• សង្ខេប ស្រាវជ្រាវ

ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសុវត្ថិភាពការងារ និងសុខភាព

28 Apr 2017

សង្ខេប សង្ខេប សង្ខេប នេះ គឺ ផ្អែក លើ ការ វាយ តម្លៃ ឯក រាជ្យ ដែល ធ្វើ ឡើង ដោយ សាកល វិទ្យាល័យ Tufts ស្តី ពី កម្ម វិធី ការងារ ល្អ ប្រសើរ

បរិស្ថាន ការងារ មិន មាន សុវត្ថិភាព មាន ផល វិបាក ធ្ងន់ធ្ងរ ទាំង កម្ម ករ និង និយោជក របស់ ពួក គេ ។ ILO បាន ប៉ាន់ ស្មាន ថា កម្ម ករ 2.3 លាន នាក់ បាន ស្លាប់ ជា រៀង រាល់ ឆ្នាំ ដោយសារ របួស និង ជំងឺ ដែល ទាក់ ទង នឹង ការងារ ។ កម្មករ ១៦០ លាន នាក់ ទៀត ទទួល រង នូវ ជំងឺ ដែល ទាក់ទង នឹង ការងារ ហើយ កម្មករ ចំនួន ៣១៣ លាន នាក់ ជួប របួស មិន ស្លាប់ ជា រៀង រាល់ ឆ្នាំ។ ផល វិបាក សេដ្ឋ កិច្ច អវិជ្ជមាន បន្ថែម ទៅ លើ ផល ប៉ះ ពាល់ ខូច ខាត នៃ បរិស្ថាន ការងារ ដែល មិន មាន សុវត្ថិភាព ទៅ លើ សុខ ភាព មនុស្ស និង សុខុមាល ភាព ។ ជាង បួន ភាគ រយ នៃ ផលិត ផល ក្នុង ស្រុក សរុប ប្រចាំ ឆ្នាំ របស់ ពិភព លោក ( GDP ) ត្រូវ បាន បាត់ បង់ ដែល ជា លទ្ធ ផល នៃ របួស និង ជំងឺ ដែល ទាក់ ទង នឹង ការងារ ។

បទ ពិសោធន៍ នៃ កម្ម វិធី ការងារ ល្អ ប្រសើរ ផ្តល់ នូវ ការ បង្ហាញ ពី របៀប ដែល សុវត្ថិភាព ការងារ និង សុខ ភាព មិន ល្អ អាច គំរាម កំហែង ដល់ សុខុមាល ភាព របស់ កម្ម ករ ព្រម ទាំង ភាព និរន្តរ ភាព ប្រកួត ប្រជែង របស់ រោង ចក្រ ។

ប៉ុន្តែ របាយការណ៍ នេះ ក៏ បាន ប្រាប់ ពី រឿង វិជ្ជមាន ជាង នេះ ដោយ គូស បញ្ជាក់ ពី ការ កែ លម្អ ដែល បណ្តាល មក ពី ការងារ កាន់ តែ ប្រសើរ និង បង្ហាញ ថា ការ កែ លម្អ សុវត្ថិភាព ការងារ និង លក្ខខណ្ឌ សុខ ភាព ទាក់ ទង នឹង ផលិត ផល កាន់ តែ ខ្ពស់ ។

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។