (18 November 2010);

Keputusan Gubernur Jawa Tengah លេខ ៥៦១.៤/៧៣/២០១១ tentang Upah អប្បបរមា pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 (18 November 2011);

Keputusan Gubernur Jawa Tengah លេខ 561.4/58 Tahun 2012 tentang Upah Minimum pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.

Keputusan Gubernur Jawa Tengah លេខ.560/60 Tahun 2013 tentang Upah អប្បបរមា pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014

Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.560/85 Tahun 2014 tentang Upah អប្បបរមា pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015

Keputusan Gubernur Jawa Tengah លេខ.560/66 Tahun 2015 tentang Upah អប្បបរមា pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016

Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.560/50 Tahun 2016 tentang Upah អប្បបរមា pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017

សេចក្តីសម្រេចរបស់អភិបាលស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្តាល លេខ ៥៦០/៥០/៥០ នៃឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់ ៣៥ (សាមសិបប្រាំ) រិចទ្រីស / ក្រុងនៅទីរួមខេត្តជ្វាកណ្តាល

Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.560/94 Tahun 2017 tentang Upah អប្បបរមា pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

អភិបាលស្រុកកោះជ្វាខេត្តកណ្តាល អនុក្រឹត្យលេខ ៥៦០/៩៤ ឆ្នាំ២០១៧ ពាក់ព័ន្ធប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់ ៣៥ (សាមសិបប្រាំ) សង្កាត់ / ក្រុង ស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្តាល ឆ្នាំ២០១៨

SK_UMK_Jateng_Tahun_2019

ខេត្ត Daerah Istimewa Yogyakarta

Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta លេខ ៣៧០/កែប/២០១២ tentang Upah អប្បបរមា Kabupaten/Kota Tahun 2013 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta លេខ 279/កែប/2013 tentang Upah អប្បបរមា Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta

Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta លេខ 252/កែប/2015 tentang Upah អប្បបរមា Kabupaten/Kota tahun 2015 di Daerah Istimewa Yogyakarta

Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta លេខ 255/Kep/2015 tentang Upah អប្បបរមា Kabupaten/Kota tahun 2016 di Daerah Istimewa Yogyakarta

Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 235/Kep/2016 tentang Upah អប្បបរមា Kabupaten/Kota tahun 2017 di Daerah Istimewa Yogyakarta

សេចក្តីសម្រេចរបស់អភិបាលស្រុកយ៉ូកយ៉ាការតា ភូមិភាគពិសេសលេខ ២៣៥/កែប/២០១៦ ស្តីពី ការជួសជុលប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាឃុំ /សង្កាត់ ឆ្នាំ២០១៧

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 223/Kep/2017 tentang Penetapan Upah អប្បបរមា Kabupaten / Kota Tahun 2018

អភិបាលស្រុកពិសេស ខេត្តពោធិ៍សាត់ អនុក្រឹត្យលេខ ២២៣/កែប/២០១៧ ស្តីពីការ កំណត់ ការកំណត់ ប្រាក់ឈ្នួល អប្បបរមាឃុំ /សង្កាត់ ឆ្នាំ ២០១៨

UMK DIY 2019

UMK DIY 2019_English

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។