៧.៧. លំនៅដ្ឋានកម្មករ

11 Oct 2014

នៅពេល ដែល និយោជក ផ្តល់ ឲ្យ កម្មករ នូវ ការ ស្នាក់នៅ ពេញ មួយ យប់ គួរតែ មាន កន្លែង ធ្វើ ម្ហូប និង កន្លែង ស្តុក គ្រប់គ្រាន់ ។

និយោជក ត្រូវ តែ រៀប ចំ ផែនការ សម្រាប់ គ្រោះ អាសន្ន ដោយ ធានា ថា បន្ទប់ គេង មាន ច្រក ចេញ សង្គ្រោះ បន្ទាន់ គ្រប់ គ្រាន់ ផ្លូវ រត់ គេច ដែល មាន សញ្ញា ល្អ និង មិន រា រាំង និង បាន បង្ហោះ ផែនការ ចេញ សង្គ្រោះ បន្ទាន់ នៅ កន្លែង ធ្វើ ការ ។

លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត:

MANPOWER ACT NO. 13 OF 2003, ART. 100 និង EXPLANATORY NOTE

ជាវ ព័ត៌ មាន របស់ យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។